МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99


Скачати 173.7 Kb.
НазваМФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Дата12.04.2013
Розмір173.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ - ПАРТНЕР»
р/р 2600889754 м. Київ

в КРД «Райффайзен Банк Аваль» вул. С. Крушельницької 5, кв. 52

МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99

Код ЄДРПОУ 22795553

Висновок (ЗВІТ) незалежного аудитора

про Фінансову звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»»

станом на 31 ГРУДНЯ 2011 року
Користувачам фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг
м. Київ 30 березня 2012 року

Згідно з Договором на надання аудиторських послуг № 110 від 15 березня 2012 року аудитором Величко О. В. (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001453, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.05.2008 року; строк дії Свідоцтва: з 29.05.2008 року по 23.04.2012 року) Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Партнер», яке внесене до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 4471, виданого рішення Аудиторської палати України № 239/3 від 29.09.2011 року дійсне до 29.09.2016 року та свідоцтва Серії АБ номер бланка № 000007, від 12.01.2012 року про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі: Балансу станом на 31.12.2011 року, Звіту про фінансові результати за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного товариства «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі –Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.
Період проведення перевірки: з 16 березня по 30 березня 2012 року.
Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведеного аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 року № 5224 (в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 року № 6337).
Аудитори за допомогою здійснення відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2011 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Основні відомості про Товариство
Основні відомості про Товариство наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1Показник

Значення

1

Повне найменування Товариства

Повне товариство «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

2

Скорочене найменування

ПТ «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

3

Організаційно-правова форма

Повне товариство

4

Код за ЄДРПОУ

36620970

5

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата проведення державної реєстрації

Свідоцтво серії А 01 № 250841,

Дата проведення державної реєстрації 07.09.2009 року;

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 072 102 0000 024187

6

Місце проведення державної реєстрації

Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація

7

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 03148, м. Київ, вулиця Леся Курбаса, будинок 2/13

8

Поточний рахунок

26009005119401 в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164

9

Основні види діяльності за КВЕД

65.23.0 Інше фінансове посередництво

52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

52.50.0 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

65.22.0 Надання кредитів

10

Кількість працівників

2 (Два)

11

Керівник

Бєлінський Андрій Віталійович, призначений на підставі Рішення Зборів учасників Товариства від 25.08.2009 р. № 1

12

Головний бухгалтер

Бєлінська Катерина Олександрівна (Наказ від 05.05.10 р. № 1)

Назва Товариства, його форма власності відповідають Засновницькому договору та відображені в балансі вірно. Напрями діяльності Товариства відповідають чинному законодавству та його Засновницькому договору.

29 червня 2010 р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ( рішення про видачу ліцензії від 25 червня 2010 р. № 589) видала Ліцензію (серія АВ № 522645) на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), строк дії якої необмежений.

29 липня 2010 р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України надало Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД № 493 (Розпорядження Держфінпослуг від 29 липня 2010 № 608, про що зроблено запис в Державному Реєстрі фінансових установ за реєстраційним № 15102521. Код фінансової установи – 15).

Стан бухгалтерського обліку Товариства
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
Незавершене будівництво
Станом на 31 грудня 2011 року Товариство незавершених капітальних інвестицій не має.
Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації), інші необоротні активи
Станом на 31.12.2011 р. основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів Товариство не має.

Облік фінансових інвестицій
Станом на 31.12.2011 р. Товариство не має фінансових інвестицій

Облік запасів
Залишків виробничих запасів станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має.
Облік дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2011 р. Товариство дебіторської заборгованості не має.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2011 року склав 197 882,06 грн., з них по поточному рахунку в банку в національній валюті – 82,06 грн. (Вісімдесят дві грн.. 06 коп.),в касі підприємства – 197 800,00 грн. (Сто дев`яносто сім тисяч вісімсот грн.. 00 коп.), що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток та інших забезпечень Товариством не створювався.
Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Станом на 31.12.2011 р. Товариство дебіторської заборгованості не має.

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на балансі Товариства станом на 31.12.2011 року не обліковується.
Власний капітал
За даними Балансу та даними «Звіту про власний капітал» власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає суму 198 тис. грн. та складається з:

  • статутного капіталу – 200 тис. грн..

  • непокриті збитки – ( 2 ) тис. грн..


Статутний капітал
Повне товариство „ Ломбард, ТОВ «РЄМ» і Компанія ” було засновано відповідно до протоколу зборів учасників від 25.08.2009 р. № 1. Зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 07.09.2009 р. № 1 072 102 0000 024187, № свідоцтва про державну реєстрацію № 250841, серії А01 з уставним капіталом 200 000 грн. (Двісті тисяч грн.. 00 коп.).
Засновниками (Учасниками) Товариства є особи, інформація про яких наведена в Таблиці 2:


Таблиця 2

п/п

Засновники (учасники) Товариства

Дані про засновників (учасників) Товариства

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в складеному капіталі (%)

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄМ»

Є юридичною особою за законодавством України. Зареєстроване Солом`янською районною у м. Києві державною адміністрацією 06 лютого 2006 р. за № 1 073 102 0000 008513, ідентифікаційний код 34188603. Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул.. Івана Пулюя, буд. 5-А, кВ. 88


100 000,00


50,00

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛД КОМ»

Є юридичною особою за законодавством України. Зареєстроване Солом`янською районною у м. Києві державною адміністрацією 08 липня 2009 р. за № 1 073 102 0000 017537, ідентифікаційний код 36581738. Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул.. Івана Пулюя, буд. 5-А, кВ. 88

100 000,00

50,00
ВСЬОГО:
200 000,00

100,00


Складений капітал формувався грошовими внесками учасників. Інформація про сплату внесків грошовими коштами Засновниками Товариства до складеного капіталу Товариства наведено в Таблиці 3:

Таблиця 3


Учасники

Дата та назва документів, що підтверджують надходження коштів для формування складеного капіталу

Загальна сума, гривень

Частка у складеному капіталі

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄМ»

Довідка від 19.05.2010 р. № 1905,

видана ПАТ «Сведбанк»

м. Київ,МФО 300164,

рахунок 26009005119401


100 000,00


50,00 %

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛД КОМ»

Довідка від 19.05.2010 р. № 1905,

видана ПАТ «Сведбанк»

м. Київ,МФО 300164,

рахунок 26009005119401

100 000,00

50,00 %

Всьго:
200 000,00

100,00 %


Станом на 31.12.2011 року складений капітал Товариства сформований повністю виключно грошовими коштами.

18 травня 2010 р. протоколом № 2 Загальних зборів Учасників Товариства була затверджена нова редакція Засновницького договору Повного товариства «Ломбард, ТОВ «РЄМ» і компанія». Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19 травня 2010 р. Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією № 1 072 105 0002 024187.

06 липня 2010 р. протоколом № 5 Загальних зборів Учасників Товариства були затверджені зміни до Засновницького договору Повного товариства «Ломбард, ТОВ «РЄМ» і компанія». Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 07 липня 2010 р. Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією № 1 072 105 0004 024187
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 року становить 198 тис. грн.., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Доходи
В 2011 р. Товариство доходів не отримувало.
Облік витрат
В 2011 році витрат не має. Витрат майбутніх періодів станом на 31 грудня 2010 р. не має.

Прибуток
За 2011 рік ні прибутків, ні збитків не має.
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

ДОВІДКА

про фінансовий стан

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2011 року
м. Київ 30 березня 2012 року
Товариство було засноване у 2011 р., тому аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2010 р. на 31.12.2011 року та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2010 рік та 2011 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2010

31.12.2011

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р220+р230+р240) / Ф1 р620

Розрахувати неможливо, так як Ф1 р. 620=0

-

Коефіцієнт покриття

Ф1р260 / Ф1р620

Розрахувати неможливо, так як Ф1 р. 620=0

-

Коефіцієнт загальної ліквідності 


Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620) 

Розрахувати неможливо, так як Ф1 (р. 480+р. 620)=0

-

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1р380/Ф1р280

1

1

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р430+р480+р620+р630) / Ф1р380

0

0

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р260 - р620

198

198

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 (або р. 190 ф. № 2-м) )/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

- 0,01

0

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620)


Розрахувати неможливо, так як Ф1 (р. 480+р. 620)=0

-


Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства є задовільним.

 

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2011 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 5.

Таблиця 5

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Аудит-Партнер», 22795553

2

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 4471, виданого рішення Аудиторської палати України № 239/3 від 29.09.2011 року дійсне до 29.09.2016 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000007, від 12.01.2012 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів

3

Місцезнаходження

02140, місто Київ, вул.. С. Крушельницької, буд. 5, кв. 52

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99Аудитор Величко О.В.
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 р.)

Директор Андреєв М. В.
(сертифікат аудитора банків № 0115, виданий рішенням Аудиторської палати України № 209/3 від 24.12.2009 року, сертифікат чинний до 24.12.2014 р.)


Дата аудиторського висновку: 30 березня 2012 року


Схожі:

В т ч. ПДВ), гривень До сплати за весь період (в т ч. ПДВ), гривень
ПП «МС ГРУПП корпорейшн» Код ЄДРПОУ 36376483 Р/р 26002193377 в Голосіївське відділення №4 КЦФ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
Тема Предмет і завдання
Роль МФО у забезпеченні ефективного управління рухом фінансових ресурсів у сучасні міжнародній економіці. Соціально-економічне призначення...
Законів України "Про міліцію" 565-12
Затвердити Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
8 3086, г. Донецк, ул. Артема, 51 а, тел (факс) (062) 334-98-04,...
Товариство з обмеженою відповідальність «Дон Строй Ком» подає звіт за 1-квартал 2012 ріку, згідно Рішення ДКЦПФР №1591 від 19. 12....
Тел. 599-50-51 Тел./факс 529-30-63 тел. 529-35-51 мобільний 8-067-254-42-35
Київ вул. А. Барбюса, 9 офіс 101 (Будинок Київського геолого розвідувального технікуму)
ДЕПАРТАМЕНТ
Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004 тел. (0342) 55-22-25, тел факс 55-22-72, 55-18-49
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Виробничо Комерційна Фірма...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка