Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”


НазваМетодичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Сторінка1/7
Дата21.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет обліку і аудиту

Методичні поради і завданнядля виконання контрольних робіт

з курсу

Управлінський облік”
для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри обліку у виробничій сфері.

Протокол № 10 від 30 грудня 2010 р.


Тернопіль ТНЕУ – 2010
Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. З.В. Задорожний, І.Є. Давидович, Л.Г.Семеген. – Тернопіль, ТНЕУ, 2010. – 52 с.Укладачі: д.е.н., проф. З.В. Задорожний,
к.е.н., доцент І.Є. Давидович,

викладач Л.Г. Семеген.

Відповідальний за випуск: д. е. н., професор Я. Д. Крупка

Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік і аудит”
Протокол № 5 від 13січня 2010 р.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Курс „Управлінський облік” відіграє значну роль у підготовці бакалаврів високої кваліфікації за спеціальністю „Облік і аудит”. Він належить до нормативних дисциплін з циклу професійної підготовки студента.

Управлінський облік має за мету навчити студентів як його теоретичних основ, так і вирішення конкретних практичних завдань.

Для поглибленого засвоєння окремих теоретичних положень та набуття навиків практичної діяльності навчальним планом напряму підготовки „Облік і аудит” для студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи з даної дисципліни.

З метою забезпечення максимальної її індивідуалізації контрольна робота виконується за варіантами, які встановлюються згідно з порядковим номером студента у журналі своєї академічної групи. Можливе уточнення номера варіанта стосовно тієї чи іншої академічної групи. При цьому номер варіанта вказує викладач на одному із занять в період настановної сесії студентів.

Кожен варіант передбачає висвітлення одного теоретичного питання, відповідей на тестові завдання та розв’язок практичного завдання. Усі вони є однозначними за складністю поставлених завдань.

В процесі підготовки відповіді на теоретичне питання необхідно використати якнайбільше рекомендованих літературних джерел, даючи при цьому в текстовій частині на них необхідні посилання.

Перш ніж вказати відповідь на тестові запитання, слід пам’ятати про те, що вірна відповідь є лише одна.

Розв’язок практичного завдання вимагає від студента не лише його кінцевої відповіді, але й необхідного коментування проміжних результатів та опису методики їх вирішення у суворій логічній послідовності.

Після завершення виконання контрольної роботи необхідно подати список використаних нормативних актів (законів, положень), інструктивних матеріалів, учбової, навчальної та монографічної літератури, матеріалів періодичних видань.

Розподіл завдань між студентами

для виконання контрольної роботи

№ варіанту

№ питання

№№ тестових завдань

№ задачі

01

1

35,70,105,140,175

1

02

2

34,69,104,139,174

2

03

3

33,68,103,138,173

3

04

4

32,67,102,137,172

4

05

5

31,66,101,136,171

5

06

6

30,65,100,135,170

6

07

7

29,64,99,134,169

7

08

8

28,63,98,133,168

8

09

9

27,62,97,132,167

9

10

10

26,61,95,131,166

10

11

11

25,60,96,130,165

11

12

12

24,59,94,129,164

12

13

13

23,57,93,128,163

13

14

14

22,58,92,127,162

14

15

15

21,56,91,126,161

15

16

16

20,55,90,125,160

16

17

17

19,54,89,124,159

17

18

18

18,53,88,123,158

18

19

19

17,52,87,121,157

19

20

20

16,51,86,122,156

20

21

21

15,50,85,120,155

21

22

22

14,49,84,119,154

22

23

23

13,48,83,118,153

23

24

24

12,47,82,117,152

24

25

25

11,46,81,116,151

25

26

26

10,45,80,115,150

26

27

27

9,44,79,114,149

27

28

28

8,43,78,112,148

28

29

29

7,42,77,113,147

29

30

30

6,41,76,111,146

30

31

31

5,40,75,110,145

31

32

32

4,39,74,109,144

32

33

33

3,38,73,108,143

33

34

34

2,37,72,107,142

34

35

35

1,36,71,106,141

35


ІІ. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
2.1. Перелік теоретичних питань

 1. Суть і функції управлінського обліку.

 2. Спільні та відмінні риси управлінського й фінансового обліку.

 3. Поняття витрат, їх склад і характеристика.

 4. Класифікація затрат на виробництво і їх загальна характеристика.

 5. Класифікація виробничих затрат для визначення собівартості продукції і одержаного прибутку.

 6. Класифікація витрат для планування і прийняття рішень та для здійснення процесу контролю і регулювання.

 7. Організаційно-технологічні особливості виробництва продукції на промислових і будівельних підприємствах та їх вплив на методику й організацію управлінського обліку.

 8. Особливості ціноутворення на промислову і будівельну продукцію.

 9. Методика планування витрат на виробництво.

 10. Об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання собівартості продукції, їх номенклатура і класифікація.

 11. Калькуляційні одиниці, їх види і використання.

 12. Управлінський облік матеріальних витрат.

 13. Управлінський облік витрат на оплату праці.

 14. Управлінський облік витрат з експлуатації виробничого устаткування, машин і механізмів.

 15. Управлінський облік загальновиробничих витрат і порядок їх розподілу.

 16. Управлінський облік адміністративних витрат.

 17. Управлінський облік витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.

 18. Управлінський облік фінансових та інших витрат.

 19. Управлінський облік втрат від браку і простоїв.

 20. Управлінський облік інших непродуктивних витрат і втрат.

 21. Системи і методи обліку затрат на виробництво і їх загальна характеристика.

 22. Простий і позамовний методи обліку витрат та їх характеристика.

 23. Попроцесний і попередільний методи обліку витрат і їх характеристика.

 24. Система обліку і управління “Директ-костинг” та її суть.

 25. Система обліку і управління “Абзоршен-костинг” та її суть.

 26. Система обліку і управління “Стандарт-кост” та її характеристика.

 27. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості.

 28. Поняття релевантності інформації та прийняття поточних рішень.

 29. Прийняття рішень в процесі постачання, виробництва і реалізації.

 30. Поняття бюджетування і методика складання бюджетів.

 31. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

 32. Облік і контроль витрат за місцями їх виникнення і центрами витрат.

 33. Облік і контроль витрат за Облік і контроль витрат за центрами відповідальності.

 34. Облік і контроль доходів і фінансових результатів за центрами відповідальності.

 35. Поняття про трансфертне ціноутворення і його загальна характеристика.


2.2. Перелік тестових завдань

1. На які два види поділяється бухгалтерський облік:

 1. Управлінський і податковий.

 2. Управлінський і виробничий.

 3. Фінансовий і управлінський.

 4. Фінансовий і податковий.


2. На які два види поділяється управлінський облік:

 1. Систематичний і податковий.

 2. Систематичний і проблемний.

 3. Систематичний і оперативний.

 4. Проблемний і оперативний.


3. Головною відмінністю між фінансовим та управлінським обліком є:

 1. Споживачі інформації.

 2. Використання вимірників.

 3. Періодичність складання звітів.

 4. Націленість.


4. Управлінський облік як самостійна система сформувався:

 1. У 20-х роках ХХ століття.

 2. У 40-х роках ХХ століття.

 3. У 70-х роках ХХ століття.

 4. У 50-х роках ХХ століття.


5. Дані управлінського обліку є:

 1. Відкритими для всіх споживачів інформації.

 2. Комерційною таємницею.

 3. Відкритими лише для іноземних інвесторів.

 4. Відкритими лише для вітчизняних інвесторів.


6. Головним завданням управлінського обліку є:

 1. Опис подій, що вже мали місце.

 2. Передбачення наслідків майбутніх операцій.

 3. Визначення затрат на виробництво готової продукції.

 4. Визначення доходів від реалізованої продукції (робіт, послуг).


7. Який взаємозв’язок між виробничим і управлінським обліком:

 1. Є тотожними поняттями.

 2. Є повністю різними поняттями.

 3. Виробничий облік включає в себе об’єкти тільки управлінського обліку.

 4. Виробничий облік включає в себе об’єкти управлінського і фінансового обліку.


8. Які напрямки класифікацій витрат є основними в управлінському

обліку:

1. Розрахунок собівартості виготовленої продукції, оцінка вартості запасів і одержаного прибутку; прийняття рішення і планування; контроль і регулювання.

2. Прийняття рішень і планування; контроль і регулювання; визначення кошторисної вартості БМР.

3. Контроль і регулювання; визначення кошторисної вартості БМР, визначення договірної ціни об'єкта будівництва.

4. Контроль і планування; прийняття рішень і регулювання; визначення фактичної собівартості продукції.
9. В залежності від способу включення в собівартість продукції витрати поділяються на:

 1. Поточні і одноразові.

 2. Основні і накладні.

 3. Одноелементні і комплексні.

 4. Прямі і непрямі.


10. Витрати, пов'язані із контролем та регулюванням поділяються на:

 1. Маржинальні і середні.

 2. Постійні і змінні.

 3. Контрольовані і неконтрольовані.

 4. Основні і накладні.

11. В залежності від впливу зміни обсягів виробництва витрати

поділяються на:

 1. Постійні і змінні.

 2. Прямі і непрямі.

 3. Основні і накладні.

 4. Релевантні і нерелевантні.

12. Вхідні (невичерпані) витрати - це:

 1. Збільшення зобов'язань, або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу в майбутніх періодах.

 2. Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.

 3. Витрати, пов'язані із придбанням основних засобів.

 4. Витрати, пов'язані із придбанням нематеріальних активів.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка