Кафедра економіки і управління КІ СумДУ


НазваКафедра економіки і управління КІ СумДУ
Сторінка1/4
Дата24.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до семінарських занять з дисципліни

"Макроекономіка"
для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

Суми

Видавництво СумДУ

2012

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укладач Н.О. Сучко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – с.

Кафедра економіки і управління КІ СумДУЗміст

С.

Вступ

4

СЕМІНАР 1 Макроекономіка як наука

5

СЕМІНАР 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків


8

СЕМІНАР 3 Сукупний попит та сукупна пропозиція

11

СЕМІНАР 4 Споживання, заощадження та інвестиції

13

СЕМІНАР 5 Сукупні видатки та рівноважний ВВП

15

СЕМІНАР 6 Макроекономічна нестабільність

17

СЕМІНАР 7 Економічне зростання

21

СЕМІНАР 8 Держава в системі макроекономічного регулювання

24

СЕМІНАР 9 Фіскальна політика

26

СЕМІНАР 10 Грошовий ринок та монетарна політика

29

СЕМІНАР 11 Ринок праці та соціальна політика

33

СЕМІНАР 12 Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках

34

СЕМІНАР 13 Механізм зовнішньоекономічної діяльності

36

СЕМІНАР 14 Валютний курс. Платіжний баланс

38

СЕМІНАР 15 Макроекономічна політика у відкритій економіці

40

ЛІТЕРАТУРА

44Вступ
Мета макроекономіки полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв'язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дис­ципліни передбачається проведення семінарських занять для вирішення таких завдань:

 • визначення ролі макроекономічної науки в суспі­льстві, розкриття її об'єкта, предмета та методу;

 • розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

 • висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

 • розгляд базових моделей макроекономічної рівно­ваги;

 • визначення факторів та розкриття основ моделю­вання економічного зростання;

 • розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньо­економічної, соціальної.


СЕМІНАР 1 Макроекономіка як наука
Запитання для обговорення на занятті

 1. Макроекономічна теорія в системі наук, що вивчають економіку. Макроекономічні проблеми та цілі.

 2. Формування макроекономіки як науки. Основні макроекономічні теорії.

 3. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія.

 4. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу.

 5. Предмет та функції макроекономіки.

 6. Особливості методології макроекономіки.

 7. Позитивна і нормативна макроекономіка.

 8. Макроекономічні показники, їх класифікація.

 9. Економічне моделювання. Модель кругових потоків.

 10. Макроекономіка і економічна політика.


Основні поняття та терміни

Макроекономіка, безмежність потреб, обмеженість ресурсів, національна економіка, фізична економіка, монетарна економіка, сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, державний сектор, закордон­ний сектор, економічна система, агрегування, сфери макроекономіки, відкрита економіка, закрита економіка, компромісний вибір, стабілізаційна політика, макроекономічна модель, екзогенні та ендогенні зміни, потік, запас, класична дихотомія, нейтральність грошей, витоки, ін'єкції, функції макроекономіки, модель кругообігу, заощадження, інвестиції, чисті податки, макроекономічні школи та течії, позитивна макроекономіка, нормативна макроекономіка, макроекономічні цілі, очікування.
Завдання для самостійної роботи

 1. Які питання (проблеми) вивчає макроекономіка? Які фундаментальні поняття, терміни, закономірності, що необхідні для ґрунтовного вивчення макроекономіки, Ви опанували в курсі «Політичної економії»?

 2. Коли і під впливом яких чинників сформувалася макроекономіка як наука? Назвіть учених, що внесли значний вклад у формування макроекономічної теорії?

 3. По яким питанням представники різних напрямків макроекономічної теорії мають найбільш суттєві розбіжності?

 4. Перерахуйте основні проблеми і протиріччя макроекономіки.

 5. Обмеженість ресурсів на макрорівні і проблема їх ефективного використання.

 6. Чим відрізняється предмет вивчення теорії мікроекономіки від макроекономічної теорії? Що в них спільного?

 7. Чи можуть макроекономічні цілі суперечити одне одному? Обґрунтуйте свою відповідь, привівши приклади.

 8. Що розуміють під національною економікою?

 9. Які ви знаєте типи економічних систем та їх відмінності?

 10. Порівняйте, які економічні суб'єкти досліджуються в мікро- та макроекономічний теорії.

 11. Чому у представників різноманітних груп населення країни може виникати потреба в знанні макроекономічних індикаторів, їх динаміки? Що цікавить споживача, покупця, підприємця, держслужбовця?

 12. Чому макроекономіка тісно пов'язана з економічною політикою?

 13. Поясніть, які з вказаних економічних явищ віднести до потоків, а які до запасів:

 • дефіцит бюджету,

 • обсяг інвестицій,

 • майно споживача,

 • нагромаджений капітал в економіці,

 • кількість безробітних,

 • державний борг,

 • кількість людей, які позбулися роботи,

 • державні закупки товарів та послуг,

 • податки на прибутки корпорацій,

 • заощадження,

 • нерозподілений прибуток корпорацій,

 • амортизаційні відрахування.

 1. Які методи використовуються для аналізу макроекономічних процесів?

 2. В чому особливості моделювання як методу аналізу економічних явищ? Назвіть відомі Вам моделі з дисциплін які Ви вже вивчали. Які особливості макроекономічних моделей?

 3. Чому макроекономічна теорія включає нормативну складову? Хто або що визначає цю норму?

 4. Позитивна чи нормативна макроекономіка в більшій мірі пов'язана з економічною політикою?

 5. Обґрунтуйте нормативну чи позитивну складові макроекономічної теорії характеризують такі міркування:

 • в 2008 р. індекс споживчих цін в Україні склав 22,7%;

 • рівень безробіття не повинен перевищувати 5%;

 • застосування стимулюючої податково-бюджетної політики призводить до росту національного обсягу виробництва;

 • при гіперінфляції варто удатися до жорстокої грошової політики;

 • структура валового внутрішнього продукту країни за останні декілька років істотно змінилася;

 • для входження у Європейську валютну спілку рівень дефіциту держбюджету не повинен перевищувати 3%.

 1. Що включають потоки «прибутки-витрати» і «ресурси-продукція» у моделі кругових потоків?

 2. Чи є в двосекторній моделі кругообігу продуктів і прибутків витоки і ін'єкції? Чо­му вони з'являються?

 3. Заощадження, інвестиції і держава в моделі кругообігу. До появи яких нових потоків призводять?

 4. Що нового вносить включення в модель кругообігу закордону («Іншого світу»)?

 5. Прокоментуйте рівняння T + S + M = I + G + X.


СЕМІНАР 2 Макроекономічні показники в системі

національних рахунків

Запитання для обговорення на занятті


 1. Етапи розвитку Системи національних рахунків.

 2. СНР як нормативна база національного рахівництва. Основні рахунки.

 3. Основні макроекономічні показники. Взаємозв’язок між ними.

 4. Принципи розрахунку ВВП.

 5. Методи розрахунку ВВП. Виробничий метод. Розподільчий метод. Метод кінцевого використання.

 6. Номінальний і реальний ВВП. Вимірювання рівня цін. Дефлятор ВВП.

 7. Суспільний добробут та проблеми його вимірювання. Чистий економічний добробут. Індекс людського розвитку. Індекс економічної свободи. Рівень глобалізації.


Основні поняття та терміни

Система національних рахунків, валовий випуск, ВВП, ВНП, додана вартість, повторний (подвійний) рахунок, особисті споживчі витрати, валові приватні внутрішні інвестиції, амортизація, чисті інвестиції, чистий експорт, ЧВП, національний дохід, особистий дохід, використовуваний дохід, трансфертні платежі, непрямі податки, дефлятор ВВП, номінальний ВВП, реальний ВВП, інфлювання, дефлю­вання, індекс споживчих цін, індекси Ласпейреса, Пааше, Фішера, чистий економічний добробут, імпутована вартість, резидент, потенційний ВВП, фак­тичний ВВП, ІЛР, ІЕС, РГ, тіньова економіка.

Завдання для самостійної роботи

 1. Дайте визначення системи національних рахунків та розкрийте причини, що зумовили необхідність її виникнення.

 2. Які фази розвитку включає СНР? З якими суспільними подіями вони пов’язані?

 3. Які відмінності СНР від системи балансів народного господарства? Зробіть порівняльний аналіз БНГ та СНР.

 4. Назвіть сектори економіки, що використовуються в СНР?

 5. Хто є користувачами інформації, що вміщується в СНР?

 6. Що в Україні зроблено для запровадження СНР, у чому складність запровадження СНР-93 в повному обсязі?

 7. Визначте відмінності між ВНП і ВВП. При яких умовах вони можуть збігатися в розмірі?

 8. Використовуючи дані наведені в таблиці, обчислити ВВП за доходами та витратами, та інші показники СНР.

  Показник

  млрд грош. од

  1. Особисті споживчі витрати

  245

  1. Трансфертні платежі

  12

  1. Амортизація

  27

  1. Внески на соціальне страхування

  20

  1. Відсотки

  13

  1. Чистий експорт

  3

  1. Орендна плата

  14

  1. Прибутки від власності

  31

  1. Заробітна плата найманих робітників

  221

  1. Непрямі податки на бізнес

  18

  1. Дивіденди

  16

  1. Індивідуальні податки

  26

  1. Нерозподілені прибутки корпорацій

  21

  1. Державні закупівлі товарів і послуг

  72

  1. Прибуткові податки з корпорацій

  19

  1. Особисті заощадження

  16

  1. Прибутки корпорацій

  56

  1. Чисті внутрішні інвестиції

  33

 9. Що відносять до первинних доходів?

 10. Чому ті або інші товари або послуги не маючи ринкової ціни "одержують" економічну ціну?

 11. Що таке чистий експорт товарів і послуг. У яких випадках він буде для даної країни більшим, меншим або дорівнювати нулю.

 12. Що включається до складу валових і чистих інвестицій?

 13. Чи входить прибуток корпорацій до складу ВНП; НД; особистого прибутку, використовуваного доходу?

 14. Що таке національний доход і як визначається його розмір?

 15. Як обчислюється особистий дохід?

 16. Чому необхідно вимірювати вплив цін? Зробіть порівняльну оцінку індекса споживчих цін, індекса Ласпейреса, індекса Пааше, індекса Фішера.

 17. В яких випадках номінальний ВВП буде більше, менше або дорівнює реальному ВВП?

 18. Як можна здійснити дефлювання або інфлювання ВВП?

 19. Обчисліть приріст реального ВВП у другому році за таких умов: в першому році реальний ВВП становив 800 млрд. грн. у наступному році ВВП номінально збільшився до 1440 млрд. грн., а ціни зросли на 20%.

 20. У таблиці подані дані про номінальний ВВП України, індекси фізичного обсягу та дефлятори за 1996 – 2005 р. Визначте реальний ВВП і темпи інфляції.

  Рік

  Номінальний ВВП, млн грн.

  Індекси фізичного обсягу, %

  Індекси-дефлятори, %

  1996

  81519

  90,0

  166,2

  1997

  93365

  97,0

  118,1

  1998

  102593

  98,1

  112,1

  1999

  130442

  99,8

  127,3

  2000

  170070

  105,9

  123,1

  2001

  204190

  109,2

  109,9

  2002

  225810

  105,2

  105,1

  2003

  267344

  109,6

  108,0

  2004

  345113

  112,1

  115,1

  2005

  441452

  102,7

  124,5

 21. Якою мірою тіньова економіка спотворює розміри ВВП?

 22. Дайте якісну та кількісну оцінку показника «чистий економічний добробут».

 23. Розкрийте зміст та покажіть значення для макроекономічного аналізу показників ІЛР, ІЕС, РГ.


СЕМІНАР 3 Сукупний попит та сукупна пропозиція
Запитання для о6говорення на занятті

 1. Структура, модель і чинники сукупного попиту.

 2. Сукупна пропозиція: визначення і чинники. Інтерпретація кривої AS класичною і кейнсіанською школами економічної думки.

 3. Рівновага товарного ринку. Ефект храповика.Основні терміни та поняття


Сукупний попит, цінові чинники, ефект багатства, ефект відсоткової ставки, ефект чистого експорту, нецінові чинники, сукупна пропозиція, короткостроковий період, довгостроковий період, класична модель сукупної пропозиції, кейнсіанська модель сукупної пропозиції, висхідна ділянка кривої сукупної пропозиції, економічна рівновага, часткова рівновага, загальна рівновага, ринкова рівновага, модель AD-AS, ефект храповика.
Завдання для самостійної роботи

 1. Що є об'єктами і суб'єктами товарного ринку? Що складає його інфраструктуру?

 2. Що Ви розумієте під таким агрегатом як сукупний попит? Як визначається його розмір і структура? Які відмінності сукупного попиту від однотоварного попиту?

 3. Чим пояснюється обернена залежність між об'єктом сукупного попиту і рівнем цін?

 4. Розкрийте нецінові чинники сукупного попиту. Як вони впливають на графік кривої сукупного попиту? Порівняєте чинники, що впливають на попит і сукупний попит.

 5. Визначте розмір сукупної пропозиції. Чим пояснюється пряма залежність між нею і рівнем цін?

 6. Як трактують характер кривої AS класики і Кейнс? Які відрізки можна виділити на підсумковій кривій сукупної пропозиції?

 7. Яка поведінка номінальних і реальних змінних у короткостроковому і довгостроковому періоді?

 8. Розкрийте нецінові чинники сукупної пропозиції. Як вони впливають на графік кривої сукупної пропозиції? Порівняйте чинники, що впливають на пропозицію і сукупну пропозицію.

 9. Як вплине кожний з перелічених чинників на сукупний попит та пропозицію:

а) зниження процентних ставок;

б) підвищення продуктивності праці;

в) зниження світових цін на нафту;

г) Національний банк України зменшив пропозицію грошей?

Використайте криві AD і AS, щоб показати наслідки.

 1. Що таке економічна рівновага? В чому відмінність між частковою і повною рівновагою?

 2. В чому особливості рівноваги товарного ринку, установлюваного на кожному відрізку кривої AS?

 3. Припустимо, що економіка перебуває в стані тривалої рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною на рівні Y = 6600. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною нарівні Р = 1. Криву AD описує рівняння Y = 5,5*M/P. Внаслідок дії зовнішніх чинників відбулось несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Яким буде нове рівноважне значення Y у короткостроковому періоді?

 4. Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву AD описує рівняння Y = 8200 – 2Р. Через кілька років природний обсяг виробництва збільшився на 50%, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12350 – 2Р. На скільки відсотків змінився рівноважний рівень цін.

 5. До яких наслідків у моделі AD-AS призведе затримка з виплатою заробітної плати та пенсій?

 6. Чому рівень цін у моделі AD-AS підвищується значно легше, ніж знижується, що призводить до появи «стопора»?

 7. Чому виникає ефект храповика?  1   2   3   4

Схожі:

Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Кафедра управління персоналом і регіональної економіки
Розділ Характеристика регіону та його місце в господарському комплексі України
В. О. Сухомлинського Інститут управління економіки і прикладної математики...
Студенти, долаючи навчальний процес за спеціальністю „Економічна теорія та міжнародна економіка”, на підгрунті дисциплін фахового...
Суми “Видавництво СумДУ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теорія мовного дискурсу” / укладач Н. В. Таценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010....
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Міністерство аграрної політики і продовольства України Подільський...
Лучик Світлана Дмитрівна, д е н., професор, завідувач кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій
Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КАФЕДРА “Фінанси і банківська справа”
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ КОЛЕКТИВНОГО ВІДВІДУВАННЯ В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2010/2011 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка