2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань


Назва2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Сторінка1/5
Дата22.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І СТАТИСТИКИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


Укладач: ст. викладач Т.П.Деващук


Розглянуто на засіданні кафедри

обліку, аудиту і статистики


Навчальний рік

Групи

Протокол

Завідувач кафедри

2012-2013

ОА-809,909

№5 від 21.12.2012 р


д.е.н., професор

__________Б.І.ВалуєвЗМІСТ
1. Загальні положення.

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань.

3. Завдання для практичних занять

4. Критерії оцінювання практичних занять

5. Список рекомендованої літератури

І. Загальні положення

Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до визначених завдань.

Практичні заняття з курсу „Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності” є першим етапом з якого починається практична підготовка фахівців, на якому закріплюються теоретичні знання, здобуваються перші практичні вміння і навички і закладаються основи для виконання професійних завдань на подальших етапах практичної підготовки – навчальної, виробничої практики.

Для засвоєння програмного курсу передбачено 20 годин на практичні заняття. Скорочення годин на проведення занять не дозволяється.

Проведенню практичного заняття передує повне вивчення теоретичного матеріалу.

Виконання практичних завдань ведеться студентами в окремих зошитах, та бланках форм фінансової та облікової документації.
ІІ. Загальні методичні рекомендації до виконання

практичних завдань

При виконанні практичного завдання треба врахувати наступне:

1. Робота виконується з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, та Інструкції з використання Плану рахунків, затверджених Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, які набрали чинність з 1 січня 2000 р.

  1. Робота повинна виконуватися у послідовності, яка передбачена завданнями 1.23,4,5,6 у відповідності з у мовами.

  2. В синтетичних рахунках кожна господарська операція записується лише по одній строчці.

4. В аналітичних рахунках товарно-матеріальних цінностей господарська операція теж записується по одній строчці, але після запису

кожної операції по аналітичному рахунку підраховують залишок і записують його в відповідну графу на аналітичному рахунку. Це забезпечу є оперативний контроль за наявністю матеріальних цінностей.

5. В оборотній відомості по аналітичним рахункам товарно - матеріальних цінностей підсумок по графі «кількість» не підраховують, тому, що не можна узагальнювати різні види матеріалів.

6.В оборотну відомість по синтетичним рахункам записують усі синтетичні рахунки, навіть і ті, які мають обороти, а не мають залишків.

7. В процесі ви конання роботи необхідно проводити взаємоперевірку показників:

- загальний підсумок журналу реєстрації операцій звіряють з підсумком обороту в оборотній відомості по синтетичним рахункам.

Підсумок повинен бути однаковим:

- підсумки оборотної відомості по аналітичним рахункам графи «сума» звіряють з даними залишків,, оборотів відповідного синтетичного рахунку.

Підсумки повинні теж бути однаковими.

8. Баланс складають за формою відповідно Положенню (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 - Баланс, затвердженому Наказом Мінфіну У країни 31.03.99 р.№87 і який набрав чинність з 2000 року (зі змінами і доповненнями).

При складанні балансу треба врахувати, що в підсумок розділу 1 активу балансу входить тільки залишкова вартість основних засобів (первісна вартість і знос основних засобів не приймається в підсумок балансу)

Залишки рахунків субрахунків Сировина і матеріал, 203 Паливо показуються в балансі загальною сумою за статтею - виробничі запаси. В балансі по кожному розділу актива і пасива підраховують підсумок і загальну суму (валюту) балансу.

Кожне завдання передбачає вирішення практичної задачі зі складанням кореспонденції рахунків на господарські операції підприємств різних сфер економіки, з записом їх в журнал реєстрації господарських операцій за видами економічної діяльності.

Журнал реєстрації господарських операцій треба відкрити за наступною формою (див. таблиця №1) та підрахувати оборот за місяць в грн.

Таблиця №1

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ місяць, в грн..

№ операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Номери облікових

регістрів

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5


Модуль 1. Бухгалтерський облік у будівництві, у торгівлі та

у громадському харчуванні

Практичне заняття №1

ЗМ1. “Бухгалтерський облік у будівництві”.

Завдання 1. Облік будівельних робіт у замовника при підрядному способі робіт.

Мета: - скласти кореспонденцію рахунків з операцій за жовтень місяць і записати їх в таблицю реєстрації бухгалтерських записів (проводок).

Підрахувати підсумки таблиці;

- на підставі бухгалтерських проводок зробити записи у відповідні журнали-ордері (№6,16) і підрахувати в них підсумки.

Господарські операції за жовтень

Назва документівКороткий зміст операцій

Сума в три.

часткова

загальна

|

2

3

4

5

1.

Рахунок підрядчика та акт виконаних робіт (ф.№2)

Відображені затрати на будівельне – монтажні роботи, виконані підрядчиком БМТ-5
160000

2.

Рахунок підрядчика Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку підрядчика за виконані будівельне – монтажні роботи


32000

3.

Платіжне доручення

Перераховано підрядчику БМТ-5 за виконані будівельно–монтажні роботи
192000

4.

Акт прийому - передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів збудований об’єкт
Суму визначити

5.

Рахунок постачальника

Відображені затрати на придбання обладнання, яке потребує монтажу від постачальника ВАТ «Електрон»
30000

6.

Рахунок постачальника. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку постачальника за придбане обладнання
6000

7.

Рахунок автобази

Здійснені витрати за транспортування обладнання
1500

8,

Рахунок автобази. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку автобази за транспортування обладнання
300

9.

Рахунок підрядчика. Акт виконаних робіт (ф.№ 2)

Здійснені витрати по монтажу обладнання підрядчиком ТОВ «Спец-

монтаж»
800

10,

Рахунок підрядчика, Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку підрядчика за монтаж обладнання
160

11.

Платіжне доручення

Перераховано з рахунку банку постачальником

(підрядчиком):

а) ВАТ «Електрон»

б) Автобазі

в) ТОВ «Спецмонтаж»


36000 1800 960

38760

12.

Розрахунок бухгалтерії

Списується вартість обладнання, що передано підрядчику для монтажу
Суму

визначити

ІЗ.

Акт прийому передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів обладнання, яке потребувало монтажу
Суну визначити

14.

Рахунок постачальника

Відображені витрати на придбання від постачальника – підприємства металовиробів: інструменти, прилади та інвентар, яке не потребує монтажу, включаючи витрати по доставці
700

15.

Рахунок постачальника. Податкова накладна

Відображена сума ПДВ у рахунку постачальника за придбання інструментів, інвентарю, яке не потребує монтажу
140

16.

Платіжне доручення

Перераховано постачальнику – підприємству металовиробів за інструменти, інвентар, яке не потребує монтажу
840

17.

Акт прийому-передачі основних засобів

Зараховано до складу основних засобів інструменти, інвентар, яке не потребує монтажу

Суму визначити


Методичні рекомендації для виконання практичного заняття №1
Для виконання практичного заняття студенти вивчають тему ЗМ 1

“Бухгалтерський облік у будівництві”.

На кожну з 17-ти приведених господарських операцій студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису. Підрахувати підсумки в таблиці.

На підставі бухгалтерських проводок (опер.№ 1-3, 5-11, 14-16) зробити записи у журнал №5-б і підрахувати в ньому підсумки.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 4, 9, 13, 17 необхідно визначити суми. Для визначення суми операції № 4 необхідно не враховувати суму податкового кредиту з ПДВ (опер.№ 2).

Для визначення суми операції № 9 необхідно враховувати суми операцій № 5,7.

Для визначення суми операції № 13 необхідно враховувати суми операцій № 9,10.

Для визначення суми операції №17 необхідно не враховувати суму податкового кредиту з ПДВ (опер.№ 15).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
Методичні рекомендації для виконання індивідуально-консультаційних...
У відповідності з навчальними планами слухачі виконують контрольну роботу. Її мета – підсилити практичну спрямованість курсу, привити...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Професійна педагогіка»
Тема: Професійно технічні навчальні заклади – основа формування кваліфікованих робітничих кадрів
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка