Франка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012


НазваФранка Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Україна, Дрогобич 4 6 жовтня 2012 року Дрогобич 2012
Сторінка1/27
Дата16.03.2013
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Українське філософсько-економічне наукове товариство

Інститут регіональних досліджень НАН України

Жешувський університет (Республіка Польща)

Люблінська політехніка (Республіка Польща)

Академія Полонійна в Ченстохові (Республіка Польща)

Підкарпатська Вища Школа ім. бл. кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республіка Польща)

Міжнародний Інститут Ціттау (Німеччина)ЕКОНОМІКА – МЕНЕДЖМЕНТ – ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ

До 20-річчя факультету економічної освіти та управління

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

Збірник тез доповідей

Міжнародної науково-практичної конференції

Україна, Дрогобич

4 – 6 жовтня 2012 року

Дрогобич

2012

УДК 338

ББК 65.5

Е 30
Рекомендувано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № 11 від 16. 10. 2012 р.)


Е 30

Економіка – Менеджмент – Освіта: проблеми та перспективи взаємодії : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. В. Одрехівський. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 342 с.


ISBN 978-966-384-263-9
Збірник тез доповідей укладений за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка – Менеджмент – Освіта: проблеми та перспективи взаємодії» (до 20-річчя факультету економічної освіти та управління Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка), яка відбулася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 4 – 6 жовтня 2012 року.

УДК 338

ББК 65.5
Організаційний комітет:

Свінцов Олександр Миколайович – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – голова.

Баб'як Мирон Михайлович – к.техн.н., професор, декан факультету економічної освіти та управління Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Бояр Ева – д.н., професор, декан факультету менеджменту Люблінської політехніки (Республіка Польща).

Єлейко Василь Іванович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економетрії та статистики Львівської комерційної академії.

Ільїн Володимир Васильович – д.філос.н., професор, президент Українського філософсько-економічного наукового товариства.

Кравців Василь Степанович – д.е.н., професор, директор Інституту регіональних досліджень НАН України.

Крамер Маттіас – д.е.н., професор, директор Міжнародного Інституту Ціттау (Німеччина).

Крупа Казімір В. – д.техн.н., професор, факультет економіки Жешувського університету (Республіка Польща).

Кузьмін Олег Євгенович – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Мікула Надія Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва Інституту регіональних досліджень НАН України.

Опеляк Марек – д.техн.н., професор, ректор Люблінської політехніки (Республіка Польща).

Станіслав Полянський – проф. ректор,  Підкарпатської Вищої Школи ім. бл. кс. Владислава Фіндиша в Ясло (Республіка Польща).

Урбанєц Марія – д.е.н., професор, декан економічного факультету Академії Полонійної в м. Честохова (Республіка Польща).

Федан Роман – д.е.н., професор, факультет економіки Жешівського університету (Республіка Польща).

Яцура Володимир Васильович – к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Скотний Павло Валерійович – к.е.н., доцент, заступник декана з наукової роботи факультету економічної освіти та управління Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – відповідальний секретар.

За зміст наукових праць, достовірність наведених фактологічних і статистичних матеріалів відповідальність несуть автори.

Тези подаються в авторській редакції
ISBN 978-966-384-263-9 © ДДПУ імені Івана Франка

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Augustyn Kamil, Krupa W. Kazimierz, Anna Zielińska, Matyld Bojar SELECTED CONCEPTS NEW ECONOMY 12

Яцура В. В. ФІЛОСОФІЯ ЗМІН ЦІННОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 15

Харко В. Ю. СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 22

Рибчук А. В. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 25

Кишакевич Б. Ю. ВРАХУВАННЯ ЕФЕКТУ ПРОЦИКЛІЧНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В МОДЕЛЮВАННІ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ 30

Вачевський М. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ОСВІТІ ЯК ПРАВО НА

ТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 34

Свінцов О. М., Скірка Н. Я. БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 39

Пешенкова Л. А., Баб’як М. М., Пурій Г.М. ВИКЛИКИ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ 44

Скотний П. В. BUSINESS INTELLIGENCE ЯК ІНСТРУМЕНТ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 48

Одрехівський М. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА управління інноваційниМИ СИСТЕМАМИ 52

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Герасимчук В. Г. ІНЖЕНЕР – ТВОРЕЦЬ ІННОВАЦІЙ 57

Тараєвська Л. С. ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 61

Кухарук А. Д. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БАЛІВ В ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 64

Ткачова С. С. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 66

Верескун М. В. Теоретико-методичне забезпечення концепції управління конкурентоспроможністю крупної корпоративної групи 69

Бай С. І., Яцишина К. В. ФОРМУВАННЯ У ВНЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 71

Скоробогатова Т. Н. К ВОПРОСУ О КОНКРЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЛОГИСТИКЕ 74

Наконечний Б. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 78

Ляшенко І. О., Гавриш О. А. ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 80

Хромов н. и., Булавина И. А. МЕНЕДЖМЕНТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 83

Знак К. О.,Українська Л. О. СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ В КОРПОРАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ 86

Голоднюк О. С. НОВІ МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 89

Мохонько Г. А., Воржакова Ю. П. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств поліграфічної промисловості 92

Квасній Л. Г., Щербан О. Я., Квасній З. В. ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 95

Бояринова К. О., Григорська Н. М. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 99

Секція 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
Андрос С. В. ОСНОВНІ ФАКТОРИ І ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 103

Бутко М. П. МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 107

Румянцев А. П. ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 110

Акименко В. В. МЕТОДИКА ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 114

Батрименко В. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 118

Бєліков В.  С. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПОСИЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇН СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ 122

Борисов С. В. ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 125

Данилова Ю. Ю. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 127

Примаченко Н. М. МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА ЯК МАРКЕТИНГОВА КАТЕГОРІЯ 131

Малик Л. О. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДАХ 135

Прохорчук І. В. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 138

Левкович У. О. СУЧАСНИЙ СТАН РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 141

Терес В. І. НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ 146

Лещук Г. В. Інвестиційний синергізм в умовах глобалізації економічних процесів 149

Joanna Bril, Dominika Bril, Katarzyna Szajowska HISTORIA ROZWOJU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 152

Тустанівський Б. О. КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСАТЛАНТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 156

Микитин Т. М. РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 159

Білак Г. Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНАХ 162

Кришталь Т. М. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 164

Кудревич С. М. АЛГОРИТМ ВИДІЛЕННЯ КЛАСТЕРІВ В РЕГІОНАХ 167

Миленький В. М. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМИУ РІВНІ 169

Мельник Я. Д. ОЦІНКА КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 171

Стаканов Р. Д. СУЧАСНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 175

Карпенко А. В. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 178

Пушко Р. О. СПЕЦИФІКА АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 181

Клименко О. А. ВАРТІСНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 184

Коваленко Ю. О. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 186

Константинов П. В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 188

Лисик А. С. ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК НОВА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 190

Ворончак І. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 193

Тонких О. Г. ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ СНД 196

Турпетко О. А. СТРУКТУРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 199

Хомик О. Д. державна регіональна політика в умовах посилення асиметрії регіональних економічних ландшафтів 201

Соломаха І. В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФЛОРИСТИЧНОГО РИНКУ 205

Склярець Д. В. МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 208

Фоменко Є. О. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 213

Хмара М. П. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ - ЦЕНТРИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 216

Ясковець Ю. В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНФРАСРУКТРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС 219

Яремович П. П. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОПТИМІЗАЦІЇ МГЛК УКРАЇНИ 223

Секція 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ковенська О. А. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 227

Кільова Г. О. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ 232

Вачевська Н. Л. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА ПОЧАТКОВОЇ І ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 236

Примаченко М. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ СУТЬ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІД ЧАС ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ 240

Коцко Т. А. РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПЕРЕДУМОВ ПЕРЕХОДУ

УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 244

Атаманчук Ю. М. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ВНЗ 247

Процишин О. Р. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВНЗ НА РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 250

Лобас В. М., Вовк С. М., Кравець О. А. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 254

Вата З. І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 256

Мащакевич М. В. ГОТОВНІСТЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 261

Чайка-Петегирич Л. Б. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 264

Тищенко О. І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ 269

Бурда А. І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 272

Кулішов В. С. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ 275

Вітер С. ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРІЇВ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 280

Михаць С. О. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 285

Марченко М. В. НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 288

Секція 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Roman Matkovskyy THE INTERDEPENDENT DEVELOPMENT OF COUNTRIES: THE NEIGHBOURHOOD SYSTEM MODELS (MRF) 291

Бухаріна Л. М. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ АСПЕКТІВ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 296

Солтисік О. О. МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 298
Секція 5. BUSINESS INTELLIGENCE – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Куденко А. С., Булыч А. А., Салогубова В. М. BUSINESS INTELLIGENCE: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТИПЫ 302

Stanisław Polanski, Katarzyna Szajowska, Joanna Bril, PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W POLSCE W LATACH 2000-2010 305

Joanna Bril, Wojciech Janusz Strzelczyk PLANOWANIE KARIER W ORGANIZACJACH BIZNESOWYCH PLANING A CARRER IN BUSINESS ORGANIZSATIONS 308

Tomasz Żminda ESSENCE OF INNOVATIVENESS 313

Paulina Filip, Grzebyk Mariola KAPITAŁ INTELEKTUALNY 316

Łobaziewicz Monika THE CONCEPTION OF EXTERNAL BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT BASED ON B2B MODEL BUILT IN ICT IN THE SCIENTIFIC APPROACH 319

Anna Zielińska, Kamil Augustyn ROLA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH W EFEKTYWNYM REALIZOWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 322

Andrzej Pacana METODY PRACY ZESPOŁOWEJ A ETAPY WDRAŻANIA PN – N 18001 325

Wojciech Krupa HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS 328

Irmina Jeleniewska-Korzela, Stanisław Korzela NEW ERA BUSINESS INTELLIGENCE 330

Pavlína Kříbíková, Hana Štverková, Vlasta Humlová LIDSKÝ KAPITÁL 333

Струнін В. В., Пєтухова О. М. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА BUSINESS INTELLIGENCE 336

Хомош Ю. С., Вовк Ю. Я. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 339

К
341
оростильова А.О
. РОЛЬ СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ …………………………………………………………..

С
343
абат С.С.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА АКТИВІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ……………………………………….............
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ» Макіївка – 2012
Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку...
ВИКЛАДАЧ ТОДОРОШКО Т. А
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
Викладач НЕСИНОВА С. В
«Сучасні проблеми права в Україні»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези доповідей
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ...
Садлівська О.І. Текст: тональність і композиція. – Дрогобич, 2012. – с. 141 – 8,8 др ар
О. І. Галян; ДДПУ імені І. Франка. Дрогобич : ВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. 44 с
Галян, Олена Іванівна. Методологія наукового дослідження : словник основних понять : для студ спец. 0301201 "Психологія" та 03010301...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка