Нікітін, П. Г. Хоменко НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Навчальний посібник (2-е видання, стереотипне) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2008 ББК67. 9(4Ук)75


НазваНікітін, П. Г. Хоменко НОТАРІАТ В УКРАЇНІ Навчальний посібник (2-е видання, стереотипне) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2008 ББК67. 9(4Ук)75
Сторінка1/59
Дата20.04.2013
Розмір10.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


Міністерство освіти і науки України Національна академія управління

. ■ ■ ■

Академія муніципального управління
Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко

НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

Навчальний посібник

(2-е видання, стереотипне) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

2008

ББК67.9(4Ук)75 УДК 34(477)

О 01)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-г від 10.08.2006 р.)

Рекомендовано вченою радою Національної Академії Управління

(Протокол № 3 від 27.04.2006 р.)

Рецензенти:

Я.М. Шевченко, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України;

В.В. Луць, доктор юридичних наук, професор, академік Акаде­мії правових наук України;

Р.А. Калюжний, доктор юридичних наук, професор.

Відповідальний редактор: Ю.В. Нікітін, кандидат юридичних наук, доцент.

Науковий редактор: Л.С. Сміян, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко
С 50 Нотаріат в Україні: Навчальний посібник (2-е вид., сте-

реотип.)/ Заред. Ю.В. Шкітіна. - К.: КНТ, 2008. - 680 с.

І8ВМ 978-966-373-357-9

Підручник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, Закону України «Про нотаріат», Інструкції «Про порядок вчинення нотарі­альних дій нотаріусами України» та інших нормативно-правових актів України. Структура і зміст підручника визначаються програ­мою навчального курсу «Нотаріат в Україні», який вивчається студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

ББК 67.9(4Ук)75

© Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін,
П.Г. Хоменко, 2008
І8ВИ 978-966-373-357-9 © КНТ, 2008

Зміст

ЗМІСТ

Вступ 8

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Нотаріат в Україні 11

11. Поняття і функції нотаріату 11

§ 2. Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту 14

§ 3. Латинський нотаріат ........ 31

ГЛАВА 2. Предмет, система і принципи нотаріального

процесуального права .35

| 1. Поняття нотаріального процесуального права 35

| 2. Нотаріальний процес, його зміст та стадії .37

і 3. Джерела нотаріального процесуального права 39

§ 4. Система нотаріального процесуального права 43

: 5. Принципи нотаріального процесуального права 44

ГЛАВА 3. Нотаріус 47

1.Вимоги до посади нотаріуса 47

2. Стажування нотаріуса 50

3. Складання кваліфікаційного іспиту 53

4. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю 55

5. Права і обов'язки нотаріуса 61

6. Етика нотаріуса 65

ГЛАВА 4. Організація діяльності нотаріату в Україні 68

§ 1. Система нотаріальних органів і посадових осіб, на яких

покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії в Україні 68

§ 2. Організація діяльності державних нотаріальних контор 70

§ 3. Організація роботи приватних нотаріусів 71

§ 4. Організація діяльності державних нотаріальних архівів 76

§ 5. Організація роботи посадових осіб, на яких покладено

обов'язок вчиняти нотаріальні дії . . 78

§ 6. Вчинення нотаріальних дій консульськими

установами України 80

§ 7. Роль органів юстиції щодо регулювання

діяльності нотаріату 82

§ 8. Організація діяльності Української нотаріальної палати 86

З

Нотаріат в Україні

ГЛАВА 5. Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб

щодо вчинення нотаріальних дій 90

§ 1. Поняття компетенції нотаріальних органів 90

§ 2. Предметна компетенція нотаріальних органів

та посадових осіб 91

§ 3. Територіальна компетенція нотаріальних органів

і посадових осіб 97

ГЛАВА 6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 101

§ 1. Поняття нотаріальної дії та загальні правила її вчинення 101

§ 2. Місце і строки вчинення нотаріальних дій 102

§ 3. Порядок встановлення особи громадянина, який звернувся

за вчиненням нотаріальної дії 104

§ 4. Перевірка дієздатності фізичних осіб та правоздатності

юридичних осіб, які беруть участь у правочинах,

а також перевірка повноважень представників 105

§ 5. Підписання нотаріально посвідчуваних документів 108

§ 6. Витребування відомостей і документів, необхідних

для вчинення нотаріальних дій 110

§ 7. Вимоги до документів, що подаються для вчинення

нотаріальних дій 111

§ 8. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими

особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні

порушень закону 112

§ 9. Відмова у вчиненні нотаріальної дії 113

§ 10. Поняття і види нотаріальних актів 115

§11. Нотаріальне діловодство 117

§ 12. Оплата нотаріальних дій 128

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 7. Загальні правила посвідчення правочинів 136

§ 1. Поняття правочину та вимоги до його дійсності 136

§ 2. Характеристика загальних правил посвідчення правочинів . . .139 § 3. Особливості посвідчення правочинів щодо розпорядження

часткою нерухомого майна в спільній власності 146

§ 4. Посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна . . .151 § 5. Посвідчення договорів про відчуження об'єктів

незавершеного будівництва 161

§ 6. Посвідчення правочинів щодо відчуження

земельних ділянок 163

§ 7. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів 173

§ 8. Посвідчення договорів про приватизацію майна державних

підприємств 178

4

Зміст

§ 9. Посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин) або позички

транспортних засобів 194

3 10. Посвідчення договорів найму (оренди) житла

для проживання 202

11. Посвідчення договору застави (іпотеки) 205

§ 12. Посвідчення установчих договорів господарських

товариств 217

§ 13. Посвідчення договорів ренти 218

§ 14. Посвідчення договору довічного утримання (догляду)

та договорів про надання утримання 219

§ 15. Договір управління майном 224

§ 16. Представництво і довіреність 227

§ 17. Посвідчення договорів доручення 231

§ 18. Шлюбний контракт 232

§ 19. Спадковий договір 235

§ 20. Посвідчення заповітів 238

ГЛАВА 8. Видача свідоцтва виконавцю заповіту 247

§ 1. Порядок призначення та обов'язки виконавця заповіту 247

§ 2. Порядок видачі свідоцтва виконавцю заповіту 248

ГЛАВА 9. Видача свідоцтва про право на спадщину 250

§ 1. Загальні положення про спадкування 250

§ 2. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину 256

ГЛАВА 10. Охоронні нотаріальні дії 267

§ 1. Встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана
безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце
перебування якої невідоме 267

§ 2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

та їх процесуальний порядок 268

ГЛАВА 11. Видача свідоцтва про право власності на частку

в спільному майні подружжя 276

§ 1. Поняття і значення видачі свідоцтва про право власності

на частку в спільному майні подружжя 276

§ 2. Порядок видачі свідоцтва про право власності на частку

в спільному майні подружжя 278

ГЛАВА 12. Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого
майна, а також заставленого майна з публічних торгів
(аукціонів). Видача свідоцтва про придбання майна,
що є предметом іпотеки 281


5

Нотаріат в Україні

§ 1. Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна, а також заставленого майна з публічних торгів (аукціонів) . . . .281

§ 2. Видача свідоцтва про придбання майна,

що є предметом іпотеки 285

ГЛАВА 13. Накладання заборони відчуження нерухомого

та рухомого майна 287

§ 1. Поняття і підстави накладання заборони відчуження

нерухомого та рухомого майна 287

§ 2. Процесуальний порядок накладання заборони відчуження

нерухомого та рухомого майна 288

ГЛАВА 14. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них,

справжності підписів і вірності перекладу 292

§ 1. Засвідчення вірності копій документів та виписок з них 292

§ 2. Засвідчення справжності підпису на документах 295

§ 3. Засвідчення вірності перекладу документів

з однієї мови на іншу 298

ГЛАВА 15. Нотаріальне посвідчення безспірних

юридичних фактів 300

§ 1. Посвідчення факту, що громадянин є живим, та факту

перебування громадянина в певному місці 300

§ 2. Посвідчення тотожності громадянина з особою,

зображеною на фотокартці .301

§ 3. Посвідчення факту часу пред'явлення документів 302

ГЛАВА 16. Передача заяв фізичних та юридичних осіб 304

§ 1. Поняття і значення передачі заяв фізичних

та юридичних осіб 304

§ 2. Процесуальний порядок передачі заяв 304

ГЛАВА 17. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів,

прийняття документів на зберігання 307

§ 1. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 307

§ 2. Прийняття документів на зберігання 312

ГЛАВА 18. Вчинення виконавчих написів 314

§ 1. Поняття і значення виконавчого напису 314

§ 2. Умови і порядок вчинення виконавчих написів 315

§ 3. Процесуальний порядок вчинення виконавчих написів

за конкретними видами заборгованостей 323

Зміст

ГЛАВА 19. Вчинення протестів векселів 340

§ 1. Поняття та значення векселя 340

§ 2. Порядок вчинення протестів векселів 343

ГЛАВА 20. Пред'явлення чеків до платежу та посвідчення

неоплати чеків 350

§ 1. Поняття чека як форми безготівкових розрахунків 350

§ 2. Процесуальний порядок пред'явлення чеків до платежу,

посвідчення неоплати чеків та вчинення виконавчого напису

на чеку 355

ГЛАВА 21. Вчинення морських протестів 357

§ 1. Поняття і значення вчинення морських протестів 357

§ 2. Процесуальний порядок вчинення морських протестів 358

ГЛАВА 22. Застосування нотаріусом законодавства

іноземних держав. Міжнародні договори 362

§ 1. Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав . . . .362 § 2. Оформлення нотаріусом документів, призначених

для дії за кордоном 365

Тести 372

Список використаних і рекомендованих джерел 381

ДОДАТКИ 384

Додаток 1. Етичний кодекс нотаріусів Європи 384

Додаток 2. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. . . .389 Додаток 3. Наказ «Про затвердження Інструкції про порядок

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

від 3 березня 2004 р. № 20/5 428

Додаток 4. Наказ «Про затвердження Положення про порядок учинення

нотаріальних дій в дипломатичних представництвах

та консульських установах України» від 27 грудня 2004 р.

№ 142/5/310 547

Додаток 5. Наказ «Про затвердження Інструкції про порядок

вчинення нотаріальних дій посадовими особами

виконавчих комітетів сільських, селищних,

міських Рад народних депутатів України»

від 25 серпня 1994 р. № 22/5 . .611

Додаток 6. Наказ «Про затвердження Правил ведення нотаріального

діловодства» від 3 лютого 1994 р. № 6/5 638

Додаток 7. Постанова «Про порядок посвідчення заповітів і доручень,

прирівнюваних до нотаріально посвідчених» від 15 червня

1994 р. № 419 661

Додаток 8. Наказ «Про затвердження Положення про державний

нотаріальний архів» від 7 лютого 1994 р. № 8/5 673

7

Нотаріат в Україні

Передмова

На сучасному етапі проблеми побудови правової держави, за­безпечення охорони прав і законних інтересів людини і громадя­нина, імплементації норм міжнародного права ставлять перед суспільством нові складні завдання. Перехід до ринкової форми господарювання, створення нових видів економічної діяльності потребують внесення істотних коректив і правове регулювання у економічних відносин, формування і розвиток нових інститутів, до яких належить і відносно новий, як для України, інститут но­таріату.

Роль нотаріату в правовому забезпеченні економічних відно­син підтверджено світовою практикою. Це пояснюється тим, що діяльність нотаріату відчутно впливає на різні аспекти суспіль­ного життя. Від якості його роботи залежать нормальне функціонування цивільного обороту країни, ефективність охоро­ни і захисту майнових прав та законних інтересів громадян і ор­ганізацій. Активне залучення нотаріату в регулювання еко­номічних відносин створює більшу стійкість і гарантованість у поведінці учасників цивільних правовідносин, дає можливість скоротити кількість правопорушень, ліквідує об'єктивні переду­мови їх вчинення.

На практиці нотаріус є найбільш доступним захисником прав і законних інтересів громадян, здатним юридично закріпити май­нові і особисті немайнові права учасників безспірних правових відносин. Так, статистика свідчить, що кількість нотаріальних дій у 2004 році, в порівнянні з 1990, зросла з 4532 тис. до 17207 тис, тобто майже у 4 рази.

Відбулись суттєві зміни й у ставленні до посади нотаріуса. За ос­таннє десятиріччя престиж професії нотаріуса значно зріс. В цих умовах надзвичайно важливим питанням є підготовка високо­кваліфікованих нотаріусів, з високими моральними якостями і відчуттям особистої відповідальності за свою діяльність.

Все це потребує як посилення правового регулювання госпо­дарських відносин, так і вдосконалення правового регулювання діяльності нотаріальних органів, яка все ще далека від ідеалу. Основна складність у вирішенні цієї проблеми полягає у правиль­ному виборі основних напрямів подальшого вдосконалення діяльності нотаріату в Україні, а це значною мірою залежить від

8

Передмова

готовності суспільства сприйняти новації, що пропонуються у сфері реформування нотаріату і в правовій політиці держави відносно його подальшого розвитку.

Підготовка нового навчального посібника «Нотаріат в Україні» обумовлена низкою, як внутрішніх, так і зовнішніх обставин, до яких слід віднести такі:

По-перше, потребою приведення навчального матеріалу у від­повідність до положень нового Цивільного кодексу від 16 січня 2003 р., Цивільного процесуального кодексу від 18 березня 2004 р., Земельного кодексу від 25 жовтня 2001 р., Сімейного кодексу від 10 січня 2002 р., Господарського кодексу від 16 січня 2003 р.

Будучи найважливішими джерелами матеріального і процесу­ального права, вони вносять ряд новацій у сферу правового регу­лювання соціально-економічних відносин в Україні і безпосе­редньо стосуються нотаріальної діяльності.

По-друге, після видання останніх підручників минуло близь­ко п'яти років, і за цей час до Закону України «Про нотаріат» за­конодавцем внесено ряд важливих змін та доповнень, зокрема відносно компетенції приватних нотаріусів і деякі інші, а також Міністерством юстиції України прийнята нова редакція Інструкції «Про порядок учинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 3 березня 2004 р., які потребують відповідного висвітлення в учбовій літературі.

По-третє, у виданих раніше підручниках з нотаріату, на думку автора, недостатньо висвітлена історія розвитку нотаріату в Ук­раїні та в деяких розвинутих європейських країнах, зокрема проблеми правової політики держави щодо нотаріату, його су­часні організаційно-правові основи в контексті порівняльного правового вивчення світового і вітчизняного досвіду, що є дуже важливим на сучасному етапі приведення у відповідність норм нотаріально-процесуального права України до європейських стандартів. Слід також відзначити, що впровадження інституту нотаріату в нашій країні після тривалої перерви має і позитивні моменти — це можливість використовувати досвід інших країн, зокрема тих, що об'єднались у Міжнародний союз латинського нотаріату. Цей союз вирішує питання вдосконалення та уніфікації національного нотаріального законодавства, обміну досвідом між країнами-учасниками, забезпечення незалежності професії нотаріуса водночас із контролем за ним з боку держави.

Структура і зміст посібника визначається програмою навчаль­ного курсу «Нотаріат в Україні» юридичного факультету ВНЗ

9

Нотаріат в Україні

«Національна академія управління». У ньому відображено сучас­ний стан нотаріальних правовідносин, а також досягнення науки і правозастосовчої діяльності нотаріату. Посібник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, Закону України «Про но­таріат», Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нота­ріусами України» та інших нормативно-правових актів України.

Навчальний посібник призначається для студентів, аспі­рантів, викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, наукових робітників, а також нотаріусів.

Автори висловлюють щиру подяку доктору юридичних наук, професору, академіку Академії правових наук України Я.М. Шев­ченку, доктору юридичних наук, професору, академіку Академії правових наук України В.В. Луцю та доктору юридичних наук, професору Калюжному Р.А. за рецензування рукопису підручни­ка.

10

Глава 1. Нотаріат в Україні

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
БІРЖОВЕ ПРАВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
...
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
КОНКУРЕНТНЕ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ^ (лист №14/18....
Навчально-методичний посібник Рекомендовано
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-186 від 20 січня 2004 р.)
ОНОЛОГІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, ГЕМАТОЛОГІЯ У трьох томах Том 3 Гематологія...
М. А. Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної...
Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-590 від 21 березня 2003року)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка