КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012


НазваКА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012
Сторінка21/21
Дата13.03.2013
Розмір3.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

НАШІ АВТОРИ
Грибан Григорій, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету.
Дзюбишина Наталія, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету.
Жигайло Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Івах Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Ілляш Соломія, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Кічула Марія, старший лаборант кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, здобувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету.
Кобрій Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.


Ковальчук Володимир, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Козак Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Костецька Мар’яна, аспірант кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Мойко Оксана, аспірант кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Моштук Василь, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Невмержицька Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Околович Олександр, аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.


Паласевич Ірина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Тимочко Ірина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології Рівненського державного гуманітарного університету.
Федорович Анна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Харкавців Ірина, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Яшин Надія, викладач кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”.


OUR AUTHORS
Dzuibyshyna Natalia, candidate of science (Theory of Education), acting associate professor of the Foreign Language department, Rivne State Humanities University.
Fedorovych Anna, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Hryban Hryhorii, candidate of science (Theory of Education), associate professor, doctorate of the Physical Training department, Zhytomyr National Agroecology University.
Illiash Solomiya, candidate of science (Psychology), head lecturer of the Pedagogic and Primary Education Teaching Methods department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Ivakh Svitlana, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Kichula Maria, head assistant of the Scientific Discipline of Documentation, Information Activity and Study of Ukraine department, scientific applicant of the Psychological and Pedagogic Science department, Ternopil National Economic University
Kharkavtsiv Iryna, candidate of science (Theory of Education), lecturer of the Practical English language department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.


Kobrii Olha, candidate of science (Theory of Education), associate professor, doctorate of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Kostetska Maryana, post-graduate student of the Mathematics and Mathematics Teaching Methods of Primary Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Kovalchuk Volodymyr, doctor of science (Theory of Education), professor, head of the Mathematics and Mathematics Teaching Methods of Primary Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Kozak Tetiana, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Informatics and Computing Mathematics, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Moiko Oksana, post-graduate student of the Mathematics and Mathematics Teaching Methods of Primary Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Moshtuk Vasyl, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Labor-vocational Teaching Methods and Decorative and Applied Arts department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Nevmerzhytska Olena, candidate of science (Theory of Education), associate professor, doctorate of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Okolovych Oleksandr, post-graduate student of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Palasevych Iryna, candidate of science (Theory of Education), head lecturer of the Theory of Education and Preschool Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Tymochko Iryna, candidate of science (Theory of Education), head lecturer of the General and Social Pedagogy and Acmeology department, Rivne State Humanities University.
Yashyn Nadiya, lecturer of the Foreign Language department, National University “Lvivska Politechnika”.
Zhyhaylo Oksana, candidate of science (Psychology), associate professor of the Mathematics and Mathematics Teaching Methods of Primary Education department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

ЗМІСТ
КОБРІЙ Ольга. Модель формування

змісту педагогічних дисциплін

у сучасних вищих навчальних закладах України………4

ЯШИН Надія. Філософсько-політологічний

аспект формування толерантності студентів

вищих навчальних закладів

у процесі гуманітарної підготовки………………………17

ЖИГАЙЛО Оксана. Професійна компетентність

майбутнього вчителя початкових класів

як загальна умова педагогічної діяльності……………..30

КОСТЕЦЬКА Мар’яна. Функціональний аналіз

вищої освіти України радянського періоду……………..41

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена. Цінності виховання в добу

Української Народної Республіки (1917 – 1920)………52

ІВАХ Світлана. Організаційно-практична

діяльність жіноцтва Галичини

у розбудові українського шкільництва

міжвоєнного періоду……………………………………….66

ТИМОЧКО Ірина. Передумови просвітницько-громадської

діяльності православних братств Волині

(друга половина XΙX – початок XX століття)……………86

ДЗЮБИШИНА Наталія. Роль освітянської

еліти Чехословаччини у неофіційному

педагогічно-реформаційному русі

міжвоєнного періоду (1918 – 1938рр.)…………………..100

КІЧУЛА Марія. Освітній моніторинг:

структурнийаналіз поняття……………………………..112

МОШТУК Василь. Педагогічне проектування

у контексті формування

проектно-технологічної культури

майбутнього вчителя технологій і креслення…………..126

ХАРКАВЦІВ Ірина. Застосування сучасних

організаційних підходів

та інноваційних технологій

у творчій діяльності педагога…………………………….136

КОЗАК Тетяна. Інформаційна безпека учнів

при роботі в інтернеті…………………………………….149

МОЙКО Оксана. Особливості сучасного етапу

інформатизації освіти в Україні…………………………163

ОКОЛОВИЧ Олександр. Змістові аспекти

підготовки вчителів іноземної мови

у вищих педагогічних закладах України

(ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)………………………………..178

ФЕДОРОВИЧ Анна. Гендерне виховання дітей

дошкільного віку як педагогічна проблема……………..195

ІЛЛЯШ Соломія. Значення самоосвіти і

самовиховання студентів

у процесі підготовки до педагогічної діяльності……..212

ПАЛАСЕВИЧ Ірина. Етапи розвитку теорії

та практики естетичного виховання підлітків

у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ ст.)….226

ГРИБАН Григорій. Валеологічні засади

фізичного виховання студентів………………………….247

КОВАЛЬЧУК Володимир. Рецензія

на монографію Г.М. Романової……………………….260
CONTENTS
KOBRIY Olha. The model of content formation

for pedagogical disciplines

in higher educational institutions of Ukraine………………4

YASHYN Nadiya. Philosophic-political science aspect

in the forming students’ tolerance

in the higher educational institutions

in the process of the humanitarian training………………..17

ZHYHAILO Oksana. Professional competence

of future primary school teachers

as general condition of teaching……………………………30

KOSTETSKA Maryana. The functional analysis

of higher education of Ukraine in the Soviet period………..41

NEVMERZHYTS’KA Olena. Education values in the epoch

of the Ukrainian People's Republic (1917 – 1920)………..52

IVAKH Svitlana. The organizational-practical activity

of womankind in Halychyna

in building up schooling in between war period…………….66

TYMOCHKO Iryna. Preconditions of educational

and public activity of Orthodox brotherhoods

in Volyn’ (2nd half of the 19th – beg. of the 20th centuries)…..86

DZYUBYSHYNA Natalia The role of educational elite

in the Czech Republic in non-official pedagogical

and reformation movement

in the interwar period (1918 – 1938)……………………….100


KICHULA Maria. Educational monitoring:

structural analysis of the concept…………………………..112

MOSHTUK Vasyl. Pedagogical planning

in the context of project-technological culture

of a future technologies and drawing teacher………………126

KHARKAVTSIV Iryna. Modern organizational approaches

and innovative technologies in teachers’ creative activity….136

KOZAK Tetiana. Information security

of pupils’ Internet use………………….………………….149

MOIKO Oksana. Features of a modern stage

of informatization of education in Ukraine………………..163

OKOLOVYCH Oleksandr. Content aspects

of training foreign-language teachers

in pedagogical high school in Ukraine (second part

of the 20-th and beginning of the 21-th centuries)…….178

FEDOROVYCH Anna. Gender education of children

of the preschool age as pedagogical problem…………….195

ILLIASH Solomiya. The value of students’ self-education

in the process of preparation for teaching activities…….212

PALASEVYCH Iryna. Development stages of the theory

and practice of teenagers’ aesthetical upbringing

in the out-of-school educative hours

(second part of the 20th century.)…………………………226

HRYBAN Hryhorii. Valeological fundamentals

of the students of physical education……………………….247

KOVALCHUK Volodymyr. The review

of H.M.Romanova's monograph………………………….260

В И М О Г И

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ
ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ”

(ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА)

Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України
Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у
подальші роки, лише наукові статті, які мають такі
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку”.


Статті збірника повинні відповідати цій ухвалі.

1. Приймаються одноосібні статті (без співавторів). Текст обсягом від 0,5 авторського аркуша (20000 символів з пробілами) до повного авторського аркуша (40000 символів з пробілами) подавати в ком’ютерному наборі (диск і роздрук – два
примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання статті електронною поштою (zbirnyky@drohobych.net) паперовий
роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших документів. У тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання.
Подати УДК та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до
кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – близько 500 символів з пробілами; два останні обов’язково повинні мати переклад імені, прізвища автора і
назви статті).

  1. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається
    позиція та сторінка – [5, 100].

  2. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, №3, 2008).

Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

  1. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата
    наук; для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні.

  2. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог.

Збірник виходить за серійним принципом у квітні (Педагогіка, статті приймаються до 1 лютого) та у жовтні (Філософія, статті приймаються до 1 серпня).

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (10 гривень за 1000 символів з пробілами). Гроші за статті з
філософії надсилати поштовим переказом Янко Жанні Василівні, за статті з педагогіки – Федорович Анні Василівні на адресу: вул. Івана Франка, 24; ДДПУ імені Івана Франка, Дрогобич, 82100.

Адреса редколегії збірника наукових праць

“Людинознавчі студії”:

каб. 18, вул. Івана Франка, 24

Державний педагогічний університет імені Івана Франка
м. Дрогобич, 82100, Україна,

тел./факс: (03244) 38376

Координатор Олена Швед. Е mail: zbirnyky@drohobych.net

Головний редактор Тетяна Біленко. Е mail: bilenko1@ukr.net

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ
ПЕДАГОГІКА

Головний редактор

Тетяна Біленко
Редактор розділу

Марія Чепіль
Редактори

Леся Грабинська, Ольга Чайковська

Технічний редактор

Богдан Шмігельський

Коректори

Наталія Кізима, Роман Вишнівський,

Надія Кушина, Олександр Околович

Здано до набору 16.04.2012 р. Підписано до друку 26.04.2012 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 17,5. Зам. 320.

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.). 82100, Дрогобич, вул. І.Франка, 24, к.43, тел. 2 – 23 – 78.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
О. І. Галян; ДДПУ імені І. Франка. Дрогобич : ВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. 44 с
Галян, Олена Іванівна. Методологія наукового дослідження : словник основних понять : для студ спец. 0301201 "Психологія" та 03010301...
ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції...
Підкарпатська Вища Школа ім бл кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республіка Польща)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка