1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка3/5
Дата19.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5
Тема 4 . Запорізька Січ. 2 год.

1.Запорізька січ на початку 18 ст. Устрій, територія, господарство.

2.Олешківська Січ.

3.Причини відновлення Січі (1734 р.) Особливості внутрішнього устрою та господарського життя нової Січі.

4. Ліквідація Запорізької Січі: причини і наслідки.

5.Доля українського козацтва після ліквідації Запорізької Січі (остання чверть 18 ст.).
Методичні рекомендації

Розглядаючи це питання перш за все необхідно з’ясувати, якими міжнародними документами врегульовувалось існування Запорізької січі. Звернути увагу на те, що в основних рисах зберігався попередній устрій та організація життя запорожців, в той же час відбувається певна соціальна диференціація в середовищі козацтва, яка з часом набуває значних темпів. Також слід звернути увагу на все більший вплив Росії з метою поставити Запоріжжя під свій контроль та використання їх в інтересах імперії, що народжувалась. З переходом І.Мазепи на бік Карла ХП життя запорожців було значно ускладнене як в економічному, політичному, територіальному планах. Підготовка Росією до нової війни Туреччиною, будівництво української лінії змусили царизм дати згоду на повернення козацтва та заснування Нової Січі, яка знаходилась під більшим контролем Імперії. Також слід зазначити зміни в політичному житті Запоріжжя, коли управлінські функції зосереджуються в руках старшини і в економічному житі коли війни вже не давали значного доходу і основним джерелом існування ставали зимівники, що іноді набували форми багатогалузевого господарства.

Серед причин ліквідації Запорізької Січі треба виділити: військові, політичні, соціальні та економічні.

Зруйнування Січі стало чи не найбільшою подією в історії України ХYIII ст. Близько5 тисяч козаків перейшли на турецьку територію та заснуали Задунайську Січ, голотаббідні козаки були закріпачені згідно указу Катерини П 1783р.,частина отримала офіцерські звання, частина козаків спочатку заселила територію між Бугом та Дністром, азгодом їх було перейменовано у Чорноморське військо і переселено на Кубань.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991.

2.Бачинський А.Д. Січ Задунайська (1775 - - 1826).--Одеса, 1994.

З.Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України (1775-1869). -

Одеса, 1995.

4.БІДНОВ В. Руйнування Запорозької Січі 1775 р. //Літературно-науковий

вісник.— 1925. --Кн. IX.

5. Голобуцький В. Запорізька Січ в останній час свого існування (1734-1775 рр.).-К., 1961.

6.Запорожці. Збірник. —К., 1993.

7.Запорозьке козацтво. — Київ-Запоріжжя. — 1997.

8.Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. — Київ-Запоріжжя, 1997.

9.Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX ст. - М., 1976. Ю.Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський. К., 1991. 1 1. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. — К., 1996. 12.Могульова Є. Запорожці в Туреччині // Козацтво. -• Вип. 1. -Дніпропетровськ, 1993.

13. Олійник О.А. Головні причини ліквідації Запорозької Січі // УІЖ. — 1992. -№2.

14.Південна Україна XVIII—XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії Запорізького державного університету. Вип. 1-2.— Запоріжжя. — 1996.

15.Полонська-Василенко Н.Д. Історики Запоріжжя // Збірник на пошану акад. Д.І.Багалія. — К., 1927.

16.Полонська-Василенко Н.Д. З історії останніх часів Запоріжжя // ЗІФВ ВУАН.-К., 1926. -Т.9.

17.Полонська-Василенко Н.Д. Маніфест 3 серпня 1775 р. в світі тогочасних ідей // ЗІФВ ВУАН. - К., 1927. -ТЛО.

18.Середньовічна Україна II Збірник наукових праць. — В.П. -К., 1997.

19.Скальковский А.А. История Новой Сечи. —Одесса, 1886. 20.Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці Комісії історії західно-руського та вкраїнського права УАН. - Т.З. -

К., 1927.

21.Струкевич О.К. Ресурси Гетьманщини в російсько-турецькій війні 1768

1774 рр. В кн.: Богдан Хмельницький та його доба. — К., 1996.

22.Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків у 3-х тт. - - Львів, 1992. -
Тема 5. Територіально-адміністративний устій Правобережної, південної та західної України.2год.
1.Територіально-адміністративний поділ українських земель в складі Польщі.

2.Поділи Польщі та їх наслідки.

3.Закарпаття та Південна Буковина у 18 ст.

3.Українські землі в складі Кримського Ханства.

4.Російсько-Турецькі війни та їх наслідки.
Методичні рекомендації
Приступаючи до розгляду цієї теми студент повинен чітко розуміти, що успішне її засвоєння тісно пов’язане з розумінням міждержавних відносин Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини, та ролі в ній українських земель, тому слід з’ясувати причини та зміст результатів Карловицького конгресу, Прутського трактату, Андріанопольського трактату, «Німого сейму» 1717 р. Белградського мирного договору, Кючук-Кайнарджийського мирного договору, Яського миру, трьох поділів Польщі, захоплення Буковини Австрією.
ЛІТЕРАТУРА:
І.Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на Півдні України (1775-1869). -

Одеса, 1995.

2.Возгрин В.Е. Исторические судьбьі крьімских татар. —Симферополь, 1993.

З.Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. —К., 1956.

4.Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775 -- 1800 гг. - М, 1959.

5. Дубровин Н.Ф. Присоединение Крьіма к России: Документьі. -Спб., 1885. -- Т.1-2.

6.Історія Української РСР у 8-ми томах — Т.2. — К., 1979. 7.Надинский П.Н. Очерки из истории Крьіма. 4.1. Симферополь, 1951.

8. Каманин И.М. Из истории международньїх отношений Польши и России // Киевская старина. — 1882. —№ 3.

9.Смолій В.А. Возз'єднання Правобережної України з Росією. - К., 1978.

10.Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII в.-К., 1984.

Н.Соловьев С.М. История падения Польши. — М., 1863.

12.Джеджула К.Е. Россия и Великая французская буржуазная революция. -- К., 1972.

13.Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичний рух на Україні в кінці XVIII ст. — К., 1973.

14. Смолій В.А. Повстання 1794 р. під керівництвом Т.Костюшко на Правобережній Україні // УЇЖ. — 1974. — № 2.


Тема 6. Соціально-економічний розвиток Правобережної України та півдня. 4 год.

1.Становище сільського господарства на правобережжі.

2.Міста та торгівля на правобережжі.

3. Соціально-економічне становище Закарпаття та Північної Буковини.

4.Характеристика економіки Кримського ханства.

4.Зміни в економіці Правобережжя та півдня внаслідок приєднання їх до Росії.

5. Колонізація Південної України. Заснування нових міст.

6.Зародження капіталістичних відносин.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Відновлення влади Польщі на Правобережній Україні супроводжувалось відновленням порядків, які існували до повстання Б.Хмельницьго - необхідно дати характеристику соціально-економічної політики по збереженню феодальних відносин, порушення Магдебурзького права, розкрити які наслідки мали ці заходи польського уряду для українського населення.

На соціальні проблеми накладалися полонізація, та утиски православних (рішення польського сейму 1768 р. про панівне становище католицької церкви) , що вкрай загострювало українсько-польські стосунки і знаходило свій вихід в низці селянських повстань. В цьому ж ракурсі слід розглядати згортання діяльності братств, кризу православної церкви, відчуження її від народу.

Перехід Правобережжя під владу Російської імперії приніс ряд змін: проведення адміністративно-територіальної реформи (губерніальний поділ), ліквідація греко-католицької церкви, поява російських землевласників, заходи по поліпшення економічного становища, в той же час російський уряд йшов на поступки полякам залишаючи польські закони, Литовський статут, діловодство російською та польськими мовами. В цей же час інтереси українського населення фактично ігнорувалися.

Приєднані південні території характеризуються активною колонізацією, що мала полі етнічний характер і нерідко супроводжувалась конфліктами з залишками козацьких володінь та промислів. В цілому слід відзначити, що цей регіон імперії розвивався найбільш швидкими темпами. Пояснити чому.

Розглядаючи становище Східної Галичини, Закарпаття, та Північної Буковини, (після поділів Польщі) слід звернути увагу на їх політичне становище в складі імперії Габсбургів і розкрити як це позначалось на їх економічному розвитку. Особливу увагу звернути на зміст та наслідки реформ, що проводилися в Австрії в кінці 18 ст.

В завершення необхідно порівняти становище Західноукраїнських земель та Наддніпрянської України по таким параметрам: економічний розвиток, політичну та культурну ситуацію.

Характеризуючи економіку Кримського ханства слід відзначити появу протягом XVIII ст. елементів осілого способу життя, поступовий відхід від політичного впливу Туреччини.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Архив Юго-Западной России. Акти об зкономических и юридических отношениях крестьян в XVIII веке. — 4.6. — Т.2.

2. Антонович В.Б. Исследования о городах Юго-Западного края // Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. К.. 1875. — Т. 1.

3. Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі в XV —XVIII ст. - Львів, 1904.-Ч.II.

4.Ефименко А.Я. Очерки истории Правобережной Украиньї. — К., 1985. 5.Баранович О.И. Магнатское хозяйство на Юге Вольїни. — М, 1955.

6. Брянцева Т.П. Характерні риси розвитку міст Поділля у XVIII ст. /7 Вісник Київського університету. Історичні науки, -г- 1974. - Вип. 16.

7. Брянцева Т.П. Про соціально-економічний розвиток міст Волині наприкінці XVIII ст. // Вісник Київського університету. Серія історії. — 1970.

- Вип, 18.

8. Брянцева Т.П. Сельская округа городов Правобережной Украиньї в XVIII в. // Актуальньїе проблемьі аграрной истории Украиньї. —Днепропетровск, 1980.

9.Кашуба М.В. З історії боротьби проти унії XVII —XVIII ст. -К., 1976.

10. Кирпиченко 3.1. Цехова організація ремесла в містах Правобережної України в XVIII ст. // Вісник Київського університету. Серія історії. - К., 1970.- Вип. 12.

1 1. Козловський П.Г. Спільні риси еволюції магнатського помістя Білорусії та Правобережної України в др.пол.XVIII ст. //УЇЖ.- 1973. - № 3.

12.Крикун Н. Административно-территориальное устройство Право­бережной Украиньї в ХУ'-ХУШ вв. — К., 1992.

13. Крикун Н. Соціальна структура населення Правобережної України наприкінці XVIII ст. /,/ Вісник Львівського університету. - Львів, 1978.

14.Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украиньї во второй половинеХУШв. — К., 1961.15

15. Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украиньї (конец XVII - 60-е годьі XVIII ст.). - К., 1971.

16. Перковський А.Л. Етнічна і соціальна структура населення Пра­вобережної України у XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. -К., 1969. —Вип.4.

17.Смолій В.А. Зміцнення торговельно-економічних зв'язків Правобережної України з Росією в другій половині XVIII ст, ,// УЇЖ. - 1975. - № 9. 18.Тхор В.І. Про органи управління в містах України другої половини XVII-XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 12.

19.Нариси з історії Закарпаття. — Ужгород, 1993.

20.Гуцульщина XIII — XIX століття. —Львів, 1982.


Тема 7 .Народні рухи. 4 год.
1. Особливості, характер, мета і рушійні сили гайдамацьких виступів у першій половині XVIII ст.

2. Особливості гайдамацького руху у 50-60-і рр.

3. Коліївщина. М.Залізняк та І.Гонта.

4. Соціальні виступи українського населення на Правобережжі у 70-80-х рр. "Волинська тривога".

5. Рух опришків.
Методичні рекомендації

Починаючи розгляд цієї теми слід повернутися до змін що скалився на правобережній Україні внаслідок переходу цих земель під владу Польщі і потреба в козацтві, як військовій силі відпала, що було зафіксовано правовими актами Речі Посполитої. Виступи проти шляхти, католицького духовенства орендарів, лихварів набувають масового характеру. Особливо слід звернути увагу на позицію Москви яку вона займала протягом всіх повстань на Правобережжі України протягом XVIII ст. маючи там неабиякий вплив. Польща беручи участь у Європейських війнах середини XVIII ст. ще більше погіршувала стан своєї економіки, що надзвичайно негативно позначалось на стані українського населення викликаючи закономірний протест. На цю ситуацію накладалось закінчення пільгових років, «люксоризація» шляхти, що направляла кошти не на розвиток економіки, а на здобуття коштів для показового способу життя все це ще більшим тягарем лягало на плечі українських селян. Також певним поштовхом для виступів можна назвати історичну пам'ять про козацькі вольності. Не менш важливим в погіршенні соціальної ситуації стали методи управління величезними латифундіями через оренду та суборенду, що призводило до додаткового визиску. Також не можна виключати і того факту, що нерідко гайдамаки та опришки не гребували «розбивати» і свого заможного брата простолюдина.

Вибух Коліївщини 1768 р. супроводжувався крім вищезгаданих причин церковним конфліктом. Поясніть в чому його суть.

Певні особливості слід зазначити в діях опришків це перш за все, що вони без вагань у Покуття переходили кордони, що звісно ускладнювало боротьбу з ними, інша особливість їх руху полягала на архаїчні «спілки дужих вояків.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Архив Юго-Западной России. — "Гайдамачество". — К., 1885. -Ч.З. - Т.З.

2. Антонович В.Б. Розвідка про гайдамаччину // Розвідки про народні рухи на Україні-Русі в XVIII ст. —Львів, 1897.

З.Антонович В.Б. Волинська тревога, 1789. — К., 1902.

4. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. // Збірник

документів. - - К., 1970. З.Голобуцкий В. А. Максим Железняк. - - М.. 1960.

6. Грабовецький В.В. Відгук гайдамацького руху на західноукраїнських землях // УЇЖ. — 1968. — № 6.

7. Коліївщина 1768 р. Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. — К., 1970.

8. Крижанівська В.В. Вплив класової боротьби на Правобережній Україні на внутрішню політику уряду Речі Посполитої // Вісник Київського університету. — 1974. —№ 16.

9.Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. К., 1965.

10. Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в

ході класової боротьби. Друга половина XVII —XVIII ст. - К., 1985.

1 1. Смолій В.А. Антифеодальний рух на Правобережній Україні в другій

половині XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 10.

12 Смолій В.А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) // УЇЖ. - 1993. -№ 10.

13.Суслопарів М. Гайдамаччина в 80-х роках XVIII ст. //Записки

історично-філологічного відділу ВУА.Н. — К., 1928. -Кн. 18-19.

14.Мицик Ю.А. Перша згадка про гайдамаків // УЇЖ. - 1981.

- № 10. 15. Шевченко Ф.П. Про міжнародне значення повстання 1768 р.

//УЇЖ.- 1968. -№ 9.

Ю.Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного. — К., 1989.


Питання до самостійної роботи.
Змістовний модуль 1 Лівобережна Україна та Запоріжжя у 18 столітті.
Тема 1: Територіально-адміністративний поділ Лівобережжя у 18 ст.

1.Заснування фортеці Св. Єлизавети.

А)татарські орди на території нашого краю.

Б)Територіальні наслідки Белградського мирного договору.

В)початок будівництва фортеці.

Г)участь фортеці Св.Єлизавети у воєнних діях.

2. Нова Сербія.

А)Причини появи сербів на нашій території.

Б)Місця розташування.

В)військова організація.

Г)господарська діяльність.

Д)Подальша доля Нової Сербії.

3.Категорії міст.

А)Полкові міста України.

Б)Міста з магдебурзьким правом.

В)Ратушні міста.

Г)Взаємодія управлінських структур.

Д)юридики.
1   2   3   4   5

Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка