Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка1/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра менеджменту організаційМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для проведення практичних занять з курсу

„Організація сільськогосподарського виробництва”

(для підготовки фахівців напрямів

6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит»

та 6.030504 «Економіка підприємства»)Умань – 2012

Укладачі: професори Бурик А.Ф., Дяченко М.І., Роєнко А.В,

доценти Кепко В.М., Світовий О.М., Кравець І.С.,

старший викладач Мачушенко О.Г.
Рецензенти – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Школьний О.О. та доцент кафедри економіки Бурляй О.Л.

Рекомендовано для перевидання методичною комісією факультету менеджменту, протокол №  2 від 26 вересня 2011 року.

ВСТУП
Перехід до ринкових відносин та функціонування різних форм власності в сільському господарстві потребує від спеціалістів агропромислового комплексу не тільки глибоких економічних знань в галузі сільськогосподарського виробництва, але й ґрунтовної підготовки з технології виробництва, організації робочих процесів, методології планування.

При цьому організація виробництва та планування виступає як центральна ланка управління всіма галузями агропромислового комплексу і сільськогосподарської в особливості.

Багатогранні зв’язки сільського господарства з галузями агропромислового комплексу потребують тісного взаємозв’язку збалансованості і обґрунтованості їх поточних і перспективних планів, дієвості госпрозрахункових взаємовідносин.

В методичному посібнику висвітлюються основні питання організації планування розвитку як рослинницьких, так і тваринницьких галузей з елементами перспективного планування.

В основу посібника покладені методичні рекомендації із складання плану економічного і соціального розвитку аграрних формувань. Завдання розраховані на індивідуальне виконання студентами економічних спеціальностей із використанням вихідних даних річних звітів господарств за попередній до планування рік.
ЗАВДАННЯ 1. БАЛАНС ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ І ПЛАНУВАННЯ

ЗАХОДІВ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Мета завдання

  1. Скласти план трансформації земельних угідь.

  2. Визначити структуру земельних угідь господарства і окремо структуру сільськогосподарських угідь та провести аналіз їх використання

Обґрунтування завдання

Виступаючи головним засобом виробництва у сільському господарстві, земля значно відрізняється від інших засобів виробництва. Ця різниця полягає в наступному:

  1. вона є продуктом природи і на її виробництво не витрачена праця;

  2. земельний простір незмінний і обмежений;

  3. земля як засіб виробництва має відповідне місцезнаходження;

  4. при раціональному використанні земля не погіршує своєї родючості, а навпаки, покращує.

Організація раціонального використання землі і підвищення її родючості має першочергове значення для збільшення виробництва продукції, підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств.

За характером використання для різних сільськогосподарських потреб із загальної площі землекористування сільськогосподарських підприємств виділяють сільськогосподарські угіддя, які використовують в сільськогосподарському виробництві.

До сільськогосподарських угідь відносять ріллю, пасовища, сіножаті, сади, виноградники та інші, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції.
До земель, які не використовуються в сільському виробництві, відносяться площі під забудовами, шляхами, канавами, балками, господарськими дворами, токами, болотами, водою, лісами, чагарниками тощо.

Системне покращення земельних ресурсів – одне з головних завдань раціонального використання землі.

В сільському господарстві виділяють дві групи заходів з покращення використання землі:

1) удосконалення структури земельних угідь, поліпшення їх якісного складу (осушення землі в районах надмірного зволоження, окультурювання малопродуктивних сіножатей і пасовищ, розкорчування чагарників тощо);

2) раціональне використання наявних земельних угідь шляхом боротьби з водною і вітровою ерозією, застосування більш досконалої системи землеробства, проведення раціонального внутрігосподарського землевпорядкування і т. ін.

В залежності від потреби одні угіддя можуть бути переведені в інші. Таку їх зміну називають трансформацією земельних угідь.

Критерієм ефективного використання землі в сільському господарстві виступає виробництво продукції рослинництва і тваринництва з одиниці земельної площі при мінімальних затратах праці і коштів. В практичній діяльності прийнято розраховувати:

1) виробництво продукції на 100 га в натуральному виразі (молока і м’яса на 100 га с.-г. угідь; свинини, зерна і іншої продукції рослинництва – на 100 га ріллі; яєць – на 100 га зернових);

2) виробництво продукції рослинництва, переведеної в кормові одиниці, на 100 га сільськогосподарських угідь;

3) вартість валової продукції і прибутку в грошовому виразі на 100 га сільгоспугідь.

Вихідні дані:

1. Склад земельних угідь господарства (форма річного звіту „Землекористування протягом звітного року” на 1 січня форма 50 с.-г., табл. 4, або можна використати дані додатку 1).

2. Дані про можливі зміни угідь на протязі року, їх трансформація (додаток 2).

3. Витрати на заходи з покращення земельних угідь (додаток 3).

4. Дані про рівень виробництва сільськогосподарської продукції і розмірах прибутку (річний звіт підприємства, форма 50 с.-г. „Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції”, табл. 1).

5. Дані про зміни рівня виробництва продукції рослинництва, а також розмірів прибутку в результаті здійснення розроблених заходів з трансформації земель (табл. 3).

Методика виконання завдання

На основі даних додатку 1 або таблиці 4 форми річного звіту та додатку 2 кожний студент за одним із запропонованих варіантів проводить розрахунки трансформації земель, визначаючи площу земельних угідь на кінець року і їх структуру. При визначенні структури всіх земельних угідь за 100% береться вся земля, яку орендує сільськогосподарське підприємство. Всі записи проводять в таблиці 1. Потім, виходячи із запланованих заходів покращення земельних угідь і витрат на їх проведення, слід заповнити таблицю 2 „Заходи з поліпшення земель”. В свою чергу при визначенні розміру витрат на заходи з поліпшення земельних угідь слід користуватися нормативними даними (додаток 3).

Після виконання цієї частини завдання необхідно провести аналіз ефективності використання угідь в поточному році і запроектувати показники на плановий рік (табл. 4). Дані про виробництво продукції і одержаний прибуток за поточний рік слід брати із річного звіту. Для визначення показників на плановий рік їх слід збільшити на запланований приріст. Розрахунки проводяться в таблиці 3.

Таблиця 1

Трансформація земельних угідь аграрного формування на плановий рік

Види угідь і категорії землекористування

Кількість на 1 січня поточного року, га

Зміни за рік (га)

Буде на 1 січня планового року

збільшення (+)

зменшення (-)

площа, га

структура, %

всіх земельних угідь

сільськогосподарських угідь

Всього земельіз них сільськогосподарські угіддя – всьогов т.ч.: ріллясіножатіпасовищабагаторічні

насадження

(сад)
Додаток 1

Наявність земельних угідь в аграрних формуваннях на початок поточного року

Варіант

Площа, га

Всього

с.-г. угідь

в тому числі

рілля

сіножаті

пасовища

багаторічні насадження

1

1634

1536

37

44

17

2

2229

2081

48

60

40

3

1870

1754

70

30

16

4

1841

1725

31

36

49

5

2859

2465

294

90

10

6

2363

2107

146

80

30

7

2072

1905

56

91

28

8

2226

2096

50

70

10

9

2639

2397

162

64

16

10

2551

2068

283

150

50

11

1932

1696

126

80

20

12

2105

2040

35

25

5

13

2175

2064

61

30

20

14

2135

2012

23

67

33

15

2027

1901

46

71

9

16

2486

2371

5

76

34

17

2071

1869

102

90

10

18

2579

2397

82

76

24

19

2237

2085

52

75

7

20

2081

1704

177

170

30

21

2549

2347

132

90

10

22

1518

1232

156

100

30

23

1529

1280

109

120

20

24

1610

1350

160

81

19

25

2632

2496

86

45

6

Додаток 2

Дані про можливі зміни угідь на протязі року, їх трансформація

Варіант

Планові заходи, га

закласти сад за рахунок ріллі

організувати культурні пасовища (зрошувані) за рахунок ріллі

провести поверхневе покращення сінокосів

1

-

40

30

2

32,5

10

48

3

28

80

50

4

-

40

31

5

30,5

50

40

6

20

100

29

7

13,5

100

6

8

44

50

50

9

13,3

50

35

10

18

40

27,4

11

12

60

70

12

15,4

50

35

13

35

100

33,5

14

-

100

16,4

15

37,8

-

46

16

24,7

50

4,8

17

25

100

47

18

27

150

24,7

19

45

120

21

20

25

40

1

21

42

100

70

22

38,8

200

23,3

23

22

100

50

24

40

200

100

25

60

150

-

Додаток 3

Орієнтовні витрати на заходи покращення угідь і перехід одних угідь в інші,

на 1 га, грн.

1. Закладання нового саду (за рахунок коштів господарства) – 50000.

2. Будівництво багаторічних культурних зрошуваних пасовищ (за рахунок коштів господарства) – 15000.

3. Поверхневе покращення сіножатей (за рахунок коштів господарства) – 1200.
Таблиця 2

Заходи з поліпшення земель

Заходи з поліпшення земель

Обсяг робіт, га

Затрати планового року – всього, грн.

В т.ч.

за рахунок коштів держбюджету

1. Закладання нового саду


2. Будівництво багаторічних культурних зрошуваних пасовищ


3. Поверхневе покращення

сіножатів
Таблиця 3

Виробництво сільськогосподарської продукції і отримання прибутку

в поточному році та визначення показників на плановий рік

в сільськогосподарському підприємстві

№ п/п

Назва показників

Поточний рік

Приріст виробництва в плановому році, 3%

Плановий рік

1

Валова продукція – всього, тис. грн. (слід розрахувати, використовуючи дані табл. 1 форми 50-с.г. «Виробництво і реалізація с.-г. продукції» і порівнянні ціни 2005 року)


2

Прибуток, тис. грн.


3

Молоко, ц


4

М’ясо – всього, ц

в т.ч. свинина, ц


5

Яйця, тис. шт.


6

Зерно, ц


7

Цукрові буряки, ц


Таблиця 4

Ефективність використання земельних угідь в с.-г. підприємстві _____________ в поточному і плановому роках

№ п/п

Назва показників

Показники

Плановий рік

до поточного, %

факт

план

1.

Виробництво на 100 га с.-г. угідь:


валової продукції, тис. грн.


прибутку, тис. грн.


м’яса, ц


молока, ц


2.

Виробництво на 100 га ріллі:


зерна, ц


цукрових буряків, ц


свинини, ц


3.

Виробництво на 100 га зернових:


яєць, тис. шт.
ЗАВДАННЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

(ВИРОБНИЧОГО НАПРЯМУ) ГОСПОДАРСТВА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка