МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Сторінка1/4
Дата20.04.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Національний університет харчових технологійФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт

для студентів за напрямами підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030601 «Менеджмент»,

6.030507 «Маркетинг»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво»

денної та заочної форм навчання


Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Підпис(и) автор(ів) _________

«___» _________2012р.


СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 4

від 16.10.2012р.


Київ НУХТ 2012

Фінанси підприємств: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студ. за напрямками підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 «Маркетинг», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / Уклад.: Н.І. Обушна, І.П. Ситник. – К.: НУХТ, 2012. – 37 с.

Рецензент: Т.А. Говорушко, д-р екон. наук, професор

Укладачі: Н.І. Обушна, канд.екон.наук, доц.

І.П. Ситник, канд.техн.наук, доц.

Відповідальний за випуск Т. А. Говорушко, д-р екон.наук, проф.

ЗМІСТ
стор.

 1. Загальні відомості

4

 1. Структура дисципліни

5

 1. Цілі навчальної дисципліни

6

 1. Зміст дисципліни

  1. 4.1 Лекційні заняття

  2. 4.2 Практичні заняття

7

10

14

5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

19

6. Приклади задач

30

7. Перелік питань до складання іспиту (диференційованого заліку)

38

8. Рекомендована література

40 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Саме тому фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.
Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це, у свою чергу, потребує підготовки кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, які мали б глибокі теоретичні і практичні знання, могли б узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, пристосувати його до особливостей вітчизняної економіки, тим самим сприяючи її виходу з економічної скрути.

Із вищенаведеного випливає важливість розуміння теоретичних основ організації фінансів, зокрема основ фінансового планування, оподаткування, кредитування, ціноутворення, формування доходів і прибутку. Оволодіння окресленим колом питань дає змогу ефективно управляти фінансовими ресурсами та вирішувати складні фінансові проблеми, які виникають на підприємстві в ринкових умовах господарювання. Саме тому важливе місце у підготовці високопрофесійних спеціалістів у цій сфері належить навчальній дисципліні „Фінанси підприємств”, яка є теоретико-практичною базою спеціальних фінансових дисциплін і вивчає особливості організації фінансової діяльності підприємств різних форм власності в усіх сферах діяльності.

Дисципліна „Фінанси підприємств” є нормативною для підготовки студентів за напрямами підготовки „Економіка підприємства”, „Менеджмент”, „Маркетинг” та „Управління персоналом та економіка праці”, «Товарознавство і торгівельне підприємництво» і має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити у студентів фундаментальні знання щодо сутності фінансів підприємства тощо; у прикладному плані – закласти базові знання з організації фінансових ресурсів.

Дисципліна викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів для денної та заочної форм навчання.

Предметом дисципліни „Фінанси підприємств” є економічні відносини суб’єктів підприємницької діяльності, безпосередньо пов’язані із формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів та грошових коштів у нефондовій формі.

Мета дисципліни – формування системи базових знань у студентів з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, організації фінансової діяльності підприємств, а також оволодіння методами оцінювання фінансового стану підприємства (ФСП) та фінансового планування.

Завдання дисципліни - всебічно підготувати студентів із теоретичних питань організації фінансів підприємства (їх необхідність, функції, принципи організації, форми прояву, механізм функціонування) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Дисципліна “Фінанси підприємств” тісно поєднана з такими економічними курсами, як „Економічна теорія”, „Гроші та кредит”, „Теорія фінансів”, „Місцеві фінанси” тощо.

Основними видами навчання є лекції, семінарські і практичні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу є самостійна робота студентів, яка направлена на вивчення особливостей організації фінансової діяльності на підприємстві, роботу з навчальними посібниками, з економічною літературою, з матеріалами періодичних видань, складання словника-довідника. У кожній темі є питання, що вивчаються самостійно і які входять до переліку екзаменаційних (залікових) питань.

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу “Фінанси підприємств” можуть бути корисними як при написанні випускної дипломної (магістерської) роботи, так і в подальшій професійній діяльності. 1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Структуру дисципліни “Фінанси підприємств” формують години, відведені на лекційні і практичні заняття, а також на самостійну роботу студента (табл.2).

Таблиця 1

Структура дисципліни

Форма навчан-ня

Курс

Семестр


Кількість годин

Контроль навч. роботи студентів

Всього

аудит. занять

самостійної роботи

модульний (кількість

модулів у кожному семестрі)

підсумковий (семестр або

форма контролю)

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підго-товка до ауди-торних занять

Реферати і роз-рахунково-графіч-ні роботи

Курсові проекти (роботи)

Контрольні

роботи

Економіка підприємства, 6.030504

Денна

3

6

72

18

18

-

-

-

-

36

2

Диф.зал

Заочна

3

6

72

8

4

-

-

-

1/9

51

-

Диф.зал

Менеджмент, 6.030601

Денна

3

5

72

17

17

-

-

-

-

38

2

Диф.зал

Заочна

4

7

72

8

4

-

-

-

1/9

51

-

Іспит

Друга вища освіта

4

8

54

6

4

-

-

-

1/9

35

-

Диф.зал

Маркетинг, 6.030507

Денна

3

5

90

34

17

-

-

-

-

39

2

Диф.зал

Заочна

3

6

90

10

6

-

-

-

1/9

65

-

Іспит

Скорочена

4

8

90

6

2

-

-

-

1/9

73

-

Іспит

Друга вища освіта

4

8

90

6

2

-

-

-

1/9

73

-

Іспит

Управління персоналом та економіка праці, 6.030505; «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 6.030510

Денна

3

5

90

34

17

-

-

-

-

З9

2

Іспит
 1. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цілі вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” розкриваються у табл.1.

Таблиця 2

Цілі дисципліни “Фінанси підприємств”


Номер цілі

Зміст цілі

1. Студент повинен знати:

1.1

Сутність і основи організації фінансової діяльності підприємства

1.2

Нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності підприємства

1.3

Сутність фінансових ресурсів підприємства, методи і джерела їх формування

1.4

Принципи та форми організації грошових розрахунків підприємства

1.5

Види та структуру грошових надходжень підприємства, напрямки їх розподілу

1.6

Фундаментальні проблеми теорії та практики оподаткування підприємства

1.7

Особливості банківського і небанківського кредитування підприємства

1.8

Теоретичні основи управління активами підприємства

1.9

Методику фінансового планування на підприємстві та оцінювання фінансового стану підприємства

1.10

Економічний зміст та механізм застосування фінансової санації підприємства

2. Студент повинен уміти:

2.1

Аналізувати фінансове забезпечення підприємства

2.2

Формувати та розподіляти фонди грошових коштів, що залишаються у підприємства

2.3

Проводити дослідження фінансового стану та ефективності функціонування підприємства

2.4

Розробляти фінансову стратегію підприємства та прогнозувати його фінансову діяльність

2.5

Користуватися спеціальними нормативно-правовими документами, що регламентують особливості фінансової діяльності підприємства

3. Студент повинен мати навички:

3.1

Користуватися вивченою системою фінансово-економічних показників та методами оцінювання ФСП, фінансового планування та санації

3.2

Застосовувати отримані знання в практичній діяльності


4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Лекційні заняття

Таблиця 3

Лекційні заняття

(напрям 6.030507 «Маркетинг» та 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»)з/п

Тема та зміст лекції

Кількість годин

цілі

денна

заочна


скоро

чена

друга вища освіта

1

Теоретичні основи фінансів підприємств:

 • Сутність, принципи та функції фінансів підприємств

 • Фінансові ресурси підприємств

 • Основи організації фінансів під-в різних форм власності

 • Фінансова діяльність та фінансова робота на підприємстві

2

0,5

0,5

0,5

1.1

1.3

2

Організація грошових розрахунків підприємств:

 • Грошові розрахунки в діяльності підприємств

 • Порядок відкриття підприємством рахунків у банку

 • Безготівкові операції та розрахунки

 • Заг. принципи ведення касових операцій під-вом

 • Розрахунково-платіжна та касова дисципліна на під-ві

4

2

0,5

0,5

1.2

1.4

3

Грошові надходження підприємств:

 • Економічна хар-ка та склад грошових надходжень під-в

 • Розрахунок грош.надходжень від реалізації продукції та робіт

 • Розподіл виручки

 • Ціноутворення на підприємстві

2

0,5

0,5

0,5

1.5

2.2

4

Формування і розподіл прибутку підприємства:

 • Поняття, склад і значення прибутку підприємства

 • Розрахунок обсягу прибутку підприємства

 • Рентабельність, її види і методика розрахунку

 • Розподіл прибутку підприємства

4

2

0,5

0,5

1.5

2.2

5

Оподаткування підприємств:

 • Економічний зміст, функції та класифікація податків

 • Податок на прибуток та методика його розрахунку

 • Податок на додану вартість та його розрахунок

 • Акцизний податок та методика його розрахунку

2

0,5

0,5

0,5

1.2

1.6


6

Оборотні кошти:

 • Сутність оборотних коштів, їх склад та структура

 • Визначення потреби в оборотних коштах

 • Показники еф-сті використання обігових коштів підприємства

• Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів

4

0,5

0,5

0,5

1.8

2.5

3.2

7

Кредитування підприємств:

 • Суть, види і функції кредиту

 • Організація кредитування

 • Визначення потреби підприємства в кредитах

• Обґрунтування еф-сті залучення кредитних ресурсів

4

0,5

0,5

0,5

1.7

2.5

3.1

8

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів:

 • Склад та структура основних засобів

 • Знос та амортизація основних засобів

 • Методика нарахування амортизації

 • Показники забезпечення, стану й ефективності використання основних засобів підприємства

 • Форми відтворення осн. засобів та джерела їх фінансування

2

2

0,5

0,5

1.8

2.5

3.2

9

Оцінювання фінансового стану підприємств:

 • Суть, завдання та методи фінансового аналізу.

 • Джерела інформації для оцінки фін.стану підприємства

 • Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства

 • Оцінка фінансової стійкості

4

0,5

0,5

0,25

1.9

2.3

3.1

10

Фінансове планування на підприємствах:

 • Роль і задачі фінансового планування.

 • Методи фінансового планування

 • Види фінансових планів

 • Оперативне фінансове планування

 • Бюджетування: зміст, види бюджетів та методика розробки

4

0,5

0,25

0,25

1.9

2.7

3.1

11
Фінансова санація підприємств:

 • Фінансова криза на підприємстві та її ознаки

 • Екон. зміст та порядок проведення фінансової санації під-в

 • Санаційний аудит

2

0,5

0,25

0,5

1.10

2.4

3.1
Разом

34

10

6

6
Таблиця 4

Лекційні заняття

(напрям 6.030504 «Економіка підприємства»* та 6.030601 «Менеджмент»)з/п

Тема та зміст лекції

Кількість годин

цілі

денна

заочна


друга вища освіта

1

Теоретичні основи фінансів підприємств:

 • Сутність, принципи та функції фінансів підприємств

 • Фінансові ресурси підприємств

 • Основи організації фінансів під-в різних форм власності

 • Фінансова діяльність та фінансова робота на підприємстві

2

0,5

0,5

1.1

1.3

2

Організація грошових розрахунків підприємств:

 • Грошові розрахунки в діяльності підприємств

 • Порядок відкриття підприємством рахунків у банку

 • Безготівкові операції та розрахунки

 • Заг. принципи ведення касових операцій під-вом

 • Розрахунково-платіжна та касова дисципліна на під-ві

2

1

0,5

1.2

1.4

3

Грошові надходження підприємств:

 • Екон. характеристика та склад грошових надходжень підприємств

 • Розрахунок грош.надходжень від реалізації продукції та робіт

 • Розподіл виручки

 • Ціноутворення на підприємстві

1

0,5

0,5

1.5

2.2

4

Формування і розподіл прибутку підприємства:

 • Поняття, склад і значення прибутку підприємства

 • Розрахунок обсягу прибутку підприємства

 • Рентабельність, її види і методика розрахунку

 • Розподіл прибутку підприємства

1

0,5

0,5

1.5

2.2

5

Оподаткування підприємств:

 • Економічний зміст, функції та класифікація податків

 • Податок на прибуток та методика його розрахунку

 • Податок на додану вартість та його розрахунок

 • Акцизний податок та методика його розрахунку

2

1

0,5

1.2

1.6


6

Оборотні кошти:

 • Сутність оборотних коштів, їх склад та структура

 • Визначення потреби в оборотних коштах

 • Показники еф-сті використання обігових коштів підприємства

• Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів

1

0,5

0,5

1.8

2.5

3.2

7

Кредитування підприємств:

 • Суть, види і функції кредиту

 • Організація кредитування

 • Визначення потреби підприємства в кредитах

• Обґрунтування еф-сті залучення кредитних ресурсів

2

0,5

0,5

1.7

2.5

3.1

8

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів:

 • Склад та структура основних засобів

 • Знос та амортизація основних засобів

 • Методика нарахування амортизації

 • Показники забезпечення, стану й ефективності використання основних засобів підприємства

 • Форми відтворення основних засобів та джерела їх фінансування

1

1

0,5

1.8

2.5

3.2

9

Оцінювання фінансового стану підприємств:

 • Суть, завдання та методи фінансового аналізу.

 • Джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства

 • Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства

 • Оцінка фінансової стійкості

1

(2)*

1


0,25

1.9

2.3

3.1

10

Фінансове планування на підприємствах:

 • Роль і задачі фінансового планування.

 • Методи фінансового планування

 • Види фінансових планів

 • Оперативне фінансове планування

 • Бюджетування: зміст, види бюджетів та методика розробки

2

1

0,25

1.9

2.7

3.1

11
Фінансова санація підприємств:

 • Фінансова криза на підприємстві та її ознаки

 • Екон.зміст та порядок проведення фінансової санації підприємств

 • Санаційний аудит

1

0,5

0,5

1.10

2.4

3.1
Разом

17

(18)*

8


6
4.1.1. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

  1   2   3   4

Схожі:

Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту «Організація...
«Фінанси і кредит», спеціальності 03 05 08 01«Фінанси» / Укл.: Г. О. Партин, Г.І. Кіндрацька, А.І. Ясінська, Задерецька Р.І. – Львів:...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка