Книга скачана с сайта ИНр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»


НазваКнига скачана с сайта ИНр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»
Сторінка1/42
Дата09.10.2013
Розмір4.98 Mb.
ТипКнига
bibl.com.ua > Культура > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Н. В. Кондратюк


Ф уроки

ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

11 кла

с

Рівень — стандарт


Книга скачана с сайта ИНр://е kniaa.in.ua

Издательская группа «Основа» — «Электронные книги»

Харків

«Видавнича група “Основа”» 201

1УДК 37.016+930.85 ББК 74.26+63.3(ТТД)-7 К64


Серія «Усі уроки» Заснована 2008 року

Кондратюк Н. В.

К64 Усі уроки художньої культури. 11 клас. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 223, [1] с.: табл., схеми. (Се­рія «Усі уроки»).

ІвВИ 978-617-00-0985-2.

Видання містить календарне планування та структуровані роз­робки уроків із курсу «Художня культура» для 11-го класу, складе­ні відповідно до чинної навчальної програми 2010 року з художньої культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Поряд із тра­диційними уроками наведено значну кількість нетрадиційних форм проведення уроків (усний журнал, віртуальна екскурсія, ділова гра, уявна мандрівка та ін.).

Для вчителів художньої культури і студентів вищих навчальних закладів відповідного фаху.

ISBN 978-617-00-0985-2

© Кондратюк Н. В., 2011 © TOB «Видавнича група “Основа”», 2011

УДК 37.016+930.85 ББК 74.26+63.3(ТТД)-

7ЗМІСТ


Урок М 3. Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм утілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда»,

«Тайна вечеря»). Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою («Сікстинська Мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа») 48

Тема 4. Видатні живописці Іспанії 61

Урок № 4. Ель Ґреко — поєднання візантійських та готичних традицій у творчості. Дієґо Веласкес: вершина іспанського живопису XVII ст. Франсіско Гойя — найвизначніший, неперевершений живописець і графік XIX ст. Сальвадор Далі — яскравий виразник модерністських течій у культурі XX ст 61


Урок М 8. Багдадська книжкова мініатюра. Турецьке гончарне

мистецтво. Дамаські тканини. Іранське килимарство ... 115


Урок №15. Франція — батьківщина мистецтва кіно (видатні режисери, актори). Кіно СІЛА. Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми жахів, фільми катастроф та ін.) .... 193


ПЕРЕДНЄ СЛОВО

В 11-му класі відбувається узагальнення мистецьких знань учнів, набутих під час навчання у 1—10-х класах, і втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою у старшій школі. Завдяки такому підходу забезпечуються послідовність і на­ступність змісту художньо-естетичної освіти, що систематизовано за видами мистецтва на прикладі світових взірців курсу «Зарубіж­на художня культура» в 11-му класі.

Згідно з оновленою 2010 року програмою курсу (авт. Л. М. Ма- сол, Н. Є. Миропольська) змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій (що дося­гається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів), а та­кож комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетен­цій (що передбачає опанування учнями досвіду самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної складової свого життя).

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формуван­ня потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їх внутрішнього досвіду, наповне­ного особистісним смислом.

Пропонований посібник покликаний допомогти вчителеві ху­дожньої культури ефективно розв’язати важливі завдання курсу.

Структура та зміст видання повною мірою відповідають вимо­гам чинної навчальної програми 2010 року «Художня культура. 11-й клас».

Посібник містить календарне планування уроків художньої культури в 11-му класі, а також структуровані плани-конспекти уроків.

Заняття, що розроблені відповідно до класичної структури уро­ків, містять змістовний теоретичний матеріал за темою уроку, запи­тання й завдання для перевірки та закріплення набутих знань і ці­каві практичні завдання, що сприятимуть розвитку стійкого інте­ресу до вивчення предмета й набуттю художнього досвіду з чіткою проекцією на постійне художньо-естетичне самовдосконалення.

Поряд із традиційними уроками наведено значну кількість не­традиційних форм проведення уроків (усний журнал, віртуальна екскурсія, телепередача, уявна мандрівка, ділова гра та ін.).

Докладні плани-конспекти містять різноманітний та інформа­тивний матеріал до уроків, який учитель може використовувати на власний розсуд — повністю або частково (під час уроку або у по- заурочній діяльності — для проведення тематичних тижнів ху­дожньої культури у школі).

Варто зазначити, що в оснащенні до кожного уроку запропоно­вано значний обсяг творів для сприймання (репродукцій художніх творів (архітектурних, скульптурних, живописних, декоративно- прикладного мистецтва та ін.); аудіозаписів фрагментів музичних творів; відеозаписів фрагментів кінофільмів та вистав тощо). Автор свідомо розширив арсенал цих матеріалів, щоб учитель мав змогу обирати певні твори, ураховуючи власні можливості, а також на­явність якісних репродукцій художніх творів, аудіо- та відеозапи­сів та необхідного обладнання.

Учитель також може застосовувати творчий підхід до викори­стання матеріалу посібника, зважаючи на рівень навчальних досяг­нень учнів конкретного класу, власні напрацювання, специфічні умови викладання курсу тощо. Це стосується, зокрема, активного використання музичного ряду під час опанування тем «Архітекту­ра світу», «Скульптура — гімн людині», «Образотворче мистецтво Італії: Епоха „титанів“», «Видатні живописці Іспанії», «Фламанд­ський і голландський живопис», «Російський живопис», «Образо­творче мистецтво Далекого Сходу», «Декоративно-прикладне ми­стецтво Близького Сходу» та ін., тобто тем із вивчення візуальних видів мистецтва.

Посібник стане у пригоді як досвідченим учителям, так і по­чатківцям, які ще не мають досвіду викладання курсу «Художня культура», а також студентам вищих навчальних закладів відпо­відного фаху.КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

«Зарубіжна художня культура. 11-й клас» (рівень — стандарт)

17 год (0,5 год на тиждень), 1 год — резервний часуроку

Тема уроку

Практичні завдання

Розділ І. ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

Темаї. Архітектура світу

1

Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо- мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторін­ка «Архітектура світу»)

Тема 2. Скульптура — гімн людині

2

Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене від­чуття форми («Оплакування Христа», «Давид», «Мойсей», гробниця Медичі та ін.)

Складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сто­рінки «Антична скульптура», «Скульптури Мікеланджело Буонарроті — утілене відчуття форми»)

Тема 3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха «титанів»

3

Леонардо да Вінчі. Живо­пис як одна з форм утілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»). Рафаель. Зображен­ня чистоти та чарівності жі­ночого образу, його духовного зв’язку з природою («Сікстин- ська Мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа»)

Складання репродукцій картин «Джоконда» Леонардо да Вінчі та «Тайна вечеря» Рафаеля Санті із пазлів;

складання альбому «Культурна спадщина народів світу» (сторін­ки «Творчість Леонардо да Вінчі» та «Творчість Рафаеля Санті»)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Книга перша Книга друга
В змінених формах тіла. О боги,- бо ж од вас переміни,- 3] Задум співця надихніть: відтоді, коли світ народився
Книга дзеркало життя. Книгу прочитав на крилах політав. Хто вчиться...
Мета: Ознайомити з поняттями «каталог», «картотека». Розширити світогляд учнів. Стимулювати пізнавальну активність. Виховувати любов...
Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній,...
Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11...
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Колесников А. Excel 2000 (русифицированная версия). – К.: Изд группа ВНУ, 1999. – 496 с
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Колесников А. Excel 2000 (русифицированная версия). – К.: Изд группа ВНУ, 1999. – 496 с
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Колесников А. Excel 2000 (русифицированная версия). – К.: Изд группа ВНУ, 1999. – 496 с
Книга призначена науковцям, викладачам, аспірантам і студентам філологічних...
...
Книга про Гайдамаччину ХХ століття
Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля “Отамани Гайдамацького краю”, який в 2000 – 2001 роках прозвучав на...
Книга перша. Фарисеї за роботою
Наводиться чимало маловідомих або і зовсім невідомих фактів щодо майже половини народних депутатів України від БЮТ та вождів цієї...
Книга ключ до знань. Книги читати усе знати. З книгою подружишся...
Країни Знань. Я загадаю вам за­гадку, якщо ви правильно її відгадаєте, то зрозумієте про якого друга йдеться
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка