ПРОЕКТ


НазваПРОЕКТ
Сторінка1/8
Дата26.10.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДПТНЗ „БОРОДЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ”
ПРОЕКТ
на тему:
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ І ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ”
Автор: Олексюк Лілія Романівна

викладач світової літератури
Бородянка – 2013р.
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………5-8

РОЗДІЛ І. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧА ТА УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..9-28

  1. Значимість уроку світової літератури…………………………………….9-10

  2. Формула успіху: « від творчого вчителя – до творчого учня »………..10-12

  3. Як зробити вивчення світової літератури особистісно-значущим для учня………………………………………………………………………...12-14

  4. Урок, що зворушує душу підлітка……………………………………….14-21

  5. Розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій……21-28

Висновки до І розділу ………………………………………………………. 29-30

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНО-ЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………..31-60

2.1. Феномен гри на уроках світової літератури……………………………..31-44

2.2. Робота в малих групах навчання «Коло ідей», «Акваріум»……………44-46

2.3. Як зацікавити ( здивувати ) учнів………………………………………...46-49

2.4. Вправи з розвитку творчих здібностей: «Пантоміма»,«Лінгвістична експертиза», «Кросворди», «Поетичне лото»…………………………..50-54

2.5. Методи інтерактивного навчання : «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Займи позицію»………………………………………………………….55-59

Висновки до ІІ розділу …………………………………………………………. 60

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 61-125

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 126-127

О

лексюк Лілія Романівна

стаж педагогічної роботи 15 років

місце роботи: ДПНЗ «Бородянський

професійний аграрний ліцей»

посада: викладач світової літератури

які навчальні заклади закінчила:

Київський державний університет

ім. Т. Г. Шевченка

кваліфікаційна категорія:

спеціаліст вищої категорії
Олексюк Лілія Романівна – особистість творча, високодисциплінована, ініціативна, комунікабельна з добре розвинутими організаторськими здібностями.

Її уроки – це співнавчання, співтворчість учителя та учнів, де панує взаєморозуміння, гарний настрій, кожен висловлює свої думки, переконання, і в ході активного обговорення народжується істина.

Кожен урок – це добре продуманий і розроблений сценарій: методика, форми навчальної діяльності, засоби навчання, оригінальні вправи, цікаві прийоми, елементи гри – все це підпорядковано одній меті: активізувати мислення, формувати інтелект та творчу особистість учня. Головне: учень добре розуміє, що він робить і для чого.

Багато уваги на кожному уроці викладач приділяє духовному розвитку особистості. Лілія Романівна переконана, що духовна краса є вічною цінністю людини.

Впродовж останніх років викладач працює над нетрадиційною методикою та інноваційними технологіями навчання. Вона опрацювала численні теоретичні основи методичних інновацій: праці педагогів – дослідників даної проблеми, публікації викладачів – практиків, вивчала кращий досвід роботи; паралельно займалася творчою апробацією теоретичних напрацювань. Дослідження, перевірені практикою, дали результат. Навчальна діяльність перетворилася в захоплюючий свідомий процес.

Настав час систематизувати теоретичні і практичні знання. Свою першу роботу «Використання нетрадиційних форм і методів в роботі на заняттях зарубіжної літератури» Олексюк Л. Р. захистила на відмінно в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів в 2004 році.

В жовтні 2012 року на засідання методичної ради Бородянського ПАЛ був представлений проект «Методика використання інноваційних технологій, як засіб розвитку творчої особистості і пізнавального інтересу учнів на уроках світової літератури».

Проект схвалений і рекомендований до захисту в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Викладач активно ділиться досвідом роботи з колегами. Її виступи на засіданнях методичного об’єднання, педагогічних читаннях цікаві, змістовні, практично спрямовані.

Лілія Романівна має власну виважену позицію, з належною відповідальністю виконує обов’язки секретаря педагогічної ради, приймає участь в громадському житті ліцею.

Її хобі – створювати красу навколо себе, гарний настрій, тому на першому місці – естетичний порядок. Захоплюється ландшафтним дизайном. Користується повагою серед колег, учнів та їх батьків.
Директор Бородянського ПАЛ (Ярмолицька Т.Б.)


ВСТУП
Світова література – це чарівна панорама духовного життя людей з глибини віків до сьогодення. Вона дарує нашим вихованцям неоціненний скарб неповторного життєвого досвіду тисяч своїх героїв, в яких уособлено долі, звичаї, переконання, почування, пристрасті, перемоги і поразки багатьох і багатьох поколінь – творців земної цивілізації. Виховує у дітей повагу до культурної спадщини інших народів, допомагає усвідомити своєрідний шлях кожної окремої літератури, і водночас побачити загальні літературні закономірності світового мистецтва.

Уроки світової літератури – це сходинки до пізнання духовної скарбниці людства. Адже розкриваючи духовне, література відкриває вічне, невмируще, на чому тримається земна цивілізація: демократію, любов до батьківщини, громадянськість, совість, честь, дружбу, взаєморозуміння між людьми, а значить, глибоку моральність – базовий компонент духовного світу особистості.

Цілком закономірно, що в навчанні світової літератури, насамперед, перевага надається розвитку особистості, її духовному збагаченню.

Видатний педагог – гуманіст, академік Ш.О. Амонашвілі, щедро ділячись набутим досвідом, учить нас «… нести дітям не голі знання, а вчити світлом душі, якщо дитяча душа не облагороджується, знання – небезпечні. Це те саме, що шабля в руках божевільної людини».

Тому головним завданням на уроках світової літератури є створення умов для розвитку дитячої особистості. Слід зазначити: основні питання, покликані вирішуватися уроками гуманітарного циклу, пов’язані із завданням сучасної освітньої системи: задоволення потреб суспільства у становленні творчих, діяльних, обдарованих громадян, оновлення національної свідомості, збереження духовності, розвиток інтелектуального потенціалу нації.

Сьогодення також потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що найважливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто, основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти, самовдосконалення й виховання та відчуття постійної потреби до цього.

Досягти мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації пізнавальної діяльності – неможливо. Сучасне вивчення світової літератури в освітніх закладах ґрунтується на засадах особистісно – діяльнісного підходу кожного учня до процесу навчання, діалог між учителем і учнями - домінуюча форма спілкування на уроці, коли творчість і зацікавленість стають потребою і потенціалом уроку, коли засвоєння змісту уроку супроводжується не тільки слуханням, а й обговоренням, вирішенням проблеми, коли учні залучаються до аналізу, синтезу інформації, отриманої на уроці, тобто учні думають про те, що роблять. Це є активна модель навчання. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від учня до викладача та навпаки, що розвивають творче мислення.

Різновидом активного є інтерактивне навчання, яке має свої закономірності та особливості. Слово «інтерактив» перейшло до нас з англійської від «interact» де «inter » – взаємний і «act » – діяти. Таким чином, інтерактивний здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), співнавчання, де і учень і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу викладачу стати справжнім лідером навчального колективу.

У процесі інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, співпрацювати між собою і вести відкритий діалог з учителем.

Теоретичні основи інтерактивних технологій навчання закладені педагогами-дослідниками: технологія інтерактивного навчання (Дж. Т. Ремех); технологія «Метод проектів» (В. Гузєєв); технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, М. Махмутов, Т. Ільїна, Г. Вернер, В. Окоп, А. Матюшкін, П. Підкасистий); технологія комп’ютерного (інформаційного) навчання (А. Єршов).

Тема дослідження: «Методика використання інноваційних технологій, як засіб розвитку творчої особистості і пізнавального інтересу учнів на уроках світової літератури».

Мета даного дослідження відображає головну проблему сучасної освіти: озброєння учнів уміннями і навиками саморозвитку творчої особистості, яке значною мірою вирішується шляхом упровадження нових технологій організації процесу навчання та виховання.

Об’єкт дослідження: проектування педагогічного процесу, який базується на основі функціонального поєднання елементів інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку особистості.

Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови, що забезпечують ефективну організацію навчальної діяльності учнів.

Даний дослідницько-прикладний проект містить у собі арсенал різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід до створення системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та навчального матеріалу.

Технологія досвіду, описаного в проекті, сприяє вирішенню наступних проблем:

 • інтенсифікація й оптимізація навчального процесу;
 • підвищення ефективності уроку як основної одиниці навчально-виховної діяльності;

 • активізація навчальної діяльності учнів на уроках літератури, підвищення інтересу до предмета та читацької активності;

 • розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;

 • оптимізація соціально-особистісного росту учня, формування готовності до подолання труднощів навчання та життя, стійкості до стресів і фрустрацій;

 • формування компетентної дієздатної особистості.


РОЗДІЛ І. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧА ТА УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.1.Значимість уроку світової літератури
Думка про те, що уроки літератури відрізняються з поміж усіх інших шкільних занять, не потребує доказів. Література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей та естетичних смаків учнів. Мистецтво слова допомагає читачам пізнати великий і складний світ і себе в ньому, осмислити людські стосунки і знайти шлях до царства Краси, істини, мудрості, естетичної насолоди. Тому при знайомстві з новим художнім твором я пам’ятаю і часто наголошую слова В. О Сухомлинського «Це твір, який увійшов у скарбницю світової літератури, людство читатиме його вічно. Наше завдання – не тільки прочитати, а й переглянути його, шукати мудрість й красу, знаходити радість і естетичну насолоду».

Особливо цінним є те, що на уроці світової літератури не просто відбувається знайомство учнів з новим художнім твором, а здійснюється поліфонічне спілкування: письменник – учитель – учні. Долаючи роки й відстані, до сьогоднішніх читачів доходять думки й почуття найсвітліших умів людства. Осмислюючи літературну спадщину, учень-читач, як і вчитель-читач вступають у спілкування з героями твору, з письменником, з епохою. Все це допомагає виробити власну позицію.

Соціально-естетична значимість уроку світової літератури полягає в тому, що він пробуджує у дітей потяг до краси, до розуміння високохудожніх витворів мистецтва слова, виховує у дітей повагу до культурної спадщини інших народів, допомагає усвідомити своєрідний шлях кожної окремої літератури й водночас побачити загальні літературні закономірності світового мистецтва.
Уроки світової літератури допомагають формувати гуманістичний світогляд, гуманітарну свідомість, інтелект та творчу особистість учня, яких сьогодні так не вистачає нашому глобалізованому суспільству.

Яким же має бути цей урок, аби зворушити душу підлітка, пробудити в ньому кращі людські якості. Над цим питанням ламали голови досвідчені вчені-методисти і вчителі-практики багато років поспіль, особливо ж інтересним було його обговорення у 80-90-ті рр., коли відбувалися позитивні зміни у суспільстві. Більшість дискутантів дійшли спільної думки, що урок літератури має бути співтворчістю вчителя та учнів. Як учень, так і вчитель повинні долати труднощі і йти до висот духу, від мистецтва слова – до мистецтва життя.
1.2. Формула успіху: «від творчого вчителя – до творчого учня»
Грузинський педагог Ш. Амонашвілі висловлював таку думку: «Учитель мусить обирати для себе високу мету, тому що тільки тоді він матиме змогу піднести своїх учнів і піднесеться сам. Така мета зробить учителя оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуку і буде здатним створити неможливе». Вчителя можна порівняти з поетом. Поет не просто відтворює картини життя, а передає свої враження від нього. Так і вчитель: він не просто викладає літературу, а передає учням свої враження від того чи іншого твору.

Поети пробуджують духовність на землі.

Учитель – це також творча особистість, яка глибоко, як поет, відчуває світ, свій зв'язок з ним і прагне досягти своїх духовних ідеалів і вірить в оновлення, духовне перетворення світу. Саме на цих принципах тримається вчительська позиція, педагогічна практика.

Учитель-словесник одночасно виступає в кількох іпостасях: він і літературознавець, здатний осягнути й пояснити глибину, сутність художнього твору, і сценарист, що складає сценарій майбутнього уроку, і виконавець, що втілює його в життя, і режисер, що вміло диригує ходом заняття, і актор, читання якого приносить слухачам насолоду.

Учитель думає як підготувати учнів до сприйняття художнього твору, як розпочати знайомство з ним. Цей етап має викликати інтерес у учнів, скерувати їх на сприйняття авторської думки, створити атмосферу емоційного співпереживання, налаштувати на певну тональність, підготувати учнів до духовної діяльності під час читання літературного твору. Важливо пам’ятати, що настрій на розумову працю неможливо здійснити без емоційної домінанти. Цьому слугуватимуть різноманітні методи та прийоми, використання нетрадиційних форм і методів роботи на уроках світової літератури, а саме: проблемна ситуація, прослуховування грамзаписів з голосом митця, пісень; виразне читання його творів та віршів про нього; перегляд книжкових експозицій, кадрів діа-, кіно- чи відеофільмів, фотографій, ілюстрацій до творів чи репродукцій картин, тощо. Але, безумовно, ефективним прийомом завжди є яскраве, поетичне, схвильоване й особистісно значуще слово вчителя.

Завдання вчителя світової літератури полягає в тому, щоб не допускати на урок «розумове ледарство», яке В. О. Сухомлинський вважав небезпекою, бо воно розбещує, морально калічить людину. Посилення розвиваючої та виховної функції предмета значною мірою розв’язується за допомогою різних форм навчальної діяльності всіх учнів, як обдарованих, так і з недостатньо розвиненими здібностями. Індивідуальні, диференційовані та інші завдання створюють сприятливі умови для розвитку самостійності мислення кожного учня, мовленнєвої активності, наполегливості тощо.

У виборі структури уроку словесник повинен також враховувати емоційно-естетичну чутливість учнів, вплив навчального матеріалу на моральну сферу особистості, оскільки головне у викладанні літератури – художній аналіз морального досвіду людини.

Урок літератури, де відбувається проста передача інформації, уже не задовольняє ні вчителя, ні учня. Адже, щоб отримати глибокі і міцні знання, треба добре трудитись. А чи всі учні трудяться на уроці? Звичайно, ні. Не тому, що методика така. Вона не спонукає учня до пізнавальної активності, не ставить перед необхідністю брати участь у проведенні уроку.

Завдання вчителя літератури – виховати особистість, здатну сприймати, розуміти красу і будувати своє життя за її законами. Випускник освітнього закладу має бути людиною з творчими життєвими орієнтаціями, наділеною розвиненим естетичним смаком і широкими культурно – пізнавальними інтересами. Виховати таку людину за умов застосування традиційної методики дуже важко. На допомогу приходить нетрадиційна методика.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Виконання певних дій у певній послідовності, проміжного контролю...
Будь-який проект передбачає унікальність свого результату,якщо цей результат уже досягається іншими, такий проект не варто навіть...
Комплекс №49 „Надія” Проект, спрямований на розвиток і реалізацію...
Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності
Конкурс «Марафон-проект» Проект у номінації «Духовність народжується від духовності»
Дмитро Павличко – один із провідних сучасних українських поетів. Відтоді, як з’явилася перша його збірка поезій «Любов і ненависть»...
Проект PR -Відділу Студентської Ради НТУУ «КПІ»
Школа Ораторського Мистецтва – це проект PR-Відділу Студентської Ради НТУУ «КПІ», покликаний створити необхідні умови для студентів...
Проект Ліги старшокласників «Сім духовних святинь малої Батьківщини»
Батьківщини (надалі – проект) здійснюється під керівництвом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним...
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Екологічний проект Проект розробила...
Теоретичні знання, отримані на уроках, повинні стати базою для самостійної оцінки, для проведення власних досліджень, спостережень,...
М. Харків 12 січня 2006 року Були присутні: 7 чол. Голова зборів: Шапаренко С. О. Порядок денний
Шлях у майбутнє", яка виконувалася громадською організацією ІСАР "Єднання" за фінансування Фонду Ч. С. Мотта (США) та фонду ДОЕН...
ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» Проект Автор...
Улюблений колір відображається при виборі гардеробу, оформленні інтер’єру квартири. Я люблю білий колір, він мені приносить радість,...
Інвестиційний проект Щорічний фестиваль «Весілля Нестора Махна і...
Щорічний фестиваль «Весілля Нестора Махна і Галини Кузьменко» (проект Антошика М. М., Помічнянського міського голови)
Управління освіти Ніжинської міської ради Ніжинська загальноосвітня...
Не можна розраховувати на те, що можна залишитися здоровим, зовсім не докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка