1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка5/5
Дата19.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Історія української культури. У 5-ти томах. - Т. 3. Українська культура дру­гої половини XVII - XVIII ст. - К., 2003.

 2. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII ст. -К., 1981.

 3. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. У трьох част. - Ч. 3. - [СерединаXVI- XX ст.]'. - Львів, 2005.

 4. Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України (XIII - середина XVIII ст.). Істо­ричний нарис. - К., 2002.

 5. Макаров А.М. Світло українського бароко. - К., 1994.

 6. Попович М. В. Нариси історії культури України. - К., 1998.

 7. Історія української культури. Збірник матеріалів і документів / За ред. С. М. Клапчука і В. Ф. Остафійчука. - К., 2000.

 8. Історія української культури / За заг. редакцією І. Крип'якевича. - К., 1995.

 9. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К., 1993.

 10. Українська культура: історія і сучасність / С. О. Черепанова, В. С Скотний, І. В. Бичко та ін. - Львів, 1994.

 11. Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гон­чаренко та ін. - К., 1994.

 12. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. А. Яртися та В. Мельника. -Львів, 2005.

 13. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. М. Заковича. - К., 2000.

 14. Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реа­лізму. - Тернопіль, 1994.


МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 • Лекції. > Семінарські заняття. > Самостійна робота. >Консультації.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

> Навчально-методичний комплекс курсу.

> Завдання для контрольних модульних робіт та поточного контролю і само­контролю (у вигляді різнопланових контрольних питань, пов'язаних з тема­тикою лекцій, семінарських занять і питань, винесених на самостійне опра­цювання).

МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Система оцінювання спрямовується на розвиток творчих здібностей студен­тів, стимулювання їх самостійної пізнавальної діяльності, формування навичок практичного застосування набутих знань.

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється: Оцінювання активності і знань студентів під час семінарських занять: розгорнуті і стислі усні відповіді, доповіді, виступи в дискусіях, виконан­ня поточних письмових робіт (поточне диференційоване оцінювання).

• Оцінювання (диференційоване) знання студентами модулів за видами ро­біт (лекцій, семінарських занять, питань самостійного опрацювання) при написанні модульних контрольних робіт.

• Поточний контроль (недиференційований) за самостійною роботою сту­дентів (через перевірку конспектів).

• Проведення екзамену (за змістом курсу в цілому) для студентів, які не ви­конали передбачений обсяг навчальних завдань і не отримали підсумкову оцінку за вимогами кредитно-модульної системи (або ж отримали резуль-15-тат, що є нижчим за бажаний і хочуть покращити підсумкову оцінку). Основними складовими оцінювання є: а розуміння студентами причинно-наслідкових зв'язків між різноманіт­ними історико-культурними явищами, уміння порівнювати, пояснюва­ти, аналізувати, узагальнювати, критично оцінювати відповідні факти;

■ самостійність і креативність мислення;

■ використання різноманітних джерел, розуміння їх особливостей, умін­ня їх характеризувати й оцінювати;

■ логічність і завершеність викладу матеріалу, наявність аргументованих висновків та власних оцінок;

■ мовна і термінологічна грамотність.

Оцінка «5» - «відмінно» - студент вільно володіє програмовим матеріалом, ло­гічно і творчо викладає його в усній чи письмовій формі; вміє узагальнити ма­теріал, формулює власні висновки; відповідь є чіткою і завершеною.

Оцінка «4» - «добре» - студент в цілому володіє програмовим матеріалом, при викладі його допускається незначних помилок; формулює висновки та власні оцінки, але в їх аргументації допускає окремі недоліки.

Оцінка «З» - «задовільно» - студент виявляє загальне розуміння та репродук­тивно відтворює значну частину програмового матеріалу, порушує логіку ви­кладу; мова спрощена і недостатньо фахова.

Оцінка «2» - «незадовільно» - студент не володіє необхідним обсягом програ­мового матеріалу, не розпізнає історико-культурні явища і факти; не може пра­вильно застосовувати відповідні спеціальні поняття.

Навчальна діяльність студентів оцінюється тематично за різними вида­ми роботи. Підсумкова оцінка виставляється як середньозважений бал від­повідних оцінок з врахуванням обсягу часу на вивчення різних складових курсу згідно з навчальним планом. Підсумкова оцінка з дисципліни перево­диться у європейську систему ЕСТ8 у відповідності до загально універси­тетської шкали.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Середньозважений бал за національною шкалою

Оцінка ЕСТ5

Оцінка за національною шкалою

4,75...5,0

А

Відмінно (зараховано)

4,25... 4,74

В

Добре (зараховано)

3,75...4,24

С

Добре (зараховано)

3,25...3,74

Б

Задовільно (зараховано)

3,0... 3,24

Е

Задовільно (зараховано)

2,5...2,99Незадовільно (не зараховано)

2,0...2,49

F

Незадовільно (не зараховано)


ЛІТЕРАТУРА (загальний список рекомендованої літератури)
1. Борисенко В.Й. Курс української історії. — К., 1997.

2. Володарі гетьманської булави. — К., 1994.

3. Гетьмани України. -- Історичні портрети. — К., 1991.

4. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1990.

5. Грушевский М.С. Історія України-Руси. — К., 1993. -- Т.З.

6. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. — Львів, 1991.

7. Історія Української РСР у 8-ми томах. — Т.2. — К., 1979.

8. Історія України. Навчальний посібник. — К., 1997.

9. Історія України в особах: XI —XVIII ст. — К., 1993.

10. Крип'якевич І. Історія України. — К., 1995.

11. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991.

12. Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т.2. — К., 1991.

13. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. — К., 1997.


ПРОГРАМОВІ ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

З історії України ХVІІІ ст
1. Політика уряду 1.Мазепи у 90-х роках XVII ст.

2. Національно-визвольний рух на Правобережній Україні у 90-х роках XVII ст.

3. Початок Північної війни і участь козацьких полків у воєнних діях на території Прибалтики в 1700—1703 рр.

4. Передумови, причини і початок національно-визвольного повстання на Правобережній Україні в 1702 р. С.Палій.

5. Взяття повстанцями С.Палія Білої Церкви, Немирова. Бердичева восени 1702 р.

6. Визвольний рух на Правобережній Україні в 1703 першій половині 1704 рр. Арешт і заслання С.Палія.

7. Участь українських військ у воєнних діях другої половини 1704

- літа 1708 рр.

8.Мазепа та Петро І: порівняльна характеристика особистостей і

державного ладу та суспільно-політичного устрою України й

Росії.

9. Причини і особливості підготовки гетьманом І.Мазепою зміни

зовнішньо-політичного курсу Гетьманщини в 1706 — влітку 1708

рр.

10.Перехід гетьмана І.Мазепи на бік шведського короля та реакція

на нього Петра І й української громадськості.

11. Характер українсько-шведського і українсько-польського союзу 1707 - 1709 рр. Перспективи історичного розвитку.

12. Воєнні дії на території України у листопаді 1708 — червні 1709 РР.

13. Ставлення Запорозької Січі до політики І.Мазепи у жовтні 1708 - червні 1709 рр.

14. Облога шведсько-українськими військами Полтави. Полтавська битва 27 червня 1709 р. і участь у ній козацьких частин.

15. Участь закарпатців у визвольній війні угорського народу 1703 - 171 1 рр.

16. Місце і роль І.Мазепи в історії України.

17. Етико-політична і правова оцінка зміни І.Мазепою зовнішньополітичного курсу України.

18. Повстання К.Булавіна 1707 — 1708 рр. і Укра'іна.

19. Обрання гетьманом П.Орлика та його політична діяльність у 1710-1713рр.

20. "Конституція" П.Орлика.

21. Намагання П.Орлика та його однодумців створити антиросійський союз у 1714 — 1742 рр.

22. Посилення влади російського уряду в Гетьманщині у 1708—1721 рр.

23. Політичні, економічні й освітні реформи в Росії та специфіка їх реалізації в Гетьманщині першої чверті XVIII ст.

24. Відміна гетьманства, утворення і діяльність першої Малоросійської колегії.

25. Боротьба наказного гетьмана П. Полуботка за відновлення гетьманства.

26. Причини, підготовка і перше відновлення гетьманства в 1725 - 1727 рр.

27. Реформаторська діяльність Д.Апостола.

28. Реформи соціально-політичного устрою Слобожанщини в 20-30-х роках. "Комісія заснування слобідських полків".

29. Використання Росією військового і економічного потенціалу України у війні з Туреччиною 1734 — 1 739 рр.

30. Причини, підготовка і мета останнього відновлення гетьманства в 1750 р.

31. Державно-політична і економічна діяльність уряду останнього гетьмана України Кирила Розумовського.

32. Причини і остаточна ліквідація гетьманства.

33. Заміна гетьманського уряду другою Малоросійською колегією та її компетенція.

34. Перетворення центральних установ Гетьманщини у департаменти другої Малоросійської колегії.

35. Знищення залишків національної державності на Лівобережній Україні у 80-90-х роках.

36. Ліквідація національних адміністративно-політичних особливостей Слобідської України у 60-80-х роках.

З7. Суспільна думка України під час роботи Комісії по складанню нового Уложення законів (1767 - 1774).

38. Внутрішній устрій, господарство і політичне життя Олешківської Січі.

39. Заснування, територія і внутрішній устрій Нової Січі.

40. Господарство Нової Січі.

41. Обмеження царизмом самоврядування, прав і привілеїв запорожців за часів Нової Січі.

42. Участь запорожців у російсько-турецькій війні 1768- 1774 рр.

43. Причини і наслідки ліквідації Запорозької Січі в 1775 р.

44. Козацькі військово-політичні об'єднання в останній чверті XVIII ст.

45. Місце і значення феномену запорозького козацтва в історії українського народу.

47. Еволюція земельної власності й землеволодіння у XVIII ст.

48. Розвиток буржуазних відносин у сільському господарстві XVIII ст.

49. Переростання промисловості у дрібнотоварне і мануфактурне виробництво у XVIII ст.

50. Розвиток міст і торгівлі у XVIII ст.

51. Еволюція панівної верстви населення, козацтва і міщанства у XVIII ст.

52. Остаточне закріпачення селянства.

53. Формування ринку робочої сили і робітництва у XVIII ст.

54. Формування національної буржуазії у XVIII ст.

55. Політичне становище та адміністративний устрій Правобережної України та західноукраїнських земель у XVIII ст.

56. Фільваркове господарство і економічне становище селянства правобережних і західноукраїнських земель у XVIII ст.

57. Становище правобережних і західноукраїнських міст у XVIII ст.

58. Розвиток ремесел, промислів і торгівлі на Правобережжі та Західній Україні у XVIII ст.

59. Гайдамацьке повстання 1734— 1736 рр.

60. Гайдамацькі виступи на Правобережжі наприкінці 30-х — 1750 рр. 6 І. Коліївщина. М.Залізняк. І.Гонта.

62. Соціальні виступи населення на Правобережній Україні, в 70-80-х роках. "Волинська тривога".

63. Приєднання Росією Криму і Північного Причорномор'я (1775 - - 1783) та його наслідки.

64. Роль українського козацтва в російсько-турецькій війні 1787 -1791 рр.

65. Причини і механізм втручання російського уряду в політично-релігійні справи на Правобережній Україні в 60-80-х роках.

66. Хід воєнних дій російських військ на Правобережній Україні та Волині в 1792 р.

67. Включення Правобережної України і Західної Волині до складу Російської імперії та перші адміністративно-територіальні зміни на їх території в 1793-1799 р.

68. Соціальні рухи на Лівобережжі, Слобожанщині, Запорожжі в першій половині XVIII ст.

69. Рух опришків на західноукраїнських землях у першій половині XVIII ст. О.Довбуш.

70. Соціальна боротьба на Лівобережжі, Слобожанщині та Півдні в останній чверті XVIII ст.

71. Особливості суспільно-політичної думки в першій половині XVIII ст.

72. Державницькі ідеали в суспільно-політичній думці другої половини XVIII ст. "Історія Русів".

73. Просвітництво в Україні.

74. Вплив Великої французької буржуазної революції на Україну.

75. Нова Сербія. Слов'яно-Сербія та німецькі колонії в Україні.

76. Освіта і книгодрукування у XVIII ст.

77. Творчість Г.Сковороди та І.Котляревського.

78. Розвиток історичних знань у XVIII ст.

79. Піднесення мистецтва у XVIII ст. Г.Левицький, Л.Тарасевич, В. Боровиковський.

80. Розвиток містобудування у XVIII ст. С.Ковнір. І.Григорович-Барський та інші архітектори.

81. Взаємовпливи української і російської культур у XVIII ст.
1   2   3   4   5

Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка