ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ» ЗА МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р


НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ» ЗА МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
Сторінка1/8
Дата05.03.2016
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУКЯНЧЕНКО Д.В. і КОМПАНІЯ»

ЗА МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р.
З метою забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 12.05.11 №3332-V1,Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 30.11.11№1223, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012р.№2316 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів),які подаються до Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ,при розкритті інформації фінансовими установами» ПТ «Ломбард «Карат» Лук’янченко Д. В. і Компанія»була проведена трансформація фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.

Трансформацію фінансової звітності,складеною згідно з національними П(С)БО у звітність ,яка відповідає вимогам МСФЗ, можна визначити як сукупність процедур перетворення фінансової інформації,яка має визначити параметри, у фінансову інформацію, яка має інші параметри. При цьому складність і кількість трансформаційних процедур залежіть від ступеня розбіжності вхідних і вихідних параметрів.

Загальна послідовність процедур з трансформації фінансової звітності Повного Товариства «Ломбард «Карат»Лук’янченко Д.В. і Компанія»:

1.Визначити дату переходу на МСФЗ, згідно діючого законодавства.

2.Визначити облікову політику за МСФЗ

3.Трансформировать стати фінансової звітності.

4.Завершити трансформацію балансу та звіту про сукупні прибутки.

5.Складання звіту про власний капітал згідно з МСБО1

6.Складання звіту про рух грошових коштів згідно з МСБО7

7.Підготовка приміток до фінансових звітів згідно з вимогами МСФЗ.
1.Відповідно до першого пункту підприємство Повне Товариство «Ломбард «Карат» Лук’янченко Д. В. і Компанія» керуючись МСФЗ1визначило дату переходу на МСФЗ відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 №419: фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності підприємствами,які провадять господарську діяльність за такими видами:

- надання фінансових послуг (група 64 КВЕД ДК009:2010)починаючи з1 січня 2013р.

Спільним листом НБУ від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Міністерство фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державна служба статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702 повідомили що,за звітні періоди 2013року ,якщо дата переходу на МСФЗ становить 1 січня 2013р. не наводиться порівняльна інформація за 2012 рік(крім балансу)

Тобто, дата переходу на МСФЗ ПТ «Ломбард «Карат» Лук’янченко Д. В. і Компанія» є 01 січня 2013року.

Кінцем першого звітного періоду ,щодо якого Ломбард складає звітність за МСФЗ є 31 грудня 2013року.Порівняльним періодом для балансу 2013року є баланс 2012року.Звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни у власному капіталі складаються за звітний період, тобто за 2013рік без наведення порівняльної інформації. Така звітність визначена законодавчими документами як попередня фінансова звітність, яка підготовлена на дату переходу на МСФЗ у складі:

- балансу з порівняльною інформацією

- звіту про прибутки та збитки

- звіту про рух грошових коштів

- звіту про зміни у власному капіталі без порівняльної інформації

- примітки

Вхідними залишками, яки потребують трансформації за МСФЗ е дані на 01.01.2012р.
2.Облікова політика за МСФЗ.

Облікова політика ПТ « Ломбард «Карат»Лук’янченко Д.В. і Компанія» визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються ломбардом для здійснення обліку операцій, складання та подання фінансової звітності.

 1. Основна мета облікової політики – забезпечення та надання користувачам повної, достовірної та неупередженої інформації про майновий і фінансовий стан ломбарда, результати діяльності та рух грошових коштів, з метою прийняття ними відповідних економічних рішень.

 2. Вимоги облікової політики є обов’язковими для безумовного виконання всіма працівниками Товариства при вирішенні питань, регламентованих обліковою політикою.

 3. Зміна облікової політики Товариства можлива лише за таких умов:

 • якщо зміни вимагаються МСФЗ;

 • необхідності застосування якого-небудь іншого способу відображення господарських операцій, активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності для більш правдивого відображення подій та угод у фінансовій звітності Товариства при умові, що дані зміни призведуть до надання більш доречної та надійної інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.

 1. Облікова політика базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку:

Принципу нарахування, у відповідності з яким результати операцій і подій визнаються Товариством по факту їх здійснення, і відображаються в облікових регістрах та наводяться у фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Безперервності діяльності: Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому. Оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Товариство планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;

 1. Фінансова звітність повинна відповідати якісним характеристикам надання та змісту

інформації, якими є доречність та достовірність.

 • доречність – інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

 • достовірність – інформація, що подається у фінансових звітах, є вільною від суттєвих помилок та упередженості. Достовірність забезпечується правдивим поданням, превалюванням сутності над формою, нейтральністю, обачністю та повнотою;

 • правдиве подання – звітність Товариства має правдиво відображати всі операції та інші події. Операції повинні відповідати змісту статей фінансових звітів;

 • зіставність – облікова політика Товариства та принципові правила бухгалтерського обліку не змінюються (за виключенням випадків, які випливають зі змін в законодавчій та нормативно-правовій базі), що забезпечує можливість порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів;

 • зрозумілість – інформація, що подається у фінансових звітах є зрозумілою для користувачів, які мають відповідні знання;

 • доречність – інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

 • суттєвість – суттєвою вважається інформація, відсутність або викривлення якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Ознаками суттєвості інформації є її кількісні та/або якісні характеристики. Для визнання інформації суттєвою застосовується поняття порогу суттєвості.

Поріг суттєвості – це абсолютна або відносна величина, яка кількісно визначає межу, після якої інформація вважається суттєвою для бухгалтерського обліку.

Порогом суттєвості окремих об’єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат Компанія, є величина в 1 відсоток відповідно до валюти балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) Банку, або величина, що дорівнює 10 – відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.

Невизначеності, які неминуче супроводжують багато подій та обставин, повинні бути відображені із дотриманням принципу обачності, у відповідності з яким активи та доходи не повинні бути завищенні, а зобов’язання чи витрати - занижені.

Так як інформація повинна правдиво відображати операції та інші події, то вони мають відображатися відповідно до їхньої сутності та економічної реальності, а не тільки до їхньої юридичної форми, тобто при розкритті інформації Товариство враховує пріоритет змісту над формою.

Для дотримання принципу зіставності Товариство розкриває у звітності порівняльну інформацію. Вона повинна приводитися для всіх числових даних, якщо тільки МСФЗ не допускають чи не передбачають інше. Порівняльні показники включаються в описову та пояснювальну частини звітності, коли це сприяє розумінню фінансової звітності поточного періоду. Характер, сума і причина будь-якої рекласифікації порівняльних показників розкриваються у поясненнях. Коли неможливо рекласифікувати порівняльні показники, Товариство повинно вказати причину відмови від рекласифікації і характер змін, які могли б мати місце у випадку її проведення

 1. Компанія не має дочірніх компаній і не складає консолідовану звітність.

 2. Перше застосування МСФЗ.


Датою переходу Компанії на облік за МСФЗ є 1 січня 2013 року. При підготовці попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 р. Компанія застосувала МСФЗ 1.

За деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2013 року, при підготовці вхідного балансу по МСФЗ на 1 січня 2013 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ. При підготовці попередньої фінансової звітності за 2013 р. Компанія застосувала тільки обов'язкові винятки, визначені в МСФЗ 1.

Оскільки Компанія впроваджує МСФЗ вперше, попередня фінансова звітність за МСФЗ за 2013 рік не містить порівняльних даних за попередній період у звіті по всіх видах доходів. Відповідно, дана попередня фінансова звітність за МСФЗ не може вважатися повним комплектом фінансової звітності за МСФЗ.

Фінансова звітність Компанії за 2014 фінансовий рік буде першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

2. Методичні аспекти облікової політики

2.1.Фінансові інструменти - основні терміни оцінки.

Як зазначено нижче, фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.

Первісне визнання фінансових інструментів. Всі фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, первісно обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні виникає лише тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (договори «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія зобов'язується придбати або продати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб'єкт господарської діяльності стає стороною договору щодо придбання фінансового інструмента.

Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від них іншим чином закінчилися або (б) коли Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду щодо передачі, і при цьому (I) також передала , в основному, всі ризики та вигоди володіння активом або (II) не передавала і не зберігала, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.

2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках .

2.3. Дебіторська заборгованість та передплата. Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.

Якщо у Товариства існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. Товариство збирає об'єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій діяльності.

Товариство аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на знецінення по кожному боржнику.

2.4. Основні засоби

Обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно.

Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.

На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення обладнання та інших основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво Товариства оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості його використання, в залежності від того, яка з них вища. Балансова вартість активу зменшується до суми його очікуваного відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх періодах, сторнується, якщо відбулися зміни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості мінус витрати на продаж.

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).

Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розраховується лінійним методом для розподілу їх первісної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:
.Найменування Термін використання

Машини та обладнання :

1.Сигнализация 30 років

2.Сигнализация 30 років

Офісне обладнання:

3.Веси электрические 20 років

4.Веси электрические 20 років

5.Компьютер 10 років

6.Принтер 10 років

Меблі:

7.Стол компьютерный 15лет

8.Тумба к столу 15лет

Інші:

9.Лайтбокс 36лет

Термин корисної служби основних засобів визначається Товариством самостійно оціночним шляхом за МСБО 16.

2.5. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи Товариства включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк 15 років служби для програмного забезпечення встановлено Товариством оціночним шляхом самостійно за МСФО16.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

2.6. Операційна оренда. Коли Товариство виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариства, загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди.

Оренда, включена в інші договори, виділяється, якщо (а) виконання договору пов'язане з використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на використання активу.

2.7. Податки на прибуток. Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її первісному визнанні не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або повинні бути введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде реалізовано тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна буде реалізувати тимчасові різниці.

2.8. Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.

2.9. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і враховується за амортизованою вартістю.

2.10. Визнання доходів і витрат. Процентні доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти.

2.11. Взаємозаліки. Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.

2.12. Витрати на персонал та відповідні відрахування. Зарплата, внески до державного пенсійного фонду України, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими внесками.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЕЛМА ЛОМБАРД ЩЕГОЛЄВА ТА КОМПАНІЯ»...
Примітка 5 Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка