Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»


НазваПро фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Дата21.04.2013
Розмір179 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД»

ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»


01.03.2012 р.

м. ОдесаКерівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО

Можливі користувачі: Державна комісія з регулювання

ринків фінансових послуг України


Згідно з договором на аудиторську перевірку № 20/02 від 20.02.2012 року ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВИЛАРД») станом на 31.12.2011 р. та пов’язаної з ним фінансової звітності за 2011 рік.

Управлінський персонал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Період, за який здійснено перевірку - січень-грудень 2011 р.

Основні відомості про Аудиторську фірму:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від 23 лютого 2001р., видане Аудиторською Палатою України.

Ідентифікаційний код: 25934488

Місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 27, оф. 6.

Тел. (048)716-55-22

Основні відомості про ломбард:


Повна назва підприємства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»

Скорочена назва

«ЛОМБАРД ВІЛАРД»

Код ЄДРПОУ

21007762

Юридична адреса і місцезнаходження

67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, буд.10

Організаційно-правова

форма

260, Повне Товариство

Реквізити свідоцтва про державну

реєстрацію

Серія А00 № 701548, видане Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської Міської Ради Одеської області,

Дата проведення державної реєстрації - 29.05.1995 р., номер запису про заміну свідоцтва –

1 552 105 0002 000248

Основні види діяльності

65.22.0 Надання кредитів

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Реєстраційний №15100957 серії ЛД№83, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; дата видачі – 10.09.2004 р., термін дії свідоцтва – з 10.09.2004 р. безстроково. Вішення про реєстрацію фінансової установи № 2291 від 10.09.2004 р.

Кількість учасників

2

Директор підприємства

Титаренко Константин Віталійович

Головний бухгалтер

Обухова Тетяна Вікторівна

Чисельність працівників


4


Ліцензії

Ліцензія Міністерства фінансів України серії АВ №187946, строк дії з 16.11.2006 р. до 16.11.2011 р., Рішення №1075 від 16.11.2006 р.

Відокремлені підрозділи

Відсутні.


Відомості про учасників:
Станом на 31.12.2011 р. складений капітал Товариства складає 200 000 грн. і розділений на частки:
Найменування учасників

Частка в статутному фонді Товариства

Грн.

%

1

Гажійська Олена Павлівна

190 000

95

2

Титаренко Костянтин Віталійович

10 000

5
Всього:

200 000

100Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту: договір від 20.02.2012 року № 20/02

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 20.02.2012 р. - 01.03.2012 р.

Масштаб проведення аудиту: Перевірка фінансової звітності за 2011 рік.

Змістова частина
До перевірки надана наступна документація за 2011 рік:

 • оборотні та сальдові баланси;

 • відомості аналітичного обліку;

 • первинні документи господарських операцій;

 • фінансова звітність у складі: балансу на 31.12.2011 р., звіту про фінансові результати за 2011 р., звіту про власний капітал за 2011 р., звіту про рух грошових коштів за 2011 р. та приміток до річної фінансової звітності за 2011 р.


Перевіркою охоплені наступні питання:

 • облік необоротних і оборотних активів;

 • облік зобов’язань;

 • облік власного капіталу;

 • облік формування доходів і витрат;

 • облік фінансових результатів;

 • облік коштів і розрахунків;

 • відповідність бухгалтерського обліку вимогам законодавства.Підтвердження правильності класифікації і оцінки активів в бухгалтерському обліку

«ЛОМБАРД ВИЛАРД»
Інформація, надана в балансі, є повною, правдивою, і відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку.

Оцінка і класифікація активів по статтям балансу відповідає вимогам П(С)БО № 2 „Баланс”, П(С)БО № 7 “Основні засоби", П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи", П(С)БО № 9 “Запаси", П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість" та прийнятій обліковій політиці.

Облік необоротних і оборотних активів
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів «ЛОМБАРД ВИЛАРД» ведеться відповідно до вимог П(С)БО №8 «Нематеріальні активи».

Нематеріальні активи відображаються у балансі «ЛОМБАРД ВИЛАРД» за первісною вартістю. Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 2 тис. грн. (первісна вартість – 2 тис. грн., накопичена амортизація – 0 тис. грн.).

Переоцінка чи зменшення корисності нематеріальних активів протягом 2011 року не відбувалась.

Основні засоби
У статті "Основні засоби" відображається вартість необоротних активів, які відповідають визначенню основних засобів згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів. Первісна вартість також включає в себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.

Залишкова вартість основних засобів «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 31.12.2011 р. дорівнює 28 тис. грн. Первісна вартість - 28 тис. грн. Знос не нарахувався.

У складі основних засобів на кінець звітного періоду обліковуються прилади.

Індексація та переоцінка основних засобів не проводилась.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за статтями активу та пасиву відповідно.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість «ЛОМБАРД ВИЛАРД» складає 564 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, та послуги відсутня.

У складі дебіторської заборгованості обліковується:

- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 10 тис. грн.;

- Інша поточна дебіторська заборгованість – 554 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості «ЛОМБАРД ВИЛАРД» відповідає П(С)БО 10 «Дебіторска заборгованість».
Грошові кошти
Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Облік банківських операцій ведеться відповідно до вимог Інструкції „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Всі банківські виписки з додатками, що завірені банком, є в наявності і дають повну інформацію про рух грошових коштів підприємства.

Відображені в II розділі активу балансу «ЛОМБАРД ВИЛАРД» залишки грошових коштів в національній валюті підтверджуються виписками з банку і складають 121 тис. грн.
Підтвердження реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності
Визнання, облік та оцінка зобов'язань «ЛОМБАРД ВИЛАРД» здійснюються відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання.

Заробітна плата в звітному періоді нараховувалась вірно, відрахування з заробітної плати здійснюються згідно діючому законодавству.

Класифікація зобов'язань проведена вірно.

Облік поточних зобов’язань
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складаються із поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом у сумі 13 тис. грн.
Облік поточних зобов'язань «ЛОМБАРД ВИЛАРД» відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання.

Підтвердження правильності визначення власного капіталу, його структури та призначення

Договір про заснування «Ломбард „Вілард” затверджений зборами Засновників 18.05.96 р., протокол № 1.

Зміни в Договір про заснування затверджені Рішенням загальних зборів засновників «ЛОМБАРД ВИЛАРД», протокол б/н від 09.06.2006 р. і зареєстровані Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, реєстраційний № 15521050002000248 від 22.06.2006 р.

У новій редакції Установчий договір «ЛОМБАРД ВИЛАРД» затверджений Загальними зборами учасників, протокол від 03.09.2007 р. і зареєстрований виконкомом Білгород-Дністровської Ради народних депутатів від 10.09.2007 р. за № 15521050007000248.

Відповідно до нової редакції Установчого договору Складений капітал Товариства складає 200 000,00 грн. і розподілений на частки:
Найменування учасників

Частка в статутному фонді Товариства

Грн.

%

1

Гажійська Олена Павлівна

190 000,00

95

2

Титаренко Костянтин Віталійович

10 000,00

5
Всього:

200 000,00

100


Таким чином, зареєстрований Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 31.12.2011 р. становить 200 тис. грн.
На початок 2006 року сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» складає 28 тис. грн.

Сплата Складеного капіталу за 2006 рік здійснена шляхом перерахування на поточній рахунок грошових коштів і підтверджується виписками з банківських рахунків підприємства у розмірі 10 тис. грн.

Крім того, до Складеного капіталу внесено об’єкт основних засобів – будівлю, оціночна вартість якої складає 152 тис. грн. відповідно до „Звіту про незалежну оцінку 38/100 частин житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, 10”. Незалежну оцінку проведено ЧМП „Екс” (сертифікат суб’єкту оціночної діяльності, виданий Фондом держмайна України від 01.04.05 № 3163/05).

Будівлю оприбутковано на баланс у другому кварталі 2006 року за первісною вартістю 152 тис. грн. Станом на 01.01.2007 р. сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» становив 191 тис. грн.

Відповідно до Протоколу Загальних зборів Учасників від 03.09.2007 р. вирішено: у зв’язку з Розпорядженням Держфінпослуг України № 39/21/205/11/3/3-ЛБ від 13.07.2007 р. повернути Гажійській Олені Павлівні. її внесок до Складеного капіталу у вигляді приміщення, розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, 10, вартість оцінки – 152 331 грн.

Сплата внеску грошовими коштами Гажійською Оленою Павлівною відбулася 11.09.2007.р. (підтверджено квитанцією № 003 від 11.09.2007 р.) на суму 12 000 грн. і 10.12.2007 р. (підтверджено квитанцією № 006 від 10.12.2007 р.) на суму 3 000 грн.

Таким чином, сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 31.12.2008 р. складає 54 тис. грн. Відповідно сума неоплаченого капіталу становить 146 тис. грн.

Загальними зборами Учасників «ЛОМБАРД ВИЛАРД», протокол від 12.02.2009 р., вирішено суму нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2009 р. спрямувати на поповнення Резервного фонду у сумі 3 302,35 грн. і поповнення Складеного капіталу у сумі 70 982,19 грн.

Таким чином, сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 01.01.2010 р. складає 124 тис. грн. Відповідно сума неоплаченого капіталу становить 76 тис. грн.

Загальними зборами Учасників «ЛОМБАРД ВИЛАРД», протокол від 25.02.2010 р., вирішено суму нерозподіленого прибутку за 2009 р. спрямувати на поповнення Резервного фонду у сумі 7401,37 грн. і поповнення Складеного капіталу у сумі 75711,21 грн.
Таким чином, станом на 31.12.2011 р. зареєстрований і сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» складає 200 тис. грн.

Власний капітал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» на 31.12.2011 року дорівнює 702 тис. грн. та складається з:

 • складеного капіталу товариства – 200 тис. грн.

 • резервного капіталу – 23 тис. грн.

 • нерозподіленого прибутку – 479 тис. грн.


Облік фінансових результатів
Формування статей доходів у бухгалтерському обліку «ЛОМБАРД ВИЛАРД» здійснюється відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”.

Базовими принципами для обліку доходів є принцип нарахування та відповідності. Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, отриманих або належних до отримання.

Формування статей витрат у бухгалтерському обліку «ЛОМБАРД ВИЛАРД» здійснюється відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

Базовими принципами для обліку витрат є принцип нарахування та відповідності. Витрати визнаються витратами відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Облік фінансових результатів та розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 “Основні вимоги до фінансової звітності”, № 2 “Баланс”, № 16 “Витрати”, № 15 “Дохід”, та інших законодавчих актів.

За підсумками 2011 року чистий прибуток «ЛОМБАРД ВИЛАРД» склав 249 тис. грн.

Бухгалтерський облік і звітність
Фінансово-господарська діяльність «ЛОМБАРД ВИЛАРД» здійснюється відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за даними обліку і достовірно відображає у всіх істотних аспектах фактичний фінансово-господарський стан підприємства, що перевіряється, станом на 31.12.2011 р. за результатами операцій за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Фінансова звітність за 2011 рік складена відповідно до вимог національних нормативів (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні:

 • П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності",

 • П(С)БО № 2 “Баланс",

 • П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати",

 • П(С)БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів",

 • П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал".

Дані, відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів та зобов'язань.

Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи та витрати, про прибутки та збитки, отримані внаслідок діяльності підприємства за звітний рік.

Облікова політика визначена підприємством самостійно і затверджена Наказом. У даному наказі відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації в фінансових звітах, які відповідають вимогам П(С)БО і найбільше адаптовані до діяльності підприємства. За період, що перевіряється, облікова політика підприємства не змінювалась.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з використанням меморіальної форми обліку та робочого плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.

Аналіз показників фінансового стану
Аналіз фінансового стану проводився на основі показників і фінансових нормативів діяльності підприємства на кінець періоду, що перевірявся.

Аналіз ліквідності «ЛОМБАРД ВИЛАРД» здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов’язання.

Аналіз ліквідності здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої ліквідності та чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Теоретично виправдане значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,2 – 0,5. Значення показника станом на 31.12.2011 р. складає 9,31, що знаходиться у межах нормативного значення.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Його теоретично виправдане значення складає 1,0 – 2,0. На дату складання річної звітності коефіцієнт загальної ліквідності склав 52,69. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємство має 52,69 грн. активів, що свідчить про достатній рівень платоспроможності.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Його теоретично виправдане значення складає 0,6 – 0,8. Коефіцієнт швидкої ліквідності на дату складання звітності складає 52,69, що свідчить про достатній рівень платоспроможності підприємства.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На кінець 2011 року цей показник має позитивне значення і складає 672 при оптимальному значенні більше 0.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнт фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт структури капіталу (фінансування) та інші.

Коефіцієнт фінансової незалежності або автономії розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власних коштів у загальній вартості ресурсів підприємства. Коефіцієнт фінансової незалежності станом на 31.12.2011 р. становить 0,98. Підприємство вважається фінансово стійким, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом. Нормальне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 1. Показник становить на кінець звітного періоду 54.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних коштів та характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Даний показник станом на 31.12.2011 р. становить 0,02.

Коефіцієнт ефективності використання активів визначається як відношення прибутку до валюти балансу і показує, який розмір прибутку отримало підприємство у звітному періоді на кожну вкладену гривню. На кінець звітного періоду цей показник становить 0,35.

Коефіцієнт використання власних коштів (капітал) визначається як відношення нерозподіленого прибутку до власного капіталу і свідчить, скільки у звітному періоді кожна гривня власного капіталу принесла прибутків. На кінець звітного періоду цей показник становить 0,36.

Аналіз фінансового стану поданий у таблиці

Показник


На 31.12.2011г

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

9,31

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

52,69

Коефіцієнт швидкої ліквідності

52,69

Чистий оборотний капітал

672

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,98

Коефіцієнт фінансової стійкості

54

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,02

Коефіцієнт ефективності використання активів

0,35

Коефіцієнт використання власних коштів

0,36


Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2011 рік дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан «ЛОМБАРД ВИЛАРД» у цілому є задовільним. Підприємство є фінансово незалежним, а також має спроможність сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Висновок незалежного аудитора

Ми провели аудит наданої нижче фінансової звітності «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 31 грудня 2011 року.

Управлінський персонал «ЛОМБАРД ВИЛАРД» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На нашу думку, подана нижче фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан «ЛОМБАРД ВИЛАРД» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності за 2011 фінансовий рік у відповідності до чинного законодавства України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”,

Аудитор А. М. Ребенко

(сертифікат серії А №004034)Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка