ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК


Скачати 270.2 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК
Сторінка2/5
Дата22.02.2016
Розмір270.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5

4.1. Необоротні активи.


4.1.1. Основні засоби.

Щодо усіх груп основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.

Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу.

Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

За одиницю обліку вважається кожен окремий об’єкт основних засобів. Групування основних засобів і нематеріальних активів у аналітичному обліку проводиться згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (Далі – план рахунків).

Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів і нематеріальних активів прийнята рівною 0 (нуль) грн. Амортизація об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом. Переоцінка балансової вартості основних засобів, інших не поточних активів до їх справедливої вартості проводиться 1 раз у рік ,10%.

Станом на 31.12.2014 року в обліку підприємства відображалися основні засоби первісна вартість яких склала - 226 тис. грн., амортизація - 135 тис. грн., залишкова вартість - 81тис. грн.


Група основних засобів

Первісна вартість,

тис. грн.

Будинки і споруди

(Ремонт орендованого приміщення)

113

Машини і обладнання

11

Інструменти, прибори, інвентар

92

Інші основні засоби
Ітого

226


4.1.3. Відстрочені податкові активи.

Для цілей фінансової звітності поточні витрати з податку на прибуток коригуються на суму відстрочених податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань та їх вартістю, що обліковується для цілей оподаткування. Такі коригування призводять до відображення відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.

Сума активів та зобов'язань по відстроченому оподаткуванню розраховується на основі очікуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2014 року - відсутні.

4.2. Оборотні активи.

Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності з надання фінансових кредитів протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

4.2.1. Дебіторська заборгованість.


Дебіторська заборгованість за продукцію,товари,роботи,послуги - відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість становить - 132 тис. грн.. і представляє собою в основному заборгованість за виданим кредитами;

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4 тис. грн.

Простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості немає.

Протягом 2014 р. списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалось.

4.2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти.


Грошові кошти за станом на 31.12.2014 р. зберігаються на банківських поточних рахунках та в касі Товариства. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти у банках Товариства в національній валюті станом на 31.12.2014 р. – відсутні.

Грошові кошти в касі підприємства станом на 31.12.2014 р. - 4 тис. грн.

Грошові кошти в дорозі — відсутні.

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2014 році відсутні.
1   2   3   4   5

Схожі:

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка