РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні положення Цей Регламент відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


НазваРЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні положення Цей Регламент відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Сторінка1/11
Дата02.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

21.02.2012_№_71__
РЕГЛАМЕНТ

виконавчих органів Глухівської міської ради
Розділ 1. Загальні положення

1.Цей Регламент відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270), інших законодавчих актів України регулює організаційні та процедурні питання діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради.

2. Регламент виконавчих органів Глухівської міської ради (далі – Регламент), внесення змін до нього затверджується рішенням виконавчого комітету Глухівської міської ради. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розбіжностей окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на засіданні виконавчого комітету міської ради Регламент повинен бути приведений у відповідність до чинного законодавства.

3. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

Розділ 2. Виконавчі органи міської ради

Параграф 1. Основи діяльності виконавчих органів міської ради.

1.1. Виконавчими органами Глухівської міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради ( далі – виконавчі органи міської ради).

1.2. Виконавчі органи міської ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюється Глухівською міською радою за пропозицією міського голови для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими та нормативно – правовими актами України.

1.3.Порядок діяльності виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

Параграф 2. Виконавчий комітет Глухівської міської ради

2.1. Виконавчий комітет Глухівської міської ради ( далі – виконавчий комітет) утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. До складу виконавчого комітету входять: міський голова, його заступники з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Також за посадою до складу виконавчого комітету входить секретар міської ради. Інші члени виконавчого комітету обираються міською радою за поданням міського голови з числа керівників виконавчих органів міської ради, представників громадськості, підприємств, установ і організацій міста.

2.4. Очолює виконавчий комітет міський голова.

2.5.У разі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій, передбачених законодавством України, їх виконання покладається на одного із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря міської ради або керуючу справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

2.6. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, рахунок (рахунки) в установах банків.

2.7. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які скликаються міським головою, а в разі його відсутності –посадовою особою, яка його заміщує (відповідно до розподілу обов’язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини загального складу виконавчого комітету.

2.8. Виконавчий комітет є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади ­– також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

2.9.Виконавчий комітет здійснює повноваження:

1) розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування до відання виконавчих органів ради;

2) попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

3) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

4) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб;

5) приймає рішення з інших питань та здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;

6) на вимогу депутатів міської ради звітує перед міською радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

Параграф 3.Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради

3.1.Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради створюються міською радою за пропозицією міського голови у межах затвердженої нею структури з метою здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

3.2. Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

3.3. Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положеннями про управління та відділи.

Параграф 4. Розгляд питань у виконавчих органах міської ради.

4.1. Розгляд у виконавчих органах міської ради питань, що належать до їх компетенції, зокрема власних та делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», провадиться виконавчим комітетом, міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (далі – заступники міського голови), секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету міської ради (далі – керуюча справами виконавчого комітету), управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами міської ради, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними виконавчим комітетом, міським головою.

Параграф 5. Взаємодія з громадськістю.

5.1. Робота виконавчих органів міської ради є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або належать до інформації з обмеженим доступом.

5.2. Виконавчі органи міської ради інформують громадськість про свою діяльність, залучають відповідно до чинного законодавства громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.3.Висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Регламентом..

Параграф 6. Розподіл обов’язків між посадовими особами місцевого самоврядування та затвердження положень про виконавчі органи міської ради.

6.1. Розподіл обов'язків між заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету здійснюється розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій зазначених керівників;

управлінь та відділів міської ради, діяльність яких контролюватиметься зазначеними керівниками;

підприємств, установ та організацій, щодо яких зазначені керівники забезпечують координацію діяльності з реалізації відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету у разі їх відсутності.

6.2. Розподіл обов’язків між посадовими особами місцевого самоврядування управлінь і відділів, інших структурних підрозділів міської ради проводять їх керівники не пізніше одного місяця з дня призначення їх на посаду з визначенням повноважень і функцій посадових осіб.

6.3. Положення про виконавчі органи міської ради розробляються керівниками таких органів, погоджуються із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), а також з головним спеціалістом - юрисконсультом відділу з правової та внутрішньої політики міської ради і затверджуються міською радою.
Розділ 3. Планування роботи виконавчих органів міської ради
Параграф 1. Загальні засади планування роботи виконавчих органів міської ради

1.1. Планування роботи виконавчих органів міської ради здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів міської ради .

1.2. Робота виконавчих органів міської ради проводиться за річними і квартальними планами, а в разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами.

Річні та квартальні плани роботи виконавчого комітету затверджуються на його засіданнях, оперативні (місячні, тижневі)- міським головою.

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради затверджуються заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

1.3. Планування роботи виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Параграф 2. Порядок формування річного та квартального планів роботи виконавчого комітету міської ради

2.1.Річний та квартальний  плани роботи виконавчого комітету формується і затверджується в такому порядку:

керівники структурних підрозділів міської ради за 35 днів до початку наступного року або кварталу вносять заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючій справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції щодо включення питань до проектів річного і квартального планів роботи виконавчого комітету.

Після письмового погодження із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків) пропозиції передаються до організаційно - контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету не пізніше як за 30 днів до початку наступного року або кварталу;

2.2. Організаційно – контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету не пізніше як за 25 днів до початку наступного року або кварталу узагальнює пропозиції, погоджує з керуючою справами виконавчого комітету перелік питань для включення в план роботи, складає проект плану роботи і готує проект рішення виконавчого комітету про його затвердження.

2.3. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів роботи виконавчого комітету покладається на керівників виконавчих органів міської ради і заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючу справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

Параграф 3. Порядок формування оперативних планів виконавчого комітету

3.1. З метою деталізації плану роботи на квартал та врахування питань, що виникають у ході діяльності виконавчих органів міської ради, організаційно – контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету готує:

щомісячний план роботи виконавчого комітету. Для його підготовки керівники структурних підрозділів міської ради не пізніше, ніж за тиждень до кінця місяця подають до організаційно – контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету погоджені із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції до плану на наступний місяць, де вказуються назва заходу, дата, час і місце його проведення та відповідальні за його організацію;

щотижневий перелік основних заходів, які будуть проводитися в місті, який складається на основі щомісячного плану роботи виконавчого комітету міської ради з урахуванням пропозицій, наданих міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету.

Параграф 4. Основні вимоги до формування планів роботи виконавчого комітету

4.1. Плани роботи виконавчого комітету передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр - Міністра України, державних, регіональних, міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, повноважень, виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, забезпечення реалізації державної політики.

4.2. До планів роботи виконавчого комітету включаються:

актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку міста, функціонуванням галузей господарського комплексу міста та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності виконавчих органів міської ради, їх взаємодією з іншими органами місцевого самоврядування, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, потребують розгляду на нарадах у міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, розпоряджень (доручень) голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень обласної та міської рад, виконавчого комітету, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується виконавчими органами міської ради або за їх участю.

4.3.Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності виконавчих органів міської ради відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів міської ради з виконання державних правових актів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, здійснення ними власних та делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

про роботу підприємств, організацій та установ комунальної власності територіальної громади міста;

4.4. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій комунальної власності, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

4.5. У планах роботи виконавчого комітету визначаються конкретні структурні підрозділи та посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

Параграф 5. Включення та виключення питань у планах роботи виконавчого комітету

5.1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету за дорученням міського голови.

5.2. Виключення питань з плану роботи виконавчого комітету здійснюється за дорученням міського голови на підставі доповідної записки заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

Параграф 6. Здійснення контролю за виконанням планів роботи виконавчого комітету

6.1. Про виконання річного та квартального планів роботи виконавчого комітету готується доповідна записка, яка формується в такому порядку :

керівники структурних підрозділів міської ради надають заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючій справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків) доповідні записки про виконання плану роботи за попередній період. У доповідних записках чітко зазначається кількість виконаних та невиконаних планових заходів, причини невиконання та пропозиції щодо подальшого вирішення цих питань. Викладення інформації проводиться виключно в межах реалізації завдань відповідно до плану, про важливі позапланові заходи зазначається окремо.

Після письмового погодження із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків) доповідні записки до 10 числа першого місяця наступного кварталу передаються до організаційно- контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, який подає 20 числа першого місяця кварталу на розгляд та затвердження виконавчому комітету доповідну записку про виконання плану роботи виконавчого комітету за попередній період.

6.2. Відповідальність за якісну підготовку та своєчасне надання доповідних записок про виконання річного та квартального планів роботи покладається на керівників відповідних структурних підрозділів міської ради, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючу справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

6.3.Про виконання плану роботи виконавчого комітету за місяць організаційно - контрольним відділом апарату міської ради та її виконавчого комітету готується інформація, яка заслуховується на апаратній нараді.

6.4. Загальний контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється керуючою справами виконавчого комітету.

Параграф 7. Порядок формування робочого плану міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету міської ради.

7.1. З метою врахування питань, що виникають у ході діяльності виконавчих органів міської ради, щоп’ятниці організаційно - контрольним відділом апарату міської ради та її виконавчого комітету складається робочий план міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету (далі – робочий план керівного складу) на наступний тиждень.

Формування робочого плану керівного складу здійснюється з врахуванням календарного плану проведення основних заходів за участю керівництва міської ради та її виконавчого комітету та на основі пропозицій міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючої справами виконавчого комітету, які надаються щосереди до організаційно - контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету із зазначенням назви заходів, дати, часу і місця їх проведення.

7.2. Щотижневий робочий план керівного складу затверджується міським головою.

7.3. Контроль за підготовкою робочого плану керівного складу здійснює керуюча справами виконавчого комітету

7.4. Виконання робочих планів керівного складу обговорюється на щоденних нарадах у міського голови.

Параграф 8. Порядок формування планів роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради .

8.1. Робота управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

8.2. Формування зазначених планів роботи здійснюється з урахуванням положень параграфів 3 і 4 розділу 3 цього Регламенту.

8.3. Плани роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради повинні передбачати:

1) виконання повноважень, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами;

2) проведення засідань консультативно-дорадчих органів;

3) підведення підсумків діяльності відповідної галузі, соціально – економічного та культурного розвитку міста;

4) питання, що потребують розгляду на апаратних нарадах при міському голові;

5) організаційно-масові заходи, що будуть проводиться виконавчими органами міської ради протягом відповідного періоду,

6) інші заходи.

8.4.Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради формуються на підставі пропозицій підрозділів, що входять до їх складу або на основі пропозицій своїх працівників ( якщо підрозділи відсутні).

8.5.Посадова особа, відповідальна за планування роботи управління, відділу, іншого структурного підрозділу міської ради, що визначена наказом керівника цього органу або посадовою інструкцією працівника, узагальнює надані пропозиції, формує проект плану та не пізніше як за 10 днів до наступного кварталу ( місяця) подає його на розгляд керівнику.

8.6.Проект плану роботи за підписом керівника структурного підрозділу міської ради не пізніше як за 5 днів до наступного кварталу ( місяця) подається на затвердження заступнику міського голови, секретареві міської ради, керуючій справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

8.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради і виключаються з нього за дорученням заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

8.8. Стан виконання плану роботи управління, відділу, іншого структурного підрозділу міської ради розглядається на нарадах у його керівника.

8.9. Контроль за виконанням планів роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради здійснюється заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

Параграф 9. Організація інформування (звітування) про діяльність виконавчих органів міської ради.

9.1.Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними міській раді.

Відповідно до статей 27 та 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно плану роботи міської ради міській раді подаються звіти про хід і результати виконання:

програми соціально – економічного та культурного розвитку міста (підготовка звітності проводиться управлінням соціально – економічного розвитку міської ради на основі звітів структурних підрозділів міської ради, затверджених заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків);

цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (підготовка звітності проводиться структурними підрозділами міської ради – виконавцями програм);

щоквартально - про хід і результати виконання бюджету міста ( підготовка звітності проводиться фінансовим управлінням міської ради) .

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керівники виконавчих органів міської ради та посадові особи, яких вона призначає або затверджує, згідно плану роботи міської ради, звітують про свою роботу.

9.2.Підготовка звітності міського голови, передбаченої статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводиться апаратом міської ради та її виконавчого комітету на основі звітів структурних підрозділів міської ради, затверджених заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

9.3. Підготовка звітності, передбаченої статтею 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводиться структурними підрозділами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, які звітують перед територіальною громадою.

9.4.Підготовка звітності виконавчих органів міської ради з питань делегованих повноважень, відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», двічі на рік проводиться організаційно-контрольним відділом апарату міської ради та її виконавчого комітету на основі звітів структурних підрозділів міської ради, затверджених заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючою справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків), заслуховується на засіданні виконавчого комітету, та в установленому порядку направляється до обласної державної адміністрації.

9.5.Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються виконавчими органами міської ради.

9.6.Звіти про результати діяльності виконавчих органів міської ради розміщується на офіційному веб - сайті міської ради та у місцевих засобах масової інформації.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
РЕГЛАМЕНТ виконавчого комітету Тернопільської міської ради
Відповідно до ст.  51  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Тернопільської міської ради (далі...
РЕГЛАМЕНТ виконавчого комітету Тернопільської міської ради
Відповідно до ст.  51  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Тернопільської міської ради (далі...
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування...
Р І ШЕННЯ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VI «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
ПРОЕКТ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VІ «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
Регламент Новоушицької районної ради
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна...
РЕГЛАМЕНТ Бистрицької сільської ради
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26 та пункту 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка