Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" для студентів денної та заочної форм навчання


Скачати 169.53 Kb.
НазваНавчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата07.04.2013
Розмір169.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління


Навчально-методичний КОМПЛЕКС

з дисципліни

"ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

для студентів

денної та заочної форм навчання

Павлоград

2009

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної та заочної форм навчання

Укл. проректор з науково-дослідної роботи, к.е.н., доц. І.В. Вишнякова. - Павлоград, 2009


Програма вивчення курсу авторська


Затверджено на засіданні методичної ради

Протокол № 1 від 26.08.2009р.
Дисципліна “Основи наукових досліджень” належить до теоретичних дисциплін при підготовці фахівців економічного профілю.

Мета дисципліни: формування системи знань у галузі організації і технології здійснення наукових досліджень.

Завдання: вивчення прийомів та методів проведення наукових досліджень.

НМК містить наступні матеріали:

- Програму курсу.

- Плани семінарських занять.

-Питання для самостійного вивчення дисципліни.

-Варіанти та методичні вказівки по виконанню контрольної роботи студентами заочної форми навчання.


- Питання на залік.

- Перелік літератури.

© Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

ВСТУПСьогодення висуває нові вимоги до вищої освіти, до наукової компетентності фахівців. Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх розв’язувати за допомогою неординарних методів неможливе без оволодіння науковим апаратом і логікою наукового процесу, уміння аналізувати й прогнозувати його подальший розвиток. Постала нагальна потреба оновлення навчального процесу вищої школи у зв’язку із його орієнтацією на модель майбутньої професійної діяльності студентів в умовах упровадження ефективних технологій організацій навчально-виховного процесу. Це сприятиме формуванню особистості з творчим мисленням, здатної самостійно виконувати різні види наукових робіт.

Науково-дослідна діяльність у вищий школі становить систему, яка передбачає формування у студентів умінь аналізувати науково-професійну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій та дипломній роботах тощо.

ПРОГРАМА курсуТема 1. Поняття науки та її розвиток

Сутність науки. Поняття, зміст, мета, предмет та функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структурні елементи раціонального пізнання. Структура наукової теорії. Структура та класифікація науки. Підходи до класифікації наукових теорій. Класифікація галузей науки в Україні. Етапи розвитку науки. Наукові революції – сутність та особливості. Еволюційне переростання революцій в науково-промислові, науково-технічні та науково-технологічні.
Тема 2. Методологія та методика наукового дослідження

Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. Категоріальний апарат наукового дослідження Сутність поняття “методологія”. Методологія наукового пошуку. Методологічний апарат наукового пошуку. Рівні наукового пошуку. Рівні методологічного аналізу.

Загальнонаукові, емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження. Класифікація основних методів дослідження. Вимоги до наукового методу. Поняття та класифікація видів аналізу. Методи та етапи проведення комплексного аналізу. Принципи аналітичного дослідження.

Класифікація : сутність, види, споріднені поняття. Ієрархічний та фасетний методи класифікації. Кодування як інструмент класифікації.
Тема 3. Основні види наукових досліджень у вищій школі

Види науково-дослідної продукції – монографії, наукові статті, тези, доповіді, підручники, навчальні посібники, реферати, рецензії, курсові та дипломні роботи; магістерські, кандидатські та докторські дисертації.

Реферативний виклад матеріалу – особливості та вимоги. Види рефератів та їх призначення.

Курсові роботи, дипломні роботи, магістерські дисертації – характеристика, призначення, композиція, вимоги до структури та змістовного наповнення.


Тема 4. Логіка наукового дослідженняПравила Р.Декарта стосовно логіки наукового дослідження. Універсальні етапи наукового дослідження. Окреслення проблематики та побудова плану-проспекту майбутнього дослідження.

Пошук наукової інформації та робота з джерелами. Види джерел, які використовуються під час дослідження. Універсальна десяткова класифікація (УДК) та бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК).

Підготовка рукопису наукової роботи та його захист. Правила оформлення рукопису. Впровадження результатів закінченого наукового дослідження.

Мова та стиль наукового дослідження. Етика вченого.ПЛАНи СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМета семінарських занять –систематизація і закріплення набутих під час лекцій теоретичних знань, контроль вивчення і освоєння питань, винесених на самостійну роботу студентів, стимулювання до пошуків правильних відповідей на актуальні запитання дійсності, до вміння поважно слухати опонента, коректно вести диспут, діалог.

Мета практичних занять –формування у студентів умінь та навичок щодо застосування теоретичних знань на практиці, сприяння розвитку навичок практичної роботи, перевірка знань студентів. Під час проведення практичних занять передбачається тестування студентів.
Тема 1. Поняття науки та її розвиток
Питання для обговорення:

1. В чому полягають поняття, зміст, мета та предмет науки.

2.Охарактеризуйте функції науки. Поясніть кожну з них.

3. Наведіть та поясніть структурні елементи раціонального пізнання.

4.Чим принципово відрізняються між собою теоретичний, емпіричний та практичний етапи наукового пізнання?

5. Наведіть основні особливості наукових революцій.

6. Поясніть еволюційне переростання наукових революцій в науково-промислові, науково-технічні та науково-технологічні.

Практичні завдання:

Завдання №1.

На підставі огляду ряду спеціалізованих видань та літературних джерел необхідно здійснити критичний аналіз формулювання економічних термінів

Завдання №2.

За результатами огляду, здійсненого при виконанні завдання №1, дайте авторське трактування обраного для дослідження економічного терміну.

Завдання №3.

Складіть 5 закритих тестових завдань за темою №1.

Завдання №4.

Складіть і обґрунтуйте власну класифікацію наукових теорій.
Тема 2. Методологія та методика наукового дослідження
Питання для обговорення:

1.В чому полягає значення методології наукового пізнання? Що виступає головним завданням методології наукового пізнання?

2.Що включає в себе методологічний апарат? Поясніть призначення його елементів.

3.Чим принципово відрізняються такі поняття, як методологія, метод та методика? .

4.Дайте характеристику рівням науково-дослідної роботи та методологічного аналізу.

5.Наведіть та поясніть загальну класифікацію методів наукового дослідження.

6. Поясніть класифікацію та призначення методів наукового пізнання за ступенем спільності та сфері дії.

7.Для чого призначені емпіричні та теоретичні методи дослідження?

8.Охарактеризуйте соціальні методи наукових досліджень, методи кількісного аналізу, економіко-математичні методи, методи визначення причинно-наслідкових зв’язків.

9.Охарактеризуйте емпіричні та теоретичні прийоми наукових досліджень.

10.Наведіть та обґрунтуйте основні вимоги до наукового пошуку.

11.В чому полягає сутність класифікування? Наведіть методи класифікацій.

12.Обґрунтуйте основні недоліки і переваги ієрархічного та фасетного методу класифікації.

Практичні завдання:

Завдання №1.

Розробіть та проілюструйте алгоритм проведення комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання.

Завдання №2.

Складіть власну ієрархічну та фасетну класифікацію

а)методів дослідження, б)видів аналізу, в)факторів розвитку виробництва.

Завдання №3.

Наведіть та проілюструйте різновиди ієрархічного методу класифікації:

а)економічних показників розвитку виробництва,

б)організаційних структур підприємств,

в)економічних та фінансових ризиків.

Завдання №4.

Розробіть власну організаційно-інформаційну модель проведення аналізу:

а)витрат виробництва, б)джерел фінансування, в)джерел доходів, г)конкурентоспроможності.

Завдання №5.

Наведіть категоріальний апарат наукового дослідження та визначте тему курсової роботи, яка пов’язана з дослідженням

а)собівартості продукції,

б)джерел інвестування,

в)факторів економічного розвитку вуглевидобувного підприємства,

г)формування та використання місцевого бюджету:

актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; методологічний апарат, який необхідно застосувати в ході дослідження, галузь застосування результатів дослідження (теоретична та практична значущість результатів).

Тема 3. Основні види наукових досліджень у вищій школі
Питання для обговорення:

1.Охарактеризуйте основні види науково-дослідної продукції. Чим вони принципово відрізняються, і що їх об’єднує?

2.Наведіть основні вимоги, які висуваються до наукової статті.

3.Наведіть основні вимоги, які висуваються до авторів під час роботи над рефератом.

4.Охарактеризуйте композицію реферату та курсової роботи і проведіть паралель між ними.

5.В чому полягає основна різниця між теоретичними та дослідницькими курсовими роботами? Що являють собою перші і другі?

6.Наведіть основні вимоги, які повинні бути реалізовані в дипломній роботі.

Практичні завдання:

Завдання №1.

Складіть зміст (план) реферату, курсової роботи та дипломної роботи за темою:

а) Вплив Всесвітньої торгівельної організації на розвиток України.

б)Аналіз проблеми розвитку Західнодонбаського регіону.

в)Проблеми активізації розвитку малого бізнесу на регіональному рівні.

г)Чинники та показники конкурентоспроможності промислового підприємства.

д)Напрямки реструктуризації підприємств в умовах ринкових відносин.

е)Роль цінової стратегії при встановленні ціни на продукцію.

ж)Доходи населення як чинник якості життя.

з)Формування інтеграційних зв’язків малого бізнесу і корпорацій.

к)Проблеми розвитку фінансово-кредитного сектору економіки.

л)Критерії, що впливають на процес розробки бізнес-плану.

м)Фактори розвитку кредитування в Україні.

Завдання №2.

Напишіть рецензію на статтю економічного спрямування з наукового видання.

Тема 4. Логіка наукового дослідженняПитання для обговорення:

1.Наведіть правила, розроблені Р.Декартом в його праці “Міркування про метод”.

2.Охарактеризуйте універсальні послідовні процеси наукового дослідження.

3.Яким чином здійснюється вибір теми майбутнього наукового дослідження?

4.Охарактеризуйте етапи складання робочого плану наукового дослідження.

5.Наведіть основні інформаційні джерела, з якими має працювати науковець під час проведення дослідження.

6.Призначення і стисла характеристика УДК та ББК.

7.Охарактеризуйте науковий апарат дослідження.

8.Наведіть найбільш типові помилки, які зустрічаються при захисті наукового дослідження.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета самостійної роботи – позааудиторне вивчення студентами питань, винесених на самостійну роботу, поглиблення набутих під час лекцій знань.

Дані вказівки містять теоретичні питання для самостійного вивчення, які не знайшли висвітлення в лекційному матеріалі, але є суттєвими для засвоєння основних положень дисципліни.
Контроль виконання самостійної роботи:

- вивчення теоретичних питань підкріплюється або складеними студентами блок-схемами, або стислим опорним конспектом лекцій за темами, або складеними студентами тестовими завданнями (по кожній темі);

- проведення проміжного та підсумкового тестового контролю під час практичних занять.
Для заочної форми навчання передбачені всі питання за темами, для денної форми навчання – питання з позначкою “*”.
Тема 1. Поняття науки та її розвиток

Поняття, зміст та функції науки*.

Наукознавство та його розвиток*.

Структура та класифікація науки*.

Підходи до класифікації наукових теорій*.

Класифікація галузей науки в Україні.

Еволюційне переростання революцій в науково-промислові, науково-технічні та науково-технологічні.

Тема 2. Методологія та методика наукового дослідження

Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація*.

Сутність поняття “методологія”.

Рівні наукового пошуку. Рівні методологічного аналізу.

Вимоги до наукового методу*.

Принципи аналітичного дослідження*.

Кодування як інструмент класифікації*.
Тема 3. Основні види наукових досліджень у вищій школі

Види науково-дослідної продукції.

Види рефератів та їх призначення*.

Магістерські дисертації – характеристика, призначення, композиція, вимоги до структури та змістовного наповнення*.
Тема 4. Логіка наукового дослідження


Універсальні етапи наукового дослідження.

Побудова плану-проспекту майбутнього дослідження.

Пошук наукової інформації та робота з джерелами*.

Підготовка рукопису наукової роботи та його захист*.

Правила оформлення рукопису*.

Впровадження результатів закінченого наукового дослідження*.

Мова та стиль наукового дослідження. Етика вченого.

ВАРІАНТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯКонтрольна робота виконується студентами позааудиторно з метою засвоєння набутих знань і слугує засобом перевірки виконання плану самостійної роботи студентів.

Варіант роботи збігається з останньою цифрою залікової книжки.

Робота складається з двох теоретичних питань та практичного завдання.
При виконанні контрольної роботи необхідно звернути увагу на наступне:

 • відповіді на питання повинні носити творчий характер та бути стислими і по суті,

 • обсяг відповідей на кожне питання – 1-1,5сторінки,

 • робота може бути виконана як у вигляді рукопису, так і в машинописному варіанті,

 • бажана ілюстрація відповідей малюнками, схемами, складеними авторами самостійно,

 • в кінці роботи необхідно навести список основних використаних джерел (3-5).


Варіант 1

Теоретичні питання:

1.Поясніть еволюційне переростання наукових революцій в науково-промислові, науково-технічні та науково-технологічні.

2. В чому полягає значення методології наукового пізнання? Що виступає головним завданням методології наукового пізнання?

Практичне завдання:

На підставі огляду ряду спеціалізованих видань та літературних джерел необхідно здійснити критичний аналіз формулювання поняття “корпорація” та дати авторське трактування. (При виконанні цієї частини необхідно навести 4-5 трактувань з посиланням на автора).
Варіант 2

Теоретичні питання:

 1. Чим принципово відрізняються між собою теоретичний, емпіричний та практичний етапи наукового пізнання? В якому контексті ще зустрічаються терміни “емпіричний” та “теоретичний”?

 2. Наведіть правила, розроблені Р.Декартом в його праці “Міркування про метод”.

Практичне завдання:

Наведіть категоріальний апарат наукового дослідження та визначте тему курсової роботи, яка пов’язана з дослідженням факторів економічного розвитку вуглевидобувного підприємства (актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; методологічний апарат, який необхідно застосувати в ході дослідження, галузь застосування результатів дослідження).


Варіант 3

Теоретичні питання:

 1. Чим принципово відрізняються такі поняття, як методологія, метод та методика?

 2. Наведіть основні інформаційні джерела, з якими має працювати науковець під час проведення дослідження.

Практичне завдання:

Складіть 5 закритих тестових завдань за темою №1 (п’ять тестів з п'ятьма варіантами відповідей, одна з яких є правильною).
Варіант 4

Теоретичні питання:

 1. Обґрунтуйте основні недоліки і переваги ієрархічного та фасетного методу класифікації.

 2. Наведіть найбільш типові помилки, які зустрічаються при захисті наукового дослідження.

Практичне завдання:

Розробіть власну організаційно-інформаційну модель проведення аналізу джерел фінансування промислового підприємства.
Варіант 5

Теоретичні питання:

 1. Що включає в себе методологічний апарат? Поясніть призначення його елементів.

 2. Охарактеризуйте композицію реферату та курсової роботи і проведіть паралель між ними.

Практичне завдання:

Розробіть напрямки проведення комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання та проілюструйте схемою алгоритм цього аналізу.
Варіант 6

Теоретичні питання:

 1. В чому полягає сутність класифікування? Наведіть методи класифікацій.

 2. Охарактеризуйте універсальні послідовні процеси наукового дослідження.

Практичне завдання:

Складіть зміст (план) реферату, курсової роботи та дипломної роботи за темою: Фактори економічного розвитку холдингової компанії.
Варіант 7
Теоретичні питання:

 1. Охарактеризуйте основні види науково-дослідної продукції. Чим вони принципово відрізняються, і що їх об’єднує?

2. Наведіть та поясніть структурні елементи раціонального пізнання.

Практичне завдання:

Складіть власну ієрархічну та фасетну класифікацію факторів економічного та фінансового розвитку виробництва.

Варіант 8
Теоретичні питання:

 1. Наведіть основні особливості наукових революцій

 2. В чому полягає основна різниця між теоретичними та дослідницькими курсовими роботами? Що являють собою перші і другі?

Практичне завдання:

Наведіть та проілюструйте різновиди класифікацій показників, що впливають на фінансово-економічний розвиток виробництва (у вигляді ієрархії, піраміди, дерева, графів, фасетного методу тощо).
Варіант 9

Теоретичні питання:

 1. Наведіть основні вимоги, які повинні бути реалізовані в дипломній роботі.

 2. Охарактеризуйте етапи складання робочого плану наукового дослідження.

Практичне завдання:

Напишіть рецензію на статтю економічного спрямування з наукового видання (Для виконання завдання оберіть на ваш розсуд одну статтю з журналу економічного спрямування видання 2004-2006 року).
Варіант 10
Теоретичні питання:

Наведіть та поясніть загальну класифікацію методів наукового дослідження.

Яким чином здійснюється вибір теми майбутнього наукового дослідження?

Практичне завдання:

Складіть і обґрунтуйте власну класифікацію причин збитковості українських промислових підприємств.

ПИТАННЯ на залік


Залік проводиться у вигляді тестування. Основні питання, які охоплюють тести, наступні:

 1. Поняття, зміст, мета, предмет та функції науки.

 2. Структурні елементи раціонального пізнання.

 3. Структура наукової теорії.

 4. Етапи розвитку науки.

 5. Наукові революції – сутність та особливості.

 6. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація.

 7. Категоріальний апарат наукового дослідження

 8. Методологічний апарат наукового пошуку.

 9. Рівні наукового пошуку. Рівні методологічного аналізу.

 10. Загальнонаукові, емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження.

 11. Класифікація основних методів дослідження.

 12. Класифікація : сутність, види, споріднені поняття.

 13. Ієрархічний та фасетний методи класифікації.

 14. Види науково-дослідної продукції

 15. Реферативний виклад матеріалу – особливості та вимоги.
 16. Курсові роботи, дипломні роботи, магістерські дисертації – характеристика, призначення, композиція, вимоги до структури та змістовного наповнення.


 17. Універсальні етапи наукового дослідження.

 18. Окреслення проблематики та побудова плану-проспекту майбутнього дослідження.

 19. Пошук наукової інформації та робота з джерелами.

 20. Мова та стиль наукового дослідження.

 21. Етика вченого.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАБаскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учебное пособие.-К.:МАУП, 2002.-216с.

Білуха М.Т.Основи наукових досліджень: Підручник.-К.:Вища шк..,1997.-271с.

Вишнякова І.В. Опорний конспект з дисципліни “Основи наукових досліджень”.-Павлоград, 2006.-99с.

Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посібник/ Шквір В.Д.,Загородній А.Г.,Височан О.С.-Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,2003.-268с.

П’ятницька-Позднякова І.С.Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник.-К.:2003.-116с.

Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода/ Под.ред.д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю.П.-К.:Центр инноваций и развития, 2002.-286с.

Справочник библиотекаря /Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина; Сост.С.Г.Антонова,Г.А.Семенова.-М.:Книга, 1985

Терещенко Л.О.,Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2004.-187с.Схожі:

Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
Дипломної роботи має передбачати проведення аналітичної роботи, наукових...
Для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”спеціальності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка