України Г. С. Сазоненко Перспективні освітні технології: Наук метод посібник. /За ред. Г. С. Сазоненко


НазваУкраїни Г. С. Сазоненко Перспективні освітні технології: Наук метод посібник. /За ред. Г. С. Сазоненко
Сторінка1/76
Дата23.10.2013
Розмір8.33 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Авторський колектив: А.М.Алексюк, доктор педагогічних наук; І.Д.Бех, доктор психо­логічних наук; Демків Т.Ф., учитель-методист; І.Г.Єрмаков, кандидат історичних наук; І.О.Завадський; В. Й. Карпухіна, учитель-методист; В.І.Каюков, кандидат педагогічних наук; П.П.Кононенко, доктор філологічних наук; В.О.Огнев'юк, кандидат філософських наук; А.О.Осмоловський, учитель-методист; Л.І.Паращенко, магістр ділової адміністрації; Г.С.Сазоненко, кандидат педагогічних наук; Л.В.Сохань, доктор філософських наук; Л.Н.Чернявська.

В.Г.Кремень, Міністр освіти і науки України, президент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук - переднє слово.

Рецензенти: доктор філософських наук В.І.Волович (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка), кандидат педагогічних наук Д.І.Румянцева (Інститут педагогіки АПН України).

За загальною редакцією кандидата педагогічних наук, заслуженого вчителя України Г.С.Сазоненко
Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник. /За ред. Г.С.Сазоненко – К.: Гопак, 2000. - 560 с.
У посібнику розглядаються методологічні підходи до впровадження перспективних освітніх технологій у процесі експериментально-пошукової роботи. Науковці, педагоги Ук­раїнського гуманітарного ліцею Національного університету імені Тараса Шевченка об'єднали свої зусилля для пошуку нового змісту освіти, творення педагогічних систем, заснованих на філософії дитиноцентризму, українознавства, життєтворчості, в центрі якої - плекання громадянина України, людини-творця.

Посібник розрахований на педагогічних працівників різних типів навчальних закладів.
Скановано: Подмазіною А.С., 2004 г.
Ст. 5

ПЕРЕДНЄ СЛОВОВелике слово "школа"! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розми­кає пута несвідомості, це шлях до волі, до на­уки, до добробуту. На вселюдному життю тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.

Софія Русова


Кінець XX століття означений напруженим пошуком нового світоро­зуміння, нових перспектив розвитку, а тому й відповідного меті педа­гогічного світобачення, в природі якого - не тільки глибокий аналіз дійсності, її найскладніших проблем, а й передбачення та окреслення образу майбутнього.

Триває болісний процес переоцінки цінностей, долання уста­лених стереотипів, які заважають по-новому бачити проблеми становлення людини як розвиненої особистості, спроможної створити свій життєвий проект, відповідально ставитись до жит­тя, впевнено приймати історичний виклик XXI століття.

Педагогіка стоїть перед альтернативою: або вона й далі розви­ватиметься у руслі традиційних понять, підходів до дитини як об'єкта впливів, знаннєцентризму, недооцінки духовного станов­лення й розвитку особистості, тим самим вичерпавши свій життєздатний потенціал, - або наповнить новим житгєтворчим, культуротворчим, духовним змістом навчання й виховання, і таким чином засвідчить, що головне для неї - дитина, з її радощами й бо­лями, злетами й драмами, інтересами, потребами, з її напруженим екзистенційним духовним світом.

Сьогодні як ніколи гостро стоїть завдання осмислення та пізнання буття, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу, на цій основі й повинна формуватись нова педагогіка - педагогіка вільної відповідальної людини.

Мова йде про створення нової школи України XXI століття, національної школи, яка б плекала творчу особистість, створювала умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного ро­звитку, для примноження культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних і зарубіжних надбань.

Це спонукає до пошуку нового комплексу ідей, створення інте­лектуальної основи дванадцятирічної школи, школи життєтворчості особистості, в якій би утверджувалась проективна, особистісно зорієнтована педагогіка, педагогіка успіху.

Проективна, особистісно зорієнтована педагогіка спрямована на цілісне, фундаментальне розв'язання суперечностей, які вини­катимуть у становленні школи життєвої дії, в якій дитина є голов­ним пріоритетом та цінністю, суб'єктом культури й життя. У ній за­безпечуватиметься переведення існуючих педагогічних систем у якісно новий стан щодо змісту виховання й навчання, організації й управління.

Щоб гідно прийняти історичний виклик XXI століття, освіта по­винна мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв'язання проблем нового століття, розвиток творчих здібностей вихованців, формування у них проектної культури, нових способів мислення та дії.

Розв'язати цю проблему можна лише на шляху переходу від освіти як "передачі знань" до продуктивного навчання, коли прирощення знань відбувається в процесі створення учнем власних творчих продуктів.

Продуктивна освіта – це процес індивідуальної самореалізації людини, результатом якої є створення освітніх продуктів.

Нове українське суспільство спонукає до пошуку способів розв'язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Збуваються пророчі слова Софії Русової про те, що “нова школа кладе за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини...” [Русова Софія. Нова школа. – Світло. Книжка сьома-восьма, 1914. – С.4].

Адже від сучасного випускника вимагається осмислено діяти в си­туації життєвого вибору, грамотно ставити і досягати власної мети, діяти продуктивно в освітніх, професійних та життєвих сферах.

Завдання педагога – допомогти учневі у побудові індивідуаль­ної траєкторії його освіти, яка співвідноситься із досягненнями людства й спрямована на їх примноження.

Перехід до 12-річної школи об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень. При цьому можуть і повинні бути використані такі прогресивні освітні технології, як осо­бистісно зорієнтовані, проективні, кооперовані, імітаційно-моделюючі, інформаційні. Ефективність їх використання значною мірою зале­жить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Звідси – пріоритет суб'єктивно-смислового навчання у порівнян­ні з інформаційним навчанням, спрямованість на розвиток в учнів

Ст. 7

множинності суб'єктивних картин світу на противагу однознач­ним "програмним" уявленням, діагностика особистісного ро­звитку, ситуаційне проектування, включення навчальних завдань у контекст життєвих проблем.

Із цього погляду особливої значущості для освітян України набуває досвід педагогічного колективу гуманітарного ліцею Київського національного університету Імені Тараса Шевченка. Це – справжній інтелектуально-духовний центр плекання національ­ної еліти України із державним мисленням, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, духовний ро­звиток, самопізнання з пізнанням природи буття людини, всесвіту й суспільства, нації й людства, спроможних втілювати в життя ідеали свободи й демократії, перебувати у стані гармонії з собою і навколишнім середовищем.

Педагогічний колектив ліцею значну увагу приділяє апробації й ак­туалізації змісту освіти, що базується на засадах українознавства, впровадженню перспективних освітніх технологій, глибокому осмис­ленню інноваційних процесів у навчально-виховному процесі, стиму­люванню ініціативи ліцеїста, розвитку його можливостей, створенню умов для саморозвитку особистості.

У гуманітарному ліцеї забезпечується поліфонія та право ліцеїста на реалізацію своїх освітніх інтересів шляхом диференціації навчаль­но-виховного процесу, розкриття творчого потенціалу клубів, студій, факультативів.

Навчання в ліцеї зорієнтоване не лише на засвоєння знань, а й на способи мислення та діяльності, на розвиток пізнавальних сил і твор­чого потенціалу ліцеїста. Цей підхід протистоїть методам і формам вербальної освіти, її монологічності, безликості. Він долає пасивність ліцеїста, перетворює його на суб'єкта навчально-виховного процесу.

Висока ефективність навчально-виховного процесу в ліцеї знач­ною мірою досягається завдяки глибокій його психологізації. "Від діаг­ностики актуальних і потенційних можливостей – до діагностики вибо­ру", – саме такий перспективний шлях обрав педагогічний колектив. Потенціал психології спрямований на глибоке знання особистості, її мотивів, інтересів і потреб, стимулювання пізнавальних і життєвих інтересів ліцеїстів.

Варто відзначити високий рівень професіоналізму й компетент­ності педагогів. У ліцеї особлива увага звертається на дослідницьку роботу викладачів, освоєння прогресивних освітніх технологій, роз-

Ст.8

робку авторських курсів у тісній співпраці з науковцями й викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Атмосфера актуалізації й переосмислення життя в Україні ви­магає нового педагогічного бачення та зміни парадигми у на­прямку виховання і самовиховання творчої, конкурентоздатної особистості, використовуючи при цьому перспективні освітні технології. Саме цій меті й підпорядкований науково-методичний посібник, який підготували науковці, педагоги гуманітарного ліцею під керівництвом заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук Г. С. Сазоненко.

Авторський колектив виносить на суд освітян плід своїх роздумів, сумнівів, помислів і практичних дій щодо впровадження у живу ткани­ну педагогічної реальності перспективних освітніх технологій.

Будьмо уважними до них!

Лише на основі співставлення досвіду, діалогу педагогічних систем і культур народжуються нові ідеї, технології, які стануть надбанням педагогічної громадськості.

Тож запрошую до діалогу й співтворчості!

В.Г.Кремень, Міністр освіти і науки України, президент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕРСПЕКТИВНИХ


ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Нова школа кладе за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини.
Софія Русова


Школа – організація не тільки навчання, але й всього життя дитини.
Павло Блонський


Життя – це відкриття, яке ми здійснюємо відносно себе і навколишнього світу.

Ортега-і-Гассет

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

І. П. Голосніченко гл. 1, 2, 3; канд юрид наук
Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушен­ня у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг ред...
Галабурда М. К. Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія...
За заг та наук ред д-ра екон наук, проф. І. Й. Малого. — К.: КНЕУ, 2005. — 358 с
Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО...
Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України // Засоби і технології...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Закон України «Про страхування»
Халілова Л. Е. Методичний посібник: «Страхування в України»». /Под ред. Е. Е. Добржанской, Н. В. Николаєвої : – с. 29
Нікітін, П. Г. Хоменко НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Навчальний посібник (2-е...
Я. М. Шевченко, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОПОЖНОСТІ...
Доцент, кандидат економічних наук І. В. Тараненко, Дніпропетровський університет економіки та права, м. Дніпропетровськ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Анотація. В статті висвітлюється особистісно-зорієнтовані інноваційні освітні технології у роботі зі слабозорими дошкільниками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка