Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики Перші дні дитини в школі для вищих педагогічних навчальних закладів I-II рівнів акредитації


НазваРобоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики Перші дні дитини в школі для вищих педагогічних навчальних закладів I-II рівнів акредитації
Сторінка1/9
Дата04.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Стаханівський педагогічний коледж

ЛНУ імені Тараса Шевченка

Робоча Програма та методичні рекомендації

з педагогічної практики

Перші дні дитини в школі


для вищих педагогічних навчальних закладів

I-II рівнів акредитації

спеціальність “Початкове навчання”

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Укладачі: Ярита І.І.

Трунякова Н.О.
Схвалено на засіданні ПЦК

психолого-педагогічних дисциплін

Протокол № _ від “ _ “__________________
Розглянуто і затверджено науково-методичною радою

Протокол № __ від “ _ “ _________________

м. Стаханов

Зміст

Вступ …………………………………………………………………

4

Мета і завдання практики ………………………………………….

4

Зміст й індивідуальні завдання практики …………………………

8

Методичні рекомендації ……………………………………………

19

Рекомендована література ………………………………………….

59


ВСТУП

Робоча програма практики "Перші дні дитини в школі" для спеціальності "Початкове навчання" розроблена у відповідності до Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних училищ і Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України (МОУ.Київ, 1996)

Діюча програма є основним навчально-методичним документом, який регламентує діяльність викладачів і студентів Стахановського педагогічного коледжу під час проведення практики "Перші дні дитини в школі"

В програмі розкриті мета, завдання, зміст і структура, форми і методи організації контролю, визначені основні обов'язки учасників практики, вказані методичні рекомендації студентам-практикантам, що забезпечує ком­плексний підхід до практичної підготовки студентів.

Практика "Перші дні дитини в школі" є одним з необхідних елементів системи безперервної педагогічної практики. Практика майбутніх вчителів початкових класів у цей період - емоційно яскравий і інформативно цінний період становлення педагогів. Вона дозволяє побачити результати навчально-виховної робот з дітьми дошкільного віку, оцінити рівень готовності їх до школи.

Практика "Перші дні дитини в школі" проводиться у термін, визначений навчальним планом - VII семестр з першого вересня протягом одного тижня.

Підсумки практики "Перші дні дитини в школі" підводяться під час складання заліку, захисту звіту та характеристики учня-першокласника.

Загальна оцінка практики є комплексною, складається з оцінок, що одержані за кожний день практики, виконання індивідуального завдання, складання психолого-педагогічної характеристики першокласника та підго­товки звіту, участі у підсумковій конференції.

Керівник підгрупи виставляє студентам залік (диференційований), враховуючи обсяг і якість їх роботи.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

МЕТА: ознайомлення студентів із своєрідністю періоду адаптації ди­тини до нових умов навчання і виховання у перший тиждень перебу­вання в школі, спостереження за творчою професійною індивідуаль­ністю вчителя.

ЗАВДАННЯ


  • ознайомлення студентів із особливостями навчально-виховного процесу в перші дні навчання дитини в школі;

  • ознайомлення студентів із особливостями роботи вчителя з пер­шокласниками та їх батьками у перший тиждень навчального року;

  • розвиток у студентів дослідницьких умінь, пов'язаних з вияв­ленням рівня підготовленості дітей до навчання в школі.

  • В період даного виду практики студентам необхідно познайомитись з такими видами діяльності:

  • порядком прийому дітей в школу і методикою комплектування перших класів;

  • планування роботи вчителя на перший тиждень;

  • особливостям організаційно-педагогічної діяльності вчителя в перший день (прийом дітей, знайомство їх з класом, школою, правилами поведінки та режимом роботи школи);

  • розміщенням дітей в класі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог(норм);

  • змістом, організацією й методикою проведення уроків у перші дні навчання дітей;

  • організацією навчальної діяльності дітей (правилами користу­вання олівцем, ручкою, підручниками, дошкою, дидактичним матеріалом, організацією робочого місця);

  • методами і прийомами формування в реальному педагогічному процесі відносин "вчитель-учень";

  • методами виявлення рівня знань та вмінь дітей у сфері усного мовлення, читання, письма, рахунку, малювання, їх уявлень про явища природи, суспільного життя та інших відомих відомос­тей, навичок, що характеризують рівень їх розвитку;

  • особливістю роботи з батьками і проведення перших зборів.

В ході практики студенти повинні взяти участь у:

  • підготовці школи до зустрічі першокласників і проведенні Дня Знань;

  • вивчення рівня знань, навичок та уявлень першокласників;

  • підготовці навчальних занять (виготовленні наочних посібників, роздаткового матеріалу);

  • організаційних заходах (екскурсії по школі, прийом та проведен­ня дітей додому, проведення перерв);

  • індивідуальній роботі з батьками.Керівник освітнього закладу:

  • забезпечує умови для організації проведення педагогічної прак­тики;

  • знайомить студентів з навчальним закладом (напрямками діяль­ності та специфікою роботи):

  • знайомить з організацією навчально-виховної роботи, забезпечує активну участь студентів під час практики у цій організації:

  • здійснює організацію або визначає відповідального за практику з підгрупи студентів, забезпечує розподіл практикантів за класа­ми;

  • підтримує зв'язок з керівником групи, що перебуває на практи­ці, стежить за виконанням єдиних вимог щодо практикантів;

  • вносить пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки студентів.


Вчитель школи:

  • знайомить студентів з планами роботи, класною документацією (журнал, особові справи та інше);

  • разом з керівником від коледжу уточнює зміст роботи підгрупи і кожного студента окремо на період практики;

  • проводить показові уроки, інші види діяльності (батьківські збо­ри, діагностичне обслужування);

  • бере участь в обговоренні всіх видів діяльності за кожний день;

  • залучає студентів до виготовлення необхідного для педагогічно­го процесу;

  • бере участь у конференції за підсумками практики.


Методист-керівник:

  • здійснює організацію, безпосередньо керівництво та контроль за роботою підгрупи практикантів;

  • бере участь в установчій та підсумковій конференціях;

  • разом з адміністрацією базової установи проводить інструктив­но-методичну роботу з вчителем, що бере участь у практиці; уз­годжує календарний план практики, забезпечує його виконання;

  • затверджує індивідуальне завдання студентів, визначає їх зміст, методику виконання;

  • консультує студентів з різних питань, допомагає при виконанні індивідуального завдання, оформленні документації;

  • проводить спостереження, аналіз педагогічного процесу, органі­зує спільне обговорення підгрупою практичної діяльності вчите­ля і кожного студента за кожний день;

  • аналізує та оцінює звітну документацію студентів;

  • підводить підсумки виконання підгрупою програми практики, подає звіт заступнику директора з навчально-виробничої роботи;

  • готує виступи студентів до підсумкової конференції;

  • -вносить пропозиції щодо вдосконалення змісту та організації практики.Студент-практикант:

  • бере участь в установчій та підсумковій конференціях;

  • дотримується графіку роботи, затвердженого директором коле­джу;

  • відвідує практику щоденно протягом 6,0 годин, своєчасно повід­омляє керівника групи про причини відсутності практикантів;

  • виконує правила внутрішнього розпорядку роботи навчального закладу, до проходить практика, розпорядження адміністрації коледжу та керівників практики;

  • виконує всі завдання, що передбачені програмою практики, ре­тельно готується до своєї роботи;

  • оформляє і веде необхідну документацію, своєчасно звітує про виконання програми практики;

  • вносить пропозиції про організацію практики, удосконалення практичної підготовки.


ЗМІСТ Й ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

У період практики студенти глибоко і цілеспрямовано знайомляться з важливою педагогічною проблемою - забезпеченням спадкоємності дошкі­льних закладів і початкових класів школи у вихованні та навчанні дітей. У ході педагогічної практики навчально-дослідницька робота студентів спря­мована на виявлення ступеня готовності дітей, зокрема конкретного довільно обраного першокласника, до навчання в школі.

В ході практики студенти виступають у ролі спостерігачів та колекти­вних помічників учителя перших класів: знайомляться з особливостями, ор­ганізацією, змістом та методикою навчально-виховної роботи вчителя з уч­нями 1 класу в період початкової адаптації дітей до шкільних умов; ведуть педагогічні спостереження, збір даних, вчаться робити узагальнення.

Зміст практики


1 день


Установча конференція. Повідомлення студентам програми практики, визначення завдань. Порядок та методика комплектування перших класів. Робота школи у мікрорайоні. Ознайомлення з особливостями фізичного розвитку школя­рів 1 класу (повідомлення вчителя). Завдання студентам щодо виявлення рівня знань, умінь, навичок. Знайомство з організацією перерв. Надання допомоги вчителю у підготовці класу до 1 вересня. Відвідування батьківських зборів.

2 день


Організація спостереження практикантів за проведенням першого дня занять в школі і на базі дошкільних закладів. Надання допомоги вчителю у проведенні першого дня: участь у святі; прийом та проведення дітей додому; підписування зошитів. Розміщення учнів у класі. Знайомство зі школою, класом, правилами поведінки в них. Планування роботи вчителя на перший тиждень. Спостереження за уроками та їх аналіз. Зустріч та бесіда з батьками. Виконання завдань з виявлен­ня рівня готовності учнів до школи. Виготовлення наочності за завданням учителя.

3 день


Прийом дітей (надання допомоги вчителю). Підготовка класу до занять. Спостереження за уроками та їх аналіз. Проведення ігрових перерв. Спостереження за роботою окремих учнів. Виконання завдань з виявлення рівня готовності учнів до школи. Індивідуальна робота з учнями. Проведення дітей додому. Зустріч та бесіда з батьками. Аналіз рівня готовності першокласників до школи.

4 деньСпостереження за уроками та їх аналіз. Організація та проведення перерв.

Виконання завдань з виявлення рівня готовності до школи. Індивідуальна робота з дітьми. Допомога вчителю у підготовці наочності до наступного робочого дня. Виготовлення наочних посібників, дидактичного та роздаткового матеріалу.

5 день


Прийом дітей, підготовка класу до занять. Спостереження за уроками та їх аналіз. Індивідуальна робота з учнем, про якого складається психолого-педагогічна характеристика. Проведення бесіди з батьками цих дітей. Проведення дітей додому. Допомога вчителю.


6 день


Складання психолого-педагогічної характеристики. Підведення підсумків практики "Перші дні дитини в шко­лі", складання заліку.
Виконання індивідуальних завдань в ході практики "Перші дні дити­ни в школі" здійснюється під час навчально-дослідницької роботи студентів, що спрямована на виявлення ступеня готовності дітей до школи. Кожен сту­дент отримує одне або декілька індивідуальному завдань, які активізують його діяльність, розширюють світогляд, сприяють росту, підвищують ініціа­тиву і роблять проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим. Матеріали, отримані студентом під час виникнення індивідуального завдан­ня, можуть бути використані в подальшому для виконання курсової роботи , для підготовки доповіді, статті або для іншої мети, узгодженою з цикловою комісією та базою практики.

Приблизний перелік індивідуальних завдань:
1. Діагностика психічного розвитку дітей.

2. Діагностика соціального розвитку дітей.

3. Діагностика фізичної готовності дітей до навчання в школі.

4. Діагностика мовної підготовки дітей до навчання в школі.

4.1. Вивчення рівня мовної комунікації.

4.2. Вивчення рівня зв'язного мовлення.

4.3. Вивчення словника дітей.

4.4. Вивчення граматичного стану мовлення.

5. Діагностика готовності дітей до навчання в школі з математики.

6. Діагностика трудових вмінь і навичок дітей.

7. Діагностика готовності до музичного навчання в 1 класі.

8. Діагностика готовності дітей до навчання образотворчому мис­тецтву.

9. Діагностика природознавчих знань дітей.
В житті кожної дитини, яка навчатиметься вчиться в школі, є складний і цікавий період - перші дні перебування в школі. У дитини різко зміню­ється соціальний статус і оточення, на перший план діяльності виступає ін­ший вид, потіснивши гру. Практика "Перші дні дитини в школі" - відповіда­льний вид практики для майбутніх вчителів початкових класів, в процесі якої удосконалюється їх професійна підготовка.

В ході практики студенти мають можливість безперервно протягом першого тижня вересня спостерігати адаптацію дитини до нових умов на­вчання та виховання. Крім того, вони мають унікальну можливість ознайоми­тися з творчою лабораторією вчителя, його професійною індивідуальністю, з такими аспектами діяльності, що залишаються поза увагою майбутніх вчите­лів при проходженні інших видів практики. Кожний день практики має свої специфічні особливості.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Програма з психіатрії та наркології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності...
НАКА З
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього...
«ЗАТВЕРДЖУЮ»: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН україни
Робоча программа курсу за вибором з клінічної наркології для вищих медичних закладів освіти України ПМУ рівнів акредитації складена...
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ НАКАЗ
Про затвердження Положення про опорні ЦК вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України...
Перелік вищих навчальних закладів Миколаївської області I-IV рівнів акредитації
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
Лекція Основні закономірності
Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2003 рік
ВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ”
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка