В.І., Слободяник Н. П. ЛОГІСТИКА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Умань 2009


НазваВ.І., Слободяник Н. П. ЛОГІСТИКА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Умань 2009
Сторінка1/35
Дата05.04.2013
Розмір4.34 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Присвячується 165-річчю заснування університету


Бержанір А.Л., Рибчак В.І., Слободяник Н.П.
ЛОГІСТИКА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Умань - 2009

УДК 658.7

ББК 65.291.592

С 48


Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист №1.4/18 – Г-2034 від 21.11.2007 р.)

Рецензенти:

Власов В.І.доктор економічних наук, професор, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічних зв’язків ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Савчук В.К.доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Музиченко А.С.доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Бержанір А.Л., Рибчак В.І., Слободяник Н.П.

С 48 Логістика: Навчальний посібник/.: - УВПП, 2009. – 257с.


У навчальному посібнику викладено основи теорії логістики: розглянуто концепцію, завдання та функції логістики, етапи розвитку логістики, методологічний апарат та інструментарій логістики, ідентифіковано об'єкти логістичного управління, логістичний підхід до управління матеріальними потоками у виробництві, розподілі.

Викладення теоретичного матеріалу підкріплюється прикладами, контрольними запитаннями, тестами, термінологічним словником.

Навчальний посібник рекомендовано для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, а також практичних працівників, які цікав­ляться питаннями логістики.
УДК 658.7

ББК 65.291.592
ISBN

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………....

5


Розділ 1.

Понятійний апарат логістики1.1. Логістика як інструмент ринкової економіки…………..

7
1.2. Об’єкт і предмет дослідження в логістиці……………...

11
1.3. Сучасна концепція та принципи логістики.....…...……..

12
1.4. Функції та завдання логістики ……………….…………

15


Розділ 2.

Основні поняття та визначення логістики2.1. Логістичні потоки………………………………………...

18
2.2. Логістичні операції і функції…………………………….

23
2.3. Логістична система, логістичний цикл……………….…

25
2.4. Логістичні ланки, ланцюги і канали………………….....

31


Розділ 3.

Закупівельна логістика3.1. Сутність і завдання закупівельної логістики…………...

35
3.2. Завдання «зробити або купити»…………………………

37
3.3. Вибір постачальника……………………………………..

39
3.4. Визначення економічного розміру замовлення………...

44
3.5. Система постачань «точно у термін» в закупівельній логістиці…………………………………………………..

45


Розділ 4.

Виробнича логістика4.1. Поняття виробничої логістики…………………………..

48
4.2. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці…………………………………….

50
4.3. Логістична концепція «MRP»……………………………

52
4.4. Мікрологістична система KANBAN…………………….

56
4.5. Мікрологістична концепція «Оптимізована виробнича технологія»……………………………………………….

58
4.6. Мікрологістична концепція «худе виробництво»……...

59


Розділ 5.

Розподільча логістика5.1. Сутність розподільчої логістики………………………...

63
5.2. Канали розподілу в логістиці……………………………

64
5.3. Логістичні посередники у каналах розподілу…………..

66
5.4. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах…………...

69
5.5. Побудова системи розподілу…………………………….

73


Розділ 6.

Логістика складського господарства6.1. Склади: визначення, види та функції…………………...

75
6.2. Планування складів………………………………………

80
6.3. Основи технології складських операцій на підприємстві……………………………………………...

81
6.4. Упакування як засіб підвищення ефективності логістичних складських процесів……………………….

82
6.5. Документообіг складу……………………………………

83


Розділ 7.

Логістика транспортного господарства7.1. Транспортна діяльність: сутність і основні поняття…...

88
7.2. Ключові функції транспорту в логістичній системі підприємства……………………………………………..

91
7.3. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємства……………………………………………...

95


Розділ 8.

Логістика сервісного обслуговування8.1. Логістична концепція сервісного обслуговування……..

99
8.2. Сервісне обслуговування на етапі розробки нової продукції………………………………………………….

104
8.3. Сервісне обслуговування упродовж терміну служби виробу……………………………………………………..

107
8.4. Формування системи забезпечення запасними частинами…………………………………………………

108


Розділ 9.

Міжнародна логістика9.1. Форми логістичних утворень за кордоном……………..

114
9.2. Глобалізація логістичних процесів……………………...

119
9.3. Міжнародні канали розподілу…………………………...

131
9.4. Державний вплив на зовнішню логістику………………

138

Логістика в питаннях і відповідях……………...

142

Тести до навчального курсу………………………

151

Типові Задачі …………………………………………….

171

Термінологічний словник…………………………..

211

Бібліографічний список………………………………

253ВСТУП
Логістика як сьогодні, так і в майбутньому буде визначальним чинником у конкурентній боротьбі між організаціями, еконо­мічними регіонами і державами за створення вартості. Успіх у цій боротьбі в першу чергу визначається рівнем компетенції в логісти­ці. Практика підтверджує, що логістика значною мірою визначає конкурентну стійкість як окремої держави, так і окремої організації.

Логістика — це наукова та практична діяльність, пов'язані з управлінням матеріальними, товарними, інформаційними та іншими видами потоків. Це но­вий підхід до управління діяльністю суб'єктів ринку, раніше невідомий виробництву — орієнтація на спо­живача та якість його обслуговування. Це не тільки звичне врахування попиту, а й виробництво з дослі­дженням платоспроможного попиту на товар і послу­гу. Тобто логістичний підхід до управління процеса­ми виробництва переносить маркетингову концепцію виробництва з галузі теорії в практичний менедж­мент фірми.

Накопичений виробничою практикою багаторічний досвід, пов'язаний з використанням економіко-математичних методів і моделей, застосовується не лише для зменшення витрат виробництва, а й для загальних логістичних витрат на всьому ланцюзі доведення товару від джерела виробництва до споживача з урахуванням заданого ринком рівня обслуговування.

Формування логістичного світогляду у маркетологів, як і у будь-якої іншої професійно орієнтованої групи фахівців, має по­єднуватися з достатньо необхідною професійною підготовкою, яка й забезпечить їх майбутнє становище на ринку праці.

Предметом вивчення дисципліни «Логістика» є загальні за­кономірності розвитку логістичних систем, особливості і тенденції управління і оптимізації матеріальних потоків.

Міждисциплінарні зв'язки вивчення курсу «Логістика» ба­зуються на загальних знаннях з таких дисциплін як «Вища мате­матика», «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства» та ін.

Основною метою вивчення курсу «Логістика» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму, а також формування навичок самостійної роботи по засвоєнню учбового матеріалу відповідно до нових методів управління матеріальними потоками в сучасних умовах.

Основними завданнями, які повинні бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, є наступні:

 • формування у студентів глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії і тактики логістики;

 • засвоєння студентами методичного інструментарію розробки і реалізації завдань з логістики;

 • оволодіння навичками логістичного мислення і розробки про­позицій щодо поліпшення логістичних систем, механізмів їх функціонування;

 • набуття навичок оцінки економічної ефективності результатів ухвалення логістичних рішень.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Логістика» націле­ний на формування у студентів наступних знань і навичок.

Студент повинен знати:

 • основні логістичні поняття та визначення;

 • концептуальні основи та сфери використання логістики;

 • функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління матеріальними потоками в них;

 • джерела виникнення логістичних витрат;

 • підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної си­стеми.

Студент повинен оволодіти:

 • методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціона­льних та інтегрованих областях логістичної системи;

 • навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків;

 • прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скоро­чення;

 • основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням сучасних вимог і правил технології підготовки маркетологів відповід­но до освітнього стандарту. А тому практично кожна тема поєднує в собі розгляд теоретичного матеріалу з подальшим рішенням ти­пових задач логістики за відповідною тематикою.

У кінці навчального посібника наведена рекомендована літе­ратура, яка надасть більш повну можливість для самостійної робо­ти студентам. Для зручності вивчення матеріалу в посібнику пред­ставлено словник основних термінів і понять.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
КОНКУРЕНТНЕ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ^ (лист №14/18....
БІРЖОВЕ ПРАВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
...
ІСТОРІЯ, ЗАВДАННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
БЕХРУЗ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ПІДРУЧНИК Рекомендовано Міністерством...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
О. С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка