Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 495 с


НазваДемський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 495 с
Сторінка1/94
Дата24.04.2013
Розмір8.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 495 с.

ББК 67.9(4УКР)310я73

Д31

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 4.1/18-Г-268 від 19 червня 2006 р.)

Рецензенти

В. К. Шкарупа — доктор юридичних наук, професор,

начальник кафедри адміністративного та кримінального

права Національної академії Державної податкової служ-

би України;

В. К. Гіжевський — кандидат юридичних наук, професор,

декан юридичного факультету Університету еконо-

міки та права «КРОК»

ISBN 978-966-667-308-7

© Демський Е.Ф., 2008

© Юрінком Iнтер, 2008

Д31

Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини будь-якими

засобами або в якій-небудь формі, у тому числі в Інтернеті,

забороняється без письмового дозволу видавництва

З м і с т

П е р е д м о в а............................................................................ 7

Загальна частина

Розд Iл 1

Адміністративне процесуальне право

як складова галузь правової системи України

Глава 1. Поняття адміністративного процесуального права

України................................................................................... 10

1.1. Соціальне призначення адміністративного

процесуального права................................................................... 10

1.2. Предмет адміністративного процесуального права

України.......................................................................................... 17

1.3. Метод адміністративного процесуального права ............... 22

1.4. Принципи адміністративного процесуального права

та адміністративного процесу...................................................... 25

1.5. Система адміністративного процесуального права............. 45

1.6. Взаємодія адміністративного процесуального права

з іншими галузями права............................................................. 47

1.7. Адміністративне процесуальне право як самостійна

галузь у системі права України................................................... 49

Глава 2. Норми адміністративного процесуального права.............. 53

2.1. Поняття, ознаки та основні риси адміністративних

процесуальних норм, особливості їх структури......................... 53

2.2. Джерела адміністративного процесуального права ........... 58

Глава 3. Адміністративні процесуальні правовідносини.................. 64

3.1. Поняття та основні риси адміністративних

процесуальних правовідносин..................................................... 64

3.2. Структура адміністративних процесуальних відносин....... 67

3.3. Види адміністративних процесуальних відносин................ 75

Глава 4. Суб’єкти і учасники адміністративного процесуального

права....................................................................................... 78

4.1. Поняття і класифікація суб’єктів адміністративного

процесуального права................................................................... 78

4.2. Особи, які розглядають і вирішують адміністративні

справи............................................................................................ 80

4.3. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі

особисті права та законні інтереси............................................. 85

Зміст

4.4. Особи, які представляють та захищають інтереси

інших осіб...................................................................................... 93

4.5. Особи, які сприяють адміністративним провадженням.....100

Розд Iл 2

Адміністративний процес та адміністративні провадження

Глава 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст............106

5.1. Поняття та особливості адміністративного процесу..........106

5.2. Структура адміністративного процесу.................................113

5.3. Адміністративні провадження та їх види.............................116

5.4. Стадії адміністративних проваджень....................................125

5.5. Адміністративні процедури...................................................130

5.6. Адміністративна юрисдикція................................................135

5.7. Адміністративна юстиція (судочинство)..............................140

Глава 6. Докази в адміністративному процесі................................146

6.1. Поняття адміністративного процесуального

доказування...................................................................................146

6.2. Джерела доказів у адміністративному процесі....................149

6.3. Дослідження та оцінка доказів у адміністративному

процесі...........................................................................................152

6.4. Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів

та адміністративних проваджень.................................................155

Глава 7. Процесуальні строки......................................................159

7.1. Поняття процесуальних строків та їх значення в

адміністративному процесі..........................................................159

7.2. Види процесуальних строків та їх характеристика.............162

Глава 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному

процесі....................................................................................171

8.1. Поняття заходів процесуального примусу...........................171

8.2. Види заходів процесуального примусу

та їх характеристика.....................................................................173

Особ лива частина

Розд Iл 3

Процесуальні відносини в сфері управлінської діяльності

Глава 9. Провадження у сфері управління....................................183

9.1. Поняття, зміст та структура проваджень у сфері управління....183

9.2. Адміністративні провадження за заявою суб’єкта звернення....193

9.3. Адміністративні провадження за ініціативою органу

владних повноважень...................................................................198

9.4. Адміністративні провадження за скаргою суб’єкта

звернення......................................................................................213

Глава 10. Провадження за зверненням громадян...........................223

10.1. Правові основи провадження за зверненням громадян........223

Зміст

10.2. Види звернень громадян, їх характеристика

та особливості проваджень..........................................................227

10.3. Вимоги до звернення громадян..........................................229

10.4. Учасники адміністративних проваджень

за зверненням громадян...............................................................230

10.5. Стадії та структура провадження за зверненням

громадян........................................................................................232

10.6. Діловодство за зверненням громадян................................238

Розд Iл 4

Адміністративне судочинство в Україні

Глава 11. Організація адміністративного судочинства

в Україні.................................................................................242

11.1. Розвиток адміністративного судочинства (юстиції)

в Україні........................................................................................242

11.2. Поняття, завдання та мета адміністративного

судочинства...................................................................................245

11.3. Система та повноваження адміністративних судів...........251

11.4. Склад суду та відводи..........................................................254

11.5. Судові виклики та повідомлення.......................................259

11.6. Фіксування адміністративного процесу.............................261

11.7. Судові витрати......................................................................264

Глава 12. Підвідомчість та підсудність справ

адміністративному суду.............................................................267

12.1. Підвідомчість адміністративних справ...............................267

12.2. Поняття підсудності адміністративних справ....................276

12.3. Предметна підсудність адміністративних справ................277

12.4. Територіальна підсудність адміністративних справ..........281

12.5. Iнстанційна підсудність адміністративних справ..............285

12.6. Підсудність за зв’язком вимог............................................286

12.7. Наслідки порушення правил підсудності..........................287

Розд Iл 5

Провадження з адміністративного судочинства

Глава 13. Провадження в суді першої інстанції.............................291

13.1. Звернення до адміністративного суду та відкриття

провадження в адміністративній справі.....................................291

13.2. Підготовче провадження.....................................................310

13.3. Судовий розгляд справи......................................................320

13.4. Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення................327

13.5. Особливості провадження в окремих категоріях

адміністративних справ ...............................................................334

Глава 14. Перегляд судових рішень..............................................346

14.1. Способи забезпечення законності та обґрунтованості

судових рішень..............................................................................346

Зміст

14.2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

Апеляційне провадження.............................................................347

14.3. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

Касаційне провадження...............................................................364

14.4. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами.......378

14.5. Перегляд судових рішень за нововиявленими

обставинами..................................................................................387

Глава 15. Виконання судових рішень у справах

адміністративного судочинства..................................................395

15.1. Види судових рішень та набрання ними законної

сили................................................................................................395

15.2. Поняття та зміст виконання судових рішень....................400

15.3. Порядок виконання судових рішень..................................406

15.4. Відповідальність за невиконання судових рішень............419

Розд Iл 6

Адміністративно-деліктні провадження

Глава 16. Загальні положення провадження у справах про

адміністративні правопорушення...............................................412

16.1. Загальна характеристика провадження у справах про

адміністративні правопорушення................................................412

16.2. Заходи забезпечення провадження в справах про

адміністративні правопорушення................................................419

16.3. Права та обов’язки осіб, які беруть участь

у провадженні в справі про адміністративні правопорушення.... 426

16.4. Органи (посадові особи), які розглядають справи про

адміністративні правопорушення................................................430

16.5. Підвідомчість справ про адміністративні

правопорушення...........................................................................437

Глава 17. Провадження в справах про адміністративні

правопорушення.......................................................................443

17.1. Завдання та принципи провадження в справах про

адміністративні правопорушення................................................443

17.2. Відкриття справи про адміністративне правопорушення............450

17.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення....459

17.4. Винесення постанови у справі про адміністративне

правопорушення...........................................................................462

17.5. Перегляд постанови у справі про адміністративне

правопорушення ..........................................................................464

17.6. Виконання постанови у справі про адміністративне

правопорушення...........................................................................471

Програм а курсу навчальної дисципліни «Адміністративне

процесуальне право України»...................................................477

Література.....................................................................................488

П е р е д м о в а

Конституційні положення про те, що держава відповідає перед

людиною за свою діяльність та утвердження і забезпечення прав і

свобод людини є головним обов’язком держави, вимагають принци-

пово нового підходу до визначення ролі і місця адміністративного

процесу в правовій системі держави. Втілення в життя цих положень

потребує створення нових правових механізмів, юридичних режимів,

визначення концептуальних наукових і методологічних засад обґрун-

тування єдності та структурного взаємозв’язку правових норм та інс-

титутів щодо визнання захисту прав і законних інтересів (фізичних чи

юридичних) приватних осіб.

Ми зіткнулися з гігантською соціальною машиною публічної

служби, призначеною для створення умов безпеки і благополуччя

людини, недостатньо дослідженою раніше. Природа розвитку суспільства

дала реальну дійсність відповідного правового упорядку-

вання, в якому юридичні норми набувають значення правил, одна-

ково обов’язкових і для державних службовців чи суддів, і для фі-

зичних чи юридичних осіб, утворюючи тим самим нову галузь

юрисдикційного спрямування — Адміністративне процесуальне

право України.

Адміністративне процесуальне право України не копіює тради-

ційні галузі правосуддя, має власні відмінності та особливості. Од-

нією з таких особливостей є те, що в системі адміністративного

процесуального права має залишитися інститут «Адміністративно-

го розгляду і вирішення справ». Тобто розгляд справ, заяв, скарг і

прийняття рішень у них можуть бути здійснені не тільки в судово-

му, а й в адміністративному (інстанційному) порядку. Адже не ви-

падково законодавець прийняв Кодекс адміністративного судо-

чинства України (2005 р.), а не Адміністративно-процесуальний

кодекс, тим самим визнаючи (не виключаючи) наявності інших

проваджень у структурі адміністративного процесу, крім адміністра-

тивно-судочинних. У цьому зв’язку адміністративний процес вигід-

но відрізняється від кримінального, цивільного та господарського

тим, що визнання, реалізація, захист та поновлення прав та інтере-

сів фізичних чи юридичних осіб можуть бути забезпечені не тільки

шляхом відправлення правосуддя, а й в інстанційному порядку

швидше, дешевше, професійно і не менш якісно. Такий підхід має

бути одним із пріоритетних напрямів розробки доктрини ад-

міністративної юстиції та юрисдикційних відносин у державі.

У запропонованому посібнику автор зробив спробу обґрунтува-

ти поняття, предмет, метод, принципи адміністративного процесу-

Передмова

ального права, його систему як галузі права й як навчальної дис-

ципліни, виходячи з тих позицій, що розгляд і вирішення конкрет-

них адміністративних справ здійснюється в певній послідовності

шляхом вчинення процесуальних дій за відповідно визначеними

процедурою і правилами, врегульованими процесуальними норма-

ми публічного характеру, які складають адміністративні проваджен-

ня та адміністративний процес у цілому. Водночас автор не визнає,

що змістом адміністративного процесу є будь-яка виконавчо-розпо-

рядча діяльність. Адміністративний процес пов’язаний з управлінсь-

кою діяльністю, але лише в тій її часині, що стосується забезпечен-

ня і захисту прав, свобод та інтересів фізичних чи юридичних осіб,

розгляду і вирішення конкретних індивідуальних адміністративних

справ, а не заради широкого публічного інтересу, адміністративного

розсуду (дискреційної влади) невизначеного кола осіб, заради суспільного

блага тощо, які притаманні адміністративному праву.

Виходячи з цих посилань, на думку автора, норми, які регулю-

ють адміністративні провадження у сфері управління, за звернен-

ням громадян, про застосування заходів адміністративного приму-

су, про притягнення до адміністративної відповідальності та про-

вадження у сфері адміністративного судочинства, складають певну

систему проваджень (правових інститутів) і в своїй сукупності

утворюють окрему галузь права в правовій системі за принципами

і умовами її галузевого поділу.

При підготовці посібника широко використовувалися досліджен-

ня вітчизняних і зарубіжних вчених В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва,

А. I. Берлача, Ю. П. Битяка, I. Л. Бородина, А. С. Васильєва,

I. П. Голосніченка, Е. В. Додіна, А. П. Клюшниченка, I. Б. Коліушка,

А. М. Колодія, В. К. Колпакова, Р. А. Калюжного, А. Т. Комзюка,

О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіди, О. П. Орлюк, О. М. Пасенюка,

Н. Г. Саліщевої, В. Д. Сорокіна, Ю. М. Старілова, В. С. Стефанюка,

В. П. Тимощука, О. I. Харитонової, В. К. Шкарупи та ін., роботи

яких створили базу для нового погляду на правову природу ад-

міністративного процесу, узагальнення і систематизацію процесуаль-

них інститутів, визначення змістовних характеристик адміністратив-

ного процесуального права та його системи, допомогли зберегти пра-

вову ідею законодавця, яка завжди пов’язана з чималими

труднощами.

Автор висловлює вдячність колективу кафедри конституційно-

го, адміністративного та фінансового права Університету «Украї-

на» та усім колегам, які своїми порадами, відгуками та зауважен-

нями сприяли підготовці цієї книжки, а також видавництву «Юрін-

ком Iнтер» в її виданні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
БІРЖОВЕ ПРАВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
...
Реферат На тему: СВIДОК У КРИМIНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВI
Тертишник В. М. Кримінальне-процесуальне право України : Навч. Посіб. К.: Юрінком інтер, 1999. 576 с
О. С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
КОНКУРЕНТНЕ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ^ (лист №14/18....
В.І., Слободяник Н. П. ЛОГІСТИКА Рекомендовано Міністерством освіти...
Викладення теоретичного матеріалу підкріплюється прикладами, контрольними запитаннями, тестами, термінологічним словником
ББК Ш 141. 14 9
...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка