Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії


НазваМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами Розроблено викладачем -методистом вищої категорії
Сторінка1/9
Дата13.03.2013
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Дніпропетровський транспортно-економічний коледж

С О Ц І О Л О Г І Я

1227507876_iwemzakazivregione.jpg

Методичні рекомендації , завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами

Розроблено викладачем -методистом

вищої категорії О.Г.Сливою

Розглянуто і затверджено на засіданні

ПК» Історії та суспільних дисциплін»

Протокол № від 2011

Голова ПК Л.М.Воробйова

Дніпропетровськ 2011

З М І С Т

 1. Вступ.

 2. Критерії оцінювання самостійних робіт.

 3. Перелік тем, винесених на самостійне вивчення.

 4. Матеріали та завдання до опрацювання тем.


В С Т У П
В Україні, що обрала шлях демократичних реформ із метою побудови правової соціальної держави, соціологія поступово займає міцні позиції в справі вивчення соціальних відносин. Засвоєння студентами основ соціологічної науки дозволить їм упевнено використовувати в майбутньому не тільки професійні, а й громадянські обов’язки.

Освоєння курсу соціології дозволить також оволодіти фундаментальними основами важливих знань, уміннями та навичками з підготовки й проведення конкретних соціологічних досліджень

Метою викладання дисципліни «Соціологія» є:

 • Формування основ знань про соціальну систему суспільства;

 • Розуміння сутності соціального життя та структури суспільства;

 • З’ясування місця і функцій кожного соціального явища та процесу в межах цілого.

Основні завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Соціологія», полягають в наступному: студенти мають опанувати сутність теорії і методології соціологічної науки, практики організації соціологічних досліджень, набути навичок соціальної діяльності та поведінки, самостійної наукової роботи. Курс має сприяти розвитку соціологічного мислення майбутніх спеціалістів.

Вивчення студентами дисципліни «Соціологія» передбачає такі види начальної роботи:

 1. Лекційний курс.

 2. Самостійна підготовка та участь у семінарських заняттях.

 3. Самостійна робота над окремими темами та питаннями, визначеними викладачем згідно з програмою.

 4. Контрольна робота.

 5. Складання заліку.

Відповідно до останніх рекомендацій МОН України на самостійне вивчення повинно виноситися не більше 50% навчального матеріалу конкретної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Під час самостійної роботи студенту можуть бути запропоновані наступні види завдань з конкретної теми курсу:

 • вивчити матеріали теми;

 • скласти термінологічний словник з конкретної теми;

 • продумати відповіді на проблемні питання ;

 • знайти відповіді на тести для самоконтролю знань;

 • скласти анкету для проведення соціологічного дослідження;

 • виконати індивідуальне творче завдання.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, шляхом виконання студентами рефератів Підсумковий контроль знань здійснюється шляхом виконання комплексної контрольної роботи та заліку.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійне засвоєння навчального матеріалу здійснюється на основі лекційного матеріалу. Бажано, щоб студент при вивченні дисципліни «Соціологія» не обмежувався тільки лекційним матеріалом, а розвивав уміння правильного використання науково-популярної літератури, матеріали ЗМІ.

Планування самостійної роботи задане робочою програмою навчальної дисципліни. Після опрацювання лекційного матеріалу конкретної теми необхідно виконати завдання до неї : скласти термінологічний словник, знайти правильну відповідь на тестові завдання для самоконтролю знань , відповісти на контрольні питання, виконати індивідуальне творче завдання.

Студент самостійно обирає тему реферату із запропонованого переліку. Студент має право в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодивши її з викладачем. При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.

З дисципліни»Соціологія» студент повинен виконати обов’язково один реферат.

Реферат покликаний показати знання студентів основних категорій сучасної соціології, найбільших соціологічних шкіл, відповідних публікацій. При оцінці реферату особливе значення надається самостійності мислення , новим прикладам, проробленню книг і публікацій , що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на викладі власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Цитування може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам в тексті. За планом йде вступ: постановка мети, задач, визначення меж дослідження теми. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел.

Обсяг реферату – 10 сторінок.

Правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.
Організація самостійної роботи студентів

п/п

Позааудиторна робота

Індивідуальна робота з викладачем

Аудиторний контроль викладача

Самоконтроль студентів

1.

Підготовка до семінару

Консультації

Програмований контроль:тести, усне опитування, обговорення

Тестування

2.

Самостійне вивчення окремих тем

Консультації

Експрес- опитування

Тестування

3.

Підготовка реферату

Узгодження плану і списку літератури. Рецензування

Захист (виступ)

Опитування

4.

Робота з літературою за курсом

Співбесіда

Вибірковий

Оформлення тез

5.

Проведення опитування за заданою темою (анкетування, інтерв’ю)

Узгодження програми дослідження. Затвердження анкети.

Обговорення результатів.

Оформлення аналітичного звіту.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ:

ОЦІНКА „5" : робота виконана своєчасно, охайно, з дотриманням усіх норм літературної української мови, чорнилами одного кольору. Виконані всі види завдань, які запропоновані для опрацювання даної теми. Опрацьований теоретичний матеріал, про що свідчить письмовий звіт. У повному обсязі надані відповіді на питання для самоконтролю або написаний реферат, причому, у відповідях відчувається самостійність, послідовність мислення, творчій підхід. У роботі були використані додаткові джерела знань. Опрацьовані тестові завдання. Виконано індивідуальне творче завдання.

ОЦІНКА „4" : робота виконана своєчасно, охайно, з дотриманням усіх норм літературної української мови, чорнилами одного кольору. Виконані всі види завдань, які запропоновані для опрацювання даної теми. Опрацьований теоретичний матеріал, про що свідчить письмовий звіт, до складання якого є незначні зауваження. Самоконтроль зроблено повністю, але є певні зауваження щодо трактовки деяких відповідей, що не є принциповими, а бажаними, незначні помилки в тестах, є зауваження щодо індивідуального творчого завдання.

ОЦІНКА „З" : письмовий звіт (конспект теоретичного матеріалу ) наданий повністю. Творче завдання не виконано, або якщо і представлено, то з суттєвими помилками, відповіді не конкретні, , поверхневі, формально повторюють текст підручника. Самоконтроль не зараховується і тоді, коли у викладача є сумніви , щодо його виконання саме даним студентом, тобто робота списана.

ОЦІНКА"2" : письмовий звіт не надано, реферат не написано, самостійні роботи „не зараховано"

Перелік тем, які винесені на самостійне вивчення з дисципліни «Соціологія»

Спеціальність «ЕП»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

3.

Гендерна соціологія.

2

4.

Соціологія освіти.

2

5.

Програмування та організація дослідження.

2

6.

Аналіз документів і спостереження в соціології.

2

7.

Прогнозування соціальних явищ та процесів.

2




Всього

14

Спеціальність «ОТ», ОД.

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальна взаємодія. Соціальні відносини та соціальний контроль.


2

3.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

4.

Особливості етнічних процесів в Україні.

2

5.

Економічна соціологія.

2

6.

Політична соціологія.

2

7.

Соціологія громадської думки.

2.

8.

Гендерна соціологія.

2

9.

Культура як соціальний феномен.

2

10.

Програмування та організація досліджень.

2

11.

Аналіз документів та спостереження в соціології.

2

12.

Прогнозування соціальних явищ та процесів.

2




Всього

24

»

Спеціальність «КД», «ТК» , «БО»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Становлення соціології як самостійної науки. Сучасний стан розвитку соціологічної думки.

2

2.

Соціальні відносини та соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту.

2

3.

Політична соціологія.

2

4.

Гендерна соціологія.

2

5.

Соціологія освіти.

2

6.

Програмування та організація дослідження.

2

7.

Аналіз документів і спостереження в соціології.

2

8.

Обробка та аналіз соціальної інформації.

2

9.

Прогнозування соціальних явищ та процесів. .

2




Всього

18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Конспект тем винесених на самостійне опрацювання студентами ТЕМА 1
Процес диференціації наук діалектично пов'язаний з їх інтеграцією. Це сприяло тому, що сформувавшись в самостійну науку, економічний...
Методичні рекомендації для студентів факультету заочного навчання|відокремлення|...
Окремі розділи|посібника| посібника можуть бути використані також студентами стаціонара при вивченні тем, винесених для самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні рекомендації до вивчення тем Тема 1
Основні терміни: перші туристичні фірми і агентства, «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу», «Екскурсійний вісник»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Методичні рекомендації та дидактичні матеріали щодо формування комунікативної...
З'ясувати, скільки уроків відводитися на вивчення теми; чи велася робота над даною темою раніше; який новий лексичний і граматичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка