1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка4/5
Дата19.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5

ЛІТЕРАТУРА:

І.Апанович О.М. Гетьмани України і козацькі отамани Запорізької Січі. -К., 1993.

2. Антонович В.Б. Содержание актов о казаках на правой стороне Днепра (1679—1716). В кн.: Архив Юго-Западной России (далее АЮЗР). - К., 1863. - Ч.З. - Т.2.

З.Антонович В.Б. Последнее время казачества на правой стороне Днепра. ~ К., 1868.

4.Борщак І., Мартоль Р. Іван Мазепа. — К., 1991.

5. Володарі гетьманської булави. — К., 1994.

6. Грушевський М.С. Глухів; Лебедин (1708-1709). -Львів, 1896.

7. Грушевський М.С. Шведсько-український союз 1708. - Львів, 1908. 9-Єфименко А. Южная Русь. - Спб., 1905. - Т.2.

8.Гуржій О.Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.. кордони населення право. – К.,1996.

Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку ХIХ ст. – К., 1997.

Гуржій О. Чухохліб Т. В. Гетьманська Україна. – К., 1999.

Голобуцький В.О.Запоріжська Січ в останні роки свого існування (1734-1775). Дніпропетровськ,2004.

Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків,1993.

Сергійчик В.Етнічні межі і державний кордон України. –Тернопіль, 1996.

10. Заруба В.Н. Украинское козацкое войско в борьбе с турецкой агрессией.

(Последняя четверть XVIII в.) — Харьков, 1993.


Тема 2. Обмеження та ліквідація автономії України.

1.Державницькі погляди І.Мазепи.

А)Державницькі погляди у Коломацьких статтях.

Б)Проблеми державності України у листуванні з Карлом ХП.

В)Причини поразки повстання І.Мазепи.

2.Коституція П.Орлика.

А)ідейне підґрунтя Конституції.

Б)Україна в міждержавних відносинах за Конституцією.

В)Суспільно-політичний лад за поглядами П.Орлика.

3.Діяльність П.Полуботка.

А)П.Полуботок і Малоросійська Колегія.

Б)реформа судової системи.

В)П.Полуботок і Петро1.

4.Спроби кодифікації права «Права по котрым судится малоросийский народ».

А)Система правових відносин в Україні на кінець 20 рр. XVIII ст.

Б)Організація роботи Комісії.

В)Джерела права, покладені в основу «Прав».

5.Суспільно-політична ситуація в Україні підчас підготовки роботи Комісії по складанню нового Уложения законів (1767-1774 рр.).

А)Необхідність створення нового Уложення.

Б) вплив французького просвітництва та енциклопедистів на освічене суспільство.

Г)Принципи формування Комісії.

Д)Накази депутатам як джерело суспільної думки верств населення України.
ЛІТЕРАТУРА:
І.Апанович О.М. Гетьмани України і козацькі отамани Запорізької Січі. -К., 1993.

2. Антонович В.Б. Содержание актов о казаках на правой стороне Днепра (1679—1716). В кн.: Архив Юго-Западной России (далее АЮЗР). - К., 1863. - Ч.З. - Т.2.

З.Антонович В.Б. Последнее время казачества на правой стороне Днепра. ~ К., 1868.

4.Борщак І., Мартоль Р. Іван Мазепа. — К., 1991.

5. Володарі гетьманської булави. — К., 1994.

6. Грушевський М.С. Глухів; Лебедин (1708-1709). -Львів, 1896.

7. Грушевський М.С. Шведсько-український союз 1708. - Львів, 1908. 9-Єфименко А. Южная Русь. - Спб., 1905. - Т.2.

8.Гуржій О.Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.. кордони населення право. – К.,1996.

Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку ХIХ ст. – К., 1997.

Гуржій О. Чухохліб Т. В. Гетьманська Україна. – К., 1999.

Голобуцький В.О.Запоріжська Січ в останні роки свого існування (1734-1775). Дніпропетровськ,2004.

Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків,1993.

Сергійчик В.Етнічні межі і державний кордон України. –Тернопіль, 1996.

10. Заруба В.Н. Украинское козацкое войско в борьбе с турецкой агрессией.

(Последняя четверть XVIII в.) — Харьков, 1993.

Тема 3. Соціально-економічний розвиток лівобережної України.
1.Зовнішня торгівля:

А) напрямки.

Б)торгівельні шляхи та центри.

В)основні товари.

2.Процеси територіально-виробничої спеціалізації.

А)Півночі.

Б)Слобідської України.

В)Запоріжжя.

3.Соціальна боротьба на Лівобережжі, Слобожанщині в останній третині 18ст.

А)мотиви, характер, особливості.

Б) «Шукання козацтва».

В)Ліквідація слобідських козацьких полків і активізація протесаного руху.

Г)Самозванство та його вплив на активізацію селянських виступів.

Д) Боротьба селян і козаків проти закріпачення.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Гуржий А.И. Развитие феодальньїх отношений на Левобережной У крайнє в первой половине XVIII в. — К., 1982.

2. Історія України: нове бачення. Т.І. —К., 1996.

3.Гографічний фактор в історичному процесі: Збірн.наук.стат. К., 1990.

4.Круглова Т.А. Зкономическая структура городских хозяйств Левобережной Украйни. — М., 1989. 5. Материальї по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. — М., 1951.

6.Нестеренко О.О. Развитие промьгшленности на Украине. - К., 1959: -Т.І.

7.Переход от феодализма к капитализму в России. Материальї всесоюзной дискуссии. — М., 1969.

8Пірко В.О. 250-річчя з часу спорудження Української лінії УІЖ. - 1986. - №

9.Пірко В.О. Торгові зв'язки півдня України в XVI —XVIII ст. Україна в минулому: Зб.стат. — 1994.

10. Питання аграрної історії України та Росії: матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д.П.Пойди. Дніпропетровськ, 1995.

1 1. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості

України XVIII ст. —Львів. 1971.

12.Путро А.И. Левобережная Украйна в составе Российского государства во

второй половине XVIII в. — К., 1988.

13. Слюсарський А. Г. Социально-зкономическое развитие Слобожащиньї

XVII—XVIII вв. — Харьков, 1964.

14.Тхор В.І. Про органи управління в містах України другої половини ХУП-ХУШ ст. . - УЇЖ. - 1975. -№12.

15.Швьідько А. К. Социально-зкономическое развитие городов

Украиньї в XVI —XVIII вв. —Днепропетровск, 1975.

16.Шевченко Ф.П. Шляхи сполучення України з Балканськими країнами в ХУІІ-ХУІІІ ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. — К., 1985. — Вип.І 1.

17.Шульга И.Г. Развитие торговли на Левобережной Украинбе во второй половине XVIII в. // Вопросьі генезиса капитализма в России. - Л., 1960.

18.Шульга І.Г. З історії економічних зв'язків України з Молдавією у другій половині XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 6.

19. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополі-тичної

історії. — К., 1990.

20.Яценко Г.А. Деякі питання розвитку товарного виробництва у

пізньофеодальну добу // УЇЖ. — 1966. — № 4.

Тема 4. Запорізька Січ.

1. Українська лінія.

А)Необхідність будівництва.

Б) участь українського народу в її спорудженні.

В)Фортифікаційні споруди.

Г) Намалювати контурну карту української лінії

2. Буго-Гардівська паланка.

А)історія створення буго-гардівської паланки.

Б)Нанести на контурну карту Буго-гардівську паланку та її сусідів.

3.Правові відносини на Січі.

1)Джерела права на Січі.

2)козацький демократизм та його трансформація протягом XVIII ст.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991.

2.Бачинський А.Д. Січ Задунайська (1775 - - 1826).--Одеса, 1994.

З.Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України (1775-1869). -

Одеса, 1995.

4.БІДНОВ В. Руйнування Запорозької Січі 1775 р. //Літературно-науковий

вісник.— 1925. --Кн. IX.

5. Голобуцький В. Запорізька Січ в останній час свого існування (1734-1775 рр.).-К., 1961.

6.Запорожці. Збірник. —К., 1993.

7.Запорозьке козацтво. — Київ-Запоріжжя. — 1997.

8.Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. — Київ-Запоріжжя, 1997.

9.Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX ст. - М., 1976. Ю.Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський. К., 1991. 1 1. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. — К., 1996. 12.Могульова Є. Запорожці в Туреччині // Козацтво. -• Вип. 1. -Дніпропетровськ, 1993.

13. Олійник О.А. Головні причини ліквідації Запорозької Січі // УІЖ. — 1992. -№2.

14.Південна Україна XVIII—XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії Запорізького державного університету. Вип. 1-2.— Запоріжжя. — 1996.

15.Полонська-Василенко Н.Д. Історики Запоріжжя // Збірник на пошану акад. Д.І.Багалія. — К., 1927.

16.Полонська-Василенко Н.Д. З історії останніх часів Запоріжжя // ЗІФВ ВУАН.-К., 1926. -Т.9.

17.Полонська-Василенко Н.Д. Маніфест 3 серпня 1775 р. в світі тогочасних ідей // ЗІФВ ВУАН. - К., 1927. -ТЛО.

18.Середньовічна Україна II Збірник наукових праць. — В.П. -К., 1997.

19.Скальковский А.А. История Новой Сечи. —Одесса, 1886. 20.Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці Комісії історії західно-руського та вкраїнського права УАН. - Т.З. -

К., 1927.

21.Струкевич О.К. Ресурси Гетьманщини в російсько-турецькій війні 1768

1774 рр. В кн.: Богдан Хмельницький та його доба. — К., 1996.

22.Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків у 3-х тт. - - Львів, 1992. -


Змістовний модуль 2 Лівобережжя, південна та західна Україна у 18 ст.


Тема 1. Територіально-адміністративний устій Правобережної, південної та західної України.

1.Категорії міст Правобережжя.

А)Магістратські

Б)Ратушні

В)Приватні

2.Проблема дисидентів в російсько-польских відносинах.

А) Ставлення Росії до православного населення на правобережжі

Б)Становище православ’я на Правобережжі.

В)Дисидентство як засіб втручання Росії у внутрішні справи Польщі.
3.Кримське ханство в останнє десятиріччя свого існування.

А)Плани Москви стосовно Криму після Кючук-Кайнарджийського мирного договору.

Б)Політика Туреччини, Девлет-Гирея та Шагин-Герея та встановлення Московського протекторату над Кримом.

В)Спроби реформ Шагин-Герея та їх наслідки.

Г)Остаточне приєднання Криму до Росії та його територіально-адміністративний поділ.

4.Етнічні особливості заселення південної України.

1)Динаміка заселення півдня України.

Б)Роль та структура народної колонізації.

В)Роль держави та поміщиків у заселенні краю.
ЛІТЕРАТУРА:
І.Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на Півдні України (1775-1869). -

Одеса, 1995.

2.Возгрин В.Е. Исторические судьбьі крьімских татар. —Симферополь, 1993.

З.Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. —К., 1956.

4.Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775 -- 1800 гг. - М, 1959.

5. Дубровин Н.Ф. Присоединение Крьіма к России: Документьі. -Спб., 1885. -- Т.1-2.

6.Історія Української РСР у 8-ми томах — Т.2. — К., 1979. 7.Надинский П.Н. Очерки из истории Крьіма. 4.1. Симферополь, 1951.

8. Каманин И.М. Из истории международньїх отношений Польши и России // Киевская старина. — 1882. —№ 3.

9.Смолій В.А. Возз'єднання Правобережної України з Росією. - К., 1978.

10.Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII в.-К., 1984.

Н.Соловьев С.М. История падения Польши. — М., 1863.

12.Джеджула К.Е. Россия и Великая французская буржуазная революция. -- К., 1972.

13.Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичний рух на Україні в кінці XVIII ст. — К., 1973.

14. Смолій В.А. Повстання 1794 р. під керівництвом Т.Костюшко на Правобережній Україні // УЇЖ. — 1974. — № 2.

Тема 2. Соціально-економічний розвиток Правобережної України та півдня.

1.Особливості економіки Закарпаття.

1)Подальший розвиток фільварко-панщинної системи.

2)Особливості землеволодіння на Закарпатті.

3)Німецька та румунська колонізація.


Аграрна політика російського царизму на приєднаних землях.

1).структура землеволодіння в перші роки входження Правобережжя в склад Росії.

2)Аграрний перерозподіл 1793-1795 рр.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Гуржий А.И. Развитие феодальньїх отношений на Левобережной У крайнє в первой половине XVIII в. — К., 1982.

2. Історія України: нове бачення. Т.І. —К., 1996.

3.Гографічний фактор в історичному процесі: Збірн.наук.стат. К., 1990.

4.Круглова Т.А. Зкономическая структура городских хозяйств Левобережной Украйни. — М., 1989. 5. Материальї по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. — М., 1951.

6.Нестеренко О.О. Развитие промьгшленности на Украине. - К., 1959: -Т.І.

7.Переход от феодализма к капитализму в России. Материальї всесоюзной дискуссии. — М., 1969.

8Пірко В.О. 250-річчя з часу спорудження Української лінії УІЖ. - 1986. - №

9.Пірко В.О. Торгові зв'язки півдня України в XVI —XVIII ст. Україна в минулому: Зб.стат. — 1994.

10. Питання аграрної історії України та Росії: матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д.П.Пойди. Дніпропетровськ, 1995.

1 1. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості

України XVIII ст. —Львів. 1971.

12.Путро А.И. Левобережная Украйна в составе Российского государства во

второй половине XVIII в. — К., 1988.

13. Слюсарський А. Г. Социально-зкономическое развитие Слобожащиньї

XVII—XVIII вв. — Харьков, 1964.

14.Тхор В.І. Про органи управління в містах України другої половини ХУП-ХУШ ст. . - УЇЖ. - 1975. -№12.

15.Швьідько А. К. Социально-зкономическое развитие городов

Украиньї в XVI —XVIII вв. —Днепропетровск, 1975.

16.Шевченко Ф.П. Шляхи сполучення України з Балканськими країнами в ХУІІ-ХУІІІ ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. — К., 1985. — Вип.І 1.

17.Шульга И.Г. Развитие торговли на Левобережной Украинбе во второй половине XVIII в. // Вопросьі генезиса капитализма в России. - Л., 1960.

18.Шульга І.Г. З історії економічних зв'язків України з Молдавією у другій половині XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 6.

19. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополі-тичної

історії. — К., 1990.

20.Яценко Г.А. Деякі питання розвитку товарного виробництва у

пізньофеодальну добу // УЇЖ. — 1966. — № 4.

Тема 3. Народні рухи.

Роль православної церкви в соціальних виступах на Правобережжі.

1.Церковна ієрархія на Правобережжі

2)Становище православної церкви.

3)Реформаційна діяльність М.Значко-Яворського

2.Повстання 1734-1736 рр.

1)Вступ російських військ на Правобережну Україну як поштовх до повстання.

2) Розширення території повстання, основні вимоги повсталих.

3)Зв’язки повсталих з лівобережжям.

3.Ватажки народних рухів

1)І.Гонта

2)М.Залізняк

3)Олекса Добуш
ЛІТЕРАТУРА:
1. Архив Юго-Западной России. — "Гайдамачество". — К., 1885. -Ч.З. - Т.З.

2. Антонович В.Б. Розвідка про гайдамаччину // Розвідки про народні рухи на Україні-Русі в XVIII ст. —Львів, 1897.

З.Антонович В.Б. Волинська тревога, 1789. — К., 1902.

4. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. // Збірник

документів. - - К., 1970. З.Голобуцкий В. А. Максим Железняк. - - М.. 1960.

6. Грабовецький В.В. Відгук гайдамацького руху на західноукраїнських землях // УЇЖ. — 1968. — № 6.

7. Коліївщина 1768 р. Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. — К., 1970.

8. Крижанівська В.В. Вплив класової боротьби на Правобережній Україні на внутрішню політику уряду Речі Посполитої // Вісник Київського університету. — 1974. —№ 16.

9.Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. К., 1965.

10. Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в

ході класової боротьби. Друга половина XVII —XVIII ст. - К., 1985.

1 1. Смолій В.А. Антифеодальний рух на Правобережній Україні в другій

половині XVIII ст. // УЇЖ. - 1975. - № 10.

12 Смолій В.А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) // УЇЖ. - 1993. -№ 10.

13.Суслопарів М. Гайдамаччина в 80-х роках XVIII ст. //Записки

історично-філологічного відділу ВУА.Н. — К., 1928. -Кн. 18-19.

14.Мицик Ю.А. Перша згадка про гайдамаків // УЇЖ. - 1981.

- № 10. 15. Шевченко Ф.П. Про міжнародне значення повстання 1768 р.

//УЇЖ.- 1968. -№ 9.

Ю.Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного. — К., 1989.

Тема 4. Культура України.

1.Особливості розвитку культури півдня України в складі Російської імперії.

1) Поліетнізм в культурі півдня України

2)Особливості містобудування.

2.Національна історична думка.

1)Козацьке літописання.

2)Антикварний напрямок в українській історіографії

3) «Історія Русів» як політичний трактат українських автономістів.

3.Просвітництво в Україні: ідеї та люди.

1)Вплив європейських ідей просвітництва на суспільну думку України

2)Г.Сковорода як тип українського інтелігента.

3) «Енеїда» І.Котляревсого як нове явище в українській літературі.
1   2   3   4   5

Схожі:

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни
Змістовий модуль Сервісна діяльність: сучасні уявлення. Особливості інформаційного сервісу
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка