МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Сторінка1/5
Дата19.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5group 2


,МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ

БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА


ВІННИЦЯ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.М.КОЦЮБИНСЬКОГО


ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ

БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА

ВІННИЦЯ 2012
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л., Ліпська Є. Л, Змієвська О. О. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – 65 с.

Рекомендовано до друку вченою радою інституту іноземних мов ВДПУ ім. М. Коцюбинського (Протокол №___від ___________201_ р.)

У методичних рекомендаціях подається інформація для студентів ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра щодо написання, оформлення і захисту наукових робіт різних рівнів з іноземної філології та методики викладання іноземних мов студентами інституту іноземних мов

Рецензенти:
Белінська О. О., доцент, кандидат філологічних наук

Дробаха Л. В., доцент, кандидат філологічних наук

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………...…………... 5

 1. Загальні положення щодо виконання наукових

робіт ……………………………………………………………………………… 7

  1. Види, мета і завдання виконання наукових робіт студентами

ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра ……………………………................... 7

  1. Дипломна робота як форма державної атестації

студентів ………………………………………………………………………...….. 8

  1. Вимоги до виконавців та керівників наукових робіт …………......... 9

 1. Структура, зміст та обсяг курсової ТА дипломної роботи ………………………………………………………………..……..….. 11

  1. Титульна сторінка ……………………………………………...…… 11

  2. Зміст …………………………………………………………...…...… 12

  3. Вступна частина ………………………………………………...…... 12

  4. Основна частина роботи ………………………………...………..… 17

  5. Висновки ………………………………………………...……...…… 17

  6. Резюме …………………………………………………..………...…. 18

  7. Додатки ………………………………………………………...…….. 18

  8. Список використаних джерел ………………………………...……. 18

  9. Типові помилки при виконанні наукової роботи …………….....… 19

 2. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи ..... 21

  1. Нумерація розділів та підрозділів ………………………………….. 22

  2. Оформлення ілюстрацій та таблиць …………………………..…… 23

  3. Посилання на використані джерела та цитування ……………… 24

  4. Оформлення додатків ………………………………………….…… 26

 3. Мова та стиль наукового дослідження ………..……….. 28

 4. Написання резюме …………………………………...……………… 35

 5. Захист курсової ТА дипломної роботи …………………… 37

  1. Процедура захисту курсової та дипломної

роботи ……………………………………………………………………….37

  1. Критерії оцінювання курсової та дипломної роботи …...………… 39

  2. Загальні рекомендації щодо виступу на захисті ………………….. 42

 1. ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 44

Додаток А. Орієнтовна тематика наукових робіт з англійської,

німецької філології та методики викладання іноземних мов ……………….…. 44

Додаток Б. Зразки оформлення титульних сторінок наукових

робіт ………………………………………………………………………..……… 48

Додаток Б.1. Зразок оформлення титульної сторінки курсової

роботи з теоретичного курсу англійської мови ……………………………….... 48

Додаток Б.2. Зразок оформлення титульної сторінки курсової

роботи з теоретичного курсу німецької мови .………………………………...... 49

Додаток Б.3. Зразок оформлення титульної сторінки курсової

роботи зі шкільного курсу іноземної мови і методики його викладання …..… 50

Додаток Б.4. Зразок оформлення титульної сторінки дипломної

роботи за ОКР бакалавра ………………………...………………………………. 51

Додаток Б.5. Зразок оформлення титульної сторінки дипломної

роботи за ОКР спеціаліста …………………………………………………..…… 52

Додаток Б.6. Зразок оформлення титульної сторінки дипломної

роботи за ОКР магістра ……………………………………………………….….. 53

Додаток В. Зразок оформлення змісту дипломної роботи ………...……. 54

Додаток Д. Зразок оформлення вступу дипломної роботи ………...…… 55

Додаток Е. Зразок оформлення розділів та підрозділів …………………. 58

Додаток Ж. Зразок оформлення таблиць ……………………………..….. 59

Додаток З. Зразок оформлення ілюстрацій …………..……….…..……. 60

Додаток К. Зразок оформлення списку використаних джерел ……...….. 61

ПЕРЕДМОВА
У сьогоднішніх умовах реформування вищої освіти в Україні, її стійкої орієнтації на європейську систему освіти та входження в Болонський процес відбувається постійний перегляд змісту, методів та форм організації навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Концепція ступеневої (багаторівневої) підготовки фахівців у вищих навчальних закладах визнає науково-дослідницьку роботу студентів одним із пріоритетних напрямків у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Швидкі темпи розвитку науки і техніки, тотальна інформатизація суспільства висувають нові, набагато вищі вимоги до творчого потенціалу спеціалістів у певній галузі.

Випускники вищих закладів освіти повинні не лише мати ґрунтовні професійні знання, але й уміти орієнтуватися в потоці науково-технічної інформації, володіти методами наукового пошуку, знаходити найраціональніші рішення досліджуваних питань. Виконання поставлених завдань можливе у випадку планомірної підготовки студентів до проведення самостійного наукового пошуку. Науково-дослідна робота студентів інституту іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського є невід’ємним компонентом підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, здатних до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Залучення студентської молоді до наукового пошуку здійснюється з метою реалізації їхнього інтелектуального потенціалу, підвищення творчої ініціативи, розширення наукового кругозору, формування навичок самостійного дослідження.

У професійній підготовці спеціаліста будь-якого профілю значну роль відіграє наукова робота, що має на меті систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання студентів з передбачених навчальними планами дисциплін професійного циклу, навчити застосовувати ці знання на практиці для дослідження конкретних проблем, ознайомити молодих дослідників із методами проведення наукового дослідження, а також навчити науково обґрунтовувати результати власних досліджень.

Основна мета пропонованих рекомендацій полягає в методичній допомозі студентам випускних курсів при підготовці курсових, дипломних робіт, що сприятиме оптимізації діяльності молодих дослідників та підвищенню якості проведених ними наукових досліджень. Головним завданням посібника є надання систематизованої інформації щодо вимог до виконання, оформлення та захисту наукових робіт.


 1. Загальні положення щодо виконання

наукових робіт
1.1. Види, мета і завдання виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра

Курсова робота – самостійна письмова робота реферативно-дослідницького характеру, яка передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення конкретної наукової проблеми. Мета курсової роботи полягає в ознайомленні з методами, які були напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, а також їх практичному самостійному застосуванні при аналізі конкретного матеріалу.

Дипломна робота за ОКР бакалавра – письмова дослідницька робота, яка має пошуковий характер та спрямована на вивчення актуального проблемного питання, що має елементи практичної новизни. Бакалаврська робота виконується на завершальному етапі навчання студентів на четвертому курсі. Виконання дипломної роботи за ОКР бакалавра дозволяється студентам, які мають нахил до науково-дослідної роботи і відповідні наукові здобутки.

Дипломна робота за ОКР спеціаліста – письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру. Написання дипломної роботи ОКР спеціаліста передбачає поглиблене наукове дослідження, розгляд проблеми, яка не отримала достатнього висвітлення у науковій літературі; узагальнення та критичне осмислення теоретичних основ дослідження, систематизацію понятійного апарату дослідження; розробку методики перевірки правильності отриманих результатів; акцентування уваги на авторських версіях розв'язання проблеми; самостійні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.

Дипломна робота за ОКР магістра (магістерська робота) письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, спрямована на самостійне вирішення складних дослідницьких завдань, пов'язаних з певною науковою або науково-практичною проблематикою. Написання магістерської роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід магістранта до наукового дослідження, збору, систематизації та самостійного аналізу мовних явищ та висновки науково-практичного характеру. Магістерська робота повинна містити принципово новий матеріал, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій чи у новому аспекті; загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати й обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору.


1.2. Дипломна робота як форма

державної атестації студентів

Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням, яке засвідчує рівень кваліфікаційної підготовки студента за обраною спеціальністю на відповідному ступені отримання вищої освіти та виступає вагомим критерієм його фахової компетентності за обраною спеціальністю.

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Вона є ефективною формою перевірки якості теоретичної та практичної підготовки випускників до роботи за обраним фахом, важливим аспектом розвитку творчого мислення і розширення знань майбутніх спеціалістів.

Як одна зі спеціальних форм науково-дослідницької роботи студентів дипломна робота має свої кваліфікаційні ознаки та покликана поглибити й закріпити здобуті теоретичні знання та практичні уміння і навички з дисциплін професійного циклу. Виконання та захист студентами дипломної роботи має на меті перевірити їх уміння творчо застосовувати здобуті знання з лінгвістичних дисциплін, методики викладання іноземних мов або педагогіки, а також обстоювати теоретичні положення, сформульовані на основі отриманих результатів наукового спостереження та дослідження. Студенти повинні навчитися вирішувати поставлені теоретичні та практичні завдання й творчо обробляти фактичний матеріал, що знадобиться їм у майбутній навчально-педагогічній та науковій діяльності.

1.3. Вимоги до виконавців та керівників наукових робіт

Курсові та дипломні роботи виконуються студентами випускних курсів з дисциплін, визначених навчальним планом.

Дипломну роботу для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста можуть виконувати студенти, які навчаються на «добре» та «відмінно» з фахових дисциплін і виявили здібності до науково-дослідницької діяльності.

Магістерську роботу виконують всі без винятку студенти магістратури.

Керівництво дипломними роботами здійснюється лише викладачами з ученим ступенем з відповідної галузі знань.

Обов’язки студента-виконавця наукової роботи:

 • вчасно визначитися з темою дослідження та узгодити з науковим керівником план курсової, дипломної роботи;

 • чітко дотримуватися графіка роботи над науковим дослідженням і вчасно завершувати відповідні розділи роботи;

 • консультуватися з науковим керівником з питань дослідження (не менше 1 разу на два тижні);

 • звітувати науковому керівнику про стан підготовки дослідження;

 • подати науковому керівникові курсову роботу у повному обсязі не пізніше як за тиждень до терміну офіційного захисту, а дипломну (магістерську) роботу не пізніше 15 квітня поточного навчального року;

 • обов’язково пройти попередній захист дипломної роботи на профілюючій кафедрі;

 • подати остаточний варіант дипломної роботи разом із CD диском, відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією на профілюючу кафедру не пізніше, ніж за три тижні до початку державних іспитів;

 • відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, висновків та якість оформлення несе студент-автор роботи. Якщо студент подає на попередній захист не самостійно виконану роботу, рішенням кафедри робота до захисту не допускається.

Обов’язки наукового керівника роботи:

  • ознайомити студента з орієнтовною тематикою курсових, дипломних робіт, вимогами та правилами їх написання;

  • надати допомогу в остаточному формулюванні теми дослідження, розробці плану (змісту) роботи, визначенні методів дослідження, доборі необхідної літератури, довідкових та інших джерел з теми роботи;

  • визначити поетапні терміни виконання наукової роботи;

  • проводити систематичні індивідуальні консультації з питань дослідження;

  • всебічно сприяти студенту в успішному виконанні його наукової роботи;

  • спонукати студента до творчого підходу при проведенні дослідження;

  • контролювати якість та самостійність виконання роботи, інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

  • рекомендувати форми оприлюднення результатів дослідження (тези, доповіді на наукових семінарах і конференціях, наукові статті);

  • дати відгук на курсову, дипломну роботу та сприяти в отриманні зовнішньої рецензії (для дипломних робіт).

 1. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ

ТА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Якість наукової роботи залежить не лише від вдалого добору необхідних матеріалів, а й від їх умілого використання, чіткої організації, систематичності й послідовності викладу, правильного оформлення та коректного використання наукового апарату.

Традиційно композиційна структура наукового дослідження складається з таких послідовно розташованих елементів:
1. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

2. ЗМІСТ

3. ВСТУП

4. ОСНОВНА ЧАСТИНА (складається з двох-трьох розділів із висновками до кожного з них)

5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

6. РЕЗЮМЕ – для дипломних робіт

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

8. ДОДАТКИ (за потреби)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка