АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 45.32 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата17.05.2013
Розмір45.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Вих. №2013-1-133 від 08.04.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПовнОГО товариствА «Ломбард Андрієвська і компанія»

за 2012 рік
Учасникам Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія»

Національній комісії з регулювання ринку фінансових послуг
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту та етики, прийнятих в якості національних. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Інша інформація

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710;

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – 06 вересня 2017 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АВ №000142. Унесено до Реєстру відповідно до рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Реєстраційний номер свідоцтва – 141. Строк дії свідоцтва з 16.10.2012 до 06.09.2017 року.
Незалежний аудитор – Іонова Олена Вікторівна – Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.11.2012 року №2443. Серія та реєстраційний номер свідоцтва А №001408. Строк дії свідоцтва – з 29.11.2012 по 20.07.2017 року.

Поштова адреса – 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7/7

Телефон – (056)7448914

Електронна адреса – office@alenaudit.com.ua.
Основні відомості про Ломбард:

а) повна назва – ПовнЕ товариствО «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі - Товариство);

б) код за ЄДРПОУ - 34627560;

в) місцезнаходження – 83055, Донецька область, м. Донецьк, пр. Комсомольський, б.8;

г) дата державної реєстрації - 29.09.2006 р.;

д) основні види діяльності відповідно до установчих документів – надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

е) чисельність штатних працівників на звітну дату – 7 постійних + 1 сумісник;

є) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності:

- свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 342 (видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.11.2006 р. № 6443), реєстраційний номер 15101858, термін дії свідоцтва з 23.11.2006 р. безстроково, код фінансової установи - 15;

ж) кількість відокремлених підрозділів - 3 підрозділи.
Відомості про умови договору на проведення аудиту:

а) договір про надання аудиторських послуг №26-2013-А від 25.02.2013р.;

б) період, що перевіряється – діяльність Товариства у 2012 році;

в) початок робіт – 18 березня 2013 року, закінчення робіт 08 квітня 2013р.
Опис перевіреної фінансової інформації.

Для проведення перевірки використано:

  • установчі документи Товариства;

  • фінансова звітність Товариства за 2012 фінансовий рік у складі:

«Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності»;

  • облікові регістри за 2012 рік відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку;

  • первинні документи бухгалтерського обліку за 2012 рік.

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Іонова
09.04.2013р.
Юридична адреса: 51928, Україна, м.Дніпродзержинськ, б.Незалежності, 23-22

Адреса фактичного місцезнаходження: 49000, Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7/407, тел. (056)7448914, office@alenaudit.com.ua.




Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка