КОНТРОЛ І Н Г


НазваКОНТРОЛ І Н Г
Сторінка1/8
Дата09.05.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Є.М. КАЙЛЮК
К О Н Т Р О Л І Н Г


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій")

ХАРКІВ -ХНАМГ – 2004

Контролінг: Навч. посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій") / Є.М. Кайлюк. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 223с.
Розглядаються питання впровадження на підприємствах контролінгу, висвітлюються теоретичні і практичні питання прийняття управлінських рішень на базі управлінського обліку.
Рекомендовано для студентів спец. 7.050.201 "Менеджмент організацій".


Рецензенти:

д-р екон. наук, проф. В.А. Міщенко (ХНУ "ХПІ", м. Харків);

д-р екон. наук, проф. Ю.Б. Іванов (ХДЕУ, м. Харків)© Кайлюк Є.М., ХНАМГ, 2004

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...

РОЗДІЛ 1. Концепція контролінгу.................................................………..

  1. Сутність, завдання і функції контролінгу, причини його виникнення.............................................................……………….

  2. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями керування підприємством.........………………………………………………

  3. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу...............……………………………………………...

   1. Стратегічний контролінг………………………………………

   2. Опреативний контролінг……………………………………….

  4. Основні розділи контролінгу...................................……………...


РОЗДІЛ 2. Класифікація об'єктів контролінгу...............................……….

2.1. Економічна природа витрат................................………………….

2.2. Методи класифікації витрат.................…...............……………....

2.3. Поняття центрів відповідальності і їх класифікація.....….……...
РОЗДІЛ 3. Управлінський облік як основа контролінгу...................…….

3.1. Поняття, завдання і відмінність управлінського обліку від фінансового.……………………………………………………………...

3.2. Класифікація методів обліку витрат, використовуваних у системі контролінгу....................................................…………………...

3.3. Поняття, склад та структура собівартості продукції..........……….

3.4. Методи калькулювання.............................................……………….

3.5. Методи обліку і калькулювання витрат на виробництво..........….

3.6. Система калькулювання змінних витрат …...........………………..

3.7 Облік матеріальних витрат………………………………………….

3.8. Методи розподілу (віднесення) накладних витрат на продукцію………………………………………………………………...
РОЗДІЛ 4. Бюджетування як інструмент оперативного контролінга....……………………………………………………………….

4.1. Поняття і види бюджетів..............................................……………..

4.2. Зміст і етапи розробки бюджетів..........................................………

4.3. Порядок розробки бюджетів.......................................……………...

4.4. Достоїнства і недоліки бюджетування.........................……………
РОЗДІЛ 5. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових...................................................................………………………..

5.1. Фактичний аналіз відхилень....................................………………..

5.2. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень...........………...

5.3. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.......………
РОЗДІЛ 6. Організаційно-методичні основи створення системи

контролінгу на підприємстві..........................................…………………..

6.1. Етапи впровадження оперативного контролінгу………………….

6.2. Структура і місце служби контролінгу на підприємстві...……….

6.3. Інформаційні потоки в системі контролінгу...................………….

6.4. Фактори, що сприяють і перешкоджають впровадженню контролінгу...................................................................…………………
РОЗДІЛ 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.............................................................……………………….

7.1. Мета і завдання діагностики...............................…………………...

7.2. Методи стратегічної діагностики.................................…………….

7.3. Методи оперативної діагностики.................................…………….

7.3.1. Аналіз фінансового стану......................................…………….

7.3.2. Аналіз беззбитковості...........................................……………...

РОЗДІЛ 8. Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу….…………………………………………………………..

8.1. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу……………………………………………………………..

8.2. Критерії прийняття управлінських рішень у контролінгу…....…

8.2.1. Обсяг і структура випуску…..................................……………

8.2.2. Рішення "Робити чи купувати"…........................……………..

8.2.3. Ухвалення рішення при наявності обмежень….................…..
РОЗДІЛ 9. Приклад складання бюджету компанії "М" на 200_ р……….
РОЗДІЛ 10. Організація самостійної роботи студентів…....................….

Список літератури…........................................…………………………….

6

8
8

11
14

14

17

17

20

20

22

26

31
31
34

37

41

43

56

63
71
85

85

89

93

101
104

104

108

114
120

120

127

128
130
133

133

134

150

150

153
169
169

179

179

181

183

185

196

220


ВСТУП
Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринкова економіка висуває тверді фінансові й економічні вимоги до підприємств – працювати ефективно і рентабельно. Обов'язкова умова цього курсу – повне використання внутрішніх можливостей на основі діючої системи внутрішнього обліку і звітності (внутрішньогосподарського обліку).

Автори підручника "Контролінг – основа управління бізнесом" Л.А. Сухарева і С.Н. Петренко підкреслюють, що внутрішньогосподарський облік відбиває процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему одержання, обробки й узагальнення інформації для прийняття на її основі управлінських рішень і може ідентифікуватися як система контролінгу (с.8).

Контролінг – нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що з'явилось на перехресті економічного анализу, планування, управлінського обліку і менеджменту.

Контролінг переводить управління підприємством на новий якісний рівень, координує й направляє діяльність служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Одне з найважливіших завдань контролінгу – це управління прибутком підприємства. Це тому – основне місце в контролінгу займають витрати: їх види, місця виникнення та принципи управління ними.

Головним елементом системи контролінгу є управлінський облік, йому в цьому курсу присвячено більше уваги, ніж плануванню, економічному аналізу й менеджменту, що вивчаються студентами як окремі дисципліни.

Таким чином, контролінг забезпечує цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, сьогодні й майбутньому, комплексний підхід до вирішення проблем підприємства.

Студенти вивчають цю дисципліну після засвоєння курсів менеджменту, маркетингу, статистики, економічного аналізу, планування, та ризику.

Основою даного посібника є цикл лекцій з контролінгу, які автор читає на факультеті ″Економіка і менеджмент″ Харківської державної академії міського господарства. Програма курсу розрахована на 54 години, 36 з яких складають лекції, і 18 годин практичні заняття.

Програмою охоплені всі модулі, наведені в стандарті освітньо–професійної підготовки студентів із спеціальності ″Менеджмент організацій″, а також додаткові розділи: методи калькулювання витрат, розподіл накладних витрат між продукцією та центрами витрат.

Лекції мають достатню кількість прикладів, що дають змогу студентам заочної форми навчання самостійно опановувати курс контролінгу.

Друга частина посібника – це завдання для практичних занять. Всього їх 50, що складають 10 варіантів для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Для контролю знань студентів у кінці посібника наведено тести, виконання яких дозволяє оцінити якість знань.

Навчальним планом для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" передбачаються 54 години лекцій і практичних занять, що розподіляються за темами курсу як показано в таблиці:
Розподіл часів дисципліни "Контролінг" за темамип/п

Найменування теми

Всього

у тому числі

лекції

практичні заняття

1

Концепція контролінгу

2

22

Класифікація контлолінгу

6

4

2

3

Управлінський облік як основа контролінгу

8

6

2

4

Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

6

4

2

5

Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових

10

6

4

6

Організаційно–методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві

6

4

2

7

Експертна діагностика фінансово-виробничого стану підприємства

8

6

2

8

Методи прийняття управлінських рішень

8

4

4
Всього

54

36

18

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ


  1. Сутність, завдання і функції контролінгу,

причини його виникнення

Контролінг – це функціонально відособлений напрямок економічної роботи на підприємстві, зв'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції у менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Слово контролінг1 походить від англійського to control – контролювати, керувати, що, в свою чергу, йде від французького слова, яке означає ″реєстр, перевірочний список″. Але за іронією долі в англомовних джерелах термін ″контролінг″ практично не використовується: у Великобританії і США укоренився термін ″управлінський облік″ (managerial accounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх посадові обов'язки входить ведення управлінського обліку, називають контролерами (controller). Власне термін ″контролінг″ прийнятий у Німеччині, звідки він і прийшов спочатку в Росію, а сьогодні і в Україну. Оскільки термінологія тут поки не затвердилася, в Росії використовують обидва терміни: і контролінг, і управлінський облік. Однак термін ″контролінг″ більш інформаційно ємкий, він передає характер цього сучасного явища в керуванні і містить в собі не тільки чисто облікові функції, але і весь спектр керування процесом досягнення кінцевих цілей і результатів фірми.

Основна кінцева мета будь-якого комерційного підприємства – одержання прибутку (контролінг можна назвати системою керування прибутком підприємства), але в деяких випадках мета підприємства може бути й іншою, - наприклад, завоювання частки ринку, усунення конкурентів, - тоді контролінг орієнтує зусилля підприємства в напрямку цих цілей, хоча кінцева мета та ж сама – одержання прибутку.

Знаходячись на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і координації, контролінг займає особливе місце в керуванні підприємством: він зв'язує разом всі ці функції, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою керування підприємством, а тільки переводить його на якісно новий рівень. Контролінг (керування керуванням) є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок.

Основна мета контролінгу – орієнтація управлінського процесу на досягнення цілей, що стоять перед підприємством.

Для цього контролінг забезпечує виконання таких функцій:

 • координація управлінської діяльності по досягненню ялин підприємства;

 • інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень;

 • створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи керування підприємством;

 • забезпечення раціональності управлінського процесу.

Діяльність системи конролінгу ефективна і доцільна там, де функції керування делеговані окремим підрозділам і службам. Саме на це звертають увагу Манн Р., і Майер Є., вказуючи на відмінні риси контролінгу: "... контроль й керування з боку поступається місцем самоконтролю і самоврядуванню, головним завданням яких є підвищення відповідальності окремого працівника (...)".

Необхідність появи на сучасних підприємствах такого феномена як контролінг можна пояснити наступними причинами:

 • підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи керування підприємством;

 • перенесення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього;

 • збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення гнучкості підприємства;

 • необхідність продуманої системи дій по забезпеченню виживаності підприємства і запобіганню кризовим ситуаціям;

 • ускладнення систем керування підприємством вимагає механізму координації всередині системи керування;

 • інформаційний бум при недоліку релевантної (істотної, значущої) інформації потребує побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення керування;

 • загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних областей знання і людської діяльності.


Таблиця 1.1 – Основні концепції контролінгу

Орієнтація концепції

Сутність і основні завдання контролінгу в рамках даної концепції

На систему обліку

Переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє, створення на базі облікових даних інформаційної системи підтримки управлінських рішень, зв'язаних із плануванням і контролем діяльності підприємства

На управлінську інформаційну систему

Створення загальної інформаційної системи керування (management information system). Розробка концепції єдиної информаційної системи, її впровадження, координація функціонування інформаційної системи, оптимізація інформаційних потоків

На систему керування:

з акцентом на контроль і планування

з акцентом на координацію

Планування і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства. Координація діяльності системи керування підприємством
  1. Роль контролінгу в системі керування підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями

керування підприємством
Структурна схема, що ілюструє роль контролінгу в процесі керування, подана на рис. 1.1.

Для того, щоб зрозуміти місце контролінгу в системі керування підприємством, треба пам'ятати, що зміст будь-якої системи керування складається з визначення політики підприємства на тривалу перспективу, координації роботи підрозділів і служб, вирішення поточних завдань ведення бізнесу.

Тому першочерговим завданням контролінгу є формування обліково-економічної інформації на підприємстві і забезпечення оптимізації взаємозв'язків і залежностей інформаційних потоків між всіма основними функціями керування (див. рис. 1.1).

Таким чином, знаходячись на перетині функцій обліку, контролю, аналізу і планування, контролінг синтезує, зв'язує разом всі ці функції, інтегрує і координує їх, не підміняючи собою ні одну з цих функцій керування, а лише проводить керування підприємством на якісно новий рівень.

Слід особливо підкреслити роль контролінгу у виробленні рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Більш докладно це питання буде розглянуто в розділі 8.Рис. 1.1 – Роль контролінгу в процесі управління

1.3. Види контролінгу. Сутність стратегічного і

оперативного контролінгу

Сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) й стратегічні (довгострокові, перспективні). Контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненнями як стратегічних, так і оперативних цілей діяльності підприємства.
1.3.1 .Стратегічний контролінг

Ціль стратегічного контролінгу - забезпечення виживаності підприємства і відстеження руху підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку.

Встановлення стратегічних цілей починають з аналізу інформації про зовнішні й внутрішні умови роботи підприємства. На етапі стратегічного керування прогноз змін зовнішніх умов відіграє значну роль, тому аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів містить у собі напрямки, які подані на рис. 1.2.

Стратегічний контролінг несе відповідальність за обґрунтованість стратегічних планів. Перш ніж здійснювати контроль за досягненням якої-небудь мети, треба установити, наскільки обґрунтовано вона обрана і наскільки реальне її досягнення. Перевірка стратегічних планів включає як мінімум перевірку на повноту планів, їх взаємозгодження і відсутність внутрішніх суперечностей. За результатами проведеної перевірки випливає, чи розробити систему контролю за виконанням плану, чи приступити до розробки альтернативних варіантів стратегічного плану.

Якщо обраний варіант стратегічного плану нас влаштовує, то для розробки системи контролю, що стежить за досягненням стратегічних цілей, необхідно обрати області контролю:

 • стратегічні цілі (як якісні, так і кількісні);

 • критичні зовнішні й внутрішні умови, що лежать в основі стратегічних планів;

 • вузькі й слабкі місця, виявлені в результаті аналізу стратегічного плану.

Для того, щоб зрозуміти місце контролінгу в системі керування підприємства, необхідно пам'ятати, що зміст будь-якої системи керування складається з визначення політики підприємства на тривалу перспективу, координації роботи підрозділів і служб, вирішення поточних завдань бізнесу.

Таблиця 1.2 – Характеристика оперативного й стратегічного контролінгу

Ознаки

Стратегічний

Оперативний

1

2

3

Орієнта-ція

Зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства

Економічна ефективність і рентабельність діяльності підприємства

Рівень керування

Стратегічний

Тактичний і оперативний

Мета

Забезпечення виживаності. Проведення антикризової політики. Підтримка потенціального успіху

Забезпечення прибутковості й ліквідності підприємства

Головні завдання

 Участь у встановленні кількісних і якісних цілей підприємства відповідальних за стратегічне планування

 Розробка альтернативних стратегій

 Визначення критичних зовнішніх і внутрішніх умов, що лежать в основі стратегічних планів

 Визначення вузьких і пошук слабких місць

 Визначення основних підконтрольних показників відповідно до установленими стратегічними цілями

 Порівняння планових

(нормативних) і фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців і наслідків даних відхилень

 Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій і інвестицій)

 Керівництво при плануванні і розробці бюджету (поточне й оперативне планування)

 Визначення вузьких і пошук слабких місць для тактичного керування

 Визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до установлених поточних цілей

 Порівняння планових (нормативних) і фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців і наслідків відхилень

 Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів

 Мотивація і створення інформації для прийняття поточних управлінських рішеньАналіз внутрішнього

середовища


Аналіз зовнішнього

середовища

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка