БІРЖОВЕ ПРАВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів КИЇВ-2005 вищих навчальних закладів


НазваБІРЖОВЕ ПРАВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів КИЇВ-2005 вищих навчальних закладів
Сторінка1/23
Дата17.03.2013
Розмір2.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв

БІРЖОВЕ ПРАВО

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів
КИЇВ-2005


вищих навчальних закладів

УДК 347.731.1(075.8) ББК 67.

Б 72

Зміст


Гриф шикіші

Міністерством освіти і науки України ( чи тМ 14/182 -2645 від 16.122004 р.)

Рецензенти:

0.0. Лшурков кандидат юридичних наук, завідувач відділу економіко-правових проблем попередження економічних право­порушень ІЕПІ НЛН України;

М.1. Забарющий - суддя господарського суду Донецької області.

Бобкова А.Г., Моісесв Ю.О.

Kllllt: ЦсіІТрП.Ш'і.і.іі.ііпі

Б 72 Біржове право: І І.жчл імііпі посібник, літератури, 2005. - 200 с

ISBN966-.464-095-2

І і.ж'і.і. п.ншї посібник написаний відповідно з програмою навча л ного курсу «Біржове право» 1 < першим виданням, розробленим після прийняття Господарського кодексу України.

На основі .им iii.ty нормативно-правових актів (спеціальної літератури висвітлюються основні питання торговельно-біржової

ДІИЛМіоп і н Україні, (К обліишсті СТВЩЖНЩ! і функціонування токарних бірж, специфіка біржових угод як господарських договорів.

ДЛЯ студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юри­дичних вузів П факультетів, а також спеціалістів в галузі біржової торгівлі

УДК 347.731 1(075.8) ЬБК 67.402я73

Вступ 4

Розділ 1. Поняття й правова основа торгово-біржової

діяльності

Матеріал для обговорення 34

Розділ 2. Правовий статус товарної біржі 36

Матеріал для обговорення 65

Розділ 3. Управління торгово-біржовою діяльністю 67

Матеріал для обговорення 90

Розділ 4. Біржова торгівля 94

Матеріал для обговорення 126

Розділ 5. Біржові угоди.. 130

Матеріал для обговорення 189

Робоча програма Навчальної дисципліни "Біржове прано" 190
Основні терміни it поняття 192ISBN966-364 <>!).V2

© Бобкова Л Г.. Моісесі К) О.

• Центр навчальної літератури, 2О<).'5

Біржове право

Ні тип


Вступ

В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особ­ливе місце займають біржі, серед яких товарні біржі пико нують власну важливу функцію. Функціонування і опар них бірж сприяє формуванню конкурентного середовища, розвитку вільного ринку товарів, мінімізації втручання держави в заготівельно-збутові процеси, підвищенню ефективності господарювання п цілому багатьох суб'єктів господарювання.

Організація торгово-біржової діяльності в Україні і об'єктивно обумовленою необхідністю. Тому підготовка спеціалістів з цього фаху наб.уває досить важливого й актуального значення. Адже ступінь цивілізації торгово-біржової діяльності залежить від того, наскільки професійно будуть підготовлені кадри для цієї специфічної діяльності. Насамперед, це стосується підготовки фахівців, що мають практичну й теоретичну підготовку з питань правового регу-лювання торгово-біржової діяльності.

Цей навчальний посібник присвячений розгляду загаль­них закономірностей торгово-біржової діяльності, який дозволяє комплексно вивчати діяльність товарних бірж як в Україні, так і в інших країнах, порівнювати характер діяльності й організацію роботи гакихбірж, паянні в них особ­ливості, які відрізняють їх один від одного. Торгово-біржова діяльність розглядається як вид господарської діяльності, (латної впливати на здійснення багатьох інших видів господа­рювання.

У навчальному посібнику відображені питання: органі­зація торгово-біржової діяльності; створення іі реєстрації то­варної біржі,П права,обов'язки и відповіла п.нії і ь, управління діяльністю товарної біржі; укладання, реї страція іі виконання біржових угод та ш

В основу навчальною посібника покладений аналіз діяльності товарних бірж в Україні, Росії, а також багатьох інших країн, що займають провідне місце і» біржовій торгівлі.

Даний навчальний посібник розроблений у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів за фахом «Правознавство» у Донецькому національному універ­ситеті.

Навчальний посібник складається з п'яти розділів. Кож­ний розділ закінчується переліком контрольних запитань, списком використаної літератури, підібраними Із засобів масо­вої інформації, матеріалами для обговорення. Окремі розділи містять схеми, які узагальнюють представлений текстовий ма­теріал. Навчальний посібник доповнений словником термінів.

Навчальний посібник рекомендований для студентів юридичних й економічних вузів і факультетів. Він може бути корисний викладачами, аспірантами, науковими та практич­ними працівниками, яких цікавлять іппанняторгово-біржової діяльності.

право

Розділ 1. Поняття й правова основа торгово-біржової діяльності

/. Торгово-біржова діяльність: поняття, цілі й ознаки

У сучасній економіці особливе місце належить діяль­ності товарних бірж, що впливає на розвиток національного й регіонального товарно-фінансового обороту. При цьому кон­курентна основа функціонування товарних бірж об'єктивно передбачає прояв певних закономірностей, пов'язаних як зі змістом цієї діяльності, так і з формами її організації.

Поняття «торгово-біржова діяльність» уперше на зако­нодавчому рівні закріплено в Господарському кодексі України (далі — ГК України), Введення цього поняття в українське за­конодавство стало певною новелою, тому що дотепер у різних нормативно-правових актах використовується термін «діяльність товарної біржі». Аналогічний підхід зберігається й у законодавстві країн СНД (Росія, Казахстан, Білорусія та ін.). Однак поняття «торгово-біржова діяльність» більш повно відображає суть діяльності товарної біржі як господарюючого суб'єкта. У той же час, з огляду на історичні традиції, різні точ­ки зору сформовані в науковій літературі й законодавстві, да­ють можливість розглядати поняття «торгово-біржова діяльність» іі «діяльність товарної біржі» як тотожні.

При цьому поняття товарної біржі дається в спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України «Про товарну біржу» (далі — Закон). Відповідно до цього Закону товарна біржа це організація, що поєднує юридичних і фізичних осіб, які мійснюють виробничу іі комерційну діяльність і м.к п.і мои на­дання послуг :< укладання біржових угод, виявленні товарних ціп,

ПОПИТУ та ПРОПОЗИЦІЙ на loitapn. вивчення, уіюрядмпаїшя ЙСПро-

щення товарообігу й пов'язаних з ними торгіве.- их операцій.

Роздії 1. Поняття u npaaooa основа тор/інш-біртїитї Оімльнжті

Метою здійснення горгово-біржовоі діяльності є ор-ганізація іі регулювання торгівлі, шляхом надання послуг суб'єктам господарювання в здійсненні ними горгівельних операцій, спеціально с і пореною господарською організацією — токарною біржею (ст. 278 ГК України).

Саме така постановка меш в зазначених нормативно-правових актах, і підставою для того, щоб розглядати торгово-біржову діяльність як певний вид господарської діяльності, призначений для досягнення конкретного соціально значимо­го результату н С(|>орі матеріального виробництва.

Такий результат виражається в створенні товарною біржею певних умов для організовано! торгівлі, які дозволяють задовольнити економічні Інтереси суб'єктів господарювання, які беруть участь у біржовій торгівлі. Насамперед діяльність товарної біржі дає можливість отримувати високі прибутки учасникам біржової торгівлі при скороченні власних витрат під час купівлі або продажу продукції на біржових торгах. Торго-во-біржова діяльність дозволяє домогтися зниження цінового ризику за рахунок страхування нід несприятливих змія кон'юнктури ринку. Крім цього, результатом діяльності товар­них бірж виступає іі прискорення обороту капіталів на біржо-вому ринку, і проведення біржею офіційного котирування цін.

Розглядаючи цільову спрямованість торгово-біржової діяльності необхідно зазначити, що, відповідно до законодав­ства України, товарна біржа не займається комерційною

ДІЯЛЬНІСТЮ й не Mat на меп одержання прибутку. Це ДОЗВОЛЯЄ піднести торгово-біржову діяльність до ііекомерцііііюі госпо царської діяльно* гі, регламентованою нормами розділу 5 ГК України. Відповідно ст. 52 ГК України визначає, що неко мерційне господарювання це самостійна систематична гос подарська діяльність, здійснювана і уб'< мами господарюван­ня, спрямована на досягнення економічних, соціальних й інших результатів без меш одержання прибутку.

Визначення торгово біржової діяльності як неко мерційної господарської діяльності, відповідає загальним ген

Біржове прано

денціям у світовій практиці біржової торгівлі, тому що більшість біржових організацій світу є некомерційнимн парт­нерами, що належать своїм членам (США, Великобританія, Японія й пі). Однак у цей час у різних країнах сипу історичні) створені у формі неприбуткових організацій говарні біржі но-ступово перетворюються it комерційні організації, використо­вуючи при цьому форму акціонерних товариств. Ноні біржі споконвічно створюються у формі комерційних організацій.

Щодо даного факту, в науковій літературі висловлюють­ся різні точки зору. Так, Н. Семи ііоїш.і відзпачас . що зміни в підходах з регулювання діяльності товарних бірж у інших країнах дозволяють говорити про дві глобальні тенденції На­самперед, мова йде про комерціалізацію діяльності організа торів торгівлі, тобто відходу біржових організацій від правової форми иекомерчійного партнерства до (|юрми акціонерного то­варне гка іі до орієнтації на прибуток. Крім цього відзначається прагнення біржових структур розширити сферу своєї лі і п. поем, прийняти па еебе попі функції обслуговування організо­ваних ринків, збільшуючи тим самим ступінь інтеграції біржо вої діяльності. У цьому випадку можна говорити про тенденції до універсалізацД] діяльності товарних бірж як організаторів торгівлі, тому що біржа, що забезпечує падання максимально широкого спектра послуг при торгівлі широким спектром фінансових інструментів, виявляється найбільш пристосована до ведення твердої конкурентної боротьби на ринку [I.e. 10|.

Причиною комерціалізації діяльності товарних бірж і

- по-перше, підсилення конкуренції Існуючих бірж із
НОВИМИ організаторами торгів, створеними у формі
комерціпно-оріс пижаних ринкових структур;

— по-друге, зміна ролі посередників;

по грете, при сучасному рівні розвитку інфор мацІЙНИХ комп'ютерних технології), практично будь-яка особа мас вільний й оперативний доступ доданих про горги іі аналітичним матеріалам (у гому миси консультаційного характеру).

Розділ 1. Поняття й правова основа торгово-біржввеі діяльності

Із цих причин діяльність говарнмх бірж, як неко-мерційних організацій, переспи бути оптимальною з погляду потреб ринку. Відзначається також гоя факт, що сама структу­ра товарної біржі, як некомерційної організації, керована с ис ГЄМОЮ комітетів іі члені», не відповідає ні іенденції росту чис­ла учасників торгів, ні логіці електронних торгівельних сис­тем, ні зростаючій конкуренції між організаторами торгівлі. Крім цього обмеження числа посередників, що мають право на укладання угод, перестає відображати інтереси всіх безпосе­редніх учасників ринку, тому що члени біржі, виступаючи в ролі посередників, не зацікавлені в зниженні своїх доходів. Як видно, прояв ієн ієн пі і в зміні цільової спрямованості торгово біржової діяльності залежить від конкретного рівня розвитку ринкових відносин тієї або іншої країни іі визначав гься реаль­ними потребами біржового ринку.

У той /Ке час досвід діяльності товарних бірж у різних країнах світу показує, що некомерційхяй характер горгово-біржової діяльності носить домінуючий іі економічно обґрун­тований характер. Тому ВІДПОВІДНІ положення національного законодавства відповідають реаліям вітчизняного біржового ринку й відображають еволюційний характер розвитку діяль­ності товарних бірж в Україні. Однак можна припустити, що розвиток інтеграційних процесів, зближення національного іі міжнародного законодавства, посилення конкуренції серед ор­ганізаторів торгівлі а також цілий ряд інших факторів можуї ь г.п іинути на зміну позиції законодавця щодо визначення тор­гово-біржової діяльності, як некомерційної господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

Відповідно до державного класифікатора України ГК 009-96 «Класифікація вплів економічної діяльності», затверд­женому наказом Державного комітету України по стандарти .іацГі, метрології и серіифікацн від 22 жовтня 1996 р. N» 441, діяльність товарної біржі належим, до сфери матеріального виробництва. Основний вид діяльності біржі визначаї гься як посередницькі послуги, які надаються при купівлі-нролажч
Біржове право

продукції сільського господарства, продукції виробничо
панічної о призначення, товарів народного споживання. По­
слуги, які надаються і о парною біржею, ВІДПОВІДНО ДО кла­
сифікатора, належать до фінансової и ередництва або тісно

і ним пов'язані, але самі по собі вони не< фінансовим посеред­ництвом (КВЕД 67.11.0).

Такий підхід багато в чому випливає із загального по няття торгово-біржової діяльності, а також положень ст. 1 і ст. 4 Закону, які визначають, що товарна біржа забезпечу! надам ня членам і відвідувачам біржі організаційних й інших послуг. З урахуванням цього ключове значення при визначенні змісту торгово-біржової діяльності має поняття «біржова послуга».

.{.пальне поняття «біржова послуга» утримується її По­ложенні про реєстрацію фондових бірж і торгово-інфпр маційних систем і регулюванні їхньої діяльності, затверджено му наказом Державної комісії з КОШТОВНИХ паперів і фондової біржі № 9 від 15 січня 1997 р. Цей нормативно-прикопнії акі визначає, що біржовою послугою ввахвд гься послуга, що ва дається клієнтам біржею або членами біржі, з мстою задово-іі пня їхніх потреб, пов'язаних з біржовою горгівлею (інфор­мування, консультування, арбітражним й технічним обслуго­вуванням й т. п).

Відповідно, член товарної біржі ма< прано сам або через свого представника користуватися всіма послугами біржі. По рядок надання й розмір плати за користування послугами біржі визначаються в Правилах біржової торгівлі, ям затверд­жуються загальними зборами членів мжарної біржі або упов­новаженим ним органом. Л урахуванням цінно необхідноавер нуги увагу на кілька моментів. Наї амперед, дії товарної біржі З надання послуг можуть мати як фактичний, так іі юридич­ний характер. Гак, якщо послуги біржі зі збереження товарів па біржових складах < фактичними діями, то послуги і рі і (грації біржових угод, це вже юридичні дії, з якими законо­давство пов'язуі виникнення конкретних прав іі обов'язків учасників біржово] торгівлі При цьому послуги товарної

10

Ро.ніи 1. Поняття и правова основа тор/ово-біржової <)іячьи(яті

біржі мають вартісний характер, тому too законодавство прямо передбачає право товарної біржі стягувані плату за надані по­слуги.

Зміст торгово-біржової діяльності може бути розкритий через характеристику відносин, що виникають у ході їх здійснення. У їхній основі лежить те, що товарна біржа, як суб'єкт господарювання, в процесі організації й регулювання ринку наділяється певними функціями управління й контро­лю. Згідно ГК України іі Закону, товарна біржа встановлює власні правила біржової торгівлі, біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів, регулює біржові опе­рації, застосовує санкції до учасників біржової торгівлі й т.д. У ти же час товарна біржа надає учасникам біржової торгівлі послуги, виступаючи при цьому рівноправним учасником гос­подарських відносин, що виникають у ході здійснення торго­во-біржової діяльності. Тому між товарною біржею й учасни­ками біржової торгівлі виникають як вертикальні відносини, що створюють субординаційні господарські ланки, так і гори-ton гальні відносини (2, с 70).

Сполучення горизонтальних і вертикальних зв'язків, що виникають у процесі здійснення торгово-біржової діяльності, досягається за рахунок єдності таких відносин й є ознакою торгово-біржової діяльності як виду господарської діяльності. З урахуванням цього її зміст може розкриватися на основі за­гальнотеоретичних положень господарського права. Так, роз-і.ночи господарську діяльність, як предмет господарського прана, Г.Л. Знамепський підкреслює, ЩО варта .тернути увагу па одну 3 найважливіших характерних рис господарських відносин. Поділ и на деякі види (горизонтальні й вертикальні) це значною мірою умовність. Мова повинна Йти, насампе­ред, про єдність цих відносин, визначеній тим, ню всі ці види мають о пін глибинний зв'язок - вони є організаційно-манно-вими [3, с 16]. Такий підхід указуі на необхідність з'ясування змісту горгово-біржовоі діяльності на основі аналізу особли­востей відносин, що виникають у ході п здійснення.

upturn

Ще на початку XX століття О. Штиллих писав, що біржа з погляду Індивідуальної, приватногосподарської є ареною, .ірсноіо для великою капіталу, де причетні до біржі особи пе­реслідують за мету нажину. Погляд політсконома, зрозуміло, ширше цих рамок. За цим прагненням окремих осіб до справ, придбанню й баришу, він умів розглянута великі народногос­подарські цілі п здійснювані тут необхідності. Біржа служить не тільки торгівлі, вона робить також важливі послуги народ­ному н держанному господарству. Ця роль найбільших бірж так глибоко відображається на всіх господарських відносинах і торкає настільки важливих інтересів народного виробництва й постачання, ЩО не можна судити про неї винятково;» погля­ду приватногосподарських інтересів біржовиків, що збирають­ся н ній |4, с. 15).

Приватні (горизонтальні) відносини, що складаються між товарною біржею й учасниками біржової торгівлі в про­цесі надання біржових послуг, містять у собі певний публічний (вертикальний) початок. У свою чергу публічні (вертикальні) відносини, що складаються в ході організації біржової торгівлі, включають приватний початок (приватний шіерес). Прояв даної особливості торгово-біржової діяльності в сучасних умовах господарювання став предметом дослідження в рамках загальних питань господарського права. Так, зокрема, В.К. Мамутов, розглядаючи сутність і зміст гос­подарського права, звертає увагу, що безсумнівно, публічними інститутами є сучасні ринки — товарні й фондові біржі |3, с 23). У сучасних умовах господарювання торгово-біржова діяльність ЩЄ більшою мірою, ніж у минулому, неминуче по­роджує відносини, які значно пов'язані із суспільним. публічним інтересом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
КОНКУРЕНТНЕ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ^ (лист №14/18....
В.І., Слободяник Н. П. ЛОГІСТИКА Рекомендовано Міністерством освіти...
Викладення теоретичного матеріалу підкріплюється прикладами, контрольними запитаннями, тестами, термінологічним словником
О. С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
ІСТОРІЯ, ЗАВДАННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
БЕХРУЗ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ПІДРУЧНИК Рекомендовано Міністерством...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних за­кладів, аспірантів,...
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18. 2-1413 від 21. 06. 2005 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка