КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора
Сторінка15/41
Дата17.05.2013
Розмір6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Таблиця 3

Базові відмінності лідера від керівника/менеджера (за В. Бернісом) [12]

Лідер

Менеджер


Запроваджує інновації

Адмініструє

Оригінал

Копія

Розвиває

Підтримує

Зосереджується на людях

Зосереджується на системі та структурі

Працює на основі довіри

Працює на основі контролю

Ставить запитання «Що?» «Навіщо?» «Чому?»

Ставить запитання «Як?» «Коли?»

Планує на довгострокову перспективу

Планує на короткострокову перспективу

Бачить перспективу

Бачить лише ситуацію, що існує


Ініціює, народжує

Імітує


Змінює статус-кво

Приймає статус-кво


Робить правильні речі

Робить речі правильноПредставлене в табл. 2 і 3 порівняння якостей лідера й менеджера та базових відмінностей лідера від керівника, з одного боку, знаходять свій прояв в діяльності організацій державної служби, а з іншого – вони можуть служити орієнтиром для їх керівників та менеджерів в процесі вироблення якостей лідера.

Лідерство нерозривно зв`язано з стилем керівництва і проявляється в мистецтві управління, в умінні працювати в команді. А при формуванні команди важливо враховувати сукупність таких факторів, як формування системи менеджменту на принципах раціонального збалансування, регулювання і саморегулювання, централізації і децентралізації, взаємодії «мозкового» центру з суб`єктами всіх рівнів управління, результативного підходу до підбору і розстановки кадрів.

Система підбору і розстановки кадрів в державній службі повинна базуватися на певних вимогах (правилах), а саме: відповідності претендента об`єкту діяльності; відповідності суб`єкта даному і розвиваючому стану об`єкта; результативності підбору і розстановки кадрів через забезпечення синергічного ефекту управлінської команди організації. Дотримання цих вимог сприятиме вдосконаленню мистецтва управління та збільшенню результативності діяльності системи державної служби.
Перелік контрольних запитань

 1. Розкрийте зміст поняття «організація» в інституціональному та процесуальному значеннях.

 2. В чому полягають відміни між старою і сучасною організацією?

 3. Які особливості притаманні організаціям державної служби?

 4. Охарактеризуйте зміст принципів менеджменту за Райолем?

 5. Який зміст мають принципи сучасного менеджменту?

 6. Що таке стилі керівництва?

 7. Зробіть порівняльний аналіз основних стилів керівництва.

 8. Зробіть класифікацію методів менеджменту.

 9. Дайте характеристику факторів, котрі впливають на управлінську діяльність в державній службі.

 10. Назвіть особливості управління в державній службі зайнятості, породжені факторами зовнішнього середовища.

 11. Що спільного та які відмінності притаманні лідеру і менеджеру/ керівнику?

 12. На яких вимогах повинна базуватися система підбору і розстановки кадрів в державній службі зайнятості.


Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми сучасного менеджменту: матеріали науково-практичної конференції / За наук. ред. О.Д. Гудзинського. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 408с.

 2. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: Теория и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 416с.

 3. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспектива. – К.: Основи, 2001. – 349с.

 4. Виноградський М.Д. та ін. Менеджмент організацій: Навч. посібник для вузів. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2002. – 654с.

 5. Деловое администрирование: Практические ситуации. Деловые игры. Упражнения / Под ред. О.А. Страховой. – СПб.: Питер, 2001. – 176с.

 6. Кредісов А.І., Панченко Є.Г. та ін. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999. – 456с.

 7. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 414с.

 8. Менеджмент організацій: Підручник для вузів/ За ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2004. – 448с.

2.4. Особливості проходження державної служби в системі державної служби зайнятості України

Поняття «службова кар’єра». Прийняття на державну службу. Право на державну службу. Обмеження, пов’язані з прийманням на державну службу. Конкурсний відбір при прийманні на державну службу. Особи, які приймаються на посади державних службовців без конкурсу. Випробування під час приймання на державну службу. Категорії посад і ранги державних службовців служби зайнятості. Просування по службі. Кадровий резерв. Стажування. Оцінка кадрів. Атестація державних службовців. Особливості оплати праці, гарантії та заохочення державних службовців. Припинення державної служби.

У процесі проходження служби в державних органах можна виділити низку загальних ключових моментів, які в сукупності відбивають зміст процесу перебування на посаді. Інститут проходження державної служби складається з: організації підбору кадрів в управлінський апарат; здійснення переміщень працівників по службі; встановлення і реалізації засобів звільнення з державної служби.

Кожний державний службовець проходить свій службовий шлях, тобто має індивідуальну кар'єру, яка складається з:

 • приймання на державну службу;

 • проходження випробувального терміну;

 • проведення атестації та щорічної оцінки;

 • просування по службі через заміщення державних посад, при судження категорій і рангів;

 • перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • стажування;

 • припинення державно-службових відносин.

Службова кар'єра починається з вступу на державну службу. Порядок вступу на посаду залежить від особливостей статусу державного органу; категорії державної посади; шляхів заміщення цих посад. Поняття «службова кар'єра» – нове для офіційної державної термінології і може розглядатися як позитивний фактор, дія якого спрямована на встановлення професіоналізму державних службовців.

Відповідно до ст. 38 Конституції України «громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування». Проте статтею 12 Закону України «Про державну службу» передбачаються обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу. Згідно з нею не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які: визнані у встановленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із займанням посади; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають присягу, текст якої підписується державним службовцем і зберігається за місцем роботи. При прийнятті присяги робиться запис у трудовій книжці (ст. 17 Закону України «Про державну службу»).
Текст присяги

Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватися Конституції та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, із згідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки.

Особа прийнята на державну службу, набуває статусу державного службовця і суб'єкта державно-службових відносин. Їх особливість полягає в тому, що вони складаються між державою в особі її органів та державним службовцем.

Державно-службові відносини виникають у результаті одностороннього рішення державного органу (посадової особи), яке, по-перше, юридично закріплює вступ громадянина на державну службу, по-друге, є основою для виконання ним службових обов'язків на даній посаді; по-третє, визначає момент виникнення його обов'язків перед державою, а також службових і особистих прав.

Державно-службові відносини поділяються на внутрішні (внутрішньоорганізаційні) і зовнішні. Цей поділ є важливим тому, що дозволяє розрізняти посадових осіб, які наділені державно-владними повноваженнями, і державних службовців, які їх не мають.

Внутрішньоорганізаційні правовідносини виникають у всіх державних службовців на засадах законодавства про працю в зв'язку з посадою державної служби, яку вони обіймають. Іншою стороною таких правовідносин є держава в особі органу або посадової особи, уповноваженої призначати на відповідні посади. Внутрішньоорганізаційними є також відносини, які виникають у державного службовця зі своїми начальниками – з моменту заміщення посади – щодо організації роботи, розподілу обов'язків, заохочення і відповідальності.

Зовнішніми вважаються ті державно-службові відносини, які на засадах законодавства виникають між державним службовцем та іншими суб'єктами (громадянами, державними і недержавними організаціями) у зв'язку з реалізацією ними своїх посадових повноважень. Вони виникають з моменту заміщення громадянином посади державної служби. Проте як представник держави може виступати не кожний, а лише той службовець, якому відповідно до посади надані державно-владні повноваження, тобто посадові особи. Державні службовці, які не мають таких повноважень, можуть бути учасниками лише внутрішніх відносин.

Найважливішим правоутворювальним документом при вступі особи на державну посаду є наказ по державному органу про призначення на посаду державного службовця.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну службу» особа, яка претендує на те, щоб обійняти посаду державного службовця, має подавати декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за формою № 001-ДС.

Особа, яка претендує на посади третьої – сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону «Про державну службу», подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї.

Особа, яка претендує на посаду державного службовця першої і другої категорій, передбачених ст. 25 цього Закону, повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.

Зазначені відомості подаються державними службовцями щорічно. Неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених ст. 13 Закону України «Про державну службу», є підставою для припинення державної служби (ст. 30 Закону України «Про державну службу»).

Під час вступу на державну службу претендент на посаду державного службовця може проходити випробний термін.

Випробування – це один із способів перевірки відповідності знань та вмінь особи, яка претендує на посаду в державних установах. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну службу» випробування проводиться терміном до шести місяців. Рішення про проходження випробувального терміну ухвалює керівник за наслідками конкурсу, стажування, просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658, особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його результатів, тобто після закінчення вказаного терміну.

Якщо протягом терміну випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято (за висновком керівника підрозділу), керівник органу може видати наказ (розпорядження) про звільнення працівника з посади, на яку його прийнято з випробувальним терміном.

Розірвання трудового договору за цими підставами може бути оскаржено працівником у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Якщо термін випробування закінчився успішно, керівник підрозділу органу, на посаду в якому зараховано працівника, подає керівникові органу мотивований висновок з пропозицією про присвоєння рангу державного службовця. Зміст наказу щодо присвоєння рангу має бути таким: присвоїти (прізвище, ім'я, по батькові, назва посади) з (число, місяць, рік закінчення терміну випробування) певний ранг державного службовця.

Службова кар'єра реалізується в процесі просування державного службовця по службі, яке може здійснюватися:

 • на вищу посаду для просування працівника по службі;

 • на рівнозначну посаду для більш доцільного використання ділових якостей службовця;

 • на нижчу посаду — у випадках скорочення штатів, за станом здоров'я, за власним бажанням, за результатами проведення атестації.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну службу» просування по службі державного службовця здійснюється шляхом обіймання більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу. Таким чином, просування по службі відбувається в межах державних посад, категорій і рангів. Усе це в сукупності становить службову кар'єру.

Законом України «Про державну службу» (ст. 25 і 26) встановлено класифікацію посад і рангів державних службовців. Усього існує сім категорій і п'ятнадцять рангів. Кожній категорії посад відповідають певні ранги, які присвоюються залежно від їх рівня Президентом України, Кабінетом Міністрів України, керівником державного органу.

За загальним правилом службовцю у разі приймання на роботу присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад (рисунок.).

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посад:

 • державний службовець повинен успішно відпрацювати на посаді, яку він обіймає, два роки;

 • успішно виконувати особливо відповідальні завдання, за які державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад;

 • при виході на пенсію за сумлінну працю державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Присвоєний ранг зберігається за службовцем і в тому випадку, коли він перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся. Позбавлення державного службовця присвоєного йому рангу допускається лише за вироком суду.


Перша категорія

1 – 3 ранги


Президент України

Прем’єр-міністр України
Друга категорія

3 – 5 ранги


Президент України

Прем’єр-міністр УкраїниТретя- п’ята категорія

5 – 11 ранги


Президент України

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Схожі:

За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка