Закони та закономірності менеджменту


НазваЗакони та закономірності менеджменту
Сторінка1/9
Дата13.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

 2. Менеджери та підприємці.

 3. Рівні управління.

 4. Методи досліджень.

 5. Закони та закономірності менеджменту.

 6. Сутність, природа та роль принципів менеджменту.

 7. Класифікація принципів менеджменту.

 8. Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

 9. Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

 10. Розвиток управлінської науки в Україні.

 11. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 12. Поняття організації.

 13. Організація як відкрита динамічна система.

 14. Середовище організації.

 15. Зовнішнє середовище організації.

 16. Характеристики зовнішнього середовища

 17. Взаємозв'язок чинників зовнішнього середовища..

 18. Культура організації.

 19. Поняття функцій менеджменту.

 20. Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій.

 21. Процес управління та його особливості.

 22. Сутність та види планування

 23. Планування реалізації стратегії і її оцінка.

 24. Тактика, політика, процедури, правила.

 25. Контроль за виконанням стратегії.

 26. Оцінка стратегічного плану.

 27. Делегування, відповідальність і повноваження.

 28. Ефективний розподіл повноважень.

 29. Стратегічне планування

 30. Тактичне планування

 31. Загальна характеристика бізнес-планування

 32. Сутність і характеристика функції організування

 33. Побудова організацій

 34. Оцінка та аналіз організаційних структур управління

 35. Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності

 36. Значення людського фактора в управлінні організацією.

 37. Поняття мотивування.

 38. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.

 39. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми..

 40. Поняття контролю та його місце в системі управління.

 41. Принципи і цілі функції контролювання.

 42. Етапи процесу контролю.

 43. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності.

 44. Сутність та класифікація методів менеджменту.

 45. Економічні методи менеджменту.

 46. Адміністративні методи менеджменту.

 47. Соціально-психологічні методи менеджменту.

 48. Сутність управлінських рішень та їх класифікація.

 49. Процес прийняття управлінських рішень.

 50. Моделі прийняття управлінських рішень.

 51. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

 52. Інформація, її види та роль в менеджменті.

 53. Поняття і характеристика комунікацій.

 54. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.

 55. Комунікаційні перевантаження.

 56. Поняття та загальна характеристика керівництва.

 57. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

 58. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва.

 59. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

 60. Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

 61. Зміст юридичної відповідальності.

 62. Перевага та недоліки соціальної відповідальності.

 63. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

 64. Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

 65. Організаційні зміни та управління ними.

 66. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

 67. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями

 68. Мета, функції, техніка самоменеджменту

 69. Організація робочого місця менеджера.

 70. Документування управлінської діяльності.4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота з навчальної дисципліни „Менеджмент” виконується студентами за напрямом 6.030504 „Фінанси” усіх форм навчання у відповідності до навчального плану та навчальної програми вивчення дисципліни.

Контрольна є різновидом самостійної роботи студента.

Метою контрольної роботи з курсу “Менеджмент” – є поглиблене вивчення та творчий підхід до теоретичних питань курсу, вивчення особливостей використання цих знань у практичній діяльності.

У процесі виконання контрольної роботи студенти набувають досвіду відбору, вивчення, аналізу та систематизації навчального матеріалу, пошуку об’єкта дослідження, ознайомлюються із системою менеджменту на практиці. Крім того студенти набувають досвіду пошуку відповідної літератури, формулювання висновків та оформлення роботи.

До виконання роботи слід підходити творчо, при висвітленні питань теоретичні положення потрібно розглядати у зв’язку з практикою їх застосування.

Студент повинен уміти самостійно формувати проблему дослідження; виконувати пошук необхідної інформації; аналізувати реальні факти, пов’язані з діяльністю різних підприємств та їх керівників; викладати та аргументувати власні думки, пропозиції і правильно оформлювати науково-довідковий матеріал.

Контрольна робота має носити дослідницький характер, що дасть змогу проаналізувати різні літературні джерела відповідно до запропонованих теоретичних питань і зробити висновки.

Для написання контрольної роботи необхідно:

1. Отримати індивідуальне завдання згідно варіанту. Студент обирає варіант контрольної роботи за навчальним журналом групи.

2. Підібрати необхідну літературу, використовуючи для цього список рекомендованої літератури, інші підручники та навчальні посібники, спеціальну літературу та інформацію з Інтернету.

Загальний обсяг контрольної роботи — 20–25 сторінок формату А4 друкованого (шрифт — Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервалу) або рукописного тексту.

При оцінюванні контрольної роботи насамперед враховується правильність відповіді, самостійність виконання роботи студентом.

Контрольна робота як підсумок показує, наскільки глибокі й фундаментальні знання студент набуває при вивченні курсу, розкриває вміння самостійно досліджувати окремі питання дисципліни.
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ВАРІАНТ 1
1. Теоретичні питання.

1. Бізнес-планування.

2. Види та форми стимулювання праці на українських підприємствах.

3. Комунікаційна система та підвищення її ефективності в управлінні підприємством.
2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Система.

Принципи менеджменту.

Організація.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

Сучасним фахівцям потрібні наступні якості:

 • наявність глибоких макроекономічних знань;

 • детальне знання ринку, законів його розвитку, специфіки і динаміки ринкових відносин в Україні та інших країнах;

 • прагнення до досконалого освоєння вузької спеціальності, що є для конкретного працівника основною;

 • вільна орієнтація в сукупності ринкових відносин, їх взаємозалежності і взаємообумовленості.

Крім того, обов'язковими є такі якості, як заповзятливість, відповідальність, чесність, принциповість, скромність, фізичне здоров'я.
Питання:

 1. Якими додатковими якостями потрібно володіти сучасному фахівцю, щоб він був «на висоті положення»?

 2. Які особливі якості необхідні фахівцю в України ?


ВАРІАНТ 2
1. Теоретичні питання.

1. Зміст теорії людських відносин.

2. Проблеми мотивації у менеджменті підприємства на сучасному етапі розвитку національної економіки.

3. Соціальні особливості виникнення організаційних конфліктів на підприємстві заходи по їх упередженню і ліквідації.

2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Управління.

Культура організації.

Лідерство.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

Головне завдання менеджера - максимізація прибутку, який отримує підприємство. Разом з тим все більшого значення набуває соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, його конкретні дії, що забезпечують вирішення соціальних проблем, які стоять перед країною.

У зв'язку з цим існують дві позиції. Прихильники однієї позиції вважають, що соціальні проблеми повинна вирішувати держава, а бізнес - тільки «робити гроші». Вони обґрунтовують свою позицію тим, що вирішення проблем в соціальній сфері веде до зниження прибутків підприємства, погіршенню його конкурентоспроможності, зростанню витрат, які в подальшому ведуть до зростання цін (завдаючи збитку споживачам) і інших негативних наслідків.

Прихильники іншої позиції вважають, що підприємці мають моральні зобов'язання перед суспільством, і їх діяльність направлена на вирішення соціальних проблем, може принести їм користь підвищити їх імідж в суспільстві і бути непоганою рекламою.

Питання:

1. Чию позицію ви розділяєте і чому?

2. Чи повинен, на вашу думку, підприємець в сучасній України виконувати соціальні зобов'язання перед країною і в яких формах?

3. Чи буде йому зрештою це вигідно (зокрема у фінансовому відношенні)? Якщо вигідно, то чому?

4. У яких формах соціальна підтримка може здійснюватися українським бізнесом:

- у масштабах підприємства;

- у масштабах регіону, країни?


ВАРІАНТ 3
1. Теоретичні питання.

1. Принципи управління.

2. Рольові позиції керівника в управлінні.

3. Підвищення ефективності функціонування системи самоменеджменту для керівників інституційного та інформаційного рівня управління підприємством
2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Управлінське рішення.

Заключний контроль.

Комунікації.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

Не дивлячись на великий потенціал українського ринку, іноземні підприємці дуже обережні в тому, що стосується розвитку бізнесу в нашій країні. Серед багатьох недоліків, характерних для українського ринку, наголошується або повна відсутність, або невисока кваліфікація менеджерів.

Перебування ж західних менеджерів (професіоналів у питаннях організації і управління) обходиться іноземним компаніям, які працюють в України, дуже дорого. Крім того, присутність іноземних фахівців в спільних підприємствах часто веде до конфліктних ситуацій між ними і українським персоналом, на думку якого рівень оплати праці у перших суттєво вище.

На цьому фоні незвично виглядають результати аналізу діяльності декількох десятків спільних підприємств в Україні, виконаного співробітниками Гарвардської школи бізнесу в США. Стисло суть їх висновків зводиться до наступного:


Переваги

Недоліки

Уявлення про те, що в СРСР не було ефективного менеджменту - невірне

У сучасній Україні багато талановитих і досвідчених менеджерів

В Україні є широкі можливості для підприємництва

Українські менеджери надають питанням якості продукції таке ж значення, як і на Заході

Труднощі, з якими стикаються українські менеджери (нестабільність, інфляція і т.д.), можна обернути в переваги

Українські менеджери неправильно розуміють зв'язок між владою і відповідальністю (прагнуть до великої влади малої відповідальності)

Об'єктивні труднощі в роботі українських менеджерів:

постійна зміна законодавчої бази;

складнощі забезпечення підприємств ресурсами;

обмежена конвертована валюта


Питання:

 1. Чи згодні ви з оцінкою стану українського менеджменту, яку дали американські фахівці?

 2. Чи може їх позиція бути результатом недостатнього знання особливостей та специфіки роботи менеджерів?

 3. Як динамічно, на вашу думку, міняються об'єктивні умови для роботи менеджерів?

 4. Хто в даний час переважно займає посаду керівника українського промислового підприємства, крупної оптової фірми, банку: досвідчений іноземний або український менеджер? Поясніть свій вибір.


ВАРІАНТ 4
1. Теоретичні питання.

1. Порівняльна характеристика різних підходів до структури бізнес-плану.

2. Характеристика процесу вироблення і реалізації управлінських рішень.

3. Взаємозв’язок спеціальних та загальних функцій.
2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Інфраструктура.

Керуюча система організації.

Апарат управління.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

У 1932 р. Була заснована японська кампанія “Мацусита Електрик Індастріал До, Лтд”, що є одним з світових лідерів у виробництві електротехніки і електроніки. В України, як і в інших країнах відомі торгові марки цієї компанії:”Техникс” і “Панасоник”.

Засновник компанії Комоське Мацусита сформулював основні положення менеджменту:

 • не хитруй, будь чесним;

 • будь господарем на своєму місці;

 • не живи вчорашнім днем, постійно удосконалюй свої знання;

 • відносься з повагою і увагою до оточуючих;

 • весь час пам'ятай про зовнішній світ, пристосовуйся до законів його розвитку;

 • з вдячністю відносься до того, що маєш і одержуєш - ми всі беремо у суспільства в борг;

 • не втомлюйся ставити собі питання: “На кого я працюю”? Відповідь тільки один - на суспільство.


Питання:

 1. У чому полягає соціальна спрямованість менеджменту?

 2. Яким чином можна розумно поєднувати в менеджменті приватний і суспільний початок?

 3. Спробуйте продовжити формулювання основних положень менеджменту Комоське Мацусита довівши їх число до десяти.


ВАРІАНТ 5
1. Теоретичні питання.

1. Соціально-психологічний механізм трудового колективу. Рекомендації по формуванню первинних колективів.

2. Розробка положень раціоналізації діяльності та створення сприятливих умов роботи трудового колективу.

3. Стилі керівництва, їх формування та особливості застосування під час управління персоналом підприємства, рекомендації щодо підвищення їх ефективності.
2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Завдання.

Структура організації.

Правило.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

Рецептів досягнення успіху в бізнесі, існує багато. Нижче пропонується одна із систем. Проаналізуйте її.

Визначення специфічних перспектив організації, виходячи з потреб суспільства.

Визначення специфічних потреб людей в організації. Такими зазвичай є самоповага, визнання та можливість незалежно мислити і діяти; ці відомості ґрунтуються на тривалих спостереженнях, що проводилися впродовж останніх десяти років.

Формування команди для роботи, акцентуючи її увагу на процесі планування, мета якого - визначити, де організація хоче опинитися через п'ять років.

Визначення стратегічної мети, аналіз зовнішніх умов, виявлення своїх сильних і слабких сторін та створення передумов для досягнення мети. Таким чином виходить зафіксований на папері план дій.

Визначення етапів досягнення мети для окремих осіб і груп, постановка ключових завдань на майбутні п'ять років.

Визначення цілей на четвертому, третьому, другому і першому роках роботи.

Якщо плановані досягнення, наступного року не відповідають сьогоднішнім реаліям, організація повинна наново встановити, що можна зробити наступного року, і переглянути план аж до п'ятого року, відшукуючи компромісні рішення на кожному з етапів.

Необхідно визначити стратегію для досягнення поставленої мети. Кожному члену організації повинна бути надана можливість зробити свій внесок у вироблення цієї стратегії.

Цей план або проект представляють у вищу ланку управління. Дуже важливо до початку виконання завдання погоджувати цілі і засоби їх досягнення.

Після того, як загальний п'ятирічний план і стратегія узгоджені, починається їх виконання.

Створюються детальні плани заходів і дій, при цьому особлива увага приділяється поділу кожної ключової ділянки; на певних працівників покладається відповідальність за завершення того або іншого етапу і чітко обкреслюється коло обов'язків.

Необхідно встановити порядок звітності і виділяти успіхи і невдачі, щоб можна було простежити за виконанням кожного етапу робіт, від окремого заходу до довгострокової програми.

Всі працівники повинні мати можливість сигналізувати про відхилення від плану, що вимагає негайних дій для повернення на заданий курс.

Повинна бути розроблена система внутрішніх і зовнішніх винагород, які підтримають організацію на її шляху до поставленої мети.
Питання:

 1. У чому запропонована схема відповідає умовам сучасної економіки; у чому вона їй не підходить?

 2. Що, на вашу думку, слід було б додати в перелік дій щоб зробити їх ефективнішими?

 3. Якби ви були менеджером чи прийняли б ви запропоновану схему за основу?ВАРІАНТ 6
1. Теоретичні питання.

1. Цілі управління (прогноз, ціль, програми і плани).

2. Поняття та загальна характеристика комунікацій.

3. Сучасні форми стимулювання праці, їх адаптування до системи мотивації підприємства.
2. Дати визначення зазначеним поняттям:

Функціональні повноваження.

Демократичний стиль керівництва.

Централізований контроль.
3. Розв’язати творчу ситуацію.

Як краще працювати з партнером, клієнтом? Це питання стоїть перед кожним менеджером. Тут можна використовувати наступні підходи:

 1. Створити довірчу атмосферу при переговорах.

 2. Попросити партнера детальніше розповісти про проблему. Це сприятиме чіткішому визначенню позицій сторін.

 3. Допомогти партнеру глибше розібратися в ситуації, роблячи по ходу бесіди короткі узагальнення, що запам'ятовуються, - висновки.

 4. стимулювати партнера до творчих міркувань, що б проблема одержала більш різностороннє освітлення.

 5. Переконати партнера, що відкладати рішення ситуації, що склалася, невигідно, це дозволить визначити наміри партнера щодо співпраці з вами.

 6. Викласти власне вирішення проблеми, але разом з іншими можливими. Тоді партнер вибере рішення самостійно, але швидше за все запропоноване вами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Закони,закономірності
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Закони України
Курсова робота з дисципліни «Фінанси підприємства» є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту
1. Зародження та розвиток менеджменту як науки
Давньоруський князь чи французький король, як правило, управляли своїм князівством (королівством), приймаючи суперечливі та невиважені...
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
І. Організація класу ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань
Звернути увагу на головні закономірності періодичної системи; продовжити формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей...
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Рецензенти – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Школьний О. О. та доцент кафедри економіки Бурляй...
1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка