Закони,закономірності


НазваЗакони,закономірності
Сторінка1/8
Дата13.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8
ББК 65.9(2)30-2 К89

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №1/11—1795 від 04.06.2002 р.)

У підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в системі управління, роль менеджерів і управлінців, еволюцію менеджменту, види організацій як об'єктів управління, процес, функції та методи менеджменту, управлінські рішення та методи їх оптимізаціі, інформаційні системи і комунікації, керівництво в системі функцій менеджменту, проблеми відповідальності та управлінської етики, організаційні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо. Висвітлено характерні особливості менеджменту на підприємствах деяких зарубіжних країн, а також можливості їх застосування в українських реаліях.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також менеджерам і підприємцям.

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор М. М. Мартиненко, доктор економічних наук, професор Ф. /. Хміль

ІЗВИ 966—8226—04—6

© 0. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, 2003 © «Академвидав>, оригінал-макет, 2003

Зміст

1. Сутність,

значення

та особливості

розвитку

менеджменту

1.1. Сутність і значення менеджменту

Предмет, об'єкт і суб'єкт

менеджменту 8

Категорії «управління»

і «менеджмент» 9

Методи дослідження у менеджменті 11 Менеджери та підприємці 13

Рівні управління 16

Закони,закономірності

та принципи менеджменту 17

1.2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління організацією 20

Етапи розвитку менеджменту 22

Розвиток управлінської науки

в Україні 29

1.3. Організації як об'єкти управління

Сутність і класифікація

організацій 32

Колективи (групи) працівників

в організації 37

2. Види і зміст управлінської діяльності

Фактори впливу на організацію Процес менеджменту

2.1. Функції і технологія менеджменту

Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту

Взаємозв'язок загальних

і койкретних функцій менеджменту

2.2. Планування

як загальна функція менеджменту

Сутність і види планування Загальна характеристика бізнес-планування

2.3. Організування

як загальна функція менеджменту

Сутність та особливості функції

організування

Побудова організацій

Аналіз та оцінювання організаційних структур управління

Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності Організаційні структури управління великих підприємств в умовах ЗЕД Організаційні структури управління дрібних і середніх підприємств в умовах ЗЕД

2.4. Мотивування

як загальна функція менеджменту

Сутність і теоретико-прикладні засади мотивування Матеріальне стимулювання праці

2.5. Контролювання

як загальна функція менеджменту

Сутність й особливості контролювання

Види контролю

45 53

58 61

66 91

95 100

119 129 133 138

156 165

185 187

З.Забезпечення результатів управлінської діяльності

4. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

Система контролювання

виробничих процесів 192

2.6. Регулювання

як загальна функція менеджменту 196

3.1. Методи менеджменту

Сутність та особливості формування методів менеджменту 200

Класифікація та характеристика методів менеджменту 201

3.2. Управлінські рішення

Сутність, класифікація

та процес вироблення

управлінських рішень 217

Оптимізація управлінських

рішень 223

3.3. Інформація та комунікації у менеджменті

Сутність комунікацій

та їх інформаційне забезпечення 230

Комунікаційний процес 234

Комунікації ділових партнерів 237

Особливості спілкування

та проведення переговорів

з іноземними контрагентами 242

3.4. Керівництво та лідерство в організації

Сутність, основні засади

керівництва та лідерства 261

Підходи до керівництва 267

Стилі керівництва і 268

Конфлікти як об'єкт керівництва 288

Стреси як об'єкт керівництва 294

4.1. Відповідальність та етика

в менеджменті 299

Юридична та соціальна відповідальність у менеджменті 300

Етика у менеджменті 301

Взаємозв'язок відповідальності

й етики у менеджменті 303

4.2. Організаційні зміни, організаційний розвиток

і ефективність менеджменту

Організаційні зміни та організаційний розвиток як об'єкти управління Ефективність менеджменту

4.3. Зарубіжні системи Менеджменту Особливості японської системи менеджменту

Особливості німецької системи

менеджменту

Особливості шведської системи

менеджменту

Особливості фінської системи

менеджменту

Особливості французької системи

менеджменту

Комплексні тести

Психологічні тести

Література

Короткий термінологічний словник

305 312

315 334 339 344

348 358 377 390 399

1.

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інститу-ційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.

1.1. Сутність і значення менеджменту

Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу (СІЛА, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Швеція та ін.) є викорис-

8

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

тання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією. Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо. Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку СІЛА сформували три чинники — автомобілі, автомобільні дороги й менеджмент. *

Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей. В організаціях усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації — менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій. Добре підготовлений менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері сучасної економіки, основами інформаційних і комп'ютерних технологій, технікою ділового спілкування з вітчизняними та зарубіжними партнерами, може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат. Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризується, з одного боку, стабільністю в отриманні високих економічних, технологічних, соціальних та інших результатів, з іншого — високою динамікою позитивних змін.

Вивчення науки про менеджмент є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей в усьому світі. В Україні дисципліни «Менеджмент» (напрям підготовки «Економіка і підприємництво») і «Основи менеджменту» (напрям підготовки «Менеджмент») входять у відповідні державні стандарти і є важливим чинником здобуття економічної освіти.

Предметом вивчення науки про менеджмент є:

1. Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо).

Сутність і значення менеджменту 9

2. Практика управління організаціями (підприємствами, корпораціями, господарськими товариствами тощо).

3. Проектування систем менеджменту (формування взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи організації на керовану).

Об'єкт вивчення менеджменту — процес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших організацій. Дослідження процесу менеджменту, виокремлення його етапів дають змогу послідовно ознайомитись з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів та менеджерів управлінського мислення, керівних навичок, здатності до прийняття управлінських рішень.

Отже, суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв'язки в системі менеджменту.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного та зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституційних та структурних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом нарощення здатності до адаптивності в умовах жорсткої конкуренції.

Категорії «управління» і «менеджмент»

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90-х років XX ст., що було зумовлено падінням командно-адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір. Поряд із ним застосовується термін «управління». Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна ототожнювати. Управління — це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління, який стосу-

10

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Сутність і значення менеджменту

11

ється лише управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо).

Менеджмент цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

На рис. 1.1 показано співвідношення між поняттями «управління» та «менеджмент».Рис. 1.1. Співвідношення між поняттями «управління» та «менеджмент»

Феномен менеджменту викликав зацікавлення представників багатьох наук і професій. Нині у світі існує понад п'ятдесят визначень поняття «менеджмент». В його основі лежить англійське дієслово «ію тападе» — керувати, яке походить від латинського «тапиз» — рука. Парадигми менеджменту дають різнобічне трактування цього поняття і його ролі у виробничо-господарській діяльності. Наприклад, Оксфордський словник англійської мови дає такі його тлумачення:

1) Менеджмент — це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).

2) Менеджмент — це влада та мистецтво керівництва.

3) Менеджмент — це вміння й адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату (служб працівників).

4) Менеджмент — це органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи.

Нерідко менеджмент трактується як сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

З функціонального погляду менеджмент — це процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний забезпечити формування та досягнення цілей організацій (підприємств, товариств, банків, асоціацій та їх підрозділів).

За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на такі види:

— виробничий менеджмент — управлінський процес, спрямований на формування комплексної системи виробництва на засадах оптимального використання ресурсів з метою забезпечення необхідного рівня прибутковості;

— фінансовий менеджмент — управлінський процес, спрямований на формування системи залучення, ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів організації;

— маркетинг — управлінський процес, спрямований на задоволення потреб споживачів шляхом створення пропозиції товарів і послуг, які мають матеріальну і споживчу цінність.

Український економіст Валерій Терещенко зазначає, що менеджеризм (менеджмент) як американська теорія управління зміщує акцент з правових питань у галузь соціології, суспільних відносин, людських стосунків, психофізіології праці, психотехніки, колективної психології. Менеджерів розглядають як розпорядників економічного життя суспільства. Економісти Олег Білоус та Євген Панченко вказують на те, що менеджмент забезпечує реалізацію мети підприємства — задоволення соціальних потреб через ринок, виробництво товарів або надання послуг.

У менеджменті основними є такі категорії: «організації», «функції управління», «рівні управління», «методи менеджменту», «стилі керівництва», «комунікації», «управлінські рішення» тощо.

Методи дослідження у менеджменті

З метою з'ясування тенденцій розвитку, законів і принципів менеджменту застосовують різноманітні методи дослідження.

1. Діалектичний метод. Вивчає явища в розвитку, а саме — взаємозумовлений і суперечливий розвиток явищ дійсності.

2. Конкретно-історичний метод. Передбачає вивчення досліджуваного явища в розвитку з урахуванням причин, умов і чинників, які зумовили зміни, тенденції розвитку явища тощо.

3. Системний метод. Постає як сукупність методологічних засобів, процедур, прийомів, спрямованих на дослідження складних об'єктів з урахуванням усіх наявних взаємозв'язків та динамічних характеристик.

12

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

4. Аналітичний метод. Полягає в розчленуванні цілого на частини і розгляданні їх як цілого. Використовують стосовно складних явищ та об'єктів.

5. Балансовий метод. Використовують для вимірювання впливу чинників на узагальнюючий показник. У його основі складання балансів, які є аналітичною формою порівняння планових і звітних показників, надходжень і витрат, активів і пасивів. Цей метод дає змогу проаналізувати відповідність показників у вартісних і кількісних величинах, виявити відхилення та причини, які зумовили такий стан речей.

6. Методи моделювання (вербального, фізичного, аналогового, математичного). Застосовують їх за умови, коли неможливо через складність взаємозв'язків дослідити розвиток об'єкта під впливом різноманітних чинників. У таких ситуаціях ефективні імітаційні моделі, які мають бути адекватними та максимально наближеними до особливостей об'єкта і реалій його буття.

7. Експертні методи. їх використовують за умови, коли неможливо кількісно визначити певні параметри. До них належать органолептичні методи, тобто визначення в кількісній формі результатів суб'єктивного сприйняття спеціалістами (експертами) ознак чи властивостей оцінюваного явища.

8. Економіко-математичні методи. До них відносять методи вивчення випадкових або ймовірнісних явищ. Завдяки їм виявляють закономірності серед випадковостей. До цієї групи належать методи елементарної математики (диференційне, інтегральне та варіаційне обчислення); методи математичного аналізу (вивчення одномірних та багатомірних статистичних залежностей); методи математичної статистики (виробничі функції, міжгалузевий баланс тощо); економетричні методи (лінійне, нелінійне, блочне, динамічне програмування); методи математичного програмування (метод випуклого програмування, сіткове програмування, управління запасами тощо); методи економічної кібернетики (системний аналіз, імітаційні методи); методи теорії ймовірностей та ін.

9. Соціологічні методи (анкетування, інтерв'ювання, тестування). Ґрунтуються на соціологічних опитуваннях вибірки цільових респондентів.

Для розширення пізнавальних, дослідницьких можливостей доцільно інтегрувати всі методи, що сприятиме формуванню комплексного бачення сутності, розвитку взаємозв'язків між основними категоріями менеджменту.

Сутність і значення менеджменту

Менеджери та підприємці

13

Однією з центральних фігур сучасного менеджменту є менеджер.

Менеджер управлінець ринкової орієнтації, який активно впроваджує ефективні ідеї господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни у міжнародних відносинах, своєчасно впливає на кон'юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог ринку.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закони та закономірності менеджменту
Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності
І. Організація класу ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань
Звернути увагу на головні закономірності періодичної системи; продовжити формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей...
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Конспект заняття з біології на тему: «Закономірності дії екологічних факторів на живі організми»
Мета: сформувати уявлення про екологічні фактори, показати їхню класифікацію й загальні закономірності впливу екологічних факторів...
Закони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Екологічні фактори. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання
Мета: сформувати наукове поняття про екологічні фактори, їх класифікацію, закономірності дії екологічних факторів на організми та...
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Закони Хаммурапi

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка