ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування менеджменту як специфічної сфери людської діяльності. Поясніть суть категорій “менеджмент” та “управління”


Скачати 87.38 Kb.
НазваТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування менеджменту як специфічної сфери людської діяльності. Поясніть суть категорій “менеджмент” та “управління”
Дата13.03.2013
Розмір87.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Перелік контрольних питань
МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. Поняття і сутність менеджменту


 1. Обгрунтуйте необхідність існування менеджменту як специфічної сфери людської діяльності. Поясніть суть категорій “менеджмент” та “управління”.

 2. Обґрунтуйте потребу у виникненні менеджменту як науки. Які ознаки визначають менеджмент як науку, а які – як мистецтво управління?

 3. Розкрийте зміст управлінських відносин.

 4. Дайте порівняльну характеристику менеджерів і підприємців як ключових фігур ринкової економіки, опишіть особливості їх взаємодії та визначте їх роль у розвитку національної ринкової економіки.

 5. Охарактеризуйте рівні управління, групи менеджерів і сфери менеджменту.

 6. Охарактеризуйте методи досліджень у менеджменті: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід, моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.

 7. Розкрийте сутність, природу, еволюцію принципів менеджменту та визначте роль різних їх видів у досягненні мети організації.

 8. Поясніть зміст і взаємозв’язки між принципами менеджменту: цілеспрямованості, ієрархічності, динамічної рівноваги, економічності управління, урахування інтересів.


ТЕМА 2. Розвиток науки управління


 1. Коротко охарактеризуйте основні етапи розвитку світового менеджменту та обґрунтуйте послідовність їх виникнення.

 2. Охарактеризуйте основні положення класичного напряму теорії менеджменту: школи наукового управління, бюрократичної та адміністративної шкіл управління.

 3. Визначте і охарактеризуйте передумови виникнення науки управління.

 4. Охарактеризуйте основні положення школи людських відносин і школи поведінських наук.

 5. Охарактеризуйте основні положення емпіричної школи, школи “соціальних систем” і нової школи.

 6. Дайте характеристику інтегрованих підходів до управління: процесного підхіду, системного підхіду, ситуаційного підхіду.

 7. Опишіть вклад у розвиток управлінської думки вітчизняних вчених.

 8. Опишіть особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 9. Охарактеризуйте розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні в період існування СРСР.

 10. Розкрийте зміст поняття „організація як об’єкт управління”, розгляньте основні ознаки, загальні риси (ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, структуризація), параметри виживання та успіху в діяльності організації.

 11. Дайте характеристику внутрішнього середовища організації.

 12. Опишіть різні види організацій: органістичні та механістичні, прості і складні, формальні та неформальні. Назвіть типи організацій в Україні.

 13. Охарактеризуйте організацію як відкриту динамічну систему.

 14. Охарактеризуйте зовнішнє середовище організації, вказавши фактори прямої та непрямої дії.

 15. Охарактеризуйте на конкретних прикладах вплив факторів зовнішнього середовища непрямої дії на організацію.

 16. Дайте коротку характеристику факторів впливу на організацію та опишіть загальні характеристики зовнішнього середовища, які слід враховувати при оцінці його факторів (об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність тощо).

 17. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.

 18. Розкрийте сутність і роль культури організації.


ТЕМА 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень


 1. Поясніть сутність функцій менеджменту як видів управлінської діяльності й опишіть особливості їх формування.

 2. Охарактеризуйте загальні (основні) та конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

 3. Охарактеризуйте взаємозв’язки і визначте місце загальних і конкретних функцій менеджменту в процесі управління. Поясніть на двох конкретних прикладах - управління відділом кадрів, управління збутовою діяльністю і управління технічною підготовкою виробництва - механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

 4. Охарактеризуйте процес управління (мета, учасники, предмет, засоби здійснення) і опишіть його особливості: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

 5. Обґрунтуйте за допомогою конкретних прикладів необхідність управлінських процедур: цілевизначення, інформаційного забезпечення, аналітичної діяльності, вибору варіанта дій, реалізації рішення, зворотного зв’язку - для реалізації кожного з етапів процесу управління.


ТЕМА 4. Методи обґрунтування управлінських рішень


 1. Розкрийте сутність та наведіть класифікацію методів менеджменту як сукупності способів впливу керуючої системи управління на керовану.

 2. Розкрийте сутність, охарактеризуйте сферу та на конкретних прикладах поясніть механізм застосування економічних методів менеджменту.

 3. Розкрийте сутність, охарактеризуйте сферу та на конкретних прикладах поясніть механізм застосування адміністративних методів менеджменту.

 4. Розкрийте сутність, охарактеризуйте сферу та на конкретних прикладах поясніть механізм застосування соціально-психологічних методів менеджменту.

 5. Поясніть на конкретних прикладах діалектику взаємозв'язку між методами і функціями ме­неджменту. Розкрийте механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

 6. Розкрийте сутність, поясніть взаємозалежність і дайте класифікацію управлінських рішень.

 7. Охарактеризуйте умови прийняття управлінських рішень і фактори, що впливають на цей процес.

 8. Опишіть моделі прийняття управлінських рішень.

 9. Охарактеризуйте різні підходи та різновиди технологій прийняття рішень.


ТЕМА 5. Планування в організації


 1. Охарактеризуйте планування як функцію менеджменту: сутність, значення, завдання, принципи, зміст.

 2. Охарактеризуйте основні елементи системи планування, опишіть різні види планування та їхній взаємозв’язок.

 3. Розкрийте зміст етапів процесу стратегічного планування.

 4. Дайте характеристику чотирьох базових стратегій.

 5. Охарактеризуйте сутність, завдання, етапи здійснення оперативного планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Дайте визначення тактики, політики, процедури, правила.

 6. Загальна характеристика бізнес -планування.

 7. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

 8. Поясніть що означає ієрархічна підпорядкованість і субординація цілей організації. Розкрийте зміст традиційного процесу постановки цілей.

 9. Охарактеризуйте концепцію управління за цілями.

 10. Самоменеджмент: зміст, основи планування, раціональний розподіл робочого часу; засоби.

 11. Правила, принципи планування часу. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу.

 12. Дайте характеристику робочого місця менеджера, яке дозволяє останньому професійно виконувати покладені на нього функції.

 13. Розкрийте сутність організаційної діяльності, дайте визначення її складових, визначте її місце в системі управління.


ТЕМА 6. Організація як функція управління


 1. Дайте визначення “повноважень”, “обов’язків” і “відповідальності”. Охарактеризуйте лінійні та функціональні повноваження.

 2. Охарактеризуйте процес делегування повноважень і відповідальності.

 3. Поясніть суть вертикальних та горизонтальних структуризації управління та координації.

 4. Поясніть суть департаменталізації й опишіть її види.

 5. Взаємодія та взаємовплив структур організації.

 6. Єдиноначальність: поняття, сутність.

 7. Дайте порівняльну характеристику централізованої й децентралізованої організації.

 8. Розкрийте сутність організаційної структури управління та її роль у досягненні мети організації. Дайте визначення та поясніть зміст ключових понять організаційної структури: елементів, зв’язків, рівнів та повноважень.

 9. Дайте порівняльну характеристику лінійних, функціональних та комбінованих організаційних структур управління.

 10. Побудова організаційних структур управління: принципи; методи вибору; фактори, які впливають на її формування; критерії оцінки.

 11. Охарактеризуйте проектування організаційних структур управління.


МОДУЛЬ 2
ТЕМА 7. Мотивація


 1. Опишіть значення людського фактора в управлінні організацією, назвіть психологічні та фізіологічні особливості працівника.

 2. Дайте визначення поняття мотивування і поясніть взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації.

 3. Дайте порівняльну характеристику змістовного і процесного підходів до мотивування.

 4. Співставте змістовні теорії мотивування.

 5. Охарактеризуйте процесні теорії мотивування.

 6. Опишіть засаби мотиваційного впливу.


ТЕМА 8. Управлінський контроль


 1. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

 2. Розкрийте сутність понять “контролювання” та “контроль”. Охарактеризуйте принципи, функції, цілі, завдання, роль і місце контролювання в системі управління.

 3. Намалюйте модель процесу контролювання. Охарактеризуйте на конкретному прикладі етапи процесу кон­тролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Поясніть суть зворотнього зв’язку при контролі.

 4. Дайте характеристику різних видів управлінського контролю.

 5. Розкрийте сутність та місце різних видів регулювання в системі управління. Охарактеризуйте етапи процесу регулювання.


ТЕМА 9. Лідерство


 1. Розкрийте зміст та дайте загальну характеристику керівництва як об’єднувальної функції менеджменту. Розкрийте сутність категорій, які взято за основу керівництва: вплив, лідерство, влада.

 2. Охарактеризуйте форми впливу та влади у менеджменті. Назвіть джерела кожної форми влади.

 3. Проаналізуйте основні теорії лідерства. Наведіть типологію лідерів.

 4. Розкрийте зміст понять „стиль керівництва” та „континіум стилів керівництва”. Дайте класифікацію і охарактеризуйте різні стилі керівництва.

 5. Адаптивне керівництво. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера.

 6. Опишіть особливості національних систем керівництва.

 7. Дайте загальну характеристику моделі сучасного менеджера.

 8. Дайте характеристику особистості як об’єкту і суб’єкту управління. Розкрийте зміст відносин між керівником і підлеглим. Поясніть вплив критики та похвали на людську поведінку.

 9. Назвіть складові авторитету керівника та опишіть шляхи його формування.

 10. Тактика входження в колектив.

 11. Культура одягу і зовнішнього вигляду управлінського працівника і, зокрема, керівника.

 12. Розкрийте на конкретних прикладах сутність і взаємозв’язки відповідальності та етики у менеджменті.

 13. Дайте порівняльну характеристику юридичної та соціальної відповідальності.

 14. Розкрийте сутність та значення соціальної поведінки. Перерахуйте переваги та недоліки соціальної відповідальності.

 15. Поясніть зміст етичної поведінки як сукупності вчинків та дій людей. Назвіть причини неетичної поведінки й запропонуйте заходи щодо її забезпечення.

 16. Розкрийте сутність та назвіть основні параметри організаційних перетворень. Моделювання процесу організаційних перетворень.

 17. Назвіть причини того, чому працівники організації чинять опір змінам. Опишіть систему подолання опору організаційним змінам.


ТЕМА 10. Комунікації в управлінні


 1. Розкрийте сутність та роль інформації у менеджменті. Поясніть на конкретних прикладах її класифікацію. Назвіть носії та перерахуйте вимоги, які висуваються до інформації.

 2. Розкрийте сутність, роль і дайте характеристику “внутрішніх” та “зовнішніх” комунікацій у менеджменті.

 3. Дайте порівняльну характеристику засобів комунікацій і назвіть перешкоди в комунікаціях. Визначте роль зворотнього зв’язку у процесі комунікації.

 4. Поясніть на прикладах сутність комунікаційного процесу. Охарактеризуйте його базові елементи та етапи. Розкрийте сутність комунікаційних перевантажень.

 5. Моделі комунікаційного процесу, його організація.


ТЕМА 11. Ефективність управління


 1. Розкрийте сутність результативності та ефективності менеджменту. Дайте порівняльну характеристику економічної, організаційної та соціальної ефективності управління.

 2. Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

 3. Розкрийте суть комплексного підходу до удосконалення управління організаціями.

 4. Охарактеризуйте категорійний апарат менеджменту: „організація”, „функція управління”, „рівень управління”, „метод менеджменту”, „стиль керівництва”, „управлінське рішення”, „комунікації” тощо.

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Тема Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту...
Нноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Інноваційний...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
1. Сутність і значення менеджменту Предмет, об’єкт і суб’єкт вивчення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники – автомобілі, автомобільні...
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
Управління сучасним підприємством Сутність менеджменту Менеджмент
Управління в економічній системі здійснюється на двох основних рівнях: макрорівні, тобто охоплює все народне господарство, і мікрорівні...
6 Функції корпоративного податкового менеджменту Корпоративний податковий...
Корпоративний податковий менеджмент як складова системи управління підприємством виконує ряд функцій, які є напрямками діяльності...
Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
Модуля, змістовного модуля
Витоки та генеза менеджменту державного управління; Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності; Методи дослідження...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка