ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА


Скачати 102.75 Kb.
НазваЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Дата26.08.2013
Розмір102.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Внесена в Реєстр АПУ 29.09.2005 р. За Рішенням №153/3

Свідоцтво №3663
Адресат: Директору «ЛОМБАРД «ЕКЮ»

Зирянова Л.В. і Компанія» Лазаренко О.В.
Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ЗВІТ

незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»

щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і Компанія»

станом на 31.12.2012 року
м. Київ «01» квітня 2013 року
Аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» було проведено аудит фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і Компанія» станом на 31.12.2012 року, яка включає: Баланс станом на 31.12.20012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік . Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами були розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що нами отримано достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведення аудиту було встановлено, що підприємство не створює забезпечень, відстрочених податкових активів та зобов’язань, як цього вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Зазначені в цьому параграфі причини змусили нас модифікувати даний висновок. Однак зазначені обмеження не є всеохоплюючими для фінансової звітності.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком тих питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображує дійсний фінансовий стан Повного товариства «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і Компанія».

ЗВІТ

за вимогами Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, що затверджені Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19.10.2006 р. №6337.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)
Юридична адреса ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02094 м. Київ, вул. Краківська, 15/17, к.110.

Фактичне місцезнаходження ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, оф.251

Внесена в реєстр Аудиторської Палати України 29.09.2005 року №3663 .

Телефон факс: 574-94-41

Телефон : 574-94-41

E-mail: vita_poshtova@ukr.net

Веб сайт: www.vita.co.ua
УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Договір на проведення аудиту № б/н від 18 березня 2013 року року.
Дата початку аудиту «19» лютого 2013 року та дата закінчення «01» квітня 2013 року.
Період, який охоплено перевіркою: з «01» січня 2012 року по «31» грудня 2012 року.
У перевірці приймали участь:

незалежний Аудитор – Куліченко Оксана Вікторівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката №005691 від 29 квітня 2004 року.
ДАТА ВИДАЧІ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ

Аудиторський звіт видано «01» квітня 2013 року.
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
При складанні звіту та при проведені аудиту незалежний Аудитор діяв на підставі законодавства України у сфері господарської діяльності , встановленого порядком ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, а також встановленими нормами аудиту, зокрема, (МСА) 700, (МСЗНВ)3000. Також незалежним Аудитором було враховано вимоги Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, що затверджені Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19.10.2006 р. №6337.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛОМБАРД


Найменування (повна назва)

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія»

Місцезнаходження

07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, 19.

КОД ЕДРПОУ

33789523

Рахунки у банках

26506060297814 в Філія Київське ГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк” МФО 321842
Сформований статутний фонд

210 000 (двісті десять тисяч) гривень

Дата державної реєстрації

01.12.2005 р. рішеня 1 072 107 0008 005606

Чисельність працівників

6 (шість)

Наявність відокремлених підрозділів

3 (три):

Відділення №1 - Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, 19.

Відділення №2 – Житомирська обл., м. Малин, вул. Грушевського 43;

Відділення №3 – Київська обл., смт. Гостомель, вул. Леніна, 84б

Засновники

  • Лазаренко Оксана Володимирівна

  • Фоменко Валентина Петрівна

  • Зирянова Лариса Володимирівна
Керівник

Лазаренко Оксана Володимирівна

Головний бухгалтер

Лиходід Лариса Олексіївна


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія» створене шляхом об’єднання вкладів Учасників відповідно до Законів України та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності утворене та зареєстроване Рішенням Святошинської районної адміністрації м. Києва 01.12.2005 р. Відповідно до ст.119 Цивільного кодексу Повним товариством є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.
СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Згідно з Наказом про облікову політику, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів звітності і звітності протягом встановленого строку покладається на керівника підприємства. Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера.

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Організація бухгалтерського обліку на Підприємстві здійснювалась у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні.

Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовується 9 клас рахунків. Головна книга формується на підставі регістрів обліку.

Класифікація основних засобів проводиться відповідно до П(С)БО 7 та має вартісний показник у розмірі 1000 грн.

Амортизація малоцінних необоротних активів (МНМА) здійснювалась у розмірі 100 % вартості об‘єкта у першому місяці використання такого об‘єкта.

Метод вибуття запасів обраний – прямолінійний.

Аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» було проведено аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і Компанія» станом на 31.12.2012 року, яка включає: Баланс станом на 31.12.20012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.


Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами були розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що нами отримано достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведення аудиту було встановлено, що підприємство не створює забезпечень, відстрочених податкових активів та зобов’язань, як цього вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Зазначені в цьому параграфі причини змусили нас модифікувати даний висновок. Однак зазначені обмеження не є всеохоплюючими для фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком тих питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображує дійсний фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «ЕКЮ» Зирянова Л.В. і компанія».

Аудитор
О.В. Куліченко


Директор ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»
О.В. КуліченкоСхожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами...
Звіт надано незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0091, видане Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26....
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ...
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122/2 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти  вимагають від нас дотримання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка