НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання


Скачати 431.09 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання
Сторінка4/4
Дата16.03.2013
Розмір431.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання практичних завдань аудиторної контрольної роботи


Завдання стосовно капіталу банку та його ліквідності

Показники капіталу банку визначаються на підставі нормативів, впроваджених НБУ. Слід визначити показники платоспроможності, достатності капіталу, порівняти розмір фактичного власного капіталу та фактично сплаченого статутного капіталу з нормативами. Аналогічно стосовно показників ліквідності. Методики визначення означених показників наведені у всіх підручниках з фінансового менеджменту банку та з основ банківської справи.

Завдання стосовно кредитного портфеля

При оцінці якості кредитного портфеля основними критеріями виступають кредитний ризик і доходність.

Коефіцієнт ризику визначається як відношення резерву на можливі втрати по позичках до загальної суми позичкової заборгованості на розрахункову дату. Чим ближчий розмір коефіцієнта до одиниці, тим краща якість кредитного портфеля з точки зору повернення кредитів.

Коефіцієнт доходності визначається відношенням суми отриманих процентних доходів по кредитах до середньої позичкової заборгованості .

Середньозважена величина кредитного ризику неповернення кредитів визначається як відношення середньозваженої суми кредитів зважених за ступенем ризику неповернення до середньозваженої суми наданих кредитів за класами.

Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем. Він визначається відношенням середньої кредитної заборгованості до зобов’язань банку за винятком отриманих міжбанківських кредитів. Чим нижчий цей показник від 70%, тим вище приховані ризики неліквідності балансу і менеджменту, збільшення показника свідчить про погану роботу адміністрації банку, необґрунтованість його кредитної політики.

Коефіцієнт “перевантаженості” кредитного портфеля банку визначається відношенням середньої кредитної заборгованості до загальних активів банку. Показник свідчить про перевантаженість портфеля банку, якщо він менший 65%, збільшення показника свідчить про погану роботу адміністрації банку, необґрунтованість його кредитної політики.

Оцінка достатності резервів для покриття втрат від кредитних послуг може характеризуватись двома показниками: за допомогою коефіцієнтів достатності резервів (за двома методиками) та коефіцієнта частки безнадійно непогашених позичок. Перший з коефіцієнтів достатності резервів свідчить про ступінь захисту банку від ризику, якість кредитної політики та управління кредитним портфелем. Він визначається як відношення суми резервів на покриття збитків від кредитів до суми позичок, що не приносять доходи. Даний показник не має оптимального рівня і розглядається в динаміці. Чим менший знаменник, тим краща тенденція. Другий з коефіцієнтів достатності резервів свідчить про ступінь достатності резервів банку на випадок непогашення кредитів. Він визначається як відношення суми резервів на покриття збитків від кредитів до середньомісячного задишку кредитної заборгованості. В міжнародній банківській практиці оптимальне значення цього коефіцієнту варіюється в межах 0,9-5%. Коефіцієнт частки безнадійних непогашених позичок визначається відношенням списаних сум із резервів до середньомісячного задишку кредитної заборгованості. Його оптимальне значення у міжнародній банківській практиці 0,25-1,5%.

Завдання стосовно зобов’язань банку

Значне місце в аналізі зобов’язань банку займає аналіз кредиторської заборгованості. Для характеристики стану кредиторської заборгованості використовують показники обороту цих коштів: 1)кількість оборотів, яка визначається як відношення дебетового обороту по погашенню заборгованості до середніх залишків кредиторської заборгованості; 2) показник обороту, що характеризує середній період у днях, який визначається відношенням добутку середніх залишків кредиторської заборгованості та кількості днів у періоді до середнього періоду заборгованості у днях.

Завдання стосовно фінансових результатів діяльності банку

Фінансові результати діяльності банку характеризуються такими його показниками, як доходи (процентні та комісійні), витрати (процентні та комісійні), прибуток, процентна та комісійна маржа, спред, ROA, ROE. Методики аналізу та визначення цих показників можна знайти у будь-якому підручнику з фінансового менеджменту банку та банківської справи.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИЗаконодавчі та нормативні акти НБУ, Міністерства фінансів, Кабінету міністрів.

Основна література:

 1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. –2-ге вид., доп. і перероб. –К.: КНЕУ,2004. –468с.

 2. Банківський менеджмент: Навч.посіб./О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Рогаль та ін.; За ред.О.А.Кириченка. –3-тє вид., перероб. і доп. –К: Знання-Прес,2002. –438с.

 3. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. –К.: Видавничий центр “Академія”,2001. –320с.

Додаткова літкратура

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник/А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М.Парасій-Вергуненко та ін.;За ред. А.М. Герамисовича. - К.:КНЕУ, 2004. – 599с.

 2. Банківський менеджмент: Навч.посіб. для вищ. навч. закл./О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. –К.: Основи,1999. –671с.

 3. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч.посіб.-К.:Знання, 2006.-463с.

 4. Вишнякова І.В. Банківські ризики. Навч.посіб.- Павлоград.-2005

 5. Вишнякова І.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Банківські операції”.- Павлоград.: ЗПІЕУ, 2008

 6. Вишнякова І.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку”.- Павлоград.: ЗПІЕУ, 2008

 7. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.–216с.

 8. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник.-Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007.-523с.

 9. Заруба А.Д Фінансовий менеджмент в банку. – К.,2000

 10. Калина А.В. Основи банківської справи.-К.,2000.

 11. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник.-К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001.-336с.

 12. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч.пос.-К.: Центр наукової літератури, 2008.-372с.

 13. Кредитний ризик комерційного банку: Навч.посіб. /В.В.Вітлинський, О.В.Пернавський.-К.: Т-во «Знання», КОО,2000.-251с.

 14. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: видавничий Дім “Слово”,2004. –296с.

 15. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посібник. –К.: КНЕУ,1999. –280с.


Періодичні видання:

Банківська справа

Вісник НБУ

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.

Відомості Верховної Ради України.

Економіка. Фінанси. Право.

Фінанси України
Ресурси Internet:

 1. www.bank.gov.ua -Національний банк України.

 2. www.banker.kiev.ua – каталог українських банків.

 3. www.currency.org.ua- курси валют НБУ.

 4. www.banking.com.ua- «Банківська справа» журнал.

 5. www.aub.com.ua – асоціація українських банків.

 6. www.aufru.kiev.ua – асоціація учасників Фондового ринку України.

 7. www.uice.kiev.ua- українська фондова біржа.

 8. www.ndu.gov.ua – національний депозитарій України.

 9. www.hryvna.dnepr.net – сервер української валюти.

 10. www.br.rql.kiev.ua/mon- моніторинг фінансових ринків України і світу.

 11. www.finservice.kiev.ua- каталог сайтів фінансових ринків.

 12. www.economics.com.ua – велика економічна бібліотека.

 13. www.internetua.com - Журнал нової економіки України

 14. www.uice.kiev.ua – Українська міжбанківська валютна біржа

 15. www.ukrse.kiev.ua - Українська фондова біржа

 16. www.kidala.com – «Чорний» список кредиторів

 17. www.worldbank.org.ua – Всесвітній банк в Україні

 18. www.fg.org.ua- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

 19. www.bin.com.ua – Сайт «Business information Network» - найоперативніша інформація у сфері фінансів

 20. www.aaa.com.ua – Рейтингове агентство «Прозора Україна»: фондовий ринок, аналітика, рейтинги.

 21. www.bc.rql.kiev.ua - Діловий центр: аналітичні статті про фінансовий та фондовий ринок України

 22. www.fincons.kiev.ua - «Фінансова консультація» - всеукраїнське видання захисту інтересів бізнесу

 23. www.intellect.org.ua - Мережа аналітичних центрів України

 24. www.investgazeta.net - Інвестгазета

 25. www.konsultant.kiev.ua - «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» - всеукраїнський щотижневик

 26. www.money.dp.ua - «Фінанси в Інтернеті»: український фінансовий форум

 27. Finance.dp.ua – Фінансовий огляд

 28. Info.ua.net/fin.htpl - Новий сервер НПК «Моноліт» актуальна інформація в галузі фінансів

 29. www.bankir.kiev.ua - Інформаційний проект «Фінанси»: статистика, курси валют, банківських металів, ставки НБУ з ломбардного кредитування, облікові ставки НБУ

 30. www.bc.rql.kiev.ua/mw - Діловий центр – оперативний аналіз фінансового ринку

 31. www.me.gov.ua – Міністерство економіки

 32. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
1   2   3   4

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка