НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для студентів V курсу заочної форм навчання


Скачати 238.37 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для студентів V курсу заочної форм навчання
Дата03.04.2013
Розмір238.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління


Кафедра " Фінанси і кредит"

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни


“Фінансова політика”

для студентів V курсу

заочної форм навчання

спеціальності “Фінанси”

Павлоград

2009
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни "Бюджетна система"

V курс, Х семестр,

заочна форма навчання
з/п


Назва теми

Заочна форма

лекції

семі

нари

сам. роб.

інд. конт роб.

1.

Сутність фінансової політики та її складові


1


1

8
2.

Фінансова політика та механізм її реалізації


1

1

8
3

Державне управління фінансами в Україні


1
8
4.

Фінансове планування
1

8
5.

Організація фінансового контролю в державі
1

10
6

Бюджетна політика

1

10
7

Податкова політика

1

1


12
8

Грошово-кредитна політика1

112
9.

Інвестиційна політика держави


1

1

14Індивідуально-косультативна робота; в т.ч.

залік2

2
Всього

6

8

90

4

ВСТУП
«Фінансова політика» відноситься до спеціальних навчальних дисциплін, які покликані забезпечити підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна політика», «Бюджетна система» та «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Бюджетний менеджмент».

Предметом даної дисципліни є процес формування та реалізації фінансової політики та її складових: побюджетної політики, податкової політики, грошово-кредитної політики, інвестиційної політики держави.

Мета її полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань бюджетно-податкової політики.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань: розкриття економічного змісту, задач та ролі фінансової політики, узагальнення досвіду бюджетного, податкового, грошово-кредитного врегулювання. Врегулювання інвестиційної політики держави. Основна увага приділяється з’ясуванню механізму реалізації фінансової, бюджетної, податкової, грошово-кредитної політики та його структури Вивченню інструментарію фінансового, бюджетного та податкового впливу на соціально-економічний розвиток країни, ї, бюджетної стратегії і тактики як складових фінансової політики. Це дає змогу студентам оволодіти необхідними знаннями щодо бюджетної,податкової, грошово-кредитної, інвестиційної політики держави, зорієнтувати їх на практичну діяльність, ефективне господарювання та управління економікою.

У прикладному аспекті освоєння даної дисципліни дасть змогу студентам оволодіти базовими знаннями, необхідними для бюджетної роботи, сформувати певні навички та уміння. Дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у бюджетній фері державного управління, що сприятиме підготовці нової генерації фінансистів-фахівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.

Після опанування дисципліни « Фінансова політика» студенти мають знати:

— теоретичні основи фінансової політики держави;

— основні засади формування фінансової стратегії і тактики в Україні;

— підходи, методи та моделі фінансового та бюджетного прогнозування та планування;

— складові та інструментарій фінансового механізму;

—  головні напрямки фінансової політики на сучасному етапі розвитку,

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
Визначення терміну «фінансова політика». Фінансова політика як складова частина економічної політики. Фінансова політика як відображення суб’єктивних дій певних верств суспільства або окремих груп людей.Держава як суб’єкт вироблення фінансової політики. Зонішні та внутрішні фактори впливу на фінансову політику. Мета та призначення фінансової політики. Головне призначення та завдання фінансової політики.Складові фінансової політики: податкова бюджетна, грошово-кредитна, валютна, інвестиційна. Типи фінансової політики: жорстка регламентація, помірна регламентація, політика мінімальних обмежень. Види фінансової політики: політика стабілізації, політика економічного зростання,політика стримування ділової активності. Етапи процесу формування та реалізації фінансової політики.
Основні поняття: фінансова політика, бюджетна політика,податкова політика, грошово-кредитна політика, валютна політика, інвестиційна політика, жорстка регламентація, помірна регламентація, політика мінімальних обмежень, політика стабілізації, політика економічного зростання,політика стримування ділової активності.

ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Фінансова стратегія та фінансова тактика . Принципи побудови фінансової політики.Три важливі принципи побудови фінансової політики. Інші принципи побудови фінансової політики. Фінансовий механізм, структура фінансового механізму: фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення,нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення. Поняття директивного та регулюючого фінансового механізму. Директивний фінансовий механізм та його складові. Регулюючий фінансовий механізм та його складові. Діяльність фінансового механізму по відношенню до соціально-економічного розвитку.

Основні поняття: фінансова стратегія, фінансова тактика, фінансовий механізм, фінансові важелі, фінансові методи, правове забезпечення, нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення,директивний фінансовий механізм, регулюючий фінансовий механізм, сальдовий метод.
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
Правове регулювання фінансової діяльності, Закони України з регламентація фінансової діяльності,склад фінансового законодавства. Органи управління державними фінансами. Суб’єкти та об’єкти управління фінансами, фінансовий апарат, Завдання окремих органів в управлінні фінансів. Система управління Державними фінансами в Україні.Стратегічне та оперативне управління.
Основні поняття: Об’єкти, суб’єкти управління ,стратегічне управління, оперативне управління.
ТЕМА 4. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Прогнозне та бюджетне фінансове планування, стратегічні програми соціального та економічного розвитку. Економічна сутність бюджетного планування. Принципи фінансового планування. Етапи і методи фінансового планування. Метод коефіцієнтів, розрахунково-аналітичний, нормативний, програмно-цільовий та балансовий методи.Основні поняття. Планування, стратегічні програми соціально-економічного розвитку, принципи фінансового планування , метод коефіцієнтів, розрахунково-аналітичний, нормативний, програмно-цільовий та балансовий методи.
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВІФінансовий контроль, об’єкти і суб’єкти фінансового контролю.Функції фінансового контролю.Система фінансового контролю. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль, аудит, громадський фінансовий контроль. Форми фінансового контролю: попередній наступний, обов’язковий, ініціативний. Методи фінансового контролю: перевірка, ревізія, обстеження, експертиза. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України.
Основні поняття. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль, аудит, громадський фінансовий контроль, перевірка, ревізія, обстеження, експертиза.
ТЕМА 6. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
Бюджетна політика, Бюджетна стратегія, Бюджетна тактика. Зовнішні та внутрішні чинники бюджетної політики. Фіскальна функція. Функція економічного регулювання. Функція вирівнювання доходів. Бюджетний механізм. Головні завдання бюджетної політики. Критерії стратегічної ефективності бюджетної політики. Завдання бюджетної політики на сучасному етапі.
Основні поняття. Бюджетна стратегія , бюджетна тактика, фіскальна функція, функція економічного регулювання, функція вирівнювання доходів. бюджетний механізм.
ТЕМА 7. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
Податкова політика. Джерело формування коштів бюджету.Ефективність державного регулювання. Основне завдання податкової політики. Податкова політика у широкому і вузькому плані. Податкові фінанси, позичкові фінанси. Пріоритетні завдання податкової політики. Суть основних принципів податкової політики. Основні завдання податкової політики. Головні напрямки податкової політики.Стабільність податкової політики.
Основні поняття.Податкова політика, податкова політика у вузькому та широкому планя,


ТЕМА 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
Визначення грошово-кредитної політики. Суб’єкти грошово-кредитної політики. Національний банк України як головний суб’єкт грошово-кредитної політики. Стратегія і тактика. Цілі грошово-кредитної політики.Взаємозв’язок грошово-кредитної політики податковою, бюджетною, валютною політиками. Проект основних напрямків грошово-кредитної політики. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики.Інструменти грошово-кредитної політики в залежності від кон’юктури ринку. Політика відкритого ринку. Операції РЕПО. Політика рефінансування. Валютне регулювання і контроль. Основні методи валютного регулювання Процентна політика. Управління валютними резервами. Валютні обмеження.
Основні поняття. Процентна політика, управління валютними резервами, валютні обмеження, Девізна.

ТЕМА 9. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Сутність державної інвестиційної політики. Пасивна та активна інвестиційна політика. Регулювання інвестиційного процесу. Принципи інвестиційної політики: фіскальні, соціальні, економічні.Напрями впливу на інвестиційну політику. Податкове врегулювання державна інвестиційної політики. Методи податкового врегулювання.Бюджетне та грошово-кредитне врегулювання. Проведення гнучкої амортизаційної політики. Недоліки сучасної амортизаційної політики.Регулювання участі інвесторів у приватизації. Регулювання фондового ринку. Методи прямого впливу. Експертиза інвестиційних проектів. Іноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.
Основні поняття. Державна інвестиційна політика, активна державна інвестиційна політика, податкове регулювання інвестиційної діяльності.

План семінарських занять

Семінарське заняття №1
Тема. Сутність фінансової політики та її складові.
План
1.Фінансова політика держави як складова економічної політики держави.

1.2. Мета, завдання та призначення фінансової політики.

1.3. Складові фінансової політики.

1.4. Типи та види фінансової політики.
Проблемні питання.

1. Які завдання та призначення фінансової політики на сучасному етапі розвитку Украї\ни.

2. Які типи і види фінансової політики застосовуються в зарубіжних країнах.

Семінарське заняття №2
Тема. Фінансова політика та механізм її реалізації. Державне управління фінансами.
План
1.Стратегія і тактика фінансової політики та її реалізація

2. Принципи побудови фінансової політики.

3. Фінансовий механізм та його реалізація.

4 .Організаційно-правове забезпечення фінансової політики.

5. Управління державними фінансами.
Проблемні питання.

1. Стратегія і тактика фінансової політики в умовах кризи.

2. Вплив фінансового права на побудову фінансової політики.
Семінарське заняття №3
Тема. Грошово-кредитна політика в Україні.
План

1.Суть та роль грошово-кредитної політики.

2. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

3..Класифікація інструментів грошово-кредитної політики.

4. Політика обов’язкових резервних вимог.

5. Політика відкритого ринку.

6. Політика рефінансування.

7. Валютне регулювання і контроль.
Проблемні питання.

1. В яких випадках застосовується політика відкритого ринку та політика рефінансування.

2. Особливості застосування валютного регулювання.
Семінарське заняття №4.
Тема. Інвестиційна політика держави.

План

1. Сутність інвестиційної політики.

2. Напрямки і методи інвестиційної політики держави.

.3. Проведення гнучкої амортизаційної політики.

4. Регулювання участі інвесторів у приватизації.

5. Експертиза інвестиційних проектів.

6. Іноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.
Проблемні питання.

Як впливає регулювання фондового ринку на фінансову політику.

Приклади тестових завдань,

які виносяться на поточний та підсумковий контроль.

1. У складі фінансової політики виділяють:

1) бюджетно-податкову; 2) грошово-кредитну;

3) дивідентну; 4) міжнародну;

5) усі відповіді правильні

2. Фінансова політика держави залежить від таких факторів:

1) зовнішніх; 2) індивідуальних;

3) внутрішніх; 4) усі відповіді правильні.

3. В залежності від ступеня законодавчого чи адміністративного регламентування фінансових відносин розрізняють такі типи фінансової політики:

1) слабка регламентація; 2) жорстка регламентація;

3) помірна регламентація; 4) політика мінімальних обмежень.

4. Залежно від завдань, на розв’язання яких спрямована фінансова політика поділяється на:

1) політика розвитку; 2) політика ділової активності;

3) політика економічного зростання; 4) політика стабілізації.

5. Дієздатність фінансової політики залежить від:

1) правильності прийнятих рішень;

2) визначення цілей;

3) ефективності діяльності держави;

4) фінансової тактики.

1. У складі фінансової політики виділяють:

1) бюджетно-податкову; 2) грошово-кредитну;

3) дивідентну; 4) міжнародну;

5) усі відповіді правильні

2. Фінансова політика держави залежить від таких факторів:

1) зовнішніх; 2) індивідуальних;

3) внутрішніх; 4) усі відповіді правильні.

3. В залежності від ступеня законодавчого чи адміністративного регламентування фінансових відносин розрізняють такі типи фінансової політики:

1) слабка регламентація; 2) жорстка регламентація;

3) помірна регламентація; 4) політика мінімальних обмежень.

4. Залежно від завдань, на розв’язання яких спрямована фінансова політика поділяється на:

1) політика розвитку; 2) політика ділової активності;

3) політика економічного зростання; 4) політика стабілізації.

5. Дієздатність фінансової політики залежить від:

1) правильності прийнятих рішень;

2) визначення цілей;

3) ефективності діяльності держави;

4) фінансової тактики.

6. В якому документі містяться основоположні принципи, на яких базується галузь фінансового права:

а) Бюджетний кодекс;

б) Конституція України;

в) ЗУ «Про державний внутрішній борг»;

г) ЗУ «Про Національний банк України».

7. Статті Конституції України встановлюють повноваження у сфері фінансів:

а) Міністерства фінансів;

б) Верховної Ради України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Секретаріата Президента України.

8. Основоположним документом, який регламентує відносини державних фінансів є:

а) Бюджетний кодекс;

б) Кримінальний кодекс;

в) Цивільний кодекс;

г) Земельний кодекс.

9. Фінанси державних і муніципальних підприємств та суб'єктів господарювання інших форм власності регулю­ються:

а) Бюджетний кодексом;

б) Господарським кодексом;

в) Конституцією України;

г) нор­мативно-правовими актами Президента України.

10. Фінансові відносини, в тому числі відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів є:

а) суб’єктами;

б) об’єктами;

в) предметом;

г) інше.

11. Держава в особі законодавчих і виконавчих, в тому числі фінансових органів є:

а) суб’єктами;

б) об’єктами;

в) предметом;

г) інше.

12. Об'єктом фінансового планування є:

а) складання фінансових планів;

б) фінансова діяльність держави та суб'єктів господарювання;

в) стан фі­нансів;

г) стратегічне управління.

13. До органів стратегічного управління фінансами відносяться:

а) Верховна Рада України;

б) Рахункова палата;

в) фінансові виконавчі органи на місцях;

г) Кабінет Міністрів України.

14. До органів оперативного управління фінансами відносяться

а) Верховна Рада України;

б) Рахункова палата;

в) фінансові виконавчі органи на місцях;

г) Кабінет Міністрів України.

15. Оперативне управління фінансами — це:

а) поточне управ­ління фінансами, що становить комплекс заходів, які розроб­ляються на основні оперативного аналізу фінансової ситуації, фінансового планування, контролю та регулювання, складан­ня та виконання фінансових планів;

б) управління фінансами, яке включає дії, що розраховані на довгострокову перспективу і вирішення глобальних завдань розвитку фінансової системи країни;

в) управління фінансами, яке включає дії, що розраховані на довгострокову перспективу і вирішення глобальних завдань розвитку фінансової системи країни;

г) інше.
16. Прогнозування з точки зору своєї сутності можна розглядати як:

а)певний етап загального процесу планування;

б) процес прийняття певних рішень як на близьку так і на віддалену перспективу;

в) механізм прийняття рішень у всіх сферах людської діяльності;

г) необхідний інструмент реалізації фінансово-економічної політики держави.

17. Стратегічні програми соціального та економічного розвитку країни розробляються на перспективу:

а) короткострокову ;

б довгострокову ;

в) середньострокову ;

г) термінову.

18. Сутність бюджетного планування полягає у :

а) централізованому розподілі та перерозподілі ВВП між ланками бюджетної системи ;

б організаційно-технічних, методичних заходах із визначення доходів і видатків у ході їх складання та затвердження;

в) прийняттю певних рішень якна близьку так і на далеку перспективу;

г) усі відповіді вірні.

19. Відповідно до якого принципу бюджетного планування забезпечується розроблення взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та середньостроковий періоди;

а) самостійності;

б цілісності;

в) рівності;

г) об’єктивності.

20. До характерних рис балансового методу, що застосовується при бюджетному плануванні, відносяться:

а) можливість виявлення бюджетних резервів;

б сприяння економії бюджетних коштів ;

в) перенос негативних явищ минулого періоду на плановий;

г) відповідність між джерелами надходжень та джерелами витрат за видами й регіонами.
21. Залежно від суб’єктів, фінансовий контроль поділяється на:

а) державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський;

б попередній , поточний, наступний;

в) обов’язковий, ініціативний;

г) усі відповіді правильно.

22. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю є:

а) Державна податкова адміністрація;

б Національний банк;

в) Рахункова палата;

г) Державне казначейство.

23. План роботи Рахункової палати затверджується:

а) Верховною Радою України;

б Кабінетом міністрів України ;

в) Колегією Рахункової палати;

г) Головою Рахункової палати ю

24. Звіт про результати перевірки в порядку контролю, що здійснює Рахункова палата Укроаїни, розглядається6

а) Колегією Рахункової палати;

б) Верховною Радою України;

в)Кабінетом Міністрів УКраїни;

г) усі відповіді вірні.

25. Види державного контролю:

а) загальнодержавний;

б відомчий;

в) підприємств приватної власності;

г) усі відповіді вірні.

26. Об’єктами фінансового контролю є:

а) дохід;

б податкові платежі;

в) собівартість продукції та послуг;

г) інвестиції.
27. Стабілізація податкової політики залежить від:

А) економічної ситуації в країні;

Б) рівня заробітної плати;

В) політики штрафних санкцій;

Г) іноваційної політики в державі.

Питання до аудиторної контрольної роботи

1. Охарактеризуйте від яких факторів залежитьфінансова політика держави.2

2. Мета, завдання та призначення фінансової політики.

3. В чому проявляється фінансова політика.

4. Назвіть основні складові фінансової політики.

5. Охарактеризуйте типи фінансової політики.

6. Охарактеризуйте види фінансової політики.

7. В чому проявляється стратегія фінансової політики.

8. В чому проявляється тактика фінансової політики.

9. Основні принципи фінансової політики.

10. Дайте визначення фінансового механізму та назвіть його структуру.

11. Охарактеризуйте директивний фінансовий механізм.

12. Правове регулювання фінансової діяльності

13. Розкрийте систему управління державними фінансами в Україні .

14. Прогнозне планування.

15. Охарактеризуйте принципи фінансового планування.

16. Розкрийте взаємозв’язок етапів і методів планування.

17. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю.

18. Охарактеризуйте бюджетну стратегію.

19. Розкийте сутність основних функцій бюджетної політики.

20. Дайте визначення бюджетному механізму і його структуру.

21. Перелічіть головні завдання бюджетної політики.

22. Від чого залежить ефективність державного регулювання за допомогою податків.

23. Завдання податкової політики.

24. Які органи управління беруть участь у виробленні грошово-кредитної політики.

25. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики.

26. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики в залежності від кон’юктури ринку.

27. Податкове регулювання інвестиційної діяльності.

28. Охарактеризуйте амортизаційну політику.

29. Регулювання фондового ринку.

30. Експертиза інвестиційних проектів.

Питання до заліку
1. Розкрийте сутність фінансової політики.

2. Мета, завдання та призначення фінансової політики.

3. Охарактеризуйте складові фінансової політики.

4. Типи та види фінансової політики.

5. Охарактеризуйте недескриційну політику.

6. Етапи процесу формування та реалізації фінансової політики.

7. Реалізація стратегії і тактики фінансової політики.

8. Принципи побудови фінансової політики .

9. Охарактеризуйте фінансовий механізм фінансової політики.

10. Охарактеризуйте регулюючий фінансовий механізм.

11. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики.

12. Органи управління державними фінансами.

13. . Розкрийте сутність стратегічного управління.

14. Розкрийте сутність оперативного управління.

15. Охарактеризуйте повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджету і фінансів.

16. Прогнозне та бюджетне фінансове планування.

17. Принципи фінансового планування.

18. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України.

19. Етапи проведення перевірки Рахунковою палатою.

20. Функції та механізм виконання бюджетної політики.

21. Завдання бюджетної політики на сучасному етапі.

22. Пріоритетні завдання податкової політики:

23. Суть та роль грошово-кредитної політики.

24. Політика обов’язкових резервних вимог.

25. Охарактеризуйте політику відкритого ринку.

26. Основні риси політики рефінансування.

27. Валютне регулювання і контроль.

28. Напрямки і методи інвестиційної політики держави.

29. Опишіть принципи розробки інвестиційної політики в Україні.

30. Регулювання участі інвесторів у приватизації.

31. Іноваційна діяльність як складова інвестиційної політики.

32. Проведення гнучкої амортизаційної політики

Список рекомендованої літератури


  1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: ВЕЛЕС, 2003. — 64 с.

  2. Про інвестиційну діяльність. Закон України // Закони України. Т. 2.—К., 1996. —Ст. 173.

  3. Про інноваційну діяльність. Закон України // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2002. — № 36.

  4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. За­кон України //Відомості Верховної Ради України. — 2003, № 13.

  5. Про аудиторську діяльність. Закон України // Закони України, Т. 5. —К., 1996. —Ст. 103.

  6. Про приватизацію майна державних підприємств. Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.

  7. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу при­ватизацію). Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. —№24.

  8. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-Ш.

9. АЛЄКСЄЄВ І. В., ЯРОШЕВИЧ II. Іі., ЧУШАК-ГОЛОБОРОДЬКО А. М. А 47 Бюджетна система: Навчальний посібник. — К.: «Хай- Тек Прес», 2007.-376 с.

10. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю.В. С 77 . Бюджетна система: Навч. посіб.- К .: Центр навчальної літера-тури, 2006. — 240 с.

11. Фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, Ф59 О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 366 с.

12. Василик О.Д., Павлюк К.В. В19 Бюджетна система України: Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.

13. Клець Л.Є. К 48 Бюджетний менеджмент. Навчальний

посібник. - К.: Центр уч­бової літератури, 2007. - 640 с.

14. http://www. rada. gov. ua

http://www. kmu. gov. ua

http://www. budget, rada. gov. ua

http://www . ukrstat com. Ua

http://www . minfin. gov. ua.

http://www. case. org. ua

http://www. parJament. org. ua

http://www .expert, org. ua

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка