Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Сторінка1/5
Дата22.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

кафедра адміністративного та фінансового права

Укладач: доц. Кадькаленко С.Т.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ”
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр права”


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного та

фінансового права

Протокол № 2

від ''20'' жовтня 2010 р.

Декан юридичного факультету
Гриценко І.С. _____________
Київ 2010


Навчальна програма курсу

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ”

Укладач: доц. Кадькаленко С.Т.
Лектор:

доц. Кадькаленко С.Т.
Викладач:

доц. Кадькаленко С.Т.

Рецензенти:


Погоджено

З науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

Імені Тараса Шевченка

Протокол №___

Від '' '' _____________ 2010 року

______________________________

Підпис голови НМК факультету

Зміст
Вступ.


Дисципліна "Правові засади фінансового контролю" є спеціальним курсом для спеціальності "правознавство", що викладається у першому році навчання в магістратурі в 2 семестрі в обсязі 36 годин, з яких лекцій – 6 годин, практичних занять – 4 години, самостійна робота – 20 годин; форма підсумкового контролю – - залік.

Мета і завдання дисципліни (спецкурсу) "Правові засади фінансового контролю".

В сучасний період значно зростає роль фінансового контролю як однієї із найважливіших функцій управління і здійснення фінансової діяльності держави. Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність перебудови всієї системи контрольних органів держави, перехід до нових форм і методів контрольної діяльності. Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими видами правопорушень, які з'явились останнім часом.

Програма спецкурсу "Правові засади фінансового контролю" призначена для магістрів юридичного факультету і має на меті дальше поглиблення їх знань в сфері фінансового права з метою застосування в практиці роботи та майбутній науковій діяльності; оволодіння студентами знань правових основ контрольної діяльності, здійснюваної органами законодавчої та державної виконавчої влади, а також недержавного та громадського контролю, правових наслідків, що випливають із результатів здійснення контрольних заходів, в т. ч. відповідальності за порушення фінансово-правових норм.

Завдання навчальної дисципліни (спецкурсу) "Правові засади фінансового контролю".


В процесі проведення лекційних та семінарських занять викласти основні положення чинного фінансово-контрольного законодавства, навчити студентів умінню володіти нормами фінансового права, що регулюють відносини в сфері контролю. Предмет спецкурсу включає в себе вивчення актуальних проблем Загальної та Особливої частин правового інституту фінансового контролю. Програма курсу передбачає один змістовний модуль.

Вимоги до знань та вмінь студентів.


Магістранти юридичного факультету повинні глибоко знати базову нормативну дисципліну "Фінансове право", основні його категорії і нормативно-правові акти, вільно ними володіти і вміти застосовувати у процесі навчання; знати і вільно володіти питаннями системи фінансового права і його інститутів, вмінням розв'язувати ситуаційні завдання. Ці вимоги складають методологічну основу вивчення спецкурсу, в процесі якого поглиблюються методологічні знання і навички магістрантів, їх вміння самостійно підходити до дослідження окремих важливих правових проблем фінансового контролю, проводити дослідження і формулювати наукові висновки і пропозиції.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.


Спецкурс "Правові засади фінансового контролю" входить до системи навчальної дисципліни "Фінансове право" - складової частини циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Система контролю знань, умінь та навичок і умови складання іспиту.


Спецкурс "Правові засади фінансового контролю" оцінюється за модульно-рейтинговою системою, результати навчальної діяльності магістрантів оцінюються за 100-бальною шкалою. Формами поточного контролю є оцінювання самостійних завдань, тестів та контрольних робіт. Магістрант може отримати максимально 20 балів за усні доповіді, 10 балів за доповнення на практичних заняттях, 10 балів за самостійну роботу та 60 балів на іспиті.

Система контролю і оцінки.

Доповідь

Доповнення

Самостійна робота

Іспит

Разом

Вагові коефіцієнти
Оцінка (бали)

20

10

10

60

100


Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни (кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру, кількість балів на іспит та можлива кількість балів на залік).

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю1:
Поточний

  • усна доповідь 20

  • домашня самостійна письмова робота – 10 балів;

  • доповнення – до 10 балів;

  • реферат (що прирівнюється до доповіді) до 20 балів

Модульна контрольна робота – 10 балів
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1--59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1- 59

2

незадовільно

не зараховано

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне, яке менше ніж 10 балів, то студент не допускається до заліку чи іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Правові засади фінансового контролю".

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять.

№ теми

ТемаГодини

Лекцій

Практичних занять

Консультації впродовж. сем.

Самост. Робота

ВсьогоПоняття і система фінансового контролю.

2

4
Правовий інститут фінансового контролю.

2

2
Правові основи контрольної діяльності.


2

2
Суб'єкти державного фінансового контролю.

2

2
Правові основи бюджетного контролю.

2

2
Правові основи податкового контролю

2

2
Правові основи банківськогоі страхового контролю і нагляду.

2

2
Правові основи аудиторського та інших видів контролю.

2

2

Всього

16

18х2

9

10

84  1   2   3   4   5

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка