НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання


Скачати 431.09 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання
Сторінка3/4
Дата16.03.2013
Розмір431.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4


4. 70% загального обсягу кредитів, наданих банком, становлять
стандартні кредити, 15% - кредити під контролем, 10% - сумнівні кредити, 5% - безнадійні. Який процент від загального обсягу наданих кредитів становлять резерви для відшкодування можливих втрат по
позиках, якщо вони сформовані згідно з законодавством? Які заходи допоможуть банку знизити рівень кредитного ризику?
ФОРМИ ТА ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Мета самостійної роботи – позааудиторне вивчення студентами питань, винесених на самостійну роботу, поглиблення набутих під час лекцій знань, набуття навичок розв’язання практичних завдань.

Контроль виконання самостійної роботи:

Для студентів денної та заочної форм навчання виконання завдань «Зошита для самостійної роботи».

Самостійна робота підлягає перевірці викладачем та захисту у ході співбесіди зі студентом.
Критерії оцінювання знань самостійної роботи:

У відповідності до критеріїв, наведених в «Зошиті для СРС»: для студентів денної форми навчання – за модульно-рейтинговою системою, для студентів заочної форми навчання – за п’ятибальною системою.

ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом для студентів денної форми навчання передбачено модульну систему контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на поточний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Програмний матеріал з дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку” розподіляється на 2 модулі, які охоплюють низку тем програми курсу:

Модуль 1 охоплює теми №1-№8

Модуль 2: охоплює теми№9 -№15

Проведення поточного модульного контролю знань студентів денної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою закріплення та систематизації знань, отриманих під час лекційних, практичних занять та самостійної підготовки студентів.

Поточний модульний контроль включає в себе:

а) контроль виконання самостійної роботи за модулем;

б) проміжний контроль за виконанням модульних завдань.

Мета проміжного модульного контролю — закріплення та поглиблення студентами теоретичних і практичних знань, поступова підготовка до підсумкового контролю, стимулювання студентів активно працювати протягом всього перводу вивчення дисципліни.

Перелік питань, які виносять до модульного контролю, не виходить за межі програмного матеріалу.

Основні задачі модульного контролю:

- засвоєння теоретичних питань, включених до підсумкового контролю;

- набуття студентами певних навичок при розв’язанні типових задач;

- ознайомлення студентів з вимогами до вивчення окремих питань дисципліни;

- поетапна підготовка до виконання завдань підсумкового контролю.

Підсумковий контроль є завершальним етапом вивчення дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти деноої форми навчання, які за кожним модулем набрали понад 20 балів, студенти заочної форми навчання, які виконали завдання СРС. Якщо студент не пройшов модульний контроль з поважних причин (хвороба, відрядження), він повинен представити відповідні підтверджуючі документи та пройти контроль в години індивідуальних консультацій.

Успішне виконання завдань поточного контролю кожним студентом є обов’язковою умовою допущення його до підсумкового контролю.

Підсумковий контроль проводиться в формі аудиторної контрольної роботи.

Для студентів денної форми навчання, які за результатами проміжного контролю за кожним модулем отримали понад 20 балів, і яких задовольняє потенційна оцінка за сумою балів, отримують залік. Студенти, що бажають додатково отримати певну кількість балів, виконують аудиторну контрольну роботу, бали за який враховуються в загальній рейтинговій оцінці.

Студенти заочної форми навчання обо’язково виконують аудиторну контрольну роботу.

Враховуючи обсяг програмного матеріалу з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», програма курсу поділена на два рівноцінні модулі, за кожним з яких передбачається проміжний контроль знань. Завершується вивчення дисципліни виконанням завдань підсумкового контролю.

Шкала рейтингової оцінки знань студентів денної форми навчання

(на один модуль)

Вид навчальної діяльності


Мінімальна кільк.один.

виконаної роботи

Рейтингова оцінка,бал

За одиницю

Максимум

Аудиторна робота

Ведення конспекту лекцій під час аудиторних занять

7 лекц

0,4

3

Активна участь (виступи, відповіді на запитання тощо) під час семінарських занять

3 виступи


1-2


6

Самостійне розв’язання практичного завдання

2 завдання

1

2

Модульний тестовий контроль знань

1

0-4

4

Разом аудиторна робота







15

Самостійна робота студентів

Обов’язкова

Виконання завдань «Зошита для самостійної роботи»

7 тем

0-3

21

Додаткова

Самостійна розробка практичних завдань за темами модуля

2 завдання

0,5

1

Складання закритих тестових завдань (5 складних питань з 4варіантами відповідей, одна з яких 1 правильна)

1завдання

0,5-1

1

Складання переліку публікацій в фахових виданнях за темами модуля

(не менш 10 публікацій за останні три роки

1 перелік

2

2

Інші види діяльності, запропоновані студентами




0,5-2

2

Разом самостійна основна та додаткова робота студентів







27

Разом за модулем

Мінімум

Максимум








30

46

Підсумковий тестовий контроль знань







4

Загальна кількість балів за дисципліною

Мінімум

Максимум









30

100


Критерії оцінки знань за дисципліною:

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банках» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100 – бальною шкалою
ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Для отримання позитивної оцінки по завершенню вивчення курсу програмою передбачається виконання студентом завдань поточного та підсумкового контролю.

Проведення поточного контролю знань студентів є складовою частиною навчального процесу, активною формою закріплення та систематизації знань, отриманих під час лекційних, практичних занять та самостійної підготовки студентів. Поточний модульний контроль студентів заочної форми навчання включає в себе  контроль виконання самостійної роботи.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль має форму аудиторної контрольної роботи і є завершальним етапом вивчення дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали завдання поточного контролю.

Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання під час сесії аудиторно. Вона складається з 5 тестових завдань та задачі.

Критерії оцінки контрольної роботи:

Критерії оцінки

Бали

Максимальна оцінка, бали

1. Надано правильну відповідь на одне тестове завдання

0,4 за кожне завдання

2

2. Наведено методику розв’язання практичного завдання

1

1

3. Арифметична відповідь на поставлену задачу правильна

1

1

4. Наведено висновки за отриманими результатами задачі

1

1

Разом




5


ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Комерційний банк – фінансовий посередник на ринку фінансових послуг.

 2. Фінансовий менеджмент у банках: цілі та особливості.

 3. Активи комерційного банку: сутність, класифікація, призначення.

 4. Ресурси комерційного банку. Власний, залучений та запозичений капітал банку.

 5. Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат.

 6. Процентні та непроцентні доходи і витрати

 7. Види та призначення строкових контрактів

 8. Використання форвардних та фьючерсних угод для управління валютними й процентними ризи­ками.

 9. Визначення та види опціонів і свопів

 10. Фінансова звітність комерційного банку.

 11. Основні групи показників фінансової діяльності банку.

 12. Балансовий звіт комерційного банку.

 13. Звіт про прибутки та збитки.

 14. Управління кредитним ризиком, нормативи ризику.

 15. Управління прибутковістю банку.

 16. Основні види ризиків у банківській діяльності.

 17. Методи визначення достатності капіталу.

 18. Методи управління капіталом банку.

 19. Методи управління залученими коштами банку.

 20. Управління активами банку.

 21. Методика оцінювання якості кредитного портфеля.

 22. Методи управління ліквідністю банку.

 23. Методи визначення доходності цінних паперів.

 24. Стратегії управління активами та пасивами.

 25. Управління валютним ризиком

 26. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності



1   2   3   4

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка