Уроку


НазваУроку
Сторінка1/53
Дата11.10.2013
Розмір6.7 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР С49

Рецензенти: Голобородько Є. П., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, член-кореспондент НАПН України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук; Лисиченко Л. А., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Слюніна О. В.

С49 Усі уроки української мови в 10 класі. II семестр. Про­філь — українська філологія. — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 367, [1] с. — (Серія «Усі уроки»).

І8ВМ 978-617-00-1049-0.

У посібнику вміщено всі уроки української мови для II семестру 10 класу, які розроблено за програмою профільного рівня (профіль — українська філологія), затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно- діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР

© Слюніна О. В., 2011 І8ВМ 978-617-00-1049-0 © ТОВ «Видавнича група "Основа"», 2011

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. II СЕМЕСТР (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ)з/п

Дата

Тема уроку

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

66
Фразеологія як розділ мовознавства. Основні ознаки фразеологізмів. Види фразеологічних одиниць: єдності, зрощення, сполучення

67
Джерела української фразеології

68
Приказки, прислів'я та крилаті вислови, приповідки, побажання та їх оцінний зміст

69
Фразеологізми власне українського походження та фра­зеологічні запозичення з інших мов. Національно- мовний колорит фразеології. Фразеологічні відповід­ники в різних мовах

70
Урок розвитку комунікативних умінь №14. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Причини комунікатив­них помилок

71
Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць

72
Фразеологія різних стилів мовлення: художня, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменни­ків. Уживання фразеології в різних стилях

73
Фразеологізми з професійної мови, мовні кліше, штампи

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ

74
Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Види словників та особливості їх побудови

75
Відмінність словникових статей у різних словниках. Стилістичні засоби лексикографії


з/п

Дата

Тема уроку

76
3 історії лексикографії. Словники як відображення істо­рії і культури українського народу. Словник Лаврентія Зизанія, «Лексикон» Памви Беринди. Електронні слов­ники

77
Урок розвитку комунікативних умінь №15. Складання бібліографії із залученням сучасних інфор­маційних і комунікаційних технологій. Написання звіту про виконану роботу

78
Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

79
Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв'язки між ними

80
Основа слова. Похідні і непохідні основи. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і слово­твірне значення

81
Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Особливості вживання осново-і словоскладання, абревіатур, складноскорочених слів

82
Урок розвитку комунікативних умінь №16. Особливості розмовного та наукового стилів. Трансфор­мування тексту одного стилю в інший

83
Історичні зміни в морфемному складі слова: спро­щення, перерозклад, ускладнення. Етимологія як учення про походження слів. Морфемний словник. Етимологічний словник. Сучасні тенденції українського словотвору

84
Словотвір іменників на позначення назв жителів пев­ного населеного пункту. Переклад українською мовою російських лексем на позначення назв осіб за професією

85
Творення присвійних прикметників. Творення прикмет­никових форм від різних географічних назв

86
Основні способи творення дієслів та прислівників

87
Стилістичне використання засобів словотвору. Сти­лістичні функції префіксів та суфіксів. Національно- специфічне вживання зменшено-пестливих форм


з/п

Дата

Тема уроку

88
Урок розвитку комунікативних умінь №17. Складання власного висловлювання на тему: «Мовна особистість в українській літературі, історії»

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

89
Українська морфологія як розділ мовознавства про час­тини мови. Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Поняття про граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Взаємоперехід частин мови

90
Урок розвитку комунікативних умінь №18. Особливості аудіювання. Контрольне аудіювання

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

91
Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника

92
Категорія числа, її значення та граматичні засоби вира­ження. Іменники, що вживаються в обох числових фор­мах, мають лише форму однини або множини. Стиліс­тичні особливості форм числа іменників

93
Словозміна іменників. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Порушення норм відміню­вання іменників у художньому мовленні

94
Відмінювання іменників II відміни. Родовий відмінок іменників II відміни. Стилістичне використання клич­ного відмінка іменників

95
Форми іменників орудного й місцевого відмінків з при­йменниками на позначення руху в просторі. Називний відмінок іменників зі сполучниками як, мов, неначе, немов

96
Урок розвитку комунікативних умінь №19. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування

97
Невідмінювані іменники. Рід відмінюваних і невідміню­ваних іменників. Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особ­ливості іменників середнього і спільного роду. Іменники середнього роду як засіб іронії і сатири


з/п

Дата

Тема уроку

98
Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Пору­шення норм відмінювання іменників у художньому мовленні

99
Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Докладний переказ із творчим завданням

100
Урок розвитку комунікативних умінь № 21.

Мовний етикет у науковому стилі. Виступ на учнівській

конференції

101
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні роз­ряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особ­ливості й функціонування в мовленні. Перехід від­носних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні

102
Ступені порівняння якісних прикметників, їх тво­рення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні й короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних при­кметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Стилістична роль повних і коротких прикметників

103
Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Ознаки наукового-навчального підстилю. Його основні жанри. Лінгвістичний аналіз текстів науково-навчального стилю. Написання рефератів

104
Творення відносних і присвійних прикметників. Відмі­нювання прикметників

105
Стилістичне використання якісних, відносних, присвій­них прикметників. Словник епітетів української мови. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння

106
Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Складання твору-роздуму на морально-етичну тему

107
Своєрідність займенника як частини мови. Порів­няння займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників


з/п

Дата

Тема уроку

108
Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займенника. Наголос у займенниках

109
Правопис займенників. Написання заперечних, неозна­чених займенників. Явище прономіналізації. Перехід займенників в інші частини мови

110
Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Увічливе значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх ужи­ванні. Стилістичні функції займенника воно

111
Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Складання діалогів відповідно до запропонованої мов­леннєвої ситуації

112
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівни­ків за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено- кількісні), їх характеристика

113
Групи числівників за будовою. Відмінювання числів­ників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках

114
Написання числівників і відчислівникових слів. Наго­лос у числівниках. Стилістичні функції числівників

115
Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Контрольний переказ тексту із творчим завданням

116
Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Основні жанри розмовного мовлення. Складання опо­віді, казки в народно-розмовній манері

117
Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест

118
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмі­нювані, відмінювані, незмінні. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі

119
Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів І і II дієвідмін


з/п

Дата

Тема уроку

120
Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного в значенні іншого. Часи дієслів (тепе­рішній, минулий, майбутній), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичні можливості граматичних форм часу

121
Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Особливості написання статті

122
Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Написання рецензій з наукової проблеми

123
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх тво­рення. Стилістичне вживання способових форм дієслова

124
Особові, родові, числові форми дієслів. Зворотні діє­слова. Перехідні й неперехідні дієслова

125
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Творення, правопис і відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники. Дієприкметнико­вий зворот

126
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лек­сичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот

127
Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Ознайомлювально-вивчальне читання науково-популярної, довідкової літератури

128
Безособові форми на -но, -то. Стилістичні функції діє­слівних форм

129
Прислівник як частина мови: лексичне значення, мор­фологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди при­слівників за значенням: обставинні й означальні. Мор­фологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників. Сти­лістичні особливості прислівників із суфіксами емоцій­ної оцінки

130
Урок розвитку комунікативних умінь № ЗО. Скла­дання усного контрольного твору

131
Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Контроль­ний письмовий твір


з/п

Дата

Тема уроку

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

132
Прийменник, його особливості. Групи за походжен­ням і морфологічним складом. Правопис прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синонімія прийменникових конструкцій

133
Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Реда­гування текстів різних стилів і жанрів. Робота над виправленням помилок, допущених у письмовому пере­казі чи творі

134
Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Стилістичні особливості вживання сполучників

135
Частка, її функції, групи за значенням. Правопис запе­речних часток. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток

136
Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особ­ливості їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення. Національні етикетні вигуки

137
Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Побудова розповіді на соціокультурну тему

138
Повторення вивченого

139
Контрольний диктант

140
Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест

ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

Урок № 66

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.

ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ:

ЄДНОСТІ, ЗРОЩЕННЯ, СПОЛУЧЕННЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка