ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК


Скачати 270.2 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК
Сторінка5/5
Дата22.02.2016
Розмір270.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5

10. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24.


Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

Товариство визначило наступних пов’язаних осіб:

Засновниками (Учасниками) ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2014 р. є:

- Фізична особа - громадянка України Франко Ольга Михайлівна - доля володіння корпоративними правами у статутному капіталі Товариства - 70 % ;

- Фізична особа - громадянин України - Франко Світлана Євгенівна - доля володіння корпоративними правами у статутному капіталі Товариства - 30 %.

Поцелуйко Валерій Анатольйович (ідентифікаційний код 2340415991) виконавчий директор.

Протягом 2014 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. У 2014 році пов’язаній особі було виплачено заробітну плату у наступних розмірах:

Поцелуйко Валерій Анатольйович (ідентифікаційний код 2340415991) виконавчий директор -15 тис.грн.
11. Управління фінансовими ризиками

Валютний ризик відсутній, оскільки Товариство не здійснює операції в іноземній валюті.

Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської заборгованості.

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої заборгованості.

Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення коштів і збільшення строків повернення позикового капіталу.

12. Справедлива вартість

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.

Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів розраховувалася Товариством виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) та відповідних методології оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні суб'єктивні судження. Незважаючи на те, що керівництво Товариства використало наявну ринкову інформацію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, ці ринкові дані можуть не відображати вартість, яка могла б бути отримана за існуючих обставин.

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою вартістю.

13. Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність

Протягом 2014 року спостерігалося суттєве погіршення економічної ситуації, що було обумовлено веденням військових дій на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. Зниження обсягів виробництва базових галузей економіки України за 2014 рік становило 9.6% у річному вимірі, зокрема обсяги виробництва в промисловості знизилися на 10.7%, будівництві – на 21.7%, оборот роздрібної торгівлі зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сільське господарство (2.8%).

Серед факторів, що обумовлювали економічні тенденції в 2014 році, були:

- військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв’язків унаслідок анексії АР Крим;

- низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торговельних партнерів;

- ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією;

- зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення;

- погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності.

У зв'язку з політичною та фінансовою кризою, які спричинили девальвацію національної валюти, в Україні спостерігається зростання напруженості серед населення, падіння рівня життя та проблеми в фінансових відносинах.

В 2014 році відбулося збільшення активів фінансових компаній, хоча показник власного капіталу фінансових компаній продемонстрував зменшення. Обсяги фінансових послуг зросли порівняно з 2013 роком. Збільшення обсягів надання фінансових послуг відбулося з фінансового лізингу, факторингу, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, надання позик та операцій з переказу грошових коштів. Разом з тим, скорочення продемонстрували такі види фінансових послуг, як надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання порук (поручительств), надання гарантій, операції з обміну валют, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Динаміка структури джерел фінансування факторингових операцій є досить нестійкою та істотно коливається, в першу чергу за рахунок зміни частки власних коштів та банківських кредитів. В 2014 році частка власних коштів становила близько 57 % і була найбільшою в структурі джерел фінансування. В 2014 році збільшення продемонстрували укладені договори факторингу за такими галузями, як: будівництво, сфера послуг та харчова промисловість. В той же час, зменшення продемонстрували договори факторингу у сільському господарстві.

З 01 січня 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які суттєво змінюють порядок оподаткування фінансових компаній та збільшують податковий тиск на них.

Всі вище перелічені зовнішні фактори негативно впливають на діяльність Компанії та породжують значні сумніви у здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому.

14. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

15. Стандарти та тлумачення, які були оприлюднені але не є чинними на 31.12.2014р.

Зміни до стандартів, що набули чинності та застосовуються до фінансової звітності за 2014 рік.

Поправки до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» роз’яснюють деякі вимоги в сфері взаємозаліку фінансових активів та фінансових зобов’язань в звіті про фінансовий стан. Існуючий МСБО 32 вимагає здійснювати взаємозалік фінансового активу та фінансового зобов’язання лише якщо у компанії є юридично закріплене право на залік і вона має намір або провести взаємозалік активу і зобов’язання на нетто-основі, або реалізувати актив і погасити зобов’язання одночасно. Дані поправки роз’яснюють, що право на залік повинно бути в наявності в даний момент і повинно бути юридично закріплено для всіх контрагентів в ході звичайної діяльності, а також в разі дефолту, неплатоспроможності або банкрутства. Поправки до МСБО 32 застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2014 року.

Зміни до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2014 року. Ці зміни вимагають розкривати інформацію щодо вартості відшкодування знеціненого активу, якщо вона розраховується як справедлива вартість мінус витрати на вибуття.

Поправки до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2014 року. В результаті внесених поправок строк дії інструмента хеджування не закінчується та його застосування не припиняється, якщо:

 • як наслідок нормативно-правового регулювання сторони інструменту хеджування домовились, що центральний контрагент або підприємство, що діє як контрагент для здійснення клірингових розрахунків, які виконуються центральним контрагентом («кліринговий контрагент»), замінить їх первісного контрагента;

 • інші зміни інструменту хеджування обмежуються змінами, необхідними для здійснення такої заміни контрагента.

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 липня 2014 року. Зміни стосуються того, що внески з боку працівників або третіх осіб, пов'язаних з послугами, слід віднести до періоду надання послуг.

Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язкові до застосування для періодів, що починаються з 1 січня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказівки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тими, що обліковуються відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи», так і за зборами з чітко визначеними термінами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21 роз'яснює, що

 • зобов'язальна подія, яке тягне виникнення зобов'язання зі сплати збору – це подія, яка призвела до необхідності сплати збору;

 • якщо зобов'язальна подія відбувається протягом періоду, зобов'язання визнається наростаючим підсумком протягом цього періоду;

 • якщо зобов'язальна подія виникає внаслідок досягнення певного мінімального значення, зобов'язання визнається при досягненні цього мінімуму.Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2015 року і пізніше.

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2016 року. МСФЗ 14 дозволяє суб'єктам господарювання, які вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнання сум, які відносяться до тарифного регулювання, у відповідності до попередніх загальноприйнятих положень бухгалтерського обліку, в звітності за МСФЗ. Однак, з метою покращення порівнянності фінансової звітності таких суб'єктів господарювання із звітністю, яку готують суб'єкти господарювання, які вже застосовують МСФЗ і не визнають подібні суми, даний стандарт вимагає представляти показники щодо наслідків тарифного регулювання окремо від інших статей. Цей стандарт застосовують лише суб'єкти господарювання, які застосовують МСФЗ вперше.

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2017 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. П'ять кроків до моделі:

 • ідентифікувати договір з клієнтом;

 • ідентифікувати виконання зобов'язань за договором;

 • визначити ціну операції;

 • розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором;

 • визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця.

В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню завершеності робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; невідшкодовувані авансові платежі; договори зворотної покупки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів; приймання клієнтом; розкриття інформації про компоненти виручки.

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» замінює собою МСФЗ 9 (2009), але ця версія залишається доступною для застосування, якщо відповідною датою первісного застосування є дата до 1 лютого 2015 року. Обов’язкової дати набрання чинності стандартом немає. У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін в справедливій вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «призначений для торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі», то зміни справедливої вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін кредитної якості, в залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від зменшення корисності або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Стандарт знімає дату обов'язкового застосування МСФЗ 9 (2013), МСФЗ 9 (2010) та МСФЗ 9 (2009), залишивши дату набрання чинності відкритою. Компанія не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2014 рік.

Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2015 року і пізніше.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» вступають в силу для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки стосуються наступного:

 • звільнення від підготовки консолідованої фінансової звітності можливо для материнської компанії, яка є дочірньою для інвестиційної компанії, навіть якщо компанія оцінює інвестиції у всі свої дочірні компанії за справедливою вартістю;

 • фінансовий результат від надання послуг, які відносяться до інвестиційної діяльності, не повинен консолідуватися, якщо сама дочірня компанія є інвестиційною;

 • при застосуванні методу участі в капіталі до асоційованого чи спільного підприємства неінвестиційна компанія-інвестор може зберегти оцінки за справедливою вартістю, які застосовуються асоційованим чи спільним підприємством до їх часток в дочірніх компаніях;

 • вимагається розкриття додаткової інформації про те, чому суб'єкт господарювання вважається інвестиційною компанією, деталі неконсолідованих дочірніх компаній, характер відносин і певних угод між інвестиційною компанії та її дочірніми компаніями.

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» вступають в силу для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Поправки вимагають від набувача частки участі у спільній операції, в якій діяльність являє собою бізнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»):

 • застосовувати для всіх об'єднаних компаній принципи бухгалтерського обліку, визначені в МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які суперечать вимогам МСФЗ 11;

 • розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ 3 та іншими МСФЗ щодо об'єднання бізнесу.

Поправки застосовуються як для первісного придбання частки у спільній операції, так і для придбання додаткової частки участі у спільній операції (в останньому випадку попереднє володіння частками не переоцінюються).

Поправки до МСБО16 «Основні засоби» і МСБО 38 «Нематеріальні активи» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці зміни:

 • пояснюють, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах, отриманих від діяльності, яка включає в себе використання активу, не використовується для основних засобів;

 • пояснюють спростовне припущення про те, що метод нарахування амортизації, який базується на доходах, отриманих від діяльності, яка включає в себе використання нематеріального активу, є неприйнятним; застосовувати цей метод можна лише в обмежених випадках, коли нематеріальний актив виражається як показник виручки, або коли буде доведено, що доходи і споживання економічних вигод від нематеріального активу мають високу кореляцію;

 • додаються правила, що майбутнє очікуване зниження відпускної ціни товару, виробленого з використанням активу, може вказувати на очікуване технологічне або комерційне старіння активу, яке, у свою чергу, може відображати зменшення майбутніх економічних вигід, утілених в активі.

Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське господарство» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Ці поправки:

 • включають плодоносні рослини сферу керівництва МСБО 16, а не МСБО 41, дозволяючи таким активам обліковуватися як основні засоби;

 • вводять визначення плодоносних рослин, як живих рослин, які використовуються у виробництві та постачанні сільськогосподарської продукції, як очікується, більш ніж один період;

 • уточнюють, що зростаюче виробництво плодоносних рослин залишається в рамках МСБО 41.

Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни дозволяють в окремій фінансовій звітності

.

5fc0e6d2

1   2   3   4   5

Схожі:

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка