Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 371.32 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка3/3
Дата24.02.2016
Розмір371.32 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Право > Автореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ
Дослідження розвитку музичного навчання у загальноосвітніх закладах України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. дало підставу сформулювати конкретні висновки.

1. Результати аналізу й синтезу опрацьованих джерел свідчать, що основним стрижнем розвитку шкільної музичної освіти України в кінці ХХ ст. були такі педагогічні системи: релятивна система сольмізації, науково обґрунтована угорським композитором, педагогом, фольклористом З. Кодаєм; педагогічна концепція «Столбіца», запропонована болгарським педагогом Б. Тричковим; система музичного навчання і виховання «Schulwerk» німецького композитора і педагога К. Орфа; музично-педагогічна концепція російського композитора і педагога Д. Кабалевського. Кожна із розглянутих музично-педагогічних концепцій ґрунтується на особливих принципах. Зокрема, основний принцип педагогічної концепції З. Кодая – це формування музичних здібностей дитини на національній пісенній основі з використанням релятивної сольмізації. Б. Тричков у педагогічній системі «Столбіца» відстоює принцип «свідомого нотного співу» та «інкорпорування» ритму тілом. В основі музично-педагогічної системи «Schulwerk» К. Орфа лежить принцип активного музикування й творчого розвитку особистості на основі ритмічних рухів, танцю, пантоміми, гри на дитячих музичних інструментах. Головні принципи музично-педагогічної концепції Д. Кабалевського передбачають опору на три головні сфери музики (пісню, танець, марш) і тематичну побудову програми. Усі згадані вище педагогічні системи мали великий вплив на розвиток музичного навчання й виховання в українських школах наприкінці ХХ ст. і застосовуються на сучасному етапі.

2. Узагальнюючи досвід відомих українських науковців та педагогів кінця ХХ – початку ХХІ ст., можемо констатувати, що дидактичні принципи та методи музичного навчання зумовлені рівнем розвитку музичної освіти у певний історичний період. Поряд із загальнодидактичними, такими як: систематичність і послідовність навчання, активність та емоційність, доступність і природовідповідність, міцність засвоєння знань, оптимізація навчального процесу тощо, наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. сформувалися особливі принципи, що характерні для уроків музики та музичного мистецтва: взаємозв’язку різних видів музичної діяльності; активізації музичного мислення школярів; диференціації музичного навчання; зацікавленості музичним мистецтвом; зв’язку музики з повсякденним життям та ін.

Беручи за основу логіку побудови уроку музики та музичного мистецтва, можна виділити такі методи організації музичної діяльності: репродуктивний, ігровий, зіставлення та порівняння музичних творів, узагальнення, аналізу й синтезу музичного матеріалу тощо. За джерелом отримання інформації методи можна класифікувати так: словесні (розповідь, бесіда, пояснення, обговорення, діалог, дискусія тощо); практичні (відносної та абсолютної сольмізації, графічного моделювання ритму, мелодії та ін.); наочні (ілюстрування репродукцій картин, показ ритмічних блоків; демонстрування пісні вчителем, застосування відео-матеріалу тощо). Для створення емоційної ситуації на уроці та кращого запам’ятовування інформації застосовують методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності: «забігання» наперед і «повернення» назад до вивченого матеріалу, емоційної драматургії, вербально-ілюстративний (на основі комп’ютерних технологій), евристичний та ін.

3. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що загальна музична освіта в Україні пройшла певні етапи розвитку. На основі аналізу історичної та науково-педагогічної літератури з’ясовано, що в 70-ті рр. ХХ ст. у середніх навчальних закладах України розпочався етап становлення загальної музичної освіти. Це було пов’язано із запровадженням обов’язкової загальної середньої освіти (1970), випуском першої наукової збірки «Музика в школі» (1972), заміною предмету «Співи і музика» дисципліною «Музика» (1973), прийняттям постанов державних органів щодо поліпшення естетичного виховання школярів (1976, 1978) та ін.

У 80-ті р. ХХ ст. в українських школах відбулося реформування принципів, змісту, методів музичного навчання і розпочався етап розвитку загальної музичної освіти. Передовсім це було пов’язано із впровадженням «Реформи загальноосвітньої та професійної школи» (1984), введенням у дію нових навчальних планів та програм з предмету «Музика», що сприяли докорінним змінам у системі загальної музичної освіти, а також висвітленням новаторського педагогічного досвіду на шпальтах фахових журналів і наукових збірок.

З 1991 р. розпочинається етап відродження духовності й національної музичної освіти. В умовах незалежної Української держави зросла роль музичного навчання й виховання як засобу формування духовних та морально-етичних ідеалів школярів. Українські педагоги розробляють план дій, який передбачає розвиток творчої ініціативи та переборення застарілих стереотипів у царині музичної педагогіки. Стратегічні напрями розвитку музичної освіти були зосереджені у Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI ст.) та «Концепції естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури».

На початку ХХІ ст. вектор шкільної освіти почав спрямовуватися у площину цінностей особистісного розвитку школярів і зумовив принципову необхідність переосмислення усіх чинників, від яких залежала якість навчального процесу (принципів, змісту, методів музичного навчання, управлінських рішень тощо). Основні напрями модернізації освіти були викладені у «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)» та Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. Перебудова змісту загальної музичної освіти передовсім була пов’язана із впровадженням нових Державних стандартів освіти, зокрема, Державного стандарту початкової загальної освіти (2000), Державного стандарту базової і повної середньої освіти (2004) та «Концепції загальної мистецької освіти». Українська школа почала поступово переходити від монополізму програмно-методичного забезпечення до багатоваріантності підручників, посібників, дидактичних збірок, навчальних програм тощо. Найважливішим концептуальним підсумком першого десятиліття ХХІ ст. є те, що врешті закріпилися національні тенденції розвитку музичної педагогіки і розпочався етап модернізації загальної музичної освіти.

4. Контент-аналіз наукових джерел, періодичних видань, програмно-методичної літератури засвідчив, що на початку ХХІ ст. пошук нових ідей у музичній освіті спонукав учителів до використання в шкільній практиці інноваційних технологій, які є актуальними й сьогодні. Яскравим прикладом модернізації було проведення Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, майстер-класів з питань організації самостійної дослідницької діяльності учнів та застосування у навчальному процесі проектної методики. Прикметною ознакою початку ХХІ ст. стало використання у музичному навчанні комп’ютерних технологій. Це дало змогу не лише підвищити ефективність навчально-виховного процесу, а й змінити специфіку надання освітніх послуг. Відповідно, вчителі отримали необмежені можливості для застосування інноваційних методик викладання музики та музичного мистецтва в школі. Однак одним із головних завдань сучасної музичної освіти є створення такої системи навчання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей; організація навчально-виховного процесу на засадах глибокої поваги до учня, врахування особливостей його індивідуального розвитку. Для реалізації цього завдання, безперечно, необхідна зміна пріоритетів педагогічного мислення, встановлення якісно інших відносин у навчально-виховному процесі, де центральним є стимулювання внутрішніх сил школярів до саморозвитку.

Дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів наукової проблеми. Зокрема, перспективними напрямами подальшого вивчення вважаємо такі: розробка ефективних інноваційних технологій у вітчизняній музичній педагогіці з метою кардинальних змін у теорії та практиці загальної музичної освіти; порівняльний аналіз зарубіжних систем музичного навчання початку ХХІ ст. для впровадження цінного досвіду роботи в сучасних українських школах; висвітлення європейських стандартів якості загальної музичної освіти з метою вдосконалення змісту художньо-естетичних дисциплін.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ
Статті у наукових фахових виданнях:


 1. Медвідь Т. Любов Білас – корифей музичної освіти України / Тетяна Медвідь // Молодь і ринок. – 2009. – № 7 (54). – С. 86 – 88.

 2. Медвідь Т. Пісенно-танцювальні традиції німецького народу (інтегрований урок-концерт для учнів 7-го класу) / Тетяна Медвідь, Леся Білинська // Мистецтво та освіта. – 2010. – №4. – С. 28, 37 – 38.

 3. Медвідь Т. Розвиток загальної музичної освіти в українських школах у 70-ті роки ХХ століття / Тетяна Медвідь // Молодь і ринок. – 2011. – №11 (82). – С. 132 – 137.

 4. Медвідь Т. Розвиток музичної освіти в Україні у 80-ті роки ХХ століття в контексті реформи загальноосвітньої школи / Тетяна Медвідь // Молодь і ринок. – 2012. – №10 (93). – С. 119 – 124.

 5. Медвідь Т. Стан загальної музичної освіти України в період відродження національної школи (90-ті роки ХХ століття) / Тетяна Медвідь // Молодь і ринок. – 2013. – № 10 (105). – С. 96 – 102.

 6. Медвідь Т. Шевченкова пісня на уроках музичного мистецтва / Тетяна Медвідь // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 4 (74). – С. 8 – 11.


Статті у зарубіжних виданнях:


 1. Медвідь Т. Перспективи розвитку загальної музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття / Тетяна Медвідь // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Teoria. Praktyka.» (29.11.2014 – 30.11.2014). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond traiding tour», 2014. – Str. 64 – 68.


Навчально-методичні посібники:


 1. Медвідь Т. Зошит з музики : практичний посібник для учнів 1 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 22 с.

 2. Медвідь Т. Зошит з музики : практичний посібник для учнів 2 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : Вимір, 2005. – 26 с.

 3. Медвідь Т. Зошит з музики : практичний посібник для учнів 3 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 26 с.

 4. Медвідь Т. Зошит з музики : практичний посібник для учнів 4 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : Вимір, 2008. – 22 с.

 5. Медвідь Т. Зошит з музичного мистецтва : практичний посібник для учнів 1 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2014. – 22 с.

 6. Медвідь Т. Зошит з музичного мистецтва : практичний посібник для учнів 2 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2014. – 26 с.

 7. Медвідь Т. Зошит з музичного мистецтва : практичний посібник для учнів 3 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2014. – 26 с.

 8. Медвідь Т. Зошит з музичного мистецтва : практичний посібник для учнів 4 класу / Тетяна Медвідь. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2014. – 22 с.

 9. Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі : методичні рекомендації / упор. П. Гушоватий, вступ. стаття Т. Медвідь. ‒ Вип.І. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 4 – 5.

 10. Українські народні співаночки : практичний посібник для вчителів музики, студентів та музичних працівників / упор. Т. Медвідь. – Дрогобич : Вимір, 2010. – 48 с.

Програми:


 1. Програма навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» (4-річний термін навчання) / уклад. Т. Медвідь, П. Гушоватий. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2010. – 24 с.

 2. Програма навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» (2-річний термін навчання) / уклад. Т. Медвідь, П. Гушоватий. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка,
  2010. – 22 с.

 3. Програма «Сольфеджіо» для дитячих хорових гуртків та студій / уклад. Т. Медвідь, П. Гушоватий. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 20 с.АНОТАЦІЯ
Медвідь Т. О. «Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ на початку ХХІ століття». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, МОН України. – Дрогобич, 2015.

У дисертації здійснено історико-педагогічний аналіз сутності й змісту загальної музичної освіти в навчальних закладах України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.; проаналізовано світові педагогічні системи музичного навчання й виховання, що стали основним стрижнем музичної педагогіки України вкінці ХХ ст.; теоретично обґрунтовано принципи і методи навчання на уроках музики й музичного мистецтва та розглянуто перспективу їх застосування у практиці сучасної школи. На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено історичні етапи розвитку загальної музичної освіти в Україні у досліджуваний період і висвітлено позитивні тенденції модернізації музичного навчання на сучасному етапі.

Основні положення дисертації можуть бути використані при читанні курсу теорії та методики музичної освіти у вищих навчальних закладах. Окремі аспекти дослідження можна застосувати при укладанні навчальних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл та музично-педагогічної літератури для вчителів, а також для подальших наукових пошуків із проблем трансформування загальної музичної освіти в Україні.

Ключові слова: музичне навчання, уроки музики та музичного мистецтва, навчальні плани й програми, музично-педагогічні системи та концепції, загальна музична освіта.

АННОТАЦИЯ
Медвидь Т. А. «Развитие музыкального обучения в общеобразовательных учреждениях Украины в конце ХХ начале XXI века». Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, МОН Украины. – Дрогобыч, 2015.

В диссертации теоретически обоснованы вопросы содержания, принципов и методов музыкального обучения в общеобразовательных школах Украины в конце ХХ – начале XXI в.; раскрыты закономерности развития общего музыкального образования в этот период; проанализированы ведущие педагогические концепции музыкального обучения и воспитания, которые стали опорным стержнем музыкальной педагогики Украины в конце ХХ в.; освещены положительные тенденции модернизации музыкального образования в Украине на современном этапе.

На основе анализа научно-педагогической литературы определены исторические этапы развития общего музыкального образования в обозначенный период. Результаты исследования дают основания утверждать, что в 70-е годы ХХ в. в средних учебных заведениях Украины начался этап становления общего музыкального образования. Это было связано с введением обязательного общего среднего образования (1970), выпуском первого научного сборника «Музыка в школе» (1972), заменой предмета «Пение и музыка» на дисциплину «Музыка» (1973), принятием Постановлений по улучшению эстетического воспитания школьников (1976, 1978) и др.

В 80-е годы ХХ века в украинских школах произошло реформирование принципов, содержания, методов музыкального обучения и начался этап развития общего музыкального образования. Прежде всего, это было связано с внедрением «Реформы общеобразовательной и профессиональной школы» в 1984 г., освещением новаторского педагогического опыта на страницах профессиональных журналов и научных сборников, изданием новых учебных планов и программ по предмету «Музыка».

С 1991 г. начинается этап возрождения духовности и национального музыкального образования. В условиях независимого Украинского государства возросла роль музыкального обучения и воспитания как средства формирования духовных и морально-этических идеалов школьников. Украинские педагоги разрабатывают план действий, которым предусматривается развитие творческой инициативы и преодоление устаревших стереотипов в области музыкальной педагогики. Стратегические направления развития образования были сосредоточены в Государственной Национальной Программе «Образование» (Украина XXI века) и «Концепции эстетического воспитания ученической молодежи в условиях возрождения украинской национальной культуры».

В начале XXI в. вектор школьного образования начал направляться в плоскость ценностей личностного развития школьников и обусловил принципиальную необходимость переосмысления всех факторов, от которых зависело качество учебного процесса (принципов, содержания, методов музыкального обучения, управленческих решений и др.). Основные направления модернизации образования были сосредоточены в «Концепции общего среднего образования (12-летняя школа)» и Национальной доктрине развития образования Украины в XXI в. Трансформирование содержания общего музыкального образования прежде всего было связано с внедрением новых Государственных стандартов образования, в частности, Государственного стандарта начального общего образования (2000), Государственного стандарта базового и полного среднего образования (2004) и «Концепции общего художественного образования». Общеобразовательная школа начала постепенно переходить от монополизма программно-методического обеспечения к многовариантности учебников, пособий, программ. Важнейшим концептуальным итогом первого десятилетия XXI в. является то, что в Украине окончательно закрепились национальные тенденции развития музыкальной педагогики и начался этап модернизации общего музыкального образования.

Основные положения диссертации могут быть использованы при чтении курса теории и методики музыкального образования в высших учебных заведениях. Отдельные аспекты исследования можно применить при составлении учебных пособий для учащихся общеобразовательных школ и музыкально-педагогической литературы для учителей, а также для дальнейших научных поисков по проблемам трансформирования общего музыкального образования в Украине.

Ключевые слова: музыкальное обучение, уроки музыки и музыкального искусства, учебные планы и программы, музыкально-педагогические системы и концепции, общее музыкальное образование.

ANNOTATION
Medvid T. O. «Progress of Musical Education at Comprehensive Educational Institutions of Ukraine at the End of the 20th – the Beginning of the 21th Centuries». – Manuscript.

The thesis to the degree of candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. – Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, MES of Ukraine. – Drohobych, 2015.

The thesis gives the theoretical substantiation of the content, principles, and methods of comprehensive musical education at educational institutions of Ukraine at the end of the 20th – the beginning of the 21th centuries. The patterns of musical pedagogy progress are shown. In the thesis, we have outlined how to use these patterns within the modern school practice. The historical stages of comprehensive musical education progress of the mentioned period are determined and based on the scientific-and-pedagogical literature analysis. The key pedagogical systems and conceptions of musical education that represented the core of musical pedagogy of Ukraine at the end of the 20th century are being analyzed. Positive trends of comprehensive musical education modernization in Ukraine at the beginning of the 21th century are given.

The main items of the thesis could be used as a part of the course of theory and methodology of musical education at higher educational institutions. Certain aspects of the research could be used when composing tutorials for students of comprehensive school and musical-pedagogical teacher books.

Key words: musical education, curricula and syllabi, musical-and-pedagogical systems and conceptions, art education, comprehensive musical education.Підписано до друку 23.09.2015 р. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Гарнітура “Times New Roman”.

Вид. арк. 0,9. Зам. № 273. Тираж 100. Друк на ризографі.
Видавничий відділ Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка

82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24.

1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка