МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік і аудит”


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік і аудит”
Сторінка1/7
Дата16.03.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


Фінансовий облік І
Фінансовий облік ІІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
та завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”

Полтава - 2005Автори: Губачова О.М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.;

Гладких Т.В. - в.о. доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України;

Гусакова О.С. - ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

Рецензенти: Мельник С.І. - доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.;

Фастовець А.А. - доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.
Обговорені і схвалені на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту


“ 31 “ жовтня 2005 р., протокол № 3
Зав.кафедри ________ к.е.н., доц. Губачова О.М.

“Узгоджено”

Декан заочного факультету


_____к.е.н., доц. Строчихін Ю.Ф.
“Узгоджено”

Начальник навчального відділу

______доц. Герман Н.В.

Вступ

Курс “Фінансовий облік” є однією з профілюючих дисциплін в системі підготовки студентів спеціальності “Облік і аудит”.

Метою викладання дисципліни є набуття спеціальних знань і конкретних навичок з питань організації фінансового обліку підприємств різних форм власності і прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні знати:

  • порядок організації фінансового обліку необоротних активів; запасів; грошових коштів, розрахунків та інших активів; власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також порядку складання фінансової звітності;

  • законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгалтерського обліку в Україні;

  • принципи, методи і процедури обліку на підприємствах різних форм власності;

  • способи забезпечення зіставності показників фінансової і податкової звітності.

Студенти повинні вміти:

  • обумовлювати облікову політику підприємства;

  • складати первинні документи відповідно до вимог чинного законодавства;

  • організувати синтетичний і аналітичний облік за прогресивною формою бухгалтерського обліку;

  • забезпечити зв’язок фінансового і податкового обліку;

  • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття збалансованих управлінських рішень, здійснення контролю і аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств.


Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Фінансовий облік І”

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

При вивчені теми даної теми студенти повинні чітко зрозуміти суть та значення фінансового обліку; знати стандарти, що регулюють його ведення; загальні принципи організації обліку, правове регулювання, розуміти поняття облікової політики підприємства, взаємозв’язок між видами бухгалтерського обліку, значення плану рахунків, вибір форми ведення бухгалтерського обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості


При вивченні даної теми студент повинен набути практичні навички з документального оформлення, синтетичного та аналітичного обліку касових операцій, операцій на рахунках в банку, операцій з короткостроковими векселями та фінансовими інвестиціями, розрахункових операцій та визначення впливу господарських операцій на статті балансу.
Тема 3. Облік необоротних активів

При вивченні даної теми студенти повинні навчитися здійснювати документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік основних засобів, інші необоротних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованість.
Тема 4. Облік запасів

При вивченні даної теми студент повинен набути практичні навички щодо порядку документального оформлення, синтетичного та аналітичного обліку руху запасів та визначення впливу господарських операцій на стан майна підприємства.

Методичні вказівки щодо виконання

контрольної роботи

В міжсесійний період студенти самостійно опановують курс і виконують контрольну роботу та захищають її перед здачею екзамену.

Контрольна робота складається з відповіді на 2 теоретичних питання, а також із 2 задач, що охоплюють різні теми курсу.

Відповідь на теоретичні питання повинна бути викладена на 7-8 стандартних аркушах (рукопис). Висвітлення тем необхідно проводити, виходячи із нормативних документів по бухгалтерському обліку та аудиту, що діють в Україні, а також на підставі прикладів з практики діяльності організацій, де працює студент - заочник.

Окрім відповідей на теоретичні питання, студент повинен вирішити практичну частину у вигляді 2 завдань. Завдання виконуються на основі даних по товариству з обмеженою відповідальністю “Сузір’я”. До контрольної роботи повинні бути прикладені всі первинні документи та регістри обліку, що складаються за умовою завдання.

Контрольна робота повинна бути виконана охайно, в кінці тексту вказується перелік літературних джерел, дата виконання роботи, підпис автора (студента-заочника).

Контрольна робота підлягає перевірці викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. Якщо вона виконана в повному обсязі і без суттєвих помилок, вона рекомендується до захисту, в протилежному ж випадку - робота повертається студенту на доопрацювання.

Вдруге виконана робота подається разом з першим варіантом та рецензією викладача.

Варіант контрольної роботи студент вибирає по таблиці в залежності від двох останніх цифр номера залікової книжки студента.

В таблиці по вертикалі розміщені цифри від 0 до 9, кожна з яких передостання цифра порядкового номера залікової книжки студента, а по горизонталі – відповідно, остання цифра порядкового номера залікової книжки студента.

Перетин вертикальної і горизонтальної лінії визначає варіант контрольного запитання та номерів задач.

Наприклад, шифр залікової книжки студента № 800145. Дві останні цифри порядкового номера студента визначають варіант контрольної роботи – 45, згідно з яким студент дає відповідь на питання № 16, та вирішує задачу №13.
Таблиця вибору варіанту контрольної роботи з “Фінансового обліку І”

Б

А

Остання цифра порядкового номеру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра порядкового номеру залікової книжки

0

1, 2

2, 3

3, 5

4, 6

5, 7

6, 1

7, 8

9,9

8, 10

10,11

1

11, 12

12,13

13, 14

14, 16

15, 17

16, 1

17, 2

18, 3

19,4

20, 9

2

22, 5

21,6

23, 7

27,9

24, 8

25, 13

26, 10

28, 11

29, 12

31, 15

3

30, 14

32, 16

33, 15

35, 10

36, 11

37, 12

38,13

39, 14

40, 1

41,16

4

11, 11

12,16

13,17

14,14

15,3

16,3

17,4

18,15

19,16

20,9

5

21,2

22,3

23,8

24,7

25,6

26,7

27,4

28,3

29,2

30,1

6

1,8

2,9

3,10

4,11

5,12

6,13

7,14

8,1

9,5

10,15

7

11, 6

12, 5

13,6

14, 2

15, 3

16, 9

17,10

18, 11

19, 12

20,13

8

21,14

22,3

23,4

25,5

26,2

27,16

28,17

29,3

30,6

1,16

9

2,7

3,8

4,9

5,10

6,6

7,5

8,6

9,16

10,15

11,1
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні поради і завдання для виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік”
Рекомендовано до видання науково-методичною комісією зі спеціальності “Облік і аудит”
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
“Економічна ефективність використання виробничих та трудових ресурсів...
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка