АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю. М. І КОМПАНІЯ» ЗА 2011 рік (з 01. 01. 2011 р. – 31. 12. 2011 р.)


Скачати 175.48 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю. М. І КОМПАНІЯ» ЗА 2011 рік (з 01. 01. 2011 р. – 31. 12. 2011 р.)
Дата21.04.2013
Розмір175.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ТОВ «АФ «ЄВК-АУДИТ»
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4400, від 30.11.2010 р.

Керівництву

ПТ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»
Іншим користувачам фінансової звітності

ПТ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ»

ЗА 2011 рік
(з 01.01.2011 р. – 31.12.2011 р.)


Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЄВК-АУДИТ», код ЄДРПОУ 37195896
Відповідно до договору № 03/12-14 від 21 березня 2012 р. на здійснення аудиту між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВК-АУДИТ» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4400, від 30.11.2010 р.), та ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ», незалежним аудитором Єрмоленком Євгеном Васильовичем (Сертифікат аудитора № 004817 від 28.09.2001 року, чинний до 28.09.2015 року) виконана перевірка річної фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» (далі за текстом – «Товариство») станом на 31.12.2011 року.
Аудиторську перевірку виконано в м. Київ, бульвар Перова, буд. 15, оф. 53 з 21 березня 2012 року по 29 березня 2012 року.
Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Голови Товариства Сабадаша Віктора Анатолійовича, якого обрано на посаду у відповідності до Протоколу загальних зборів Учасників № 3 від 24 березня 2010 року.

Управлінський персонал ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Нами проведено перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які зобов’язують нас планувати та виконувати аудиторську перевірку для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність".Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 №229/7 в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту незалежного аудитора.
Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р. № 5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. № 6337) та Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року № 2740.
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансових звітах суттєвих помилок. Дослідження проводилось шляхом тестування доказів відповідності застосованих принципів обліку – нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкту господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.
За правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представлені аудитору для перевірки несе Голова ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» Сабадаш Віктор Анатолійович.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 21 березня 2012 року, дата закінчення - 29 березня 2012 року. Дата видачі висновку 29 березня 2012 року.

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
У зв'язку з тим, що аудитор не був присутнім під час проведення інвентаризації Товариства станом на 31 грудня 2011 р., оскільки ця дата передувала запрошенню аудитора, аудитор отримав інформацію про склад активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.

Також Товариство не створювало резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за наданими фінансовими кредитами. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, крім вказаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку справедливо і достовірно відображають фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2011р. року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними документами.

Директор-аудитор ______________Є.В.Єрмоленко

29 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора Серія А № 004817 від 28.09.2001 р., чинний до 28 вересня 2015 року)

Додаток №1 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»

БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ»  1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУНайменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВК-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ

37195896

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4400, від 30.11.2010 р.


Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

Єрмоленко Євгеній Васильович, Сертифікат аудитора Серія А № 004817 від 28.09.2001 р., чинний до 28 вересня 2015 року

Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ Серія А № 001025 від 12.04.2005 р., чинне до 28 вересня 2015 року

Телефон

Тел. (050)4750525

Поштова та електронна адреса

04211, м. Київ, вул. Приозерна, буд. 4А, кв.124

jack69@ukr.net  1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»

БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ»

Повна назва

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ»

Скорочена назва

ПТ «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»

Код ЄДРПОУ

36862747

Юридична адреса:

02125, м. Київ, бульвар Перова, буд. 15., офіс 53

Фактична адреса:

02125, м. Київ, бульвар Перова, буд. 15., офіс 53

Дата державної реєстрації (перереєстрації), номер та серія виписки (свідоцтва), орган, що видав виписку (свідоцтво)

23.12.2009 року, Свідоцтво Серія А00 № 776097, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією

Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ

65.22.0 – Надання кредитів

52.48.2 – Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

65.23.0 – Інше фінансове посередництво

Кількість учасників

2

Кількість працівників

19

Розрахункові рахунки

26005263764400 в АТ "УкрСиббанк" м.Харків  МФО 351005

Форма власності

10 – Приватна власність

Організаційно – правова форма Товариства

260 – Повне товариство

Кількість відокремлених підрозділів

2

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 464 від 11.02.2010 року
Ліцензія Міністерства Фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння ограненого утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння ограненого утворення, напівдорогоцінного каміння від 13.05.2010 року Серія АВ № 522370, термін дії ліцензії необмежений
  1. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Бухгалтерський облік Товариством ведеться відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996 від 16.07.1999 року, Інструкції № 291 від 30.11.1999 року, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації обліку.
3.2. Під час проведення аудиторської перевірки встановлено, що Товариство має затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Облікова політика Товариства передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, порядок складання звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики Товариства в цілому відповідають прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку та діючим нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської діяльності.


  1. АКТИВИ


4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх амортизації.

4.1.1 Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються основні засоби, залишкова вартість яких складає 297 тис. грн. Сума нарахованої амортизації станом на 31.12.2011 р. складає 92 тис. грн. Обраний метод нарахування амортизації – прямолінійний.
Облік операцій з основними засобами й малоцінними необоротними матеріальними активами та нарахування амортизації відповідає вимогам П(С)БО №7 «Основні засоби».
4.1.2. Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи залишкова вартість яких складає 5 тис. грн. Сума нарахованої амортизації станом на 31.12.2011 р. складає 11 тис. грн. Обраний метод нарахування амортизації – прямолінійний.
4.1.3. При проведенні перевірки обліку необоротних активів на підставі наданої Товариством інформації, суттєвих порушень чинного законодавства та бухгалтерського обліку нами не встановлено.
4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій).

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства довгострокові та поточні фінансові інвестиції відсутні.
4.3 Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.
4.4. Облік запасів.

За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. запаси відсутні.
4.5. Дебіторська заборгованість.

4.5.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість Товариства складається з:

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 918 тис.грн.

- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 6 тис.грн.

- Дебіторської заборгованості із нарахованих доходів – 41 тис. грн.

- Іншої поточної дебіторської заборгованості – 1391 тис. грн.

Облік розрахунків з дебіторами Товариства в цілому ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що Товариство не створювало резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за наданими фінансовими кредитами згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.03.2011 р. № 111 «Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії». Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства.4.6. Облік грошових коштів та розрахунків.

4.6.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству.
4.6.2. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів Товариства станом на 31.12.2011 р. у касі становлять 96 тис. грн., що підтверджено касовими документами. Залишки коштів на рахунку в банку становлять 2 тис. грн.
4.6.3. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документації передбаченими нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства нами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності.
4.7. Інші оборотні активи

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні.


    1. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011 р. становлять 23 тис. грн.


  1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 2641 тис. грн. Структура власного капіталу Товариства, станом на 31.12.2011р. складається із статутного капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та неоплаченого капіталу, що представлені наступним чином:

- Відповідно до засновницьких (установчих) документів, Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 2000 тис. (Два мільйони) грн. 00 коп. Додатковий вкладений капітал та Інший додатковий капітал Товариством не створювався;

- Резервний капітал складає 65 тис. грн.;

- Нерозподілений прибуток становить 1224 тис. грн.;

- Неоплачений капітал становить 648 тис. грн.
Згідно Статуту Товариства Статутний капітал становить 2000 тис. (Два мільйони) грн. 00 коп. та розподілений таким чином:


Учасник

Розмір внеску у гривнях

Розмір частки, %

ФОП Сабадаш Віктор Анатолійович, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця: Серія В 03 № 163091, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 18.06.08р., ідентифікаційний номер: 2985305530, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Перова 15, кв. 84

1 200 000,00

60,00

ФОП Богдан Юрій Миколайович, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця: Серія В 02 № 360933, видане Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 01.12.09р., ідентифікаційний номер: 2850008577 місцезнаходження: м. Київ, вул. Ірпінська, буд. 74, кв. 105

800 000,00

40,00

Разом

2 000 000,00

100,00


При проведенні перевірки порушень, щодо формування господарських операцій Товариства з обліку власного капіталу Товариства, аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та вимогам чинного законодавства.
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Забезпечення станом на 31.12.2011 р. відсутні.

6.2. Цільове фінансування Товариства станом на 31.12.2011 р. відсутнє.
VII. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

7.1. Станом на 31.12.2011 р. довгострокові зобов’язання відсутні.
VIII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

8.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом на 31.12.2011 р. відсутня.
8.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2011 р. відсутня.
8.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 1 тис. грн.
8.4. Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 р. становить 124 тис. грн.
8.5. Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2011 р. становить 4 тис. грн.
8.6. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2011 р. становить 9 тис. грн.
8.7. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. відсутні.
8.8. Облік зобов’язань Товариства ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 11 «Зобов'язання», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.
IХ. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРОДІВ

9.1. Станом на 31.12.2011 р. доходи майбутніх періодів відсутні.

X. ОБЛІК ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, РОЗМІР ЧИСТИХ АКТИВІВ, ТА ІНШІ ПОКАЗНИКИ
10.1. Доходи Товариства акумулювались відповідно до правил бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а облік витрат на рахунках класу 9 («Витрати діяльності»), що відповідає «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Методи обліку доходів відповідають чинному законодавству та прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку.
10.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, витрати Товариства, відображені в формах звітності (Форма №2), відповідно до даних бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, на підставі наданої Товариством інформації, суттєвих порушень чинного законодавства нами не встановлено.
10.3. За підсумками 2011 року Товариство отримало прибуток у сумі 1040 тис. грн.

Директор-аудитор ______________ Є.В.Єрмоленко

29 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора Серія А № 004817 від 28.09.2001 р., чинний до 28 вересня 2015 року)

Додаток №2 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД»

БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ»


ДОВІДКА

ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД» БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ» за 2011 рік
м. Київ, 29 березня 2012 року.

п/п

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне значення

Фактичне значення

на 31.12.2011

на 31.12.2010

1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Оборотні активи (р.260) / Поточні зобов’язання (р. 620)

> 1

17,78

9,33

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи (р.260) – Запаси (р.100-130) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,6-0,8

17,78

9,33

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.230-240) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,2-0,35

0,71

0,60

4

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Підсумок балансу (р.640)

> 0,5

0,95

0,91

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Загальна сума зобов’язань (р. 480 + р.620)

> 1,0

19,14

10,47Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна зробити висновок, що за 2011 рік всі показники знаходяться в межах нормативного значення.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов’язань Підприємство може бути негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,71.
Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт автономії складає 0,95. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2011 р. майже 95% активів Товариства складають власні кошти.
Значення коефіцієнтів загальної ліквідності вказує на те, що Підприємство може оплатити 100% поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів.
Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу і забезпечень у Товариства достатньо для погашення 100% зобов’язань.

Директор-аудитор ______________ Є.В.Єрмоленко

29 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора Серія А № 004817 від 28.09.2001 р., чинний до 28 вересня 2015 року)

Додатки:

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірку фінансових установ, баланс станом на 31.12.2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Всього: на 25 аркушах.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка