Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка8/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Мета завдання

 1. Скласти план накопичення гною в господарстві і визначити його вартість.

 2. Розрахувати потребу господарства в мінеральних добривах і визначити їх вартість.

Обґрунтування завдання

В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва добрива є одним із найбільш ефективних і швидкодіючих засобів підвищення урожайності сільськогосподарських культур і покращення якості продукції. Дослідами встановлено, що завдяки використанню добрив у даний час одержують 40-50% всього приросту врожаю. Решту приросту одержують за рахунок інших агротехнічних прийомів (покращення обробітку ґрунту, сівозмін, насінництва, зрошення тощо).

Висока ефективність органічних і мінеральних добрив може бути забезпечена тільки за умови їх науково обґрунтованого використання. Такий підхід необхідно покласти в основу планування потреби в цих добривах.

Основним методом для визначення доз добрив з метою одержання запланованого урожаю в конкретних ґрунтово-кліматичних і господарських умовах є польовий досвід. Останнім часом використовують так звані балансово-розрахункові методи. Серед цілого ряду методів найбільш правильним і зручним є метод, удосконалений Л.С.Шатіловим і М.К.Каюмовим (ТСГА).

В основу методу покладено визначення норм внесення мінеральних добрив на запланований урожай основної і побічної продукції із врахуванням винесення рослинами поживних речовин, наявності в ґрунті доступних елементів живлення і коефіцієнтів їх використання із ґрунту і добрив:

де

Д – норма внесення відповідного добрива у фізичній масі, ц/га;

В – винесення елемента живлення запланованим урожаєм основної і відповідної кількості побічної продукції, кг/га;

П – вміст у ґрунті рухомих форм поживного елементу, кг/га;

Кг – коефіцієнт використання поживного елементу з ґрунту, %;

К - коефіцієнт використання поживного елементу з добрив, %;

С – вміст поживного елементу в мінеральних добривах, %.

При використанні під дану культуру гною чи інших органічних добрив формула буде мати такий вигляд:

, де

Го – загальна кількість поживного елементу в гної чи іншому органічному добриві, кг/га;

Ко – коефіцієнт використання поживного елементу із гною, %.

Для визначення винесення (В) поживних речовин запланованим урожаєм необхідно знати їх вміст в основній і побічній продукції. Для цього необхідно використати дані додатку 2.

Вміст поживних речовин у ґрунті визначають за картограмами агрохімічного обстеження ґрунтів господарств зональною агрохімлабораторією (по середніх показниках вмісту поживних форм фосфору і калію).

Вміст легкогідролізованого азоту в ґрунтах кожного господарства визначають додатково. Дані про вміст рухомих форм поживних речовин у ґрунті приведені в додатку 5.

Коефіцієнти використання елементів живлення із ґрунту, гною, а також мінеральних добрив вказані в додатку 3.

Приклад розрахунку норм внесення добрив балансово-розрахунковим методом:

Запланований урожай цукрових буряків – 500 ц/га;

Ґрунт – чорнозем опідзолений, містить легкогідролізованого азоту 10 мг, рухомого фосфору і калію – по 8 мг на 100 г ґрунту. Із добрив внесено 30 т/га гною. Винос урожаєм азоту складатиме 500 ц/га х 0,59 = 295 кг/га.

Вміст в ґрунті рухомого азоту складає:

10 мг на 100 г ґрунту х 30 = 300 кг/га (30 – постійний коефіцієнт для перерахунку рухомих форм поживних речовин із мг на 100 г ґрунту в кг/га).

Вміст азоту в гної : 5 кг/т х 30 т = 150 кг/га

Використавши приведену вище формулу і дані додатків 1, 2, 3 визначаємо, скільки необхідно внести азотних добрив, в тому числі аміачної селітри (вміст діючих речовин в деяких видах мінеральних добрив вказано в додатку 4) для одержання запланованого врожаю:Подібним чином розраховується потреба в фосфорних і калійних добривах.

Вихідні дані

 1. Вихід гною при використанні 1т різних видів кормів і підстилки (додаток 1). В 1т підстилкового гною (в розрахунку на напівперепрілий) в середньому міститься: N – 5 кг; Р2О5   2,5 кг; К2О – 6 кг.

 2. Винесення поживних речовин на 1ц основної і відповідну кількість побічної продукції сільськогосподарськими культурами (додаток 2).

 3. Коефіцієнти (в %) використання поживних речовин сільськогосподарськими культурами (додаток 3).

 4. Оптові ціни на деякі види мінеральних добрив і вміст в них поживних речовин (додаток 4).

 5. Середня забезпеченість ґрунтів рухомими формами поживних речовин (додаток 5).

 6. Так як у річних звітах відсутні дані про залишок мінеральних добрив на 1 січня запланованого року, його умовно приймають в розмірі 25% від річної потреби. Аналогічна кількість добрив залишається на кінець планового року.

 7. Кількість кормів, яка буде витрачена в плановому році – завдання 6 таблиця 1 „Баланс продукції рослинництва” – графа 12 + 13.

 8. Від всієї використаної в господарстві соломи ярих і озимих культур на підстилку буде витрачено 20%, на корм худобі – 80%.

 9. Вартість 1т гною оцінюється в 25,00 грн.

 10. Площі посіву сільськогосподарських культур в плановому році – таблиця 1 завдання 4.

Методика виконання завдання

Кількість гною, який може поступити в плановому році від громадського тваринництва визначається виходячи із кількості використаних кормів і підстилки. Кількість кормів одержують підсумовуючи дані граф 12 і 13 (завдання 6 табл. 1) „Баланс продукції рослинництва” по відповідних рядках.

Перемноживши кількість кормів по видах і підстилку на відповідні коефіцієнти виходу гною з 1т корму або підстилки (додаток 1) і підсумувавши результати, одержимо загальний вихід органічних добрив. Оцінюючи весь гній за ціною 25,00 грн. за 1т одержимо його вартість.

Для заповнення робочої таблиці 3 „Використання добрив і пестицидів” рядок 010 в зв’язку з відсутністю в річному звіті даних про залишок гною, мінеральних добрив і засобів захисту рослин (завдання 7) на кінець року, умовно приймається, що наявність на 1 січня планового року (графа 2) і залишок їх на кінець року (рядок 340) рівні 20% розрахованої кількості.

Плани надходження гною (рядок 020) і внесення під урожай планового року (рядок 030) в цьому випадку приймаються рівними кількості гною, розрахованому по кількості використаних кормів і підстилки. Цю кількість гною під сільськогосподарські культури в залежності від спеціалізації господарства розподіляють таким чином: під цукрові буряки – 40-50%; під кукурудзу на зерно – 20%; під овочі (капуста, помідори, столові коренеплоди) – 5-10%; під озимі – 20-30%.

Визначивши загальну кількість гною, що буде внесена під конкретну культуру, розраховуємо норму на 1 га. Площу, на якій планується вирощування культур, слід взяти із таблиці 1 завдання 4 графа 1.

Наприклад: план накопичення гною від громадського тваринництва в плановому році рівний 30000 т. під цукрові буряки планується 50% від цієї кількості, що складатиме 15000 т (30000 х 50 : 100).

Планова площа посіву цукрових буряків – 500 га. Звідси норма внесення гною на 1 га складатиме 30 т (15000 т : 500 га).

Після цього визначаємо потребу в мінеральних добривах.

В даному завданні для спрощення розрахунків потребу в добривах визначаємо по аміачній селітрі, простому гранульованому суперфосфату і калійній солі.

Якщо під якусь культуру внесення гною не планується, то потребу в мінеральних добривах розраховують за формулою:

І.

В тому випадку, якщо під ту чи іншу культуру планується внесення добрив і гною, то формула для розрахунків прийме такий вигляд:

ІІ.

Значення прийнятих в формулах букв вказані вище при обґрунтуванні завдання.

Приклад розрахунку потреби в мінеральних добривах.

Площа посіву ячменю складає 200 га. Запланований урожай – 40 ц/га. Внесення органічних добрив під дану культуру не планується.

Розраховуємо можливе винесення з урожаєм даної культури азоту, фосфору і калію (В), використовуючи при цьому дані додатку 2:

В (N) = 2,5 х 40 = 100 кг/га

В (Р2О5) = 1,1 х 40 = 44 кг/га

В (К2О) = 2,2 х 40 = 88 кг/га

Для визначення вмісту в ґрунті рухомих форм азоту, фосфору і калію використаємо дані про середню забезпеченість ґрунту рухомими формами поживних речовин із додатку 5 (студенти використовують дані кожний за своїм варіантом).

Перемноживши ці показники (в мг на 100 г ґрунту) на 30 (постійний коефіцієнт для перерахунку в кг/га), одержимо загальний вміст рухомих форм азоту, фосфору і калію в ґрунті (варіант 1):

П (N) = 8 х 30 = 240 кг/га

П (Р2О5) = 7 х 30 = 210 кг/га

П (К2О) = 10 х 30 = 300 кг/га

Коефіцієнти використання із ґрунту рухомих форм поживних речовин рослинами ячменю складають (додаток 3):

К (N) = 40%; К (Р2О5) = 20%; К (К2О) = 40%.

Коефіцієнти використання поживних речовин із мінеральних добрив (додаток 3):

К добр. (N) = 60%; К добр. (Р2О5) = 25%; К добр. (К2О) = 70%.

Вміст діючої речовини (д. р.) в добривах (С): в аміачній селітрі – 34%; в суперфосфаті гранульованому простому – 19,5%; в калійній солі – 40%.

За необхідних даних, розраховуємо норми внесення мінеральних добрив на 1 га:(калію в ґрунті є достатня кількість, тому вносити його з добривами немає потреби).

Перемноживши норму внесення кожного добрива на всю площу посіву ячменю, визначаємо його необхідну кількість для удобрення цієї культури (кількість аміачної селітри, суперфосфату гранульованого простого, калійної солі):

0,20ц х 200га = 40 ц (аміачна селітра)

0,41ц х 200га = 82 ц (суперфосфат гранульований простий),

калій є в надлишку. Якщо для одержання запланованого урожаю якої-небудь культури крім мінеральних добрив застосовуються і органічні (гній), то слід провести додаткові розрахунки:

 • визначаємо норму внесення гною на 1 га (див. вище);

 • розраховуємо кількість поживних речовин (Го), які вносяться в ґрунт при даній нормі органічного добрива (в кг/га ). При цьому слід виходити із того, що в 1 т напівперепрілого гною в середньому міститься: N – 5 кг; Р2О5 – 2,5 кг; К2О – 6 кг.

 • коефіцієнт (Ко) використання рослинами азоту, фосфору і калію із гною рівняються (додаток 3): (N) = 30%; (Р2О5) = 40%; (К2О) = 60%.

Всі інші дані розраховують по схемі, приведеній вище для ячменю.

Норми внесення мінеральних добрив в даному випадку розраховуємо за формулою ІІ. Одержані дані заносяться в таблицю 1.

Потім визначаємо необхідну кількість кожного виду мінеральних добрив на всю площу посіву конкретної культури і в цілому по господарству. розрахунки проводяться в таблиці 2.

Для визначення вартості мінеральних добрив необхідно потребу в кожному виді добрив перемножити на його ціну, збільшену на 25%.

Таблиця 1

Винесення поживних речовин рослинами при плановій урожайності

в сільськогосподарському підприємстві

Культура

Урожайність, ц/га

Винесення поживних речовин

N

Р2О5

К2О

на 1 ц

на 1 га

на 1 ц

на 1 га

на 1 ц

на 1 га

1

2 = завд. 4 табл. 1

3

4 = 3 х 2

5

6 = 5 х 2

7

8 = 7 х 2


Таблиця 2

Забезпеченість поживними речовинами рослин на заплановану урожайність

і розрахунок потреби внесення добрив на всю площу

Культура

Площа, га

Винесення на 1 га поживних речовин (із таблиці 1)

Забезпеченість за рахунок внесення

Гною
N

Р2О5

К2О

Аміачної селітри, ц

Простого гранульованого суперфосфату, ц

Калійної солі, ц
на 1 га

на всю

площу

на 1 га

на всю

площу

на 1 га

на всю

площу

на 1 га

на всю

площу

1

2=завд.4 табл.1

3

4

5

6

7 = 6 × 2

8

9=8х2

10

11=10х2

12

13=12х2


Примітка: в завданні при підсумуванні по всіх культурах одержуємо кількість аміачної селітри, гранульованого суперфосфату і калійної солі в центнерах, гною в тоннах у фізичній масі. Для перерахунку в умовні туки мінеральних добрив необхідно одержану фізичну масу перемножити на коефіцієнт перерахунку в умовні туки : аміачної селітри – 1,7, суперфосфату – 1,04, калійної солі – 0,96. Одержані дані в таблиці 2 по кількості добрив у фізичній масі множать на ціну 1ц добрив у фізичній масі з врахуванням націнки. На основі проведених розрахунків заповнюється таблиця 3.

Таблиця 3

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка