Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


НазваКафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка14/23
Дата22.04.2013
Розмір5.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Мета завдання

Опанувати методику розрахунку амортизаційних відрахувань і витрат на ремонти різних видів основних фондів та їх розподіл з метою заповнення відповідних форм виробничо-фінансового плану підприємства.

Вихідні дані

1. Потреба в тракторах, комбайнах і сільськогосподарських машинах для виконання запланованого обсягу робіт береться з попередніх завдань, звідти беруть і самі обсяги робіт.

2. Вартість одиниці основних засобів на початок періоду наведено в таблиці 1.

Крім того, в кожному господарстві є зерносховища і зерносушарки вартістю 3000 тис. грн., овочесховища вартістю 1200 тис. грн., а в господарствах овоче-молочного напрямку – 2070 тис. грн. Для вирощування розсади та ранніх овочів господарство збудувало теплиці з дерев’яно-металічним каркасом, покриті плівкою, загальною вартістю 160 тис. грн.

3. У додатку 1 наведено норми щорічних відрахувань на поточний ремонт і технічне обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин.

Обґрунтування завдання

У сільськогосподарському виробництві беруть участь основні і оборотні засоби. Такий поділ обумовлений різною їх участю в процесі господарської діяльності підприємства. Оборотні засоби беруть участь лише в одному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію, а основні засоби – у сумі щорічних амортизаційних відрахувань. Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (редакція від 22.05.97 р. з наступними змінами і доповненнями в 2003 році) під терміном „Основні фонди” слід розуміти матеріальні цінності, які використовуються в господарській діяльності платника податків протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшується в зв’язку з фізичним і моральним зносом.

Всі основні фонди розподілено на чотири групи.

1 група: будівлі, споруди і передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини;

2 група: автомобільний транспорт і вузли до нього; меблі і побутові, оптичні та електромеханічні прилади та інструменти; конторське (офісне) обладнання, пристрої і приладдя до них;

3 група: будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

4 група: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного обробітку інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Під терміном „амортизація” основних фондів та нематеріальних активів розуміють поступове віднесення витрат (на їх придбання, виготовлення та покращення) на зменшення скоригованого прибутку платника податків в межах норм амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування витрачаються:

 • на придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладку і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

 • самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів;

 • проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.

Амортизаційні відрахування визначаються шляхом застосування норм амортизації до залишкової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду, яка розраховується за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), де

Б(а) – залишкова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) – залишкова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а-1) – сума витрат на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів за період, що передував звітному;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих за період, що передував звітному.

По кожному окремому об’єкту основних фондів групи 1 амортизація нараховується до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об’єкту відноситься до валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об’єкту прирівнюється до нуля. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення (для нематеріальних активів – аналогічно).

Норми амортизації встановлюються у відсотках до залишкової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду у таких розмірах (в розрахунку на податковий квартал):

Для основних фондів, Для основних фондів,

придбаних до 1.01.2004 року: придбаних після 1.01.2004 року:

група 1 – 1,25%, група 1 – 2% ,

група 2 – 6,25%; група 2 – 10%,

група 3 – 3,75%; група 3 – 6%,

група 4 – 15%. група 4 – 15%.

Можливе прийняття платником податків рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після вступу в силу вищезазначеного Закону України, за нормами (в розрахунку на календарний рік):

1 рік експлуатації – 15%;

2 рік експлуатації – 30%;

3 рік експлуатації – 20%;

4 рік експлуатації – 15%;

5 рік експлуатації – 10%;

6 рік експлуатації – 5%;

7 рік експлуатації – 5%.

Амортизаційні відрахування включаються в собівартість виробленої продукції (наданих послуг). Крім цього, підприємство несе також витрати на щоденне та періодичне підтримання основних фондів в робочому стані шляхом здійснення різних видів техоглядів, ремонтів і т. ін., які також мають відшкодовуватися. Це (відповідно до чинного законодавства) виконується двома шляхами: платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат (і відповідно – до собівартості) будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів (поточний і капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння і т. ін.), в сумі, яка не перевищує десяти відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Витрати, що перевищують дану суму, відносять до зростання балансової вартості груп 2, 3, 4 (балансової вартості окремого об’єкту основних фондів групи 1) і підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.

Методика виконання завдання

Нарахування амортизаційних відрахувань проводять, виходячи із залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду, яку обраховують виходячи з вартості одиниці (дана в табл. 1) та їх кількості, яка береться з попередньої роботи (1 група – 8%; 2 група – 40%; 3 група – 24%; 4 група   60%.)

Амортизаційні відрахування нараховують за формулою:

А = , де

А – сума амортизаційних відрахувань за рік;

Б(а) – балансова вартість на початок року;

На – норма амортизації.

Відрахування на ремонти і технічне обслуговування нараховують за нормативами, наведеними у додатку 1. При цьому також враховується вартість основних фондів і відсоток відрахувань (формула аналогічна, як і при нарахуванні амортизації). Однак поряд з цим потрібно врахувати, що витрати на дані цілі лише у розмірі до десяти відсотків від балансової вартості можна включати в собівартість, а решту – у вартість основних фондів, тому дану суму (10% від вартості) також обраховують (графа 8 робочої табл. 1).

Амортизаційні відрахування та витрати на ремонт відносяться на собівартість продукції окремих культур та видів незавершеного виробництва по-різному (відповідно до „Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств”):

 • тракторів – пропорційно обсягу виконаних ними механізованих робіт (в умовних еталонних гектарах);

 • ґрунтообробних машин – пропорційно обробленим площам, зайнятим відповідними культурами;

 • сівалок – пропорційно площі посіву культур;

 • технічних засобів для збирання врожаю – пропорційно зібраній площі певних культур;

 • машин для внесення в ґрунт добрив – пропорційно фізичній масі внесення добрив;

 • меліоративних споруд – пропорційно меліорованим площам;

 • приміщень для зберігання продукції – пропорційно кількості та тривалості зберігання продукції відповідних культур протягом звітного періоду.

В завданні прийняти витрати на поточний ремонт по будовах і спорудах на рівні середніх, що склалися за минулі роки: по зерносховищах і зерносушарках – 157000 грн., овочесховищах – 158000 грн., а в господарствах овоче-молочного напрямку – 138000 грн., по теплицях – 107000 грн.

Для визначення нормативів на 1 фіз. га (або 1 ет. га) необхідно використати дані попередніх завдань, де обраховано об’єми відповідних робіт. При цьому витрати на технічне обслуговування і ремонт основних засобів необхідно брати лише з графи 8 таблиці 1, а різниця між графами 7 і 8 буде віднесена на зростання вартості відповідних груп основних засобів.

Таблиця 1

Розрахунок амортизаційних відрахувань та витрат на ремонт основних фондів на плановий рік

Види основних фондів

Кількість одиниць

Балансова (залишкова) вартість

Норма відрахувань, %

Сума відрахувань, грн.

одиниці

всього

на амортизацію

на ремонт і ТО

на амортизацію

на ремонти і ТО

по нормативу

в межах 10 % від балансової вартості

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Трактори - всього

в т.ч.: Т-150К
480000Т-150
483000К-701
650000Джон-Дір
1622000Кейс
1760000Магнум
1670000ХТЗ-17021
485000ХТЗ-17221
474000ХТЗ-16131
569000ХТЗ-17121
366570ПМЗ-8071
160000Продовження таблиці 1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

ПМЗ-8073
160000ПМЗ-8271
160000ПМЗ-8030
160000ПМЗ-8280
190000ЮМЗ-6АКЛ
120000ХТЗ-2511
45000Плуги

Джон-Дір
52000Магнум
50000ПП-8-35
39000ПЛН-4-35
11500ПЛН-8-40
39000ПНЯ-4-40
28000ПЛН-3-35
6450ПЛН-5-35
15000ПМУ-3-35
11500Котки

К-10
94806КЗГ-7
46050КЗК-6
48300ККШ-10 ПМ
48000КДУН-6
51828Сівалки зернові

Джон-Дір
640000Кейс-5400
640000СКК 8,5
160560Магістраль 6000
91950Магістраль 4000
61240СЗ-5,4
119620СЗ-5,4-06
125770СЗТ-3,6А
78000СЗП-3,6Б
69480Сівалки кукурудзяні

Джон-Дір
639900Кейс
639900Орізон СУ-12
152475СПУ-5,6
75100СУПН-8М
75000СУПН-6-01
51300Сівалки бурякові

Орізон СУ-12
82300УПС-12
156500УПС-8
92170Сівалки овочеві

КМН-4,2
110300Продовження таблиці 1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Міжрядні культиватори

КРН-5,6
66240КРН-5,6АТ
66240КРН-4,2
49140Комбіновані ґрунтообробні агрегати

КАПП-6
95110АКП-5
84540АКГМ-7,2
126810АКГМ-3,6
47450А

1

2

3

4

5

6

7

8

Європак 2000
81800Ґрунторозпушувач

ГРН-3,9
12000Дискові борони

БДВ-7
97800Джон Дір
40000УДА-4,5-20
94500УДА-2,4-20
55600БДВП
67000БДН-2,0
19000Борони

БЗСС-1
485Культиватори

ККП-4,5Н
21500КПС-4Д
21170КПСП-4
20760УСМК-5,4
66240КПІ-4
24863КПІ-6
50000КПР-5,6
66250Обприскувачі

ОПШ-2000
115700ОСШ-2500
124500ОВП 2000
59000ПОМ 630
23700Зернозбиральні комбайни

Джон Дір
1682700Домінатор
1287300Кейс
1346000КЗСР-9 Славутич
826000Дон 1500
790000Жатка ЖВН-6М
31130Комбайни бурякозбиральні

КС-6Б
600000Гичкозбиральна маш. БМ-6
48600Продовження таблиці 1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Буряконавантажувач СПС-4,2
212000Комбайни кукурудзозбиральні

КСКУ-6 Херсонець-200
178907Кормозбиральні машини

Е-281, Марал 125, Е-304
600000Косарки

КРН-2,1
6800Прес-підбирачі

ПДР-1,6
99000Розкидачі мінеральних добрив

МВУ-1000
13800МВД-0,5
6200РУН-15
62100Зчіпки

СГ-21
51000СП-11
18000Причепи тракторні

ПТС-8545-8
72000ПТС-8545-4
46500АПВ-6
63600АПВ-З
34500Амортизаційні відрахування на 1 ет. га, грн.


 • по тракторах


 • по сільськогосподарських машинах


Відрахування на поточний ремонт на 1 ет. га, грн.


 • по тракторах


 • по сільськогосподарських машинах


Амортизаційні відрахування на 1 га зібраної площі, грн.


 • по зернозбиральних комбайнах


 • по бурякозбиральних комбайнах


 • по гичкозбиральних машинах


 • по буряконавантажувачах


 • по силосозбиральних комбайнах


 • по кукурудзозбиральних комбайнах


Відрахування на поточний ремонт на 1 га зібраної площі, грн.


 • по зернозбиральних комбайнах


 • по бурякозбиральних комбайнах


 • по гичкозбиральних машинах


 • по буряконавантажувачах


 • по силосозбиральних комбайнах


 • по кукурудзозбиральних комбайнах


Додаток 2

Норми щорічних відрахувань на поточний ремонт та технічне обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин (у відсотках до балансової вартості)

Назва машин

Норма відрахувань, %

К-701

7,6

Джон-Дір

7,0

Кейс

3,0

Магнум, Валмет

3,0

ХТЗ-17021

6

ХТЗ-17201

6

ХТЗ-16131

6

ХТЗ-121

6

Валмет 8400

3

Т-150Г

9,1

Т-150К

9,1

ПМЗ 8071

9

ПМЗ 8073

9

ПМЗ 8080

9

ПМЗ 8280

9

ЮМЗ АКЛ

9

ХТЗ-2511

9

Плуги тракторні
Джон-Дір

13

Магнум

13

ПП-8-35

27

ПНО-8

27

ПЛН-8-35

27

ПЛН-4-40

27

ПЛН-5-35

27

ПЛН-3-35

27

Комбіновані ґрунтообробні агрегати

16

Ґрунторозпушувачі

16

Дискові борони

16

Борони

14

Культиватори

16

Сівалки зернові

18

Сівалки кукурудзяні

18

Сівалки бурякові

18

Сівалки овочеві

18

Міжрядні культиватори

16

Обприскувачі

11

Зернозбиральні комбайни

6,5


Продовження додатку 2

Джон-Дір

7,0

Домінатор

7,0

Кейс

7,0

Лан

12,0

КЗСР-9 „Славутич”

12,0

Дон-1500

12,0

Жатка ЖВП 4

12,0

Комбайн кукурудзозбиральний

12,0

КСКУ-6 Херсонець-200

12,0

Кормозбиральні машини

12,0

Е-281, Марал-125

12,0

Е-304

12,0

Бурякозбиральні комбайни

12,0

Косарки

10,0

Прес-підбирачі

13,0

Розкидачі органічних добрив

16,0

Зчіпки

11,0

Причепи тракторні

13,0

Котки

12,0


ЗАВДАННЯ 13. РОЗРАХУНОК КОМПЛЕКСНИХ НОРМАТИВІВ ВИТРАТ

У РОСЛИННИЦТВІ
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка