Це видання є логічним продовженням посібника «Архівознавство», що був виданий автором 2008 року у співавторстві з кандидатом педагогічних наук О. О. Карпенко


НазваЦе видання є логічним продовженням посібника «Архівознавство», що був виданий автором 2008 року у співавторстві з кандидатом педагогічних наук О. О. Карпенко
Сторінка4/7
Дата11.12.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Типові |перечисление| переліки документівДля полегшення експертизи цінності документів розроблено систему переліків|перечислений| документів, які утворюються під час діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів|терминов| зберігання|сбережения,сохранения| документів.

Переліки|перечисления| бувають:

  • міжвідомчі|междуведомственные| для всіх органів державної влади й місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств;

  • відомчі для установ і організацій кожного окремого міністерства або відомства;

  • конкретні для кожної організації (за відсутності відповідного відомчого переліку|перечисления|).

Нормативним міжвідомчим|междуведомственным| переліком|перечислением| документів в Україні є «Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів», який видано 1998 року. Із додаванням незначних змін 2008 року він|какой| є основою|основанием| для визначення термінів зберігання|сбережения,сохранения| документів і відбору їх для включення до складу НАФ| або для|до| знищення. Цей перелік охоплює всі документи, які створюються під час здійснення однотипних управлінських функцій органів державної влади, місцевого самоврядування й інших установ, організацій і підприємств (частина І), а також документацію, що створюється під час виробничої й науково-технічної діяльності установ, організацій і підприємств усіх форм власності (частина II).

Зазначені в переліках|перечислениях| терміни зберігання|сбережения,сохранения| є обов'язковими для всіх установ і організацій в Україні. Жодна|никакое| установа, організація й підприємство не мають права ці терміни|термины| зменшувати. Подовження (збільшення) термінів|терминов| зберігання|сбережения,сохранения| документів може бути дозволено за|с| поданням організації до відповідної архівної установи. Переліки|перечисления| мають сприяти|содействовать| збереженню, організації й якісному поповненню складу НАФ|. Їх можна використовувати під час формування справ, підготовки типових|типовых|, зразкових і конкретних номенклатур справ, розроблення схем класифікації документів і галузевих переліків|перечислений| документів із зазначенням термінів|терминов| їх зберігання|сбережения,сохранения|, а також у роботі ЕПК| державних архівних установ і ЕК| організацій.

Переліки|перечисления| побудовані за основними напрямками діяльності організацій незалежно від їхнього статусу в ієрархічній системі керування й галузевої належності, а в її межах – за функціональним принципом призначення тієї або іншої документації. Кожний напрямок діяльності відповідає окремому розділу переліку|перечислению|.

Структура типового|типового| переліку|перечисления| є такою.

  1. Документи, які утворюються в управлінській діяльності: організація системи керування; прогнозування, планування, ціноутворення; фінансування, кредитування, податкова політика; облік і звітність; організація використання|употребления| трудових ресурсів; робота з кадрами; соціально-культурний розвиток населення; науково-інформаційна діяльність; економічне, науково-технічне й культурне співробітництво з іншими країнами; матеріально-технічне постачання; адміністративно-господарське обслуговування; діяльність громадських організацій.

  2. Документи, які створюються в науково-технічній і виробничій сферах: науково-дослідна й конструкторська робота; винахідництво, раціоналізація й патентно-ліцензійна робота; проектування, будівництво, реконструкція; виробництво; якість продукції, технічний контроль, стандартизація; охорона навколишнього середовища; автоматизовані системи (АС).

Кожний з|с| розділів переліку|перечисления| має свої підрозділи|подразделения|. Так, розділ 6 “Робота з кадрами” має такі підрозділи|подразделения|: приймання, розподіл|распределение|, переміщення й облік кадрів; підготовка кадрів, підвищення їхньої кваліфікації; проведення атестацій і встановлення кваліфікації, присвоєння вчених звань, надання наукових ступенів; нагородження, присвоєння почесних звань. Розділ 8 “Науково-інформаційна діяльність” складається з таких підрозділів|подразделений|: науково-технічна інформація; видавнича діяльність. Така схема організації переліку|перечисления| стосується й інших його підрозділів|подразделений|.

Прикладом|прикладом| відомчого переліку є «Перелік|перечисление| документів, які|какие| утворюються в діяльності Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних і комерційних банків України із зазначенням термінів зберігання документів» (1996 р.), а також «Перелік документів, що утворюються в установах Митної служби України» (1997 р.). Ці переліки багато в чому подібні до загального типового переліку, але мають у своїй побудові специфіку, пов’язану з особливостями діяльності фінансових установ і митниці.

Визначення|исчисления| термінів|терминов| зберігання|сбережения,сохранения| документів згідно з переліком проводять з 1 січня того року, що йде наступним за діловодним. Наприклад: термін|термин| зберігання|сбережения,сохранения| документа, створеного в діловодстві 2006 р., починає обчислюватися|исчисляющий| з 1 січня 2007 р. Терміни|термины| зберігання|сбережения,сохранения| науково-технічної документації| вираховують з 1 січня того року, що|какой| йде за роком закінчення розроблення теми або проекту. Для документів особового складу, яким|каким| установлено термін|термин| «75 р.–В» розрахунок часу зберігання|сбережения,сохранения| встановлюють 75 років мінус вік людини на час звільнення|увольнения|. Відмітка «доки|покуда| не мине|минует| потреба» в переліку означає, що документи мають тривале практичне|практичное| значення й зберігаються|хранятся| не менше|менее| 10 років.

Інші примітки, які застосовуються в переліках|перечислениях|, лише|только| коментують порядок зберігання|сбережения,сохранения| тих або інших категорій документів – «На державне зберігання|сбережение,сохранение| не надходить. Зберігається|хранятся| в організаціях»; «За умови завершення ревізії. У випадку виникнення суперечок, розбіжностей|расхождений|, слідчих|следовательских| і судових справ зберігаються|хранятся| до|до| винесення остаточного рішення»; «По закінченні|по завершении,по истечении| терміну договору»; «Після затвердження»; «Після заміни новими» тощо. Відмітка «ЕПК»|, що|какая| стоїть проти|супротив| термінів|терминов| зберігання|сбережения,сохранения| окремих видів документів, означає, що такі документи або їх частина можуть мати наукове й історико-культурне значення й після експертизи їхньої цінності включатися до складу НАФ|.

Кожна організація й установа повинні мати повний набір переліків|перечислений|, які|какие| забезпечували б|б| безперебійне функціонування діловодної й архівної роботи. Підготовка переліку|перечисления| – складний, тривалий і відповідальний процес. Як правило, розробляють їх галузеві науково-дослідні інститути або спеціально створені для цієї мети при центральних відомствах тимчасові творчі колективи. До їх складу входять працівники діловодних і архівних служб відомчої системи, провідні спеціалісти й науковці.

Перелік|перечисление| рецензують усередині відомчої системи, розглядають в ЕПК| міністерства або відомства, потім – у ЦЕПК| Держкомархіву України і тільки після цього його затверджує керівництво, а потім його тиражують і вводять у дію. Процес розроблення переліків|перечислений| для міністерств і відомств має постійний характер: реорганізовуються або ліквідуються системи, створюються нові організації, виникають нові види документації. Усі відомства систематично|систематично| вносять зміни|смены| й доповнення до|до| переліків|перечислениям|, підтримуючи їх у робочому стані|стане|.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

КУРС ЛЕКЦІЙ
М. П. Климчук, кандидат юридичних наук (тема 10 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Д. П. Письменним)
"Директор школи – керівник навчально-виховної роботи". З 1957 р....
Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Онуфріївський район Кіровоградської області) 02. 09. 1970
Нікітін, П. Г. Хоменко НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Навчальний посібник (2-е...
Я. М. Шевченко, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «ВСТУП ДО ФАХУ» Навчальний посібник
Карпенко, О. О. Концепція професійного спрямування : навч посіб для студ спец. «Документозн та інформ діяльність» / О. О. Карпенко. –...
України Г. С. Сазоненко Перспективні освітні технології: Наук метод...
В.І. Каюков, кандидат педагогічних наук; П. П. Кононенко, доктор філологічних наук; В. О. Огнев'юк, кандидат філософських наук; А....
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській...
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
«Харківський авіаційний інститут» О. О. Карпенко, М. М. Матліна СУЧАСНЕ...
Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. Нац аерокосм ун-т «Харк авіац. ін-т», 2009....
Особливості проведення навчальних дискусій
Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор, директор науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної...
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка