1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка2/5
Дата19.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5
Тематика лекцій
Змістовний модуль 1. Лівобережна Україна та Запоріжжя у 18 столітті.
Тематика лекцій.

Лекція 1. Територіально-адміністративний поділ Лівобережної України та Запоріжжя. 2 год.

1 .Територіально-адміністративний поділ Лівобережної України та Запоріжжя на

початку 18 ст.

2.Трансформація лівобережжя та Запоріжжя в адміністративну частину Російської

імперії.

Лекція 2. Обмеження та ліквідація автономії України. 4 год.

1.Соціально-економічний аспект.

2.Політчна складова обмеження та ліквідації автономії України.

Лекція 3. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України. 4 год.

1. Становище сільського господарства. 2.Розвиток міст, промисловості, торгівлі.

3.Зародження та розвиток елементів капіталізму в економіці України.

Лекція 4. Запорізька Січ. 2 год.

1 .Адміністративно-правовий устрій Запорізької Січі.

2. Господарство та економічні відносини у Січі.


Змістовний модуль 2 Лівобережжя, південна та західна Україна у 18 ст.
Лекція 1. Територіально-адміністративний устій Правобережної, південної та західної України. 2год.

1 .Правобережжя та західноукраїнські землі в складі Польщі Австрії та Угорщини.

2.Територіально-адміністративний устрій Кримського Ханства.

3.Адміністративні реформи російського царизму на правобережжі та півдні України

Лекція 2. Соціально-економічний розвиток Правобережної України та півдня.2год.

1.Особливості економічного розвитку правобережжя в складі Польщі.

2.Характеристика економіки Кримського Ханства.

3.Включення економічного потенціалу правобережжя та півдня в господарський комплекс Російської імперії.

Лекція 3. Народні рухи.2год.

1 .Особливості, характер, мета і рушійні сили гайдамацьких повстань. Особливості гайдамацького руху у 50-60 рр.

2.Коліївщина. М.Залізняк та І.Гонта.

З.Рух опришків.

Лекція 4. Культурв України. 2год.

1.Бароко в культурному процесі України.

2.Традиційно-побутова культура і звичаї.

Плани семінарських занять
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Основною метою підготовки до семінарів чи виконання завдань самостійної роботи є вироблення вмінь та навичок пошуку й опрацювання необхідної літератури, сприйняття та засвоєння передбаченої інформації.

Перед початком підготовки слід обрати літературу з рекомендованого до теми списку таким чином, щоб отримати принаймні основні відомості з усіх запланованих питань.

Найкращим способом запам'ятати новий матеріал є конспектування - короткий письмовий огляд проблеми, що містить найбільш суттєву інформацію.

У процесі опрацювання навчального матеріалу важливо не лише прочитати відповідну літературу. Вкрай неефективним буде й просте механічне переписування (не кажучи про ксерокопіювання). Насамперед, необхідно виділити головні, найважливіші думки, положення та сфор­мулювати їх своїми словами і записати. Саме процес переформулювання авторського тексту підвищує рівень оволодіння новими знаннями в декілька разів, розвиває вміння й навички творчого, критичного мислення.

Отже, робота студента має полягати в усвідомленні та письмовій фіксації навчального матеріалу за двома етапами:

I - читання й відбір (виділення головного);

II - переформулювання і запис.

Спосіб фіксації необхідної інформації може бути найрізноманітнішим: план, схема, опорні слова, опорні фрази, повний детальний запис. Головне, щоб потім ви могли відтворити матеріал без істотних втрат. Вміння скорочувати почуте чи прочитане - також одне з найважливіших вмінь.

Скорочувати можна шляхом узагальнень, зменшення перерахувань, використання опорних слів, фраз. Скорочуватися повинна не тільки інформація, а й форма її запису. Підкреслення головного активізує зорову пам'ять, полегшує орієнтування у власних записах.

При опрацюванні навчального матеріалу обов'язково звертати на увагу на розкриття сутності й фіксацію в конспекті ключових понять до кожної з тем.

Семінарське заняття, демонструє здатність студента до самоосвіти. На таких заняттях викладач організовує процес обговорення питань тем, ви­значених навчальною програмою. Семінари проводитимуться у формі бесіди, доповідей, дискусій, обговорення рефератів, виконання письмових завдань. Вони покликані сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглиблювати інтерес до науки, наукових досліджень, виховувати педагогіч­ний такт, розвивати культуру мовлення, вміння та навички публічних виступів, участі в дискусії. Повідомлення та доповіді окремих виступаючих мають доповнюватися іншими, викликати додаткові питання.

Для самоконтролю вивченого навчального матеріалу з історії української культури, при підготовці до семінарських занять та опрацюванні тем і питань, винесених на самостійне опрацювання, рекомендується звертатись до конт­рольних завдань з навчальної дисципліни (див. пункт 10. «Методичне забезпе­чення»).

В ході вивчення навчальної дисципліни заохочуватиметься написання рефератів окремими студентами за запропонованими темами, пов'язаними зі змістом курсу.

У рефераті обов'язково повинні бути:

• вступ,

• основна частина (розділи),

• висновки,

• список використаної літератури.

У вступі в міру можливості слід: а) обґрунтувати актуальність обраної теми; б) показати ступінь розробленості даної теми; в)дати характеристику джерельної бази; г) поставити завдання дослідження.

В основній частині слід розкрити зміст обраної Вами теми.

У висновках слід представити результати дослідження, підвести його підсумки.

У списку використаної літератури повинно бути кілька найменувань.

Готуючись до семінарських занять чи виконуючи завдання самостійної роботи, слід завжди звертати увагу на:

• комплексне узагальнення історичного минулого виходячи зі специфіки дисципліни, що вивчається, та формування висновків щодо значимості того чи іншого культурного явища у вітчизняному, європейському, світовому контексті;

• вміння аналізувати й узагальнювати культурні події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв'язки між ними, виділяти основне, суб'єктивне і об'єктивне, самостійно оцінювати і пояснювати історико-культурний процес і робити правильні висновки.
Тема 1. Територіально-адміністративний поділ Лівобережжя у 18 ст. 4 год.

1.Військово-адміністативний поділ на початку 18 ст.:

А)Гетьманщини;

Б)слобідської України.

В)Запоріжжя.

2.Реформи адміністративного та військового устрою Слобожанщини 20-30 рр.

3.Заснування Нової Січі. Адміністративний та військовий устрій Запоріжжя (1734-1750 рр.).

4.Органи Російської імперії для управління Україною:

А) в центрі;

Б)на місцях.

5.Структура органів управління Лівобережної і Слобідської країни у другій половині 18 ст. Перехід до губерніальної форми управління.
ЛІТЕРАТУРА:

І.Апанович О.М. Гетьмани України і козацькі отамани Запорізької Січі. -К., 1993.

2. Антонович В.Б. Содержание актов о казаках на правой стороне Днепра (1679—1716). В кн.: Архив Юго-Западной России (далее АЮЗР). - К., 1863. - Ч.З. - Т.2.

З.Антонович В.Б. Последнее время казачества на правой стороне Днепра. ~ К., 1868.

4.Борщак І., Мартоль Р. Іван Мазепа. — К., 1991.

5. Володарі гетьманської булави. — К., 1994.

6. Грушевський М.С. Глухів; Лебедин (1708-1709). -Львів, 1896.

7. Грушевський М.С. Шведсько-український союз 1708. - Львів, 1908. 9-Єфименко А. Южная Русь. - Спб., 1905. - Т.2.

8.Гуржій О.Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.. кордони населення право. – К.,1996.

Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку ХIХ ст. – К., 1997.

Гуржій О. Чухохліб Т. В. Гетьманська Україна. – К., 1999.

Голобуцький В.О.Запоріжська Січ в останні роки свого існування (1734-1775). Дніпропетровськ,2004.

Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків,1993.

Сергійчик В.Етнічні межі і державний кордон України. –Тернопіль, 1996.

10. Заруба В.Н. Украинское козацкое войско в борьбе с турецкой агрессией.

(Последняя четверть XVIII в.) — Харьков, 1993.
Методичні рекомендації:

При розгляді цієї теми слід звернути увагу на те , що на початку століття Україна зберігала сотенно-полковий устрій, а також на ту кількість міст де знаходились представники Московської держави та їх функції, ставлення до цього місцевого населення. Поворотним пунктом у змінах територіально-адміністративного устрою України став виступ І.Мазепи на боці шведського короля. Необхідно розглянути ті зміни в управлінні Україною , які були здійснені в наслідок політики Петра 1 на Гетьманщині, реформи адміністративного та військового устрою Слобідської України. Особливу увагу звернути на зміни в порядку виборів гетьмана, призначенні місцевої адміністрації. Також необхідно мати на увазі про напрямки політики Росії в цьому напрямку з одного боку військові формування України підпорядкувати загальному військовому керівництву, з іншого боку привести управління Україною до загальноімперських зразків. Також треба звернути увагу ,що Слобідська Україна була під більшим впливом адміністративних реформ імперії в першій половині століття. Кінцевим результатом політики Росії в Україні став перехід до губерніального поділу. Слід дати визначення поняттям губернія, генерал-губернаторство, намісництво, повіт.


Тема 2. Обмеження та ліквідація автономії України 4 год.

1.Посилення влади російського уряду в Україні в 1-й чверті 18 ст.

А) Обмеження влади гетьмана. Гетьманування І.Скоропадського.

Б) Діяльність Першої Малоросійської Колегії.

2.Відновлення гетьманства. Данило Апостол та його доба.

3.Друга відміна гетьманства. Правління Гетьманського уряду.

4.Відновлення гетьманства. Діяльність К.Розумовського.

5.Ліквідація в Україні гетьманської форми правління. Друга малоросійська колегія та її компетенція.

6.Ліквідація залишків національно-державних особливостей України у 80-90 рр.
Методичні рекомендації.

Розглядаючи цю проблему треба в першу чергу звернути увагу на такі напрямки обмеження автономії України: політичний, економічний та військовий аспекти. Після переходу І.Мазепи на бік шведського короля автономія України була різко обмежена, це стосується виборів нового гетьмана та його прав, Запорізької Січі, козацької адміністрації. Зверніть увагу на заходи наказного гетьмана П.Полуботка щодо збереження залишків козацької автономії та обмеження впливу Малоросійської колегії. Зміни в управлінні імперією призвели до послаблення тиску на Україну після смерті Петра1, зокрема виборів нового гетьмана Данила Апостола, охарактеризуйте «Решительные пункты». При цьому слід враховувати вплив зовнішньополітичного факторуу спробах подальшого обмеження автономії.

За правління гетьмана К.Розумовсього Гетьманщина пережила «золоту осінь» своєї автономії (проведення судової реформи, обмеження впливу царської адміністрації, взяти під свій контроль Київ та Запорозьку Січ, розпочати модернізацію козацького війська, поновити місцеве самоврядування підвищити статус України в державних структурах імперії. Проте всі дії гетьмана були несумісні з загальним курсом ставлення до України з боку Росії. Особливо це слід пов’язати з приходом до влади Катерини П та змінах в організації управління Україною. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності П Малоросійської Колегії: реформи в галузі податків, перепис населення, підготовка нового законодавста, ліквідація сотенно-полкового устрою та запровадив загально-імперську адміністративну систему, що в кінцевому випадку призвело Україну до стану звичайної провінції Російської імперії.
ЛІТЕРАТУРА:
І. Абсолютизм в России (ХУII-ХУШ вв.). - М, 1964.

2.Анисимов Е.В. Петр І: Рождение империи ,// Вопросьі истории. 1987. №2.

3.Баталій Д. Історія Слобідської України. — Харків, 1991.

4.Василенко М. Павло Полуботок//Україна. К., 1925. —КН.УІ.

5.Володарі гетьманської булави. — К., 1994.

6.Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // УЇЖ. — 1993. - № 2-3.

7.Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII - - першої чверті XVIII ст — К., 1995.

8.Гуржий А.И. Развитие феодальньїх отношений на Левобережной Украине. -К., 1982.

9-Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі (друга половина ХУІІ-ХУШ ст.). - К., 1994: 10. Драгоманов М. Пропащий час: Україна під Московським царством 1654-1876 // УЇЖ..- 1991. - № 9. Н.Костомаров И.Н. Павел Полуботок. — Собр.соч. - Кн 5 Т. 14. -Петербург, 1905.

Драгоманов М. Пропащий час // УЇЖ. - 1991. - № 9.

Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760— 1830. — К., 1996.

12. Мавродин В.В. Петр І и преобразования в России в первой четверта XVIII в. —Ленинград, 1954.

ІЗ.Онишкевич Л. Центральні установи української гетьманщини ХУП-ХУШст. -К., 1929.

1.4. Павленко Н.И. Торгово-промьгшленная политика правительства России в первой четверта XVIII века // История СССР. 1978. -№3.

15.Папгук АЛ. Суд і судочинство на Лівобережній Україні XVII — XVIII ст. -Львів, 1967.

Путро О.І. Влада генеральної військової старшини на Лівобережній Україні у другій половиш XVIII ст. // Архіви України. - 1969. -№ 5.

17.Путро 0.1. До питання про форми власності на землю українського козацтва // УЇЖ. — 1992. — № 2. 18. Россия — Украйна: история взаимоотношений. —М., 1997.10 19. Хижняк 3.1. Києво-Могилянська академія. — К., 198 І.


Тема 3. Соціально-економічний розвиток лівобережної України. 4 год.

  1. Населення лівобережжя, соціальна структура та його динаміка.

2.Становище сільського господарства:

А) категорії селянства, процеси закріпачення.

Б)характеристика землеробства.

3.Розвиток міст та торгівлі.

4.Ремесло, промисловість і мануфактурне виробництво.

5.соціальні рухи та виступи населення.

6. Формування національної буржуазії та пролетаріату.
Методичні рекомендації:

Приступаючи до розгляду даної теми в першу чергу слід зазначити, що економіка України знаходилась в процесі включення її господарського комплексу в економіку Росії на правах підпорядкованості. До того ж слід врахувати той момент, що феодалізм в Росії знаходився на висхідній стадії свого розвитку, тобто мав значні резерви, економіка ж України мала значні здобутки на шляху капіталістичної форми організації як виробництва, так і всього суспільного життя, яке було значною мірою загальмоване. Особливу увагу слід звернути на динаміку процесу закріпачення селянства пов’язуючи її як з інтересами місцевої шляхти так і політики царизму в роздачі земель, а також процесах зміни структури національного складу міста та села. Відносно розвитку міст необхідно виділити категорії міст, а також поступову зміну їх політично-адміністративного статусу. Головним аспектом розвитку торгівлі слід зазначити зміну зовнішнього її вектору, формування виробничої спеціалізації районів, вплив військового фактору на виробництво тих чи інших видів продукції. Розглядаючи тему слід визначити регіональні особливості Лівобережжя як в соціальному так і в економічному плані, з’ясувати різницю між ремеслом та мануфактурним виробництвом виділити основні риси ремісничої майстерні, розсіяної та централізованої мануфактур, первісного нагромадження капіталу, а також які це соціальні наслідки мали ці зміни в системі організації виробництва.

ЛІТЕРАТУРА:
1.Гуржий А.И. Развитие феодальньїх отношений на Левобережной У крайнє в первой половине XVIII в. — К., 1982.

2. Історія України: нове бачення. Т.І. —К., 1996.

3.Гографічний фактор в історичному процесі: Збірн.наук.стат. К., 1990.

4.Круглова Т.А. Зкономическая структура городских хозяйств Левобережной Украйни. — М., 1989. 5. Материальї по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. — М., 1951.

6.Нестеренко О.О. Развитие промьгшленности на Украине. - К., 1959: -Т.І.

7.Переход от феодализма к капитализму в России. Материальї всесоюзной дискуссии. — М., 1969.

8Пірко В.О. 250-річчя з часу спорудження Української лінії УІЖ. - 1986. - №

9.Пірко В.О. Торгові зв'язки півдня України в XVI —XVIII ст. Україна в минулому: Зб.стат. — 1994.

10. Питання аграрної історії України та Росії: матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д.П.Пойди. Дніпропетровськ, 1995.

1 1. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості

України XVIII ст. —Львів. 1971.

12.Путро А.И. Левобережная Украйна в составе Российского государства во

второй половине XVIII в. — К., 1988.

13. Слюсарський А. Г. Социально-зкономическое развитие Слобожащиньї

XVII—XVIII вв. — Харьков, 1964.

14.Тхор В.І. Про органи управління в містах України другої половини ХУП-ХУШ ст. . - УЇЖ. - 1975. -№12.

15.Швьідько А. К. Социально-зкономическое развитие городов

Украиньї в XVI —XVIII вв. —Днепропетровск, 1975.

16.Шевченко Ф.П. Шляхи сполучення України з Балканськими країнами в ХУІІ-ХУІІІ ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. — К., 1985. — Вип.І 1.

17.Шульга И.Г. Развитие торговли на Левобережной Украинбе во второй половине XVIII в. // Вопросьі генезиса капитализма в России. - Л., 1960.

18.Шульга І.Г. З історії економічних зв'язків України з Молдавією у другій половині XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 6.

19. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополі-тичної

історії. — К., 1990.

20.Яценко Г.А. Деякі питання розвитку товарного виробництва у

пізньофеодальну добу // УЇЖ. — 1966. — № 4.

1   2   3   4   5

Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка