4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС


Назва4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
Сторінка1/5
Дата22.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І СТАТИСТИКИ


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

індивідуальних завдань, іншої обов’язкової

самостійної роботи

та вибіркові (альтернативні) завдання

з навчальної дисципліни

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ВИДАМИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Укладач: ст. викладач Деващук Т.П.

Розглянуто на засіданні кафедри

обліку, аудиту і статистики


Навчальний рік

Групи

Протокол

Завідувач кафедри

2011-2012

ОА-708

№5 від 23.12.2011 р


д.е.н., професор

__________Б.І.Валуєв

З М І С Т


1. Загальні положення.

2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів.

3. Завдання для самостійної роботи студентів (СРС).

3.1 Завдання для обов’язкової індивідуальної самостійної роботи студентів (СРС) за модулями, змістовними модулями навчальної дисципліни.

3.2 Дані для виконання завдань для обов’язкової самостійної роботи

3.3 Завдання з вибіркової (альтернативної) самостійної роботи студентів.

4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних)

завдань СРС.

4.1 Дані для виконання завдань для обов’язкової самостійної роботи

4.2 Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС)

5. Список рекомендованих джерел, літератури


1. Загальні положення

Самостійна робота студентів по курсу «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» ставить мету розширити круг знань з бухгалтерського обліку в різних сферах економіки, його організації методики, технології та допомогти студентам кращому розумінню побудові бухгалтерського обліку в різних сферах економіки.

Для засвоєння програмного курсу «Бухгалтерський облік в різних сферах економіки» передбачено 81 годин, з яких 33 години відведено на самостійну роботу студентів.

СРС насамперед передбачає вивчення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення, (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкції про використання Плану рахунків, діючого законодавчого матеріалу, нормативних актів, положень, які стосуються питань бухгалтерського обліку, звітності.

Всі завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в різних сферах економіки»є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину знань і умінь студентів, допомагає творчо застосовувати їх в майбутній професії. Всі завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в різних сферах економіки» поділяються на обов’язкові та вибіркові (альтернативні).

Обов’язкові завдання виконуються усіма студентами обов’язково під час опанування даної дисципліни за темами, які передбачені таблицею розподілу годин на СРС робочої програми.

Вибіркові (альтернативні) завдання не є обов’язковими і виконуються студентами для підвищення успішності з предмету, на власний розсуд для збільшення кількості додаткових балів

Обов’язкові завдання СРС виконуються у формі реферату, практичних завдань.

Реферат виконується на окремих стандартних аркушах паперу відповідно до вимог з його написання.

Практичні ж завдання виконуються студентами в зошиті для самостійної роботи і включають написання алгоритму вирішення завдання, розрахункову, аналітичну частини та висновки.

Завдання для вибіркової (альтернативної) самостійної роботи включають 4 види робіт:

1) розробка схем-конспектів лекцій;

2) підбір інформаційного матеріалу з бухгалтерського обліку, розміщеного на сайті Interneta з наданням по ньому аналітичного огляду та письмовим його оформленням;

3) підбір наукових публікацій з питань бухгалтерського обліку в різних сферах економіки, розміщених на сторінках журналу «Бухгалтерський облік та аудит» та інших журналів з письмовим оформленням анотації з цих наукових публікацій;

4) участь у наукових студентських конференціях, написанні наукових публікацій.
2. Критерії оцінювання СРС

Обов’язкова СРС оцінюється до чотирьох балів по темах, по яких передбачена ця робота ((теми: 1,2,3), всього балів – від 0 до 10 (див. табл. розподілу балів робочої програми з дисципліни).

Вибіркова (альтернативна) СРС оцінюється від 0 до 5 балів за кожен з чотирьох видів передбачених робіт, всього балів – від 0 до 20 (див. табл. розподілу балів робочої програми).

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність підсумовується з балами, одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи.

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

3.1 Завдання для обов’язкової індивідуальної самостійної роботи студентів (СРС) за темами курсу


Види обов’язкової індивідуальної СРС за темами

курсу

Плановий термін виконання

(в тижнях семестру)

Форми контролю та звітності СРС

1

2

3

Модуль ІІ Бухгалтерський облік у сільському господарстві, у готелях та туристичних фірмахЗМ5 Бухгалтерський облік туристичної діяльності  1. Написання реферату

  2. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Ш

ІУ

Захист реферату

Перевірка знань за темою


ЗМ6 Бухгалтерський облік у готелях  1. Написання реферату

  2. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу


УІ

УП


Захист реферату

Перевірка знань за темою


3.2 Дані для виконання завдань для обов’язкової індивідуальної роботи

Кожен студент виконує написання одного реферату під час вивчення

курсу за наступною тематикою:

Тематика рефератів

 1. Особливості підприємств сфери послуг як об'єкта бухгалтерського обліку та основні поняття про туристичну діяльність

 2. Нормативна база та передумови здійснення туристичної діяльності

 3. Характеристика об'єкта обліку та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і складання звітності в готелях

 4. Основні принципи організації бухгалтерського обліку в туристичній та готельній сферах діяльності

 5. Визнання витрат, що формують туристичний продукт, їх структура і класифікація

 6. Визнання витрат, що формують готельний продукт, їх структура і класифікація

 7. Система рахунків для обліку витрат на виробництво туристичного продукту

 8. Система рахунків для обліку витрат на виробництво готельного продукту

 9. Організація аналітичного обліку витрат на виробництво туристичного продукту

 10. Організація аналітичного обліку витрат на виробництво готельного продукту

 11. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості туристичних та готельних послуг.

 12. Облік витрат за статтями калькуляції в туризмі.

 13. Облік витрат за статтями калькуляції в готелях.

 14. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються в собівартість туристичних та готельних послуг

 15. Основні поняття та загальні принципи обліку доходів в туризмі. Класифікація доходів

 16. Основні поняття та загальні принципи обліку доходів в готелях. Класифікація доходів

 17. Документальне оформлення та облік процесу реалізації турпродукту

 18. Особливості обліку доходу від надання послуг готелями

 19. Документальне оформлення доходів від надання готельних послуг

 20. Облік доходів від надання готельних послуг

 21. Характеристика туристичної діяльності

 22. Документальне оформлення туристичних послуг

 23. Особливості оподаткування та обліку туристичної діяльності

 24. Облік туристичної діяльності

 25. Облік діяльності туроператора

 26. Облік діяльності турагента . Облік придбання путівок

 27. Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація

 28. Особливості оподаткування та обліку готельних послуг

 29. Документування готельних послуг

 30. Бухгалтерський і податковий облік готельних послуг.

Студенти на добровільній основні обирають тему реферату і і виконують його написання за рекомендаціями викладача та у відповідності до діючих вимог. Тематика рефератів не може повторюватися.

Вимоги до рефератів

Реферат, доповідь виконується на стандартних аркушах паперу , скріплених у папку. Робота повинна бути виконана на комп’ютері через 1,5 інтервали. Обсяг реферату, доповіді 5-6 сторінок на комп’ютері акуратно пронумерованих. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями:

Ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу і зверху – 20 мм., шрифт 14.

Титульний аркуш і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульному аркуші потрібно вказати назву навчального закладу, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвища та ініціали студента, викладача, керівника роботи.

План реферату, доповіді має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат доповідь не може бути написаними з використанням лише одного літературного джерела.

Завершений і оформлений реферат, доповідь студент підписує й проставляє дату виконання.

3.3 Завдання з вибіркової (альтернативної) самостійної роботи студентів


1) Розробка схеми-конспектів лекції.

ХІІ

Перевірка підготовлених схем-конспектів

2) Підбір інформаційного матеріалу з бухгалтерського обліку, розміщеного на сайті Interneta з наданням по ньому аналітичного огляду та письмовим його оформленням.

XIУ

Перевірка підготовлених матеріалів

3) Підбір наукових публікацій ( не менше 2-х) з питань бухгалтерського обліку, розміщених на сторінках журналу «Бухгалтерський облік» і інших журналів з письмовим оформленням анотації з цих публікацій

XV


-«-

4) Участь у наукових студентських конференціях, написання наукових робіт.

XVII

4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових

(альтернативних) завдань СРС

Вибіркові (альтернативні) завдання включають чотири види робіт, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів.

Перше вибіркове (альтернативне) завдання виконується за темами змістовних модулів № 1-6 з розрахунку не менше двох тем змістовних модулів.

По другому і третьому видам вибіркових (альтернативних) робіт студент підбирає інформаційний матеріал (наукові публікації, статті, не менше двох) чи на сайті Interneta, чи на сторінках журналу «Облік і аудит», інших журналів з наданням по них аналізу (анотації) с письмовим його оформленням. Аналіз наукових публікацій з бухгалтерського обліку студент повинен зробити письмово в наступних напрямках:

 • мета статті, яким актуальним питанням (проблемам) вона присвячена;

 • аналіз проблеми автором;

 • шляхи розв’язання проблеми, запропонованих автором статті;

 • висновки студента щодо актуальності висунутих проблем в статтях.

Для підвищення рівня професійних фінансово-економічних знань з курсу «Бухгалтерський облік в різних сферах економіки» студентам пропонується четвертий вид вибіркових (альтернативних) робіт - участь у наукових студентських конференціях, написанні наукових робіт.

4.1 Дані для виконання завдань для обов’язкової

самостійної роботи

СРС складена за п’ятьма варіантами, кожен з яких включає три завдання.

Перше завдання в кожному варіанті передбачає написання студентами відповідей за відповідною темою: знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну, або дати відповіді на питання, або дати економічну характеристику рахунку бухгалтерського обліку.

Друге завдання потребує вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, на підставі наведеної кореспонденції рахунків визначити зміст господарської операції та первинні документи.

Третє завдання передбачає вирішення практичної задачі зі складанням кореспонденції рахунків на господарські операції підприємств різних сфер економіки, з записом їх в журнал реєстрації господарських операцій.

Журнал реєстрації господарських операцій до третього завдання треба відкрити за наступною формою (див. таблиця №1) та підрахувати оборот за місяць в грн.
  1   2   3   4   5

Схожі:

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка