Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»


Скачати 296.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Сторінка1/5
Дата13.08.2013
Розмір296.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Банк > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Одеський державний аграрний університет

Кафедра фінансів


КОМЕРЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ


Методичні вказівки

для вивчення дисципліни та контролю знань

для студентів денної форми навчання;

галузь знань 0305 – економіка і підприємництво,

спеціальність 7.03050901– Облік і аудит


Одеса

«Центр Медіа»

2012

ББК

УДК: 336.27:371.214.114

Укладачі:

к.е.н., доцент кафедри фінансів С.М. Макуха

асистент кафедри фінансів О.П. Петренко

Відповідальний за випуск:

к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів ОДАУ С.М.Макуха

Рецензент:

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОДАУ

О.Ю. Цуканов

Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в самостійній роботі над вивченням змісту тем курсу.


Рекомендовано до друку методичною

комісією економічного факультету ОДАУ

Протокол №___ від __ _________ 2012 року.
З М І С Т

Вступ 4

Тематичний план дисципліни «Комерційне кредитування» 6

Програма дисципліни 7
Питання для підготовки до модульної контрольної роботи 20
Список літератури 24


ВСТУП
В умовах розвитку в Україні ринкових відносин особливого значення набувають можливості господарських суб’єктів ефективно використовувати наявні матеріальні активи. У цих умовах комерційний кредит, як товарна форма кредиту, що надається підприємцями один одному у вигляді відстрочки від плати за надані товари або послуги, розширює можливості учасників ринку до капіталізації вивільненої вартості. Враховуючи зазначене підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають знання, навички та вміння у сфері комерційного кредитування, набуває особливого значення.

Мета дисципліни. Основною метою викладання дисципліни «Комерційне кредитування» є надання студентам знань, спрямованих на використання короткострокових джерел фінансування поточної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки і на цій основі забезпечення їх ефективної діяльності.

Базовими для вивчення дисципліни «Іпотечне кредитування» є дисципліни «Гроші і кредит», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств».
Основні завдання дисципліни:

– розкрити сутність та принципи комерційного кредитування;

– розглянути основні форми, умови та обмеження комерційного кредитування;

– сформувати у студентів уявлення про особливості, переваги та недоліки комерційного кредиту;

– надати практичні знання щодо застосування різних технологічних схем комерційного кредитування та методів забезпечення повернення комерційних кредитів;

– сформувати у студентів вміння використовувати знання механізму комерційного кредитування для забезпечення ефективної структури джерел фінансування поточної господарської діяльності підприємств;

– розглянути форми та методи контролю за своєчасним поверненням комерційних кредитів.
Навчальні результати:
У результаті засвоєння курсу студент повинен одержати уявлення про:

– методи та інструменти комерційного кредитування ;

– нормативно-законодавчу базу України, яка регулює відносини у сфері комерційного кредитування;

– роль та значення комерційних кредитів для забезпечення фінансування поточної діяльності сільскогосподарських підприємств;знати:

– сутність, основні принципи комерційного кредитування;

– основні форми та види комерційного кредитування;

– порядок надання та погашення комерційних кредитів за різних технологічних схем кредитування;

– особливості надання та погашення окремих видів комерційних кредитів;

–форми та способи контролю за цільовим використанням та погашенням комерційних кредитів.

– особливості бухгалтерського обліку комерційних кредитів;

вміти:

– укласти договір комерційного кредитування;

– розробити календарний графік погашення кредитів;

– розрахувати плату за використання тих чи інших видів комерційного кредиту;

– розрахувати ефективність використання комерційного кредиту в умовах функціонування сільськогосподарського підприємства;

– сформувати кредитну справу позичальника комерційного кредиту;

– дати оцінку фінансового стану підприємства – позичальника комерційного кредиту;

– здійснити контроль за цільовим використанням та своєчасним погашенням кредиту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Комерційне кредитування»


№ теми

Найменування тем

Всього

Кількість годин

лекцій

семін.

самост.

1

2

3

4

5

6

1

Сутність, форми та види комерційного кредитування

8

2

-

6

2
Кредитні лінії та факторинг в комерційному кредитуванні

10

2

2

6

3
Сутність та особливості товарного кредиту

10

2

2

6

4
Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного кредиту.

16

4

2

10

5
Порядок надання та погашення комерційного кредиту.

8

2

2

4
Залік

2

-

2

-
Всього

54

12

10

32


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«КОМЕРЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ»
Тема 1. Сутність, форми та види комерційного кредитування

Мета:

а) навчальна: вивчити основні форми та види комерційного кредитування

б) розвиваюча: розвивати логічне мислення, здатність будувати предметно-логічні зв’язки та проводити класифікації явищ за певними ознаками.
Сутність комерційного кредитування. Основні категорії та поняття комерційного кредитування. Класифікація кредитів, їх форми та види. Державне регулювання комерційного кредитування в Україні. Принципи, умови та обмеження у сфері комерційного кредитування. Особливості кредитування агропромислових підприємств України.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення комерційного кредитування. Чим воно відрізняється від іпотечного кредиту або лізингу?

2. Наведіть різні класифікації кредитів. Які ознаки кладуть в основу таких класифікацій?

3. Сформулюйте основні принципи комерційного кредитування.

4. Які обмеження існують у сфері комерційного кредитування?

5. Вкажіть на особливості кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні.

Задачі та ситуації

Ситуація 1. В Україні кожного року спостерігаються труднощі щодо кредитування підприємств АПК. Зокрема, відмічають недостатність кредитних ресурсів, які спрямовуються в сільське господарство, проблеми пошуку високоліквідної застави, відсутність належних гарантій повернення кредитів, досить високі проценті ставки по кредитах. З огляду на таку ситуацію розробити комплекс заходів як для окремого сільськогосподарського підприємства, так і на державному рівні з метою значного покращення умов кредитування підприємств АПК на довгострокову перспективу.

Задача 2. Розробити класифікацію комерційних кредитів за такими ознаками:

А) відповідно до суб’єктів господарювання;

Б) відповідно до об’єктів кредитування;

В) по відношенню до застави;

Г) відповідно до порядку погашення кредиту.
  1   2   3   4   5

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес»
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес», затвердженої вченою радою Луганського державного...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка