ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК


Скачати 270.2 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК
Сторінка4/5
Дата22.02.2016
Розмір270.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5

6.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності .


Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Надходження від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2014 р. склали - 82 тис. грн., надходження фінансових установ від повернення позик - 150 тис. грн.

Витрачання у 2014 р. на оплату товарів (робіт, послуг) у склали - 21 тис. грн., оплату праці - 31 грн., відрахувань на соціальні заходи - 15 тис. грн., зобов'язань з податків і зборів - 6 тис. грн, витрачання фінансових установ на надання позик – 159 тис. грн. інші витрачання – 0 грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2014 рік становить –
0. грн. .

6.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.


Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Рух коштів від інвестиційної діяльності на протязі 2014 року відсутній.

6.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.


Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті викупу власних часток, виплата процентів за залученими коштами, рух коштів за отриманими позиками, залученими коштами.

Рух коштів від іфінансової діяльності на протязі 2014 року відсутній.
Рух грошових коштів за звітний період складає - 0 грн..

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2013р. складав 4 тис. грн., на 31.12.2014 р. 4 тис. грн.

7. Звіт про власний капітал.


Станом на 31.12.2013 р. в обліку було відображено наступні дані:

Нерозподілений прибуток - 9 тис. грн.

Статутний капітал 200 тис. грн.

Загальний розмір власного капіталу склав 218 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 року Статутний капітал становить 200 тис. грн.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Капітал в дооцінках станом на 31.12.2014р. становить 3 тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 р. відсутній.

Резервний капітал – 15 тис. грн..

Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2014 р. 218 тис. грн.

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

8. Вплив інфляції на монетарні статті.


Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.

9. Оподаткування.

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.

Тимчасові різниці можуть бути:

а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається;

б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається.

Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей оподаткування цього активу або зобов'язання.

Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань.

Відстрочені податкові зобов'язання, які нараховані внаслідок дооцінки основних засобів становлять 1 тис. грн. станом на 31.12.2014 р. і будуть реалізовані після повного зносу переоцінених активів.
1   2   3   4   5

Схожі:

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка