ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради


НазваПОЛОЖЕННЯ про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
Дата05.05.2013
Розмір70.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №8

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради
1.Загальні положення

1.1.Відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, що утворюється нею відповідно до Конституції України та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення виконавчих повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами України. Відділ є підзвітний і підконтрольний Тернопільській міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

1.2.Відділ діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України (зокрема, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”) та керується у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим положенням. На працівників Відділу поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.3.Відділ має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити. Відділ користується майном, переданим йому виконавчим комітетом.

1.4.Місцезнаходження Відділу: 46001, м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1.
2.Мета, завдання та функції Відділу.

2.1.Метою діяльності Відділу є спрощення дозвільних процедур, оптимізація взаємодії дозвільних органів та суб’єктів господарювання, зменшення часових, фінансових та інших затрат суб`єктів господарювання.

2.2.Завданнями Відділу є:

-створення сприятливих умов для розвитку різних форм господарювання в місті;

-усунення адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємства ;

-спрощення та впорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур, скорочення витрат часу суб’єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.

2.3.Функціями Відділу є :

-поширення інформації про порядок отримання дозволів, надання письмових та усних консультацій суб’єктам господарювання;

-прийом та первинна обробка документів, необхідних для отримання дозволів;

-організація обміну документами між суб’єктами господарювання та дозвільними органами, а також між самими дозвільними установами;

-підготовка проектів рішень органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, необхідних для отримання дозволів;

-узагальнення практики дозвільної діяльності;

-вивчення існуючих перешкод веденню господарської діяльності, підготовка та подання органам місцевого самоврядування та місцевим органам державної влади пропозицій щодо усунення таких перешкод та причин, що їх породжують;

-участь у відстеженні результативності регуляторних актів та ефективної діяльності відповідних органів та служб у сфері видачі дозволів. 

2.4.Основні завдання державного адміністратора

Державний адміністратор – посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію дозвільних органів.

Основними завданнями державного адміністратора є:

-Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

-Прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання відповідним дозвільним органам;

-Видача суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру;

-Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;

-Організація та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру;

-Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

-Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

-Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;

-Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

-Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру;

-Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

-Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

-Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.
3.ПРАВА ВІДДІЛУ.

3.1.Самостійно організовувати роботу відповідно до зазначених вище функцій, вносити пропозиції щодо власної структури в межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

3.2.Залучати до вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, працівників та керівників усіх структурних підрозділів виконавчого комітету.

3.3.Подавати міському голові висновки, пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

3.4.Виступати в засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.5.Одержувати в установленому порядку від усіх структурних підрозділів виконавчого комітету, органів статистики інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і надавати відповідну інформацію на вимогу підрозділів виконкому .

3.6. Безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов’язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.
4.КЕРІВНИЦТВО

4.1.Працівники Відділу приймаються та звільняються з посади міським головою. Державні адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

4.2.Працівники Відділу мають право:

-на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

-на оплату праці залежно від посади, яку вона займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

-на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

-на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

-на соціальний і правовий захист;

-отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

-у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

-вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них;

-захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

4.3.Відділ очолює начальник – державний адміністратор, який призначається і звільняється міським головою.

4.4.Начальник Відділу:

-здійснює безпосереднє керівництво Відділом і несе відповідальність за виконання завдань і функцій покладених на Відділ.

-несе персональну відповідальність за збереження майна і засобів, переданих йому в користування виконавчим комітетом міської ради;

-без доручення діє від імені Відділу і представляє його в усіх установах, організаціях та судових інстанціях;

-вносить на розгляд виконавчого комітету пропозиції про удосконалення структури і штатного розпису відділу, про призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу (в тому числі державних адміністраторів) заохочення працівників Відділу і застосування що до них заходів дисциплінарного впливу.

-розподіляє посадові обов’язки між працівниками Відділу;

-затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

-опрацьовує та підписує документи або проекти документів, що готуються Відділом.

-проводить роботу пов’язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників Відділу.

-звітує про роботу Відділу перед виконавчим комітетом та міською радою;

-складає план та кошториси з питань діяльності Відділу;

-в межах своїх повноважень видає накази, організовує і контролює їх виконання, укладає договори (угоди) про співпрацю;

-вирішує інші питання діяльності Відділу.

4.5.На посаду начальника відділу, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок міської ради та інших коштів, передбачених чинним законодавством.

6.2.Структура Відділу, гранична чисельність працівників, фонд оплати праці затверджуються у відповідності з чинним законодавством.

6.3.Методологічне забезпечення діяльності державного адміністратора здійснює спеціально-уповноважений орган з питань регуляторної політики та підприємництва.
7.ЛІКВІДАЦІЯ.

7.1.Ліквідація (реорганізація) Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

Про затвердження технічних регламентів дозвільно-погоджувальних процедур...
Тернопільської міської ради З метою спрощення і встановлення єдиного підходу при здійсненні дозвільно погоджувальних процедур, виконавчий...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської...
Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом...
Про затвердження технічних регламентів дозвільно-погоджувальних процедур...
З метою спрощення і встановлення єдиного підходу при здійсненні дозвільно-погоджувальних процедур, виконавчий комітет міської ради...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ квартирного обліку та нерухомості
Відділ квартирного обліку та нерухомості (відділ), є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ матеріально-технічного забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення ради є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка